Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2023

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2023.

Uppdrag att inkomma med analyser, som underlag, till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Regeringen ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet i uppdrag att, utifrån sina respektive ansvars­områden, göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation.

Uppdraget utfördes av Ylva Strander och slutrapporterades 2023-10-31.

Läs uppdraget

Läs slutrapport

Uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av avancerade läkemedel såsom cell- och genterapier och vacciner, Innovationshubben ska fungera som en samverkansmiljö där olika aktörer, såväl stora och små företag som universitet och högskolor, kan bedriva innovationsprojekt.

Uppdraget utfördes av Anders Brinne och slutrapporterades 10 december 2023.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag avseende Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)

Försvarsmakten och Verket för innovationssystem (Vinnova) ges i uppdrag att, i samverkan med Vetenskapsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lämna förslag på lämpliga organisationer som svenska kandidater till Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Uppdraget består i att lämna förslag på en svensk organisation i rollen som accelerator, samt två till fyra svenska organisationer för rollen som testcenter.

Uppdraget slutrapporterades 31 oktober 2023.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor.

Uppdraget utfördes av Jan Sandred. Uppdraget slutredovisades 30 juni 2023.

Läs uppdraget

Läs slutredovisningen

Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad 

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att ge stöd till Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Uppdraget utfördes av Jakob Hellman och slutrapporterades 1 maj 2023.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten 

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Regeringen uppdrar åt bland annat Verket för innovationssystem (Vinnova) att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Uppdraget slutredovisades den 31 maj 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att etablera en nationell teknikparksfunktion i anslutning till European Spallation Source och MAX IV

Vinnova ska identifiera lämplig organisationsform, inrätta ledningsstrukturer, tillsätta en rådgivande grupp för teknikparksfunktionen och utveckla en modell för långsiktig finansiering av verksamheten samt säkerställa att verppdragetksamheten vid teknikparksfunktionen utövas i enlighet med EU:s regelverk om statligt stöd och konkurrens.

Uppdraget utfördes av Peter Eriksson och slutrapporterades 2023-06-16.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling

Regeringens samverkansprogram syftar till att genom samverkan, inom utpekade teman, kraftsamla för att finna innovativa lösningar på gemensamma utmaningar och stärka Sverigen konkurrenskraft. Uppdragets övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för regeringens samverkansprogram, under perioden 2019 - 2022, och att nå resultat. Vinnova ska, för att möta samverkansprogrammens målsättningar, arbeta i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget utfördes av Jacob Hellman.

Läs uppdraget 

Läs slutrapporten

Uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att identifiera, tillämpa och sprida effektiva arbetssätt och processer så att innovationsinsater på nationell och regional nivå bättre ska komplettera varandra samt kunna nyttja insatser på EU-nivå. 

Uppdraget utfördes av Karin Rydén och slutrapporterades den 15 april 2023. 

Läs uppdraget

Läs slutrapporten med bilagor

Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) och Tillväxtverket i uppdrag att utveckla förutsättningarna för forskningsintensiva företag med långa utvecklingscykler att växa i Sverige.

Uppdraget slutrapporteras 31 januari 2023.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling

Vinnova ska stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling, i huvudsak genom det strategiska innovationsområdet Innovair.

Uppdraget utfördes av Andreas Netz och redovisades i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Senast uppdaterad 20 februari 2024

Statistik för sidan