Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Slutrapporter inom Hållbar produktion

Här hittar du slutrapporter från projekt inom Hållbar produktion.

2008-04077: Processimulering av presshärdning - Värmeöverföring och friktion i glidande kontakter (PROCSIM 3)

Ett projekt om termomekaniskt kontrollerade formningsprocesser med fokus på presshärdning av borlegerade stål.

P

Report in English:

Process simulation of press hardening -Heat transfer in sliding contacts -PROCSIM3

2009-00278: Den virtuella målerifabriken

Ytbehandlingen är den process i en fordonsfabrik som förbrukar mest energi, vatten och
kemikalier samt producerar mest avfall och utsläpp.

 

Report in English:

The Virtual Paint Shop

2009-00288: Virtuell Verifiering från formning till sammansatt detalj

Den internationella konkurrensen och globala krav på minskad användning av resurser driver ökade krav på en effektiv och hållbar bilindustri vilket kräver effektivare tillverkningssystem.

Report in English:

Virtual Verification from Forming to Final Assembly

2009-00299: OptiFastening – Optimerad montering av lättvikts skruvförband

OptiFastening är ett projekt för optimerad konstruktion, beredning och montering av lättvikts skruvförband inom fordonsindustrin.

Report in English:

OptiFastening – Optimized assembly of light weight screw joints

2009-00315: Miljövänliga och Energieffektiva Fabriker

Fokus har varit hållbar produk-tionsteknik för komponenttillverkning.

Report in English:

Sustainable Production Processes

2009-00317: Virtuell beredning av tillverkningsstationer inklusive PLC-logik

Syftet med projektet har varit att skapa en energi-, tids- och kostnadseffektiv beredning för
produktionssystem som producerar komplexa produkter.

Report in English:

Virtual commissioning of manufacturing stations including PLC logics

2009-00326: Automatisk banplanering och line-balansering

Projektets övergripande mål är en mer kostnadseffektiv produktionsberedning genom matematikbaserade metoder och verktyg.

Report in English:

Automatic Path Planning and Line Balancing

2009-00959: OptiDies - En optimal verktygsyta för aktiva kallbearbetningsverktyg

Ökad användning av formade komponenter i avancerade höghållfasta stål (AHSS) är en
viktig nyckel för att sänka vikt på fordon.

Report in English:

OptiDies – Optimum Die Surfaces for Cold Working Dies

2009-00968: StiRoLight - Robotiserad friktionsomrörningssvetsning för lättviktsdesign

StiRoLihgt-projektet har identifierat och löst forskningsfrågor som rör robotisering av friktionsomrörningssvetsning.

Report in English:

StiRoLight - Friction Stir Welding with Robot for light Weight Vehicle Design

2009-00975: Gröna produktionssystem

När projektet startades var att bidra till att göra gröna produktionssystem, eller produktion med reducerad miljöbelastning, till en konkurrensfördel för svensk tillverkningsindustri i allmänhet och svensk fordonsindustri i synnerhet.

Report in English:

Green Production Systems

2009-00991: Kontrollerad oxidation - svartoxidering

Huvudmålet för projektet är att eliminera behovet av ytrengöring (oxidborttagning) genom blästring.

Report in English:

Controlled Oxidation (CONTOX)

2009-00996: Digital factory building blocks – byggblock i den digitala fabriken

Projektet DFBB (Digital Factory Building Blocks) syftade till att stödja utveckling av digitala analyser via enkel tillgång till relevanta och samordnade underlag.

 

Report in English:

Digital factory building blocks

2009-00997: Optimerade Materials för Robust Bearbetning – Fas Två

OPTIMA FAS TVÅ har syftat till att utveckla förståelse och skapa förutsättningar för en robust
bearbetningsprocess genom ny kunskap om samspelet skärande bearbetning - material –
materialframtagningsprocess.

Report in English:

Final report: Optimised Materials for Robust Machining Phase Two

2009-00998: Feature based operation planning

Detta projekt har syftat till att ta fram ny kunskap och utveckla teknik som möjliggör för svensk fordonsindustri att på ett konkurrenskraftigt sätt bedriva kunskapsbaserad produktion.

