Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2022

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2022.

Uppdrag att förbereda genomförande av ett kompetenslyft för klimatomställningen

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att ta fram ett underlag för genomförande av ett kompetenslyft för klimatomställningen, genom utbildningsinsatser inom kompetensområden, som identifierats som strategiskt viktiga för klimatomställningen.

Uppdraget slutrapporterades den 2 november 2022.

Läs Uppdraget

Läs slutrapporten

Läs delrapporten

Analysbilaga 1

Analysbilaga 2

Uppdrag att vidareutveckla en modell för kvalitetsbaserad fördelning av forskningsanslag

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova), tillsammans med utvalda myndigheter, i uppdrag att tillsammans vidareutveckla den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning, på forskarnivå, som myndigheterna redovisat i juni 2021.

Uppdraget slutrapporterades 1 juni 2022.

Läs Uppdraget

Läs slutrapport

Uppdrag att kartlägga behov av utvecklingsinsatser för datadelning

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att kartlägga och analysera behov av utvecklingsinsatser för datadelning.

Uppdraget utfördes av Erik Borälv och slutredovisades 1 juni 2022.

Läs uppdraget

Läs delrapport

Läs slutrapport

Uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovation och klimatfokuserad standardisering

Regeringen ger kommerskollegium i uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovation och klimatfokuserad standardisering. Rådet ska bistås i uppdraget av bland annat Vinnova som även får i uppdrag av regeringen att utlysa medel i linje med detta uppdrags inriktning och i linje med rådets arbete samt de prioriterade områden för standardisering kopplat till näringslivets klimatomställning.

Uppdraget utfördes av Ida Langborg och slutrapporterades 31 maj 2022.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag om nordisk studie om innovation, utveckling och produktion av vaccin

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans med myndigheter i Norge (Innovation Norway), Finland (Business Finland), Danmark (Statens Serum Institut) samt konsult på Island (Landas EHF), genomföra en gemensam studie om potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner. 

Uppdraget utfördes av Anna Tegnesjö och Mats Jarekrans och slutredovisades 31 maj 2022.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Vinnova ska inom sitt ansvarsområde bistå Energimyndigheten i deras regeringsuppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Uppdraget innebär att stödja utveckling av främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Syftet är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa. Uppdraget ska också bidra till att underlätta samordning samt erfarenhetsutbyte inom lokal och regional främjarverksamhet.

Uppdraget ska slutredovisades av Energimyndigheten 31 mars 2022.

Läs uppdraget

Läs Energimyndighetens slutrapport

Läs Vinnovas slutrapport

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan
Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan, som avser Forskning inom digitalisering, digital strukturomvandling i linje med samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling och datadrivet innovationsprogram inom ekonomi och artificiell intelligens, ska kunna genomföras.

Uppdraget utfördes av Tommy Schönberg och avslutades 24 februari 2022.

Läs uppdraget

Avslutat uppdrag

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter, som anges i bilagan, att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. 

Vinnova redovisade till Arbetsgivarverket.

Läs uppdraget

Förlängt uppdrