Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ord och roller som är bra att känna till

Projektpart

Alla organisationer som samarbetar i projektet är projektparter. Projektparterna bidrar till att planera och genomföra projektet, och delar på risker och resultat. Projektparten behöver inte nödvändigtvis få del av bidraget, men deltar och har kostnader i projektet, och står med i ansökan.

En projektpart är alltid en juridisk person. Om någon i projektet tar in underleverantörer eller referensgrupper, så är dessa inte projektparter.

Projektparts godkännande

Projektparts godkännande är ett dokument där varje projektpart åtar sig att göra det som de har beskrivit i ansökan, och rapportera resultatet till Vinnova. Vi begär in ett godkännande från varje projektpart. En behörig företrädare ska signera dokumentet, som ni sedan skannar. De inskannade dokumenten ska bifogas med startrapporten, och koordinatorn sparar originalet. Om nya projektparter tillkommer ska projektparts godkännande bifogas med ändringsbegäran.

Koordinerande projektpart (koordinator)

Koordinerande projektpart, eller koordinator, är den projektpart som är ansvarig för kontakten med Vinnova. Det innebär att koordinatorn förmedlar information mellan de övriga projektparterna och Vinnova. Koordinatorn ansvarar även för att alla handlingar och rapporter kommer in till Vinnova som de ska.

Utbetalningarna går alltid till koordinatorn, som fördelar bidraget till bidragsmottagarna. Projektledaren arbetar oftast i organisationen hos koordinatorn.

Projektledare

Projektledaren är den person som kopplas till projektet i Vinnovas e-tjänst. I praktiken gör projektledaren det som koordinatorn ansvarar för, till exempel lämna in rapporter eller rapportera förändringar i projektet.

Bidragsmottagare

Bidragsmottagare är de projektparter som får del av finansieringen. Vissa projektparter deltar i projektet utan att ta del av bidraget. De är därför inte bidragsmottagare. En bidragsmottagare får aldrig vara finansiär till en annan part i projektet.

Stödnivå

Stödnivån är Vinnovas bidrag uttryckt i procent, räknat på de stödberättigande kostnaderna. Så här beräknar vi stödnivån: 

Stödnivå (%) = Bidrag/stödberättigande kostnader

Vilken stödnivå de olika projektparterna maximalt får ha beror på utlysningen, på organisationens förutsättningar och reglerna för statligt stöd. Stödnivån kan därför vara olika hög för olika projektparter. Den maximala stödnivån framgår i beslutet.  

Andra finansiärer

Vinnova är en finansiär. Utöver Vinnova kan det också finnas andra finansiärer. En bidragsmottagare kan inte vara finansiär till en part i samma projekt.

Egen finansiering

Egen finansiering är den andel av kostnaderna som inte täcks av Vinnovas bidrag eller andra finansiärer.

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Statistik för sidan