Report in English:

Feature based operation planning

2009-01567: RIKTVBC

Riktning av komponenter efter värmebehandling är ett vanligt förfarande i industrin.

in English:

RIKTVBC

2009-01579: Nya förbehandlingssystem baserade på silaner och/eller Zr/Ti för ersättning av zinkfosfatering

Det övergripande målet med projektet var att kunna ersätta zinkfosfatering som
förbehandling med nya förbehandlingssystem (NPT).

Report in English:

New pretreatment processes based on silanes a/o Zr/Ti for replacing zinc phosphating and zinc phosphating and ED-coating

2009-01584: Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor

Projektet formades utifrån tre grundläggande observationer, vilka tillsammans väsentligt
förändrat kraven vid utformning av försörjningskedjor.

H

Report in English:

Sustainability and cost efficiency in Supply Chains

2009-01585: Punktsvetsning för lättviktskonstruktioner - SPOTLIGHT

 Projektet bidrar med lösningar vid punktsvetsning med material och kombinationer av
dem så att lättare bilkarosser och lastvagnshytter skapas.

Report in English:

Spot welding for light weight design - SPOTLIGHT

2009-01587: Fabriksdesignprocessen för framtida utveckling av produktionssystem

Målet för projektet är att ta fram metoder för en samordnad och effektiv fabriksdesignprocess.

F Report in English:

Factory design process for future development of production systems

2009-01592: Holistisk Simulering-Optimering för hållbar och lönsam produktion (HSO)

Projektet handlade  om att hitta de optimala investeringsalternativ som kunde höja produktionstakten samtidigt som driftkostnaden kunde sänkas så mycket som möjligt.

H

 Report in English:

Holistic Simulation Optimization for Sustainable and Profitable Production
(HSO)

2009-01594: Packnings- och monteringsanalys av flexibla komponenter i hybrider och lättviktsfordon

Målet med projektet är därför snabbare produktframtagningar av hybrider och helt
eldrivna lättviktsfordon.

 

Report in English:

Packing and Assembly Analysis of Flexible Parts in Hybrids and Light Weight Vehicles

2009-01599: Energi-, kostnads- och tidseffektiva materialförsörjningssystem inom produktion

Fokus i projektet är de två materialförsörjningsprinciperna "kittning" och "kontinuerlig försörjning" inom intern materialförsörjning till storskalig montering.

Report in English:

Energy-, cost- and time efficient in-plant material supply systems

2009-02725: Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts

Projektets mål var att möjliggöra industriell implementering av mix och multi-material design för nästa generation av bilar, där huvudsyftet är att sänka vikten men samtidigt bibehålla prestanda för både styvhet och styrka.

 

Report in English:

Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts

2009-02814: FACECAR

Fokus för FACECAR är att på kort sikt konceptualisera övergången till en flexibel
monteringsprocess och ur ett långsiktligt perspektiv använda en kombination av befintliga och
kommande produktionsteknologier.

rt in English:

FACECAR

2009-02838: Minskade formförändringar och bränsleförbrukning genom utveckling och förbättring av nitrerprocesser för värmebehandling (NitroVBC)

Målet med projektet är att tillverka komponenter med mycket goda friktions- och nötningsegenskaper för minskad bränsleförbrukning samt att minska behovet av efterbearbetning och riktning genom att utnyttja fördelarna med nitrerprocesser i kombination med val av stål.

Report in English:

Less distortion and reduced fuel consumption by new developments and improvements in nitriding heat treatment processes (NitroVBC)

2009-02840: SIMET-GICP mät- och kontrollberedning

SIMET GICP har varit ett mycket framgångsrikt forskningsprojekt och har utmynnat i en
aktivitetsmodell för systematisk mätteknisk planering och beredning.

Report in English:

SIMET Geometrical Inspection and Control Planning

2009-02842: Robust maskinbearbetning

Nya generationer av miljövänliga och säkra fordon kräver tillverkning av lätta material
med högre hållfasthet och, till följd av detta, tuffare bearbetningsförhållanden och ökad
bearbetningsrobusthet.

Report in English:

Robust machining

2009-04206: Hållbar framtagning av kuggtransmissioner

Transmissionsprodukter är strategiskt viktiga nyckelkomponenter i drivlinor som
produceras i den svenska fordonsindustrin.

Report in English:

Sustainable gear transmission realization

2009-04719: Slutrapport WIQ

Projektets målsättning var att implementera ett nytt kvalitets-system för svetsar i konstruktion och produktion av svetsade komponenter.

Report in English:

Final report WIQ

2009-04797: IMTAB - Förbättrade skräddarsydda ämnen

IMTAB-projektet verkar för att förbättra svetskvalitet och hållfasthet hos skräddarsydda
ämnen samtidigt som tillvekningsprocessen effektiviseras.

 I

Report in English:

IMTAB - Improved Tailored Blanking

2010-00753: Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG)

Syftet med detta projekt är att utvärdera om presshärdningstekniken kan användas för komponenter i lagerapplikationer.

Report in English:

Press hardened bearing components (PRELAG)

2010-01085: Simulering av återfjädring i samband med plåtformning

Projektet har studerat hur olika materialmodeller påverkar noggrannheten hos
FE-predikteringar av återfjädringen i samband med plåtformning.

Report in English:

Simulation of springback in sheet metal forming

2010-01333: Lean Exterior Brazing - a pre-study KEEX

This pre-study was aimed at lowering the cost for joining exterior joints on vehicles, especially joints to the roof.

Lean Exterior Brazing - a pre-study KEEX

2010-01338: Lean & Green Production Navigator – step 1

Förstudien syftar till att beskriva en ansats för integration av ”ett grönt perspektiv” i
produktionssystemsmodeller och skapa en plattform för fortsatt utveckling och forskning inom
området.

Report in English:

Lean & Green Production Navigator – step 1

2010-01346: Non Destructive Testing methods: Development of innovative solutions for in-line applications

Projektets mål är att utveckla OFP-metoder för att kunna genomföra dessa som en in-line lösning för tidig upptäckt av fel på alla delar som produceras därav göra det möjligt att undvika ytterligare värdeskapande aktiviteter på komponenter som så småningom ska kasseras och få 100% kvalitetskontroll.

 

Report in English:

Non Destructive Testing methods: Development of innovative solutions for in-line applications

2010-02814: Högeffektiv magnetisk pulsteknik för stansning av plåt

Användningen av elektromagnetisk pulsteknik för sammanfogning och pressning av
axialsymmetriska rörformade komponenter har använts i produktionen i flygindustrin
sedan början av 1960-talet.

Report in English:

High performance magnetic pulse technology for sheet metal shearing processes

2010-02831: Utrahöghållfast och ultrarent stål för lättare fästelement

Inom projektet har parallellt arbetats med verktygskonstruktion, kallformningsprocess,
värmebehandlingsprocess och simulering av skruvförbandsapplikationer.

 

Report in English:

Ultra high strength and ultra clean steel for light weight fasteners

2010-02832: Realistisk verifiering av produktionsprocesser - Steg 1

I projektet studerar vi ett par viktiga frågor som rör realistisk verifiering av
tillverkningsprocesser baserade på virtuella simuleringsverktyg.

Realistisk verifiering av produktionsprocesser - Steg 1

Report in English:

Realistic verification of manufacturing processes -step 1

2010-02847: Innovativ och resurssnål Transmissions-komponenttillverkning

Den övergripande målsättningen med projektet har varit att praktiskt visa fördelar och möjligheter med kugghjul tillverkade med PM-tekniken jämfört konventionellt tillverkade kugghjul

IReport in English:

Innovative and lean production of Transmission parts

2010-02851: Modellering av termo-mekaniska processer för förbättrad produktivitet och kvalitét - Prediktering av verktygsslitage

 Prediktiva processmodeller för termomekaniska formningsprocesser som presshärdning har utvecklats i detta projekt.

 

Report in English:

Modelling thermomechanical processes for enhanced productivity and quality - Prediction of tool wear

2010-02858: Robotbaserad in-line mätning – InRob

Genom ökad robusthet i tillverkningsprocessen, kommer materialet och energiförbrukning minska på grund av den minskade mängden skrot och omarbetningar.

 Report in English:

Robot based in-line measurement - InRob

2011-01107: Lean & Green Production Navigator

 Projektets syfte var att studera hur man kan skapa drivkraft till förbättringsarbete och utveckling av produktionssystem med ökat miljöfokus.

