Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffektiva och resilienta värdekedjor

Resurseffektiva och resilienta värdekedjor innebär att minska behovet av resurser, särskilt jungfrueliga råvaror. Det kan till exempel handla om att använda automatisering och digitalisering för att minska spill av råvaror och material längs med värdekedjan, eller öka spårbarheten och möjligheten att se klimatpåverkan i varje enskilt led. Det kan också handla om så kallad industriell symbios, att den enes avfall är den andres råvara.

Industriell symbios

Industriell symbios är när industrier kan skapa värde åt varandra. Avfall från en industri blir råvara från en annan. Så kan till exempel plast från gamla bilar återuppstå som plastgolv, eller slaggprodukter från mineralutvinning återanvändas för att utvinna andra mineraler. För att detta ska kunna göras krävs det att produkter designas för att kunna återvinnas, att spårbarheten i materialflöden ökar och att informationsutbytet mellan industrier ökar.

Digitalisering

Med hjälp av digitalisering i form av uppkopplade lösningar, sammankoppling och big data hoppas man kunna optimera processer, transportsystem och materialanvändning för att minska energi- och resursåtgången. Genom att integrera IKT-lösningar i olika produkter och system kan resurseffektiviteten öka med minskad klimatpåverkan som följd.

Samtidigt ökar digitaliseringen också klimatpåverkan genom växande energiförbrukning i serverhallar och annan elektronikhårdvara

Marknadsnära tillverkning

Marknadsnära tillverkning kan – rätt utformad – innebära betydande fördelar. En kortare väg från tillverkning till marknad kan ge

  • snabbare leveranser
  • minskad risk för störningar i logistikkedjor
  • sänkta transportkostnader
  • samarbete med lokala partners och underleverantörer

Projekt som bidrar till resurseffektiva och resilienta värdekedjor

Följande projekt har finansierats av Vinnova för att bidra till resurseffektiva och resilienta värdekedjor.

Senast uppdaterad 29 mars 2023

Statistik för sidan