Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2020

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2020

Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft

Analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 - 2020 ska,
där så är relevant, bidra till att det regionala perspektivet tydliggörs i
myndigheternas analysarbeten vid genomförandet av den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. Näringsdepartementet är sammankallande.
Uppdraget utfördes av Göran Andersson och Rolf Nilsson och slutredovisades 31 december 2020.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Delta i arbetet mot antibiotikaresistens

Vinnova ska bidra i Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverks arbete mot antibiotikaresistens. Tillsammans ska vi ta fram en gemensam tvärsektoriell handlingsplan för antibiotikaresistens för tidsperioden 2018-2020.
Uppdraget slutredovisades av Folkhälsomyndigheten 31 december 2020.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa

Uppdraget innefattar bland annat att analysera det tidigare svenska deltagandet i nuvarande och tidigare ramprogram. Myndigheterna ska utifrån analysen beskriva vad som bör känneteckna ett deltagande i ramprogrammet, beskriva mål för det svenska deltagandet och lämna rekommendationer för hur dessa kan förverkligas.

Uppdraget utfördes av Karin Aase. Uppdraget slutrapporterades 2020-10-30.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

Vinnova ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom strategiskt viktiga områden. Insatserna ska främja det livslånga lärandet genom ett midre antal pilotprojekt, gällande flexibla korta högskolekurser, på avancerad nivå för redan yrkesverksamma speicialister.

Uppdraget utfördes av Maria Landgren. Uppdraget slutredovisades 2020-03-31.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och industriell symbios

Vinnova ska undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för att i högre utsträckning åstadkomma cirkulära samarbeten inom framförallt industrin, men också mellan exempelvis industri och kommunala anläggningar. Detta innefattar förutsättningar för samarbeten och kluster inom området att utvecklas och replikeras. En del i uppdraget är att identifiera hinder i de regelverk som omgärdar området.

Uppdraget utfördes av Anders Holmgren. Uppdraget slutredovisades 2020-03-31.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Genomföra insatser för bättre offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar

Vinnova ska, i samarbete med Patent- och registreringsverket, genomföra insatser för kunskapsutveckling och förbättrad förståelse för, och hantering av, immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet.

Uppdraget utfördes av Daniel Johansson. Uppdraget slutredovisades 2020-03-15.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Utveckla inkubation i livsmedelskedjan

Vinnova ska stödja utveckling av innovativa företag inom livsmedelskedjan genom att finansiera inkubatorer och acceleratorer. Vi ska bidra till att utveckla existerande inkubatorers och acceleratorers arbetssätt, nätverk och kunskap för att de ska kunna stödja innovativa företag. Vi ska också finansiera insatser för att inkubatorer eller andra företagsstödjande aktörer ska kunna hjälpa livsmedelsföretag i deras arbete med att kommersialisera nya produktidéer. Målet är att fler kommersiellt gångbara produkter når marknaden.

Uppdraget utfördes av Carl Naumburg. Uppdraget slutredovisades 2020-02-28.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Nationell agenda för inkubation i livsmedelskedjan

 

Senast uppdaterad 9 januari 2023

Statistik för sidan