 Report in English:

Lean & Green Production Navigator

2011-01147: OptiFastening II - Optimerad montering av lättvikts skruvförband

Projektet fokuserar på optimerad konstruktion och produktion av viktsoptimerade skruvförband.

OptiFastening II - Optimerad montering av lättvikts skruvförband

Report in English:

OptiFastening II - Optimized assembly of lightweight screw joints

2011-01782: ROBUHYB - Robust laserhybridsvetsning av tjockväggiga fordonskomponenter

Laserhybridsvetsning, en kombination av laser- och ljusbågssvetsning, erbjuder
högre produktivitet jämfört med de traditionella tekniker som ljusbågsvetsning som
används idag genom höga svetshastigheter samt avancerade konstruktionsmöjligheter.

 

Report in English:

ROBUHYB - Robust laser arc hybrid welding of thick section automotive components

2011-01785: Lean Exterior Brazing – II (LEX-B)

Projektet syftade till minskade kostnader för synliga yttre fogar genom att använda
båglödprocesser.

Report in English:

Lean Exterior Brazing – II (LEX-B)

2011-01792: FFI Informationssystemarkitektur för liner – LISA

 Framtidens hållbara konkurrenskraftiga produktion måste vara produktiv och flexibel samt miljövänlig och säker för personalen.

Report in English:

FFI Line information system architecture – LISA

2011-03620: Lätta högpresterande svetsade strukturer – (LIGHT-weight high performance welded STRUCTures) "LIGHTSTRUCT "

Målsättningen med forskningsprojektet Lightstruct är att utveckla förutsättningar att
tillverka lätta svetsade strukturer för entreprenadmaskiner.

L

Report in English:

LIGHT-weight high performance welded STRUCTures – “LIGHTSTRUCT “

2011-03627: "Peru" Plasmabehandling för effektiv rutlimning

Projektet har syftat till att förstå varför atmosfärsplasma skulle kunna fungera som rengöring och aktivering innan limning och möjliggöra en implementering med måttlig kostnad för investering av en process som är generisk för en mängd applikationer.

"P

Report in English:

PERU- “Plasma treatment for efficient windscreen bonding”

2011-03667: Energieffektivt måleri  - EMM

Det övergripande målet var att i en fulskaledemonstrator i Saabs måleri samla erfarenheter av betydelse för energibesparing i svenska fordonsfabrikers måleri.

EReport in English:

Energy Efficient Paintshop - EMM 

2011-03669: Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Presshärdning är en speciell termomekanisk process för att tillverka tunna ultrahöghållfasta säkerhetskomponenter till bilindustrin såsom sidokrockskydd och stötfångarprofiler.

S 

Report in English:

Protective Metal Coating (PMC)

2011-03677: Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsindustrin

Syftet var i första hand att utveckla och testa en utvärderingsmodell som, ur ett hållbarhetsperspektiv, kan underlätta valet av förpackningssystem för materialförsörjning i fordonsindustrin.

U 

Report in English:

A model for packaging systems evaluation from a sustainability perspective in the automotive industry 

2011-04445: Hållbar tillverkning av framtidens transmissionsdetaljer

I projektet fokuserar vi på två metoder för att göra kugghjul mer höghållfasta, nämligen att ersätta kuggfräsning med kuggrullning baserat på plastisk formning och införandet av rena stål med reducerat innehåll av inneslutningar.

Hållbar tillverkning av framtidens transmissionsdetaljer

Report in English:

Sustainable manufacturing of future transmission parts – SMART

2012-00933: Uthållig produktion av framtida
motorkomponenter

Projektet har utgått från utmaningar när det gäller gjutning och realisering av nya gjutjärn med hög hållfasthet och god skärbarhet, vägval avseende bearbetningsstragier samt materialbeteende i skärprocesser när det gäller bearbetning av kombinerade material och hantering av batchvisa materialvariationer.

Uthållig produktion av framtida motorkomponenter

2012-02148: Virtual PaintShop – Pulver och Externt Laddad Våtfärg

Ytbehandlingen är den process i fordonsindustrin som förburkar mest energi, vatten och
kemikalier, samt producerar mest avfall och föroreningar.

