Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationellt samarbete inom hälsa

De utmaningar vi har inom hälsoområdet är globala och internationellt samarbete är en förutsättning för att lösa dem. Som verksam inom området finns det många möjligheter till samarbete och finansiering. Ni kan få hjälp och stöd för att söka något av de erbjudanden vi listar här.

Europeiska samarbeten inom hälsa

Det finns en uppsjö av internationella program för hälsa. Vinnova kan tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning guida till 6 europeiska program, som i sin tur ofta innehåller flera underprogram. Programen finns förklarade nedan. 

Vill du få mer vägledning kan du få hjälp från oss och följande instanser

 • EU-SME supportkontoret
 • Forskningsservice eller innovationskontor på era lärosäten eller organisationer
 • Direktkontakt med ansvarig handläggare för programmen. Kontaktperson finns i informationen om programmen. Ansvarig myndighet är
  • Vinnova, Vetenskapsrådet och Forte (Horisont Europa)
  • Folkhälsomyndigheten (EU4Health)
  • Myndigheten för digital förvaltning (DIGITAL)

 • Kluster 1 hälsa inom Horisont Europa har en budget på cirka 8 miljarder euro som fördelas på 2-åriga arbetsprogram under 7 år. Kluster 1 hälsa finansierar forskning och innovation som leder till bättre kunskap, bibehållen hälsa och behandling av sjukdomar på ett jämlikt sätt i hela Europa. Inom ramen för kluster 1 hälsas budget ingår även cancer mission och europeiska FoI partnerskap, se respektive rubrik nedan.

  Kluster 1 hälsa inom Horisont Europa har en budget på cirka 8 miljarder euro som fördelas på 2-åriga arbetsprogram under 7 år. Kluster 1 hälsa finansierar forskning och innovation som leder till bättre kunskap, bibehållen hälsa och behandling av sjukdomar på ett jämlikt sätt i hela Europa. Inom ramen för kluster 1 hälsas budget ingår även cancer mission och europeiska FoI partnerskap, se respektive rubrik nedan.

  Ett viktigt mål för klustret är att upprätthålla en innovativ, hållbar och global konkurrenskraftig hälsoindustri. Klustret innefattar integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård. Dessutom eftersträvas en hållbar digital transformation av europeiska hälso- och sjukvårdssystem, säker och etisk datahantering samt pålitliga försörjningskedjor men också hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

  Vinnovas webbplats för Horisont Europa

  Öppna och kommande utlysningar

  Arbetsprogrammet 2021–2022 

  Arbetsprogrammet 2023–2024 publiceras fjärde kvartalet 2022.

  Kontakt

  För frågor kring ansökningsprocessen och utbud av utlysningar kontakta Nationell kontaktpunkt (NCP) för Horisont Europa Kluster 1 Hälsanadine.schweizer@vinnova.se

  För frågor kring nationella processer om intagning av inspel till Kluster 1 kontakta Expert Kluster 1 Hälsamalin.eklund@vinnova.se

 • Missions är en ny satsning inom Horisont Europa och kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar.

  Missions är en ny satsning inom Horisont Europa och kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar.

  Läs mer om EU:s fem missionsområden på Vinnovas webbplats

  Inom hälsa arbetar man med ett mission för cancer med målsättningen att tre miljoner liv ska räddas och leva längre i hälsa. En mission board om cancer har tagit fram rekommendationer och prioriteringar som ska genomföras genom bland andra 2 åriga arbetsprogram.

  Se aktuella utlysningar inom mission cancer. 

  EU kommisionens dokument om prioriteringar och rekommendationer inom mission cancer (engelska). 

  Kontakt

  caroline.ekstrand@vinnova.se

 • Inom ramen för Horisont Europa, kluster 1 hälsa ingår också ett antal Europeiska FoI partnerskap. De Europeiska FoI partnerskapen är ett samarbete mellan medlemsländer, tredjeland och europeiska kommissionen. Varje partnerskap pågår under 7 år, beräknas ha en totalbudget på mer än 300 miljoner euro och har årliga utlysningar.

  Inom ramen för Horisont Europa, kluster 1 hälsa ingår också ett antal Europeiska FoI partnerskap. De Europeiska FoI partnerskapen är ett samarbete mellan medlemsländer, tredjeland och europeiska kommissionen. Varje partnerskap pågår under 7 år, beräknas ha en totalbudget på mer än 300 miljoner euro och har årliga utlysningar.

  De som listas nedan är så kallade public-public partnerskap mellan europeiska kommissionen, medlemsländer, associerade länder och tredje land. Partnerskapen bygger vidare på tidigare satsningar. Det finns också andra Europeiska FoI partnerskap såsom EU-Africa Global Partnership där SIDA medverkar samt Innovative Health Inititative, se separat rubrik. Utöver dessa har vi även Eurostars. Mer information om Eurostars på Vinnovas webbplats. 

  Just nu planeras sex så kallade samfinansierade partnerskap som bygger vidare på tidigare satsningar.

  • European Partnership on Health and Care Systems Transformation
  • European Partnership for Personalised Medicine
  • European Partnership on Rare Diseases
  • European Partnership for One Health/AMR Antimicrobial Resistance (AMR)
  • European Partnership on Pandemic Preparedness
  • European Partnership - ERA for Health Research

  Vinnova finansierar svenskt deltagande i utlysningarna tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte och Sida. Finansieringen sker utifrån respektive myndighets eget uppdrag och regelverk.

  Under 2022/2023 kommer Health Care Transformation partnership att ha sin första utlysning. I utlysningen deltar både Forte och Vinnova. Även European Partnership for Rare Diseases kommer att ha en utlysning men det är ännu oklart vilka svenska finansiärer som deltar.

  Mer information om partnerskapen hittar ni på kommissionens webbplats

  Vinnova kommer också under 2022 arrangera ett antal workshops och digitala konsultationer för att samla in svenska inspel till partnerskapet för personalised medicine. Inspelen kommer att ha möjlighet att påverka vilka FoI investeringar som görs inom ramen för partnerskapet. För mer information kontakta Vinnova enligt nedan eller håll ögonen på vår hemsida och LinkedIN.

  Kontakt

  malin.eklund@vinnova.se

  caroline.ekstrand@vinnova.se

  gunnar.sandberg@vinnova.se

 • IHI är ett Private-Public partnerskap mellan EU och branschorganisationerna som företräder de sektorer som är involverade i hälso- och sjukvården, nämligen COCIR (medicinsk bildbehandling, strålbehandling, IKT och elektromedicinskt företag). Efpia, inklusive Vaccin Europa (läkemedels och vaccinföretag). EuropaBio (bioteknikföretag); och MedTech Europe (medicinteknikföretag).

  IHI är ett Private-Public partnerskap mellan EU och branschorganisationerna som företräder de sektorer som är involverade i hälso- och sjukvården, nämligen COCIR (medicinsk bildbehandling, strålbehandling, IKT och elektromedicinskt företag). Efpia, inklusive Vaccin Europa (läkemedels och vaccinföretag). EuropaBio (bioteknikföretag); och MedTech Europe (medicinteknikföretag).

  IHIs mål är att omsätta hälsoforskning och hälsoinnovation i konkreta fördelar för patienter och samhälle och se till att Europa ligger i framkant av tvärvetenskaplig, hållbar, patientcentrerad hälsoforskning. Hälso- och sjukvårdsforskning och hälso- och sjukvård omfattar i allt större utsträckning olika sektorer.

  Genom att stödja projekt som sammanför dessa sektorer kommer IHI att bana väg för en mer integrerad strategi för hälso- och sjukvård, prevention, diagnos, behandling och sjukdomshantering.

  IHI har en total budget på 2,4 miljarder euro som sträcker sig under 7 år och finansieras gemensamt av EU och branschorganisationer som representerar Europas life science-poster.

  De första utlysningar öppnar i juni 2022. Det är viktigt att tidigt skapa aktörskonstellationer, till exempel genom de matchningsverktyg och events som initiativet anordnar.

