Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Global konkurrenskraft

Global konkurrenskraft innebär att svensk innovation blir en exportvara som skapar global klimatnytta. Det innebär också att Sverige blir en självklar plats för internationell kompetens och investeringar.

Svensk industri kan leda vägen till global omställning

Sverige är ett starkt innovationsland med globalt framgångsrika företag i hela värdekedjan och en tradition av samverkan mellan politik, civilsamhället, industri och akademi. Vi har en stor del fossilfri energi, med möjlighet att bli total. Det finns en vilja att ställa om inom den svenska industrin, och en insikt om att nya, hållbara affärsmodeller krävs för att behålla internationell konkurrenskraft.

Tillsammans kan svenska aktörer ta att ta det helhetsgrepp som krävs för att ställa om i systemets alla delar. Genom att exportera produkter, modeller och hela värdekedjor som är hållbara och bidrar med klimatnytta stärker vi svensk välfärd och konkurrenskraft. Genom att exportera klimatlösningar kan Sverige också bidra till att lösa klimatkrisen på global nivå.

Nya affärsmodeller

Omställningen mot klimatneutralitet kräver nya affärsmodeller, med ökad resurseffektivitet och miljöanpassning i hela livscykeln. En övergång till en cirkulär ekonomi är central för en klimatneutral industri, eftersom förädling av material utgör en stor del av Sveriges utsläpp.

Det kan bland annat handla om att dela, hyra och återbruka, eller att erbjuda funktion snarare än fysiska produkter. Företag som på olika sätt ser avfall, både från industrin och konsumenter, som en resurs, spelar också en viktig roll.

Cirkulära affärsmodeller strävar efter att

  • utnyttja mindre material och resurser för att producera produkter och/eller tjänster;
  • designa produkter för att kunna återanvändas, repareras och materialåtervinnas,
  • förlänga livslängden för nuvarande produkter och/eller tjänster genom renovering och återtillverkning;
  • förlängning av materialens livslängd genom återvinning av produkter och material.

Ekonomiska och politiska styrmedel

Idag råder det viss osäkerhet kring hur industriella aktörer skall prioritera framtida investeringar. Tydliga, ambitiösa och långsiktiga mål för Sveriges klimatomställning är en förutsättning för att driva på näringslivets i rätt riktning. Det krävs även lagar, reglering och ekonomiska incitament som premierar resurseffektivitet och cirkuläritet snarare än linjäritet. Ett exempel är avfallslagstiftningen som bör främja ökad användning av sekundär råvara, ett annat exempel är en gemensam standard för material oavsett ursprung.

Styrmedel och incitament behöver även möjliggöra försöksverksamhet i tidiga innovationsfaser, från grundforskning till kommersiellt gångbara produkter och tjänster. Därefter måste det även finnas förutsättningar för att skala upp och testa forskningsprojekt i verklig miljö, för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering.

Vägen till global konkurrenskraft

Vinnova har tillsammans med Rise och Teknikföretagarna tagit fram en färdplan för hur svensk industri ska nå global konkurrenskraft.

Läs färdplanen och lyssna på poddarna om framtidens globala konkurrenskraft

Projekt som bidrar till global konkurrenskraft

Följande projekt har finansierats av Vinnova för att bidra till global konkurrenskraft.

Senast uppdaterad 29 mars 2023

Statistik för sidan