 

Report in English:

The Virtual Paint Shop – Powder and Externally Charged Wet Paint

2012-02153: Utveckling av kalibrerprocess för alkolås

Vi har byggt en svensk forskningspark för utveckling och test av kalibrersystem för alkolåsprototyper, med sikte på en framtida storproduktion.

U

Report in English:

Development of calibration process for alcolock

2012-02168: Högvolymsproduktion av aluminiumkomponenter, ALKOMP

Projektet ALKOMP har adresserat utmaningar med aluminium i plåtform.

H

Report in English:

High-volume production of aluminum components, ALKOMP

2012-02169: Focus on Hygien – Ren plåt ger ökad produktivitet vid plåtformning

Projektet har inventerat möjliga mätmetoder för att mäta föroreningar/partiklar på en plan yta/plåt eller komponent samt metoder för att mäta de defekter de orsakar.

F

Report in English:

Focus on Hygiene – Clean sheets increase productivity in sheet forming

2012-02171: EnviroMan

Resultat från EnviroMan omfattar biocidfri rening av processvätskor, miljöanpassad värmebehandling, minimering av restprodukter från gjuterier, och ett fokus på energi- och miljökartläggningar för de olika processerna.

EnviroMan

2012-02173: Analys av robusta plåtformningsprocesser vid höga temperaturer - Hotform

Syftet med Hotform-projektet är att ta fram robusta experimentella data för varmformning och därmed förbättra träffsäkerheten hos FE simuleringar som används för design och verifiering av detaljer och verktyg för tillverkning av presshärdade fordonskomponenter.

Analys av robusta plåtformningsprocesser vid höga temperaturer - Hotform

2012-02175: Visualisering och IT i Produkt- och Produktionsutveckling (Vis-IT)

Projektets syfte är att genom digitalisering göra de visuella (och ofta analoga) metoderna tillgängliga i en global kontext samt att utreda hur möjligheten till datahantering kan nyttjas för att uppnå kontinuerliga verksamhetsförbättringar och förbättrad kunskapshantering.

Visualisering och IT i Produkt- och Produktionsutveckling (Vis-IT)

S)

2012-03660: Reducing maintenance-related waste

Att arbeta med att minska eller helt ta bort slöserier har varit centralt inom industrin under många år.

Rrt in English:

Reducing maintenance-related waste

2012-03672: Robust Polishing of environmentally friendly coatings and their dependence on the substrate for lightweight materials in the automotive industry

The following project aim to develop test routines for coating systems, in order to secure final surface quality when new coating systems are introduced in production.

Robust Polishing of environmentally friendly coatings and their dependence on the substrate for lightweight materials in the automotive industry

2012-03674:Forskning inom konkurrenskraftig produktion av lågfriktionskomponenter

Kamföljarrullar och vipparmar till Volvo och Scania har behandlats med ANS Triboconditioning och resultaten utvärderats med mycket goda resultat i form av låg friktion och reducerad nötning.

Forskning inom konkurrenskraftig produktion av lågfriktionskomponenter

Report in English:

Research in competitive manufacturing of low friction components

2012-03679: LEAD - Lean Automation Development

Teknikutvecklingen är snabb inom digitalisering, automatisering och robotisering. Framtidens produktion kommer att vara betydligt mer automatiserad än dagens, både avseende teknik och informationshantering.

 LEAD - Lean Automation Development

2012-03684: COMPIT - Capability of Machining Systems and Performance ImprovementTechnologies

Bearbetningssystem (machining systems - MS) är en av de viktigaste enheterna i
produktionssystem och deras duglighet (capability) har stor inverkan på systemens
flexibilitet, noggrannhet och miljöpåverkan.

COMPIT - Capability of Machining Systems and Performance ImprovementTechnologies

2012-03685: ToMM – Collaborative Team of Man and Machine

Projektet ToMM har virtuellt och fysiskt demonstrerat olika möjligheter att samverka människa och robot i en monteringslina för fordonstillverkning.

ToMM – Collaborative Team of Man and Machine

2012-04584: Final Report CROMMCreation of Muscle Manikins

Syftet med CROMM-projektet var att utveckla ett produktionstekniskt
stödverktyg som automatiskt kan beräkna och visualisera en möjlig monteringsrörelse som minimerar denmuskuloskeletala hälsoeffekten för arbetstagaren.