  Innovativa hälsoinitiativets hemsida
  Kommande utlysningar

  Prenumerera på IHI nyhetsbrev för regelbunden informationInformationsmöte den 24 maj kl.10-12

  Kontakt

  State Representatives för Sverige på Vinnova:
  Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se
  Caroline Ekstrand caroline.ekstrand@vinnova.se

   

 • Finansiering av utveckling, kommersialisering och uppskalning av banbrytande innovation. Programmet ger även stöd för affärsutveckling till forskare och små och medelstora företag.

  Finansiering av utveckling, kommersialisering och uppskalning av banbrytande innovation. Programmet ger även stöd för affärsutveckling till forskare och små och medelstora företag.

  Programmet består av tre inriktningar

  • Pathfinder - stöd till forskarlag för att forska eller utveckla banbrytande teknologi.
  • Transition - finansieriar lovande forskningsresultat för att kunna utveckla teknik och affärsplaner och bli redo för marknaden.
  • EIC Accelerator - finansiering för enskilda nystartade företag och småföretag för att utveckla och skala upp banbrytande innovationer

  Europeiska innovationsrådets webbplats

  Kontakt

  Nationell kontaktperson: Josefin van der Meer josefin.vandermeer@vinnova.se

  Specifikt om Hälsa frågor: pontus.vonbahr@vinnova.se.

 • Programmet pågår under 2021–2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro. Syftet är att bygga kapacitet och infrastruktur inom EU för att underlätta bred användning av digital teknik, även inom hälsoområdet, och sätta resultat från forskning på marknaden.

  Programmet pågår under 2021–2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro. Syftet är att bygga kapacitet och infrastruktur inom EU för att underlätta bred användning av digital teknik, även inom hälsoområdet, och sätta resultat från forskning på marknaden.

  Programmet finansierar projekt inom fem specifika mål:

  • Högpresterande datorsystem (HPC)
  • Artificiell intelligens
  • Cybersäkerhet
  • Avancerade digitala färdigheter
  • Säkerställa bred användning av digitala teknologier

  Programmets egen webbplatsProgrammet för ett digitalt Europa (DIGITAL) på DIGG:s webbplatsArbetsprogrammet för 2021–2022
  Arbetsprogram 2023–2024 publiceras under fjärde kvartalet 2022

  Alla öppna utlysningar

  Kontakt

  För hälsorelaterade utlysningar finns det möjlighet att kontakta malin.eklund@vinnova.se. Nationell kontaktpunkt (NCP) för hela DIGITAL programmet är jan.bergdahl@digg.se.

 • Programmet syftar till att förbättra hälsa, tackla gemensamma hälsoutmaningar, förbättra medicin och medicinsk utrustning samt stärka sjukvårdssystemet. Programmet pågår till 2027 har en budget på mer än 830 miljoner euro.

  Programmet syftar till att förbättra hälsa, tackla gemensamma hälsoutmaningar, förbättra medicin och medicinsk utrustning samt stärka sjukvårdssystemet. Programmet pågår till 2027 har en budget på mer än 830 miljoner euro.

  Programmet är uppdelat i fyra fokusområden

  • Krisberedskap
  • främjande och förebyggande lösningar
  • hälsosystem och kvalificerad arbetskraft

  Det finns tre olika typer av utlysningar

  • Joint Actions är ett direktstöd som i första hand ges till myndigheter eller nationellt övergripande organisationer i medlemsländerna. Organisationerna som söker ska ha liknande funktioner i respektive land.
  • Action grants är stöd för forsknings- och innovationsprojekt.
  • Anbud används när olika tjänster och varor ska köpas in som ett stöd till hälsoprogrammet. Annonseras främst här men även genom EUs anbudsportal.

   Programmets webbplats
  Finansiering av Action grants

  Kontakt

  Nationell kontaktpunkt (NCP) för EU4Health Pär Vikström par.vikstrom@folkhalsomyndigheten.se

Senast uppdaterad 20 juli 2022

Statistik för sidan