Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Internationellt samarbete inom hälsa

De utmaningar vi har inom hälsoområdet är globala och internationellt samarbete är en förutsättning för att lösa dem. Som verksam inom området finns det många möjligheter till samarbete och finansiering. Ni kan få hjälp och stöd för att söka något av de erbjudanden vi listar här.

Europeiska samarbeten inom hälsa

Det finns en uppsjö av internationella program för hälsa. Vinnova kan tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning guida till 6 europeiska program, som i sin tur ofta innehåller flera underprogram. Programmen finns förklarade nedan. 

Vill du få mer vägledning kan du få hjälp från oss och följande instanser:

 • EU-SME supportkontoret
 • Forskningsservice eller innovationskontor på era lärosäten eller organisationer
 • Direktkontakt med ansvarig handläggare för programmen. Kontaktperson finns i informationen om programmen. Ansvarig myndighet är
  • Vinnova, Vetenskapsrådet och Forte (Horisont Europa)
  • Folkhälsomyndigheten (EU4Health)
  • Myndigheten för digital förvaltning (DIGITAL)

 • Vinnova har ett regeringsuppdrag att bidra till utvecklingen av strategiska relationer och långsiktigt främjande av innovation tillsammans med prioriterade länder.

  Vinnova har ett regeringsuppdrag att bidra till utvecklingen av strategiska relationer och långsiktigt främjande av innovation tillsammans med prioriterade länder.

  Aktiviteterna ska utveckla och underlätta samarbete inom ramen för till exempel Sveriges internationella avtal och partnerskap. Se nedan för aktuella utlysningar inom hälsa:

  Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland höst

  Kontakt: Bianca Dochtorowicz bianca.dochtorowicz@vinnova.se

   

 • Kluster 1 hälsa inom Horisont Europa har en budget på cirka 8 miljarder euro som fördelas på 2-åriga arbetsprogram under 7 år. Kluster 1 hälsa finansierar forskning och innovation som leder till bättre kunskap, bibehållen hälsa och behandling av sjukdomar på ett jämlikt sätt i hela Europa. Inom ramen för kluster 1 hälsas budget ingår även cancer mission och europeiska FoI partnerskap, se respektive rubrik nedan.

  Kluster 1 hälsa inom Horisont Europa har en budget på cirka 8 miljarder euro som fördelas på 2-åriga arbetsprogram under 7 år. Kluster 1 hälsa finansierar forskning och innovation som leder till bättre kunskap, bibehållen hälsa och behandling av sjukdomar på ett jämlikt sätt i hela Europa. Inom ramen för kluster 1 hälsas budget ingår även cancer mission och europeiska FoI partnerskap, se respektive rubrik nedan.

  Ett viktigt mål för klustret är att upprätthålla en innovativ, hållbar och global konkurrenskraftig hälsoindustri. Klustret innefattar integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård. Dessutom eftersträvas en hållbar digital transformation av europeiska hälso- och sjukvårdssystem, säker och etisk datahantering samt pålitliga försörjningskedjor men också hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

  Strukturkarta för HEU

  Vinnovas webbplats för Horisont Europa

  Öppna och kommande utlysningar

  Här hittar ni arbetsprogrammet 2023-2024:

  Horizon Europe work programmes (europa.eu)

  Kontakt

  För frågor kring ansökningsprocessen och utbud av utlysningar kontakta Nationell kontaktpunkt (NCP) för Horisont Europa Kluster 1 Hälsamarie.vaadre@vinnova.se

  För frågor kring nationella processer om intagning av inspel till Kluster 1 kontakta Expert Kluster 1 Hälsamalin.eklund@vinnova.se

 • Missions är en ny satsning inom Horisont Europa och kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar.

  Missions är en ny satsning inom Horisont Europa och kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar.

  Läs mer om EU:s fem missionsområden på Vinnovas webbplats

  Inom hälsa arbetar man med ett mission för cancer med målsättningen att tre miljoner liv ska räddas och leva längre i hälsa. En mission board om cancer har tagit fram rekommendationer och prioriteringar som ska genomföras genom bland andra 2 åriga arbetsprogram.

  Se aktuella utlysningar inom mission cancer. 

  Här ligger arbetsprogrammet 2023-2024

  Horizon Europe work programmes (europa.eu)

  Kontakt

  För frågor kring nationella processer om intagning av inspel till EU Mission Cancer caroline.ekstrand@vinnova.se

 • Inom ramen för Horisont Europa, kluster 1 hälsa ingår också ett antal Europeiska FoI partnerskap. De Europeiska FoI partnerskapen är ett samarbete mellan medlemsländer, tredjeland och europeiska kommissionen. Varje partnerskap pågår under 7 år, beräknas ha en totalbudget på mer än 300 miljoner euro och har årliga utlysningar.