Final Report CROMMCreation of Muscle Manikins

2012-04600: GOLF - Geometri Optimerad Lim Fogning

Multimaterialkombinationer i sammansatta produkter blir allt vanligare, för att optimera produktens egenskaper och optimera vikt.

GOLF - Geometri Optimerad Lim Fogning

2012-04606: Gjutsmidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri

och hållfasthet

Syftet var att kartlägga potentialen i en ny produktionsmetod där komponenter framställs genom partiell smidning av segjärnsgjutgods.

Gjutsmidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri
och hållfasthet

Report in English:

CastForging for production of components with tailored geometry and strength.

2013-01272: Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Resultatet ar att teknologin fungerade och produktioncykeltiden blev ca 3min for fyllning av sandwichmaterialet.

Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Report in English:

Project within Sustainable Production Technology

2013-02416: Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion

Projektets mål var att skapa metoder och verktyg för proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion.

Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion

2013-02624: PLUGG "Stansnitning av icke kompatibla material"

Projektet siktade på att ta fram ett koncept för stansnitning i materialkombinationer
som inte ska gå att foga samman med stansnit.

Slutrapport FFI-projekt PLUGG "Stansnitning av icke kompatibla material" 

2013-02635: Ultra High Strength Steel Sandwich (UHSS-S)

Målet med projektet är att ta fram en konkurrenskraftig lättviktlösning i stål för fordonsindustrin genom att utveckla en laminatplåt som ger likvärdig styvhet jämfört med en solid stålplåt men till lägre vikt.

Ultra High Strength Steel Sandwich (UHSS-S)

2013-02648: GAIS – Global Assembly Instruction Strategies

Företag blir mer globaliserade vilket gör att en annan typ av flexibilitet och
föränderlighet måste finnas inom industrin.

GAIS – Global Assembly Instruction Strategies 

2013-02655: Optimal Earthmoving in Dynamic Environments

Anläggningsindustrin brottas sedan länge med låg effektivitet. Detta tros främst bero på bristande
koordinering av aktiviteter och resurser i dessa processer, men även den ökande komplexiteten
hos byggnadsprojekt.

Optimal Earthmoving in Dynamic Environments

2013-04686: Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning

Projektet Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning startade med idén att i
industriell skala tillämpa den senaste material- och komponenttillverkningstekniken additiv
tillverkning (även kallad 3D-printing eller friformning) för att ta fram verktyg för skärande
metallbearbetning att testa i skarp industriproduktion.

Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning

2013-04691: FF, Förband med floatglas

Avsikten med projektet var att möjliggöra införandet av atmosfärsplasmabehandling för effektiv rutlimning för fordonsindustrin tillsammans med automatiserad smutsavsyning. 

FF, Förband med floatglas 

Report in English:

FF, Joining of float glass 

2013-04696: Ny on-line-metod för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner (ONWELD)

Svensk industri, likaväl som övrig svetsande industri, har ännu inte fullt ut nått kvalitetssäkrade och
optimerade produktionsmetoder -för att möjliggöra en användning av nya höghållfasta material i svetsade strukturer med höga krav på utmattningsprestanda.

Ny on-line-metod för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner (ONWELD) 

2013-04706: Automatiserad Process Kontroll (AProC)

I AProC projektet har metoder och verktyg utvecklats för att uppnå en effektiv geometriverifieringsprocess samt justeringsprocess.

Automatiserad Process Kontroll (AProC) 

2013-04712: Effektiv framtagning av strukturella kompositer i mellanstora volymer

Inom projektet har produktionstekniska aspekter utvärderats så som den viktiga vidhäftningen mellan förstärkningsskelettet och matrisen genom olika ytmodifieringar. 

Effektiv framtagning av strukturella kompositer i mellanstora volymer

Report in English:

Efficient Production of Structural Composites for Moderate Volumes

2013-04713: Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Projektet har undersökt potentialen med att spara och visualisera data under en produkts livscykel
för att kunna presentera den för ingenjörer och andra aktörer så som servicemekaniker. 

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

2013-04726: StreaMod - Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development

Maskindata från pågående produktion har i projektet använts för att i
realtid uppdatera simuleringsmodeller i syfte att möjliggöra effektiv uppdatering av
simuleringsmodeller.

StreaMod - Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development

2013-05594: Innovative powder based manufacturing of gear wheels with high performance (HIPGEAR)

HIPGEAR projektet introducerar en innovative metod att tillverka kugghjul för användning i tunga fordon som lastbilar, bussar och entreprenadfordon.

 Innovative powder based manufacturing of gear wheels with high performance (HIPGEAR)

2013-05623: Castma- Joining of cast and extruded light weight alloys

Syftet med projektet har varit att visa att pressgjutna lättmetaller går att svetsa.

Castma- Joining of cast and extruded light weight alloys

2013-05626: Design of Materials Preparation Processes

Projektet "Utformning av effektiva materialkonfigureringsprocesser" behandlar
materialpreparering som ett sätt för materialförsörjningssystemet att förbättra
produktionssystemens förmåga och flexibilitet.

Design of Materials Preparation Processes

2014-01360: Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper

Formsprutning är en kostnadseffektiv tillverkningsmetod som erbjuder snabb och flexibel tillverkning av komponenter.

Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper

2014-01413: MPQP – Modelldriven beredning och kvalitetssäkring

Systematisk artikelberedning och kvalitetssäkring är en förutsättning för effektiv framtagning av
kvalificerade produkter till konkurrenskraftigt pris.

MPQP – Modelldriven beredning och kvalitetssäkring

2014-03908: Skärteknisk Utbildning 2

Projektet i sin helhet har syftar till att utvidga och därmed vidareutveckla det tidigare framtagna
kurskonceptet Skärteknisk Utbildning med tio utbildningsmoduler anpassat till den ytterligare
kunskap som fordonsindustrin efterfrågar för fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma
ingenjörer och tekniker.

Skärteknisk Utbildning 2

2014-03929: FALS - Falsning Av LättviktStrukturer

Multimaterialkombinationer i sammansatta produkter blir allt vanligare, för att optimera
produktens egenskaper och optimera vikt.

FALS - Falsning Av LättviktStrukturer

2014-03949: QUALITY II

Detta forskningsprojekt har fokuserat på forskning och utveckling av en metod,
kontaktlöst laserultraljud, för oförstörande kvalitetskontroll av svetsar och limfogar.

QUALITY II

2014-05028: Kompetens- och Teknikspridning i samverkan - en förstudie

Att finna effektiva vägar för kompetens- och teknikspridning (K&TS) kring forskningsresultat och samordning av utbildningsresurser är ett strategiskt område för svensk industri att bemästra.

Kompetens- och Teknikspridning i samverkan - en förstudie

2014-06236: Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av
komponenter

Behandling av komponenter med Triboconditioning kan ge signifikanta miljövinster i form av minskad bränsleförbrukning och minskat slitage.

Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av komponenter

2014-06258: FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster

Projektet utvecklades en modern flexibel och skalbar händelsestyrd IT-arkitektur för insamling och behandling av data från olika automatiska produktionsutrustningar med skalbarhet ända ner till enskilda givare.

FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster

2015-03707:Feasibility study: Development of localized electrochemical deposition for re-manufacturing

During the feasibility study, different approaches to perform localized electrochemical deposition (LECD) were investigated to determine if they can be applied in the context of re-manufacturing of industrial parts (local repair of surface damage).

Feasibility study: Development of localized electrochemical deposition for re-manufacturing

2015-03708 Implementation and validation of multiphase steel failure models for crash analyses – OPTUS III

I projektet ingår validering av brottmodeller och brottkriterier med tillämpningar inom
presshärdade komponenter. Fokus ligger på modeller för brott i komponenter med varierande
mikrostruktur.
 

Implementation and validation of multiphase steel failure models for crash analyses – OPTUS III

2015-03716: PRODKOMP

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar och potential för nya kostnadseffektiva produktionsprocesser för komponenter av metall kombinerat med kompositmaterial.

Slutrapport PRODKOMP

2015-03721:Non-destructive characterization concepts for produktion (OFP4p)

Inom projektet har de oförstörande provningsmetoderna Barkhausen (BN), virvelström (ET) samt
ultraljud (UT) utvärderats främst med avseende på deras förmåga att mäta härddjup på sätthärdade,
induktionshärdade samt nitrerade komponenter i stål.

Non-destructive characterization concepts for produktion (OFP4p)

2015-03728: ROWELDAL – Robust spot welding for next generation of light-weight vehicles

Environmental demands are one of the great challenges for the automotive industry today. Due to these demands the use of lighter materials in the car body has increased the last years.

ROWELDAL – Robust spot welding for next generation of light-weight vehicles

2015-03730: Slutrapport Sallsa – Serietillverkning av Lättviktsmaterial I Leveranstörs Samverkan

I projektet Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i LeverantörsSamverkan med akronym SALLSA har fokus varit på att använda traditionell produktionsmiljö och metoder för metalliska material till högvolymsproduktion av lättviktskomponenter i kompositmaterial. 

Slutrapport Sallsa – Serietillverkning av Lättviktsmaterial I Leveranstörs Samverkan

2015-06849: AWIC – Adaptive Welding indentation control

Denna förstudie har syftat till att mäta och utvärdera elektrodförskjutningen vid punktsvetsning som en metod att kvalitetssäkra en enskild punktsvets.

AWIC – Adaptive Welding indentation control

2015-06897: GOLF 2 - Geometri Optimerad Lim Fogning med fokus på montering

Projektets mål var därför att vidareutveckla tekniken för geometrioptimerad limfogning med fokus på montering av hela komponenter för att nå ett hållbart systemtänk för simulering och robotapplicering av lim.

GOLF 2 - Geometri Optimerad Lim Fogning med fokus på montering

2015-06902: MULTIM -  Challenges using mixed materials

Projektets syfte var att utveckla nya metoder för konstruktion med artolika material.

MULTIM -  Challenges using mixed materials

2015-06908: Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende

En metodik för simulering av olika ytegenskaper av transmissionskomponenter för tunga fordon har utvecklats, vilket har ökat kunskapen kring hur en robust yta skapas vid tillverkning och hur den påverkas under inkörningen.

Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende

2016-03360: GAIS 2

Målet för projektet var att skapa ökad förståelse och kunskap för digitalisering inom monteringsinstruktioner. Målet.

GAIS 2

2016-03399: PREDCRACK - Predictive model of risk for hot cracks in high strength steel

Denna förstudie har syftat till att utvärdera möjligheten att använda FE-simuleringar som ett verktyg för prediktering av risken för varmsprickor i svetsar i höghållfasta stål. 

PREDCRACK - Predictive model of risk for hot cracks in high strength steel

2016-05477: Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering

Materialhanteringsprocesser av olika slag, såsom kitting och sekvensläggning, används i ökande utsträckning för att kunna försörja monteringen med alla dessa komponentvarianter.

Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering

2016-05600: Surfaces with optimal friction and fatigue properties of nitrided/nitrocarburized components (SurfNit) - Production, performance and sustainability aspects

Idag är sätthärdning (uppkolning) den vanligaste värmebehandlingsmetoden för större volymer och högpåkända komponenter.

Surfaces with optimal friction and fatigue properties of nitrided/nitrocarburized components (SurfNit) - Production, performance and sustainability aspects

2017-03077: Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige

För att bistå till en långsiktig svensk strategi inom rationell och effektiv produktion av kompositer har förstudien kartlagt och sökt förstå de tekniska och affärsmässiga processer och mekanismer som möjliggör förutsättningarna för att producera kompositer som möter fordonsindustrins behov gällande volym, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige 

2017-05203: Kompetensinventering digitalisering i SMF

Förstudien har syftat till att utveckla ett arbetssätt som möjliggör och förenklar arbetet för små
och medelstora företag inom fordonsindustrin att inventera vilka kompetensbehov de har för att
nyttja möjligheter till digitalisering för stärkt konkurrenskraft.

Kompetensinventering digitalisering i SMF

2017-05230: A report on the manufacturing industries in Sweden and Japan 

 

Kursen ämnar att öka färdigheterna kring globalt arbete hos blivande doktorer inom produkt- och produktionsutvecklingsområdet.

 

A report on the manufacturing industries in Sweden and Japan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 29 februari 2024

Statistik för sidan