  Inom ramen för Horisont Europa, kluster 1 hälsa ingår också ett antal Europeiska FoI partnerskap. De Europeiska FoI partnerskapen är ett samarbete mellan medlemsländer, tredjeland och europeiska kommissionen. Varje partnerskap pågår under 7 år, beräknas ha en totalbudget på mer än 300 miljoner euro och har årliga utlysningar.

  De som listas nedan är så kallade public-public partnerskap mellan europeiska kommissionen, medlemsländer, associerade länder och tredje land. Partnerskapen bygger vidare på tidigare satsningar. Det finns också andra Europeiska FoI partnerskap såsom EU-Africa Global Partnership där SIDA medverkar samt Innovative Health Inititative, se separat rubrik. Utöver dessa har vi även Eurostars. Mer information om Eurostars på Vinnovas webbplats. 

  Just nu planeras sex så kallade samfinansierade partnerskap som bygger vidare på tidigare satsningar.

  • European Partnership on Health and Care Systems Transformation
  • European Partnership for Personalised Medicine
  • European Partnership on Rare Diseases
  • European Partnership for One Health/AMR Antimicrobial Resistance (AMR)
  • European Partnership on Pandemic Preparedness
  • European Partnership - ERA for Health Research

  Vinnova finansierar svenskt deltagande i utlysningarna tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte och Sida. Finansieringen sker utifrån respektive myndighets eget uppdrag och regelverk.

  I januari 2023 öppnar Health and Care Transformation partnership sin första utlysning. Utlysningen har titeln "Framtidens hälso- och sjukvård". Även European Partnership for Rare Diseases har en öppen utlysning som stänger 15e feb. För mer information se:

  Joint Transnational Call 2023 – EJP RD – European Joint Programme on Rare Diseases (ejprarediseases.org)

  Mer information om partnerskapen hittar ni på kommissionens webbplats

  Kontakt

  malin.eklund@vinnova.se

  caroline.ekstrand@vinnova.se

  gunnar.sandberg@vinnova.se

 • IHI är ett Private-Public partnerskap mellan EU och branschorganisationerna som företräder de sektorer som är involverade i hälso- och sjukvården, nämligen COCIR (medicinsk bildbehandling, strålbehandling, IKT och elektromedicinskt företag). Efpia, inklusive Vaccin Europa (läkemedels och vaccinföretag). EuropaBio (bioteknikföretag); och MedTech Europe (medicinteknikföretag).

  IHI är ett Private-Public partnerskap mellan EU och branschorganisationerna som företräder de sektorer som är involverade i hälso- och sjukvården, nämligen COCIR (medicinsk bildbehandling, strålbehandling, IKT och elektromedicinskt företag). Efpia, inklusive Vaccin Europa (läkemedels och vaccinföretag). EuropaBio (bioteknikföretag); och MedTech Europe (medicinteknikföretag).

  Strategi att integrera olika sektorer:

  IHIs mål är att omsätta hälsoforskning och hälsoinnovation i konkreta fördelar för patienter och samhälle och se till att Europa ligger i framkant av tvärvetenskaplig, hållbar, patientcentrerad hälsoforskning. Hälso- och sjukvårdsforskning och hälso- och sjukvård omfattar i allt större utsträckning olika sektorer.

  Genom att stödja projekt som sammanför dessa sektorer kommer IHI att bana väg för en mer integrerad strategi för hälso- och sjukvård, prevention, diagnos, behandling och sjukdomshantering.

  IHI har en total budget på 2,4 miljarder euro som sträcker sig under 7 år och finansieras gemensamt av EU och branschorganisationer som representerar Europas life science-poster.

  De första utlysningar öppnar i juni 2022. Det är viktigt att tidigt skapa aktörskonstellationer, till exempel genom de matchningsverktyg och events som initiativet anordnar.

  Innovativa hälsoinitiativets hemsida
  Kommande utlysningar

  Prenumerera på IHI nyhetsbrev för regelbunden information

  IHI Call Days (b2match.io) 

  Kontakt

  Gunnar Sandberg: gunnar.sandberg@vinnova.se

  Caroline Ekstrand: caroline.ekstrand@vinnova.se

   

 • Finansiering av utveckling, kommersialisering och uppskalning av banbrytande innovation. Programmet ger även stöd för affärsutveckling till forskare och små och medelstora företag.

  Finansiering av utveckling, kommersialisering och uppskalning av banbrytande innovation. Programmet ger även stöd för affärsutveckling till forskare och små och medelstora företag.

  Programmet består av tre inriktningar

  • Pathfinder - stöd till forskarlag för att forska eller utveckla banbrytande teknologi.
  • Transition - finansieriar lovande forskningsresultat för att kunna utveckla teknik och affärsplaner och bli redo för marknaden.
  • EIC Accelerator - finansiering för enskilda nystartade företag och småföretag för att utveckla och skala upp banbrytande innovationer

  Europeiska innovationsrådets webbplats

  Kontakt

  Nationell kontaktperson:  josefin.vandermeer@vinnova.se alternativt julia.hellstrom@vinnova.se

  Specifikt om Hälsa frågor: pontus.vonbahr@vinnova.se.

 • Programmet pågår under 2021–2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro. Syftet är att bygga kapacitet och infrastruktur inom EU för att underlätta bred användning av digital teknik, även inom hälsoområdet, och sätta resultat från forskning på marknaden.

  Programmet pågår under 2021–2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro. Syftet är att bygga kapacitet och infrastruktur inom EU för att underlätta bred användning av digital teknik, även inom hälsoområdet, och sätta resultat från forskning på marknaden.

  Programmet finansierar projekt inom fem specifika mål:

  • Högpresterande datorsystem (HPC)
  • Artificiell intelligens
  • Cybersäkerhet
  • Avancerade digitala färdigheter
  • Säkerställa bred användning av digitala teknologier

  Programmets egen webbplatsProgrammet för ett digitalt Europa (DIGITAL) på DIGG:s webbplatsArbetsprogrammet för 2021–2022
  Arbetsprogram 2023–2024 publiceras under fjärde kvartalet 2022

  Alla öppna utlysningar

  Kontakt

  För hälsorelaterade utlysningar finns det möjlighet att kontakta malin.eklund@vinnova.se. Nationell kontaktpunkt (NCP) för hela DIGITAL programmet är jan.bergdahl@digg.se.

 • Programmet syftar till att förbättra hälsa, tackla gemensamma hälsoutmaningar, förbättra medicin och medicinsk utrustning samt stärka sjukvårdssystemet. Programmet pågår till 2027 har en budget på mer än 830 miljoner euro.

  Programmet syftar till att förbättra hälsa, tackla gemensamma hälsoutmaningar, förbättra medicin och medicinsk utrustning samt stärka sjukvårdssystemet. Programmet pågår till 2027 har en budget på mer än 830 miljoner euro.

  Programmet är uppdelat i fyra fokusområden

  • Krisberedskap
  • främjande och förebyggande lösningar
  • hälsosystem och kvalificerad arbetskraft

  Det finns tre olika typer av utlysningar

  • Joint Actions är ett direktstöd som i första hand ges till myndigheter eller nationellt övergripande organisationer i medlemsländerna. Organisationerna som söker ska ha liknande funktioner i respektive land.
  • Action grants är stöd för forsknings- och innovationsprojekt.
  • Anbud används när olika tjänster och varor ska köpas in som ett stöd till hälsoprogrammet. Annonseras främst här men även genom EUs anbudsportal.

   Programmets webbplats
  Finansiering av Action grants

  Kontakt

  Nationell kontaktpunkt (NCP) för EU4Health Pär Vikström par.vikstrom@folkhalsomyndigheten.se

 • EIT Health är ett av åtta kunskaps- och innovationscenter (KIC) inom Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT), ett organ inom Europeiska unionen under Horisont Europas pelare III – Ett Innovativt Europa.

  EIT Health är ett av åtta kunskaps- och innovationscenter (KIC) inom Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT), ett organ inom Europeiska unionen under Horisont Europas pelare III – Ett Innovativt Europa.

  EIT Health Scandinavia med bas i Stockholm är ett sk Co-Location Center (regional hub) för EIT Health, som är en del av European Institute of Innovation and Technology, ett organ inom Europeiska unionen.

  EIT Health är ett av Europas största nätverk inom life science-innovation och hälsa, och är verksamt inom tre områden: entreprenörskap, utbildning och hälsoinnovation. EIT Health är ett samarbete mellan 130 partnerorganisationer inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor. EIT Healths uppdrag är att förbättra livskvaliteten för europeiska medborgare genom att främja innovation inom hälso- och sjukvården och tillhandahålla utbildning för nästa generations vårdpersonal. EIT Health Scandinavia har partners i Sverige, Danmark, Finland och Estland och etablerades 2015.

  EITs webbplast 

  Kontakta EIT

  Nationell kontaktperson Vinnova, Julia Hellström 

Senast uppdaterad 6 mars 2023

Statistik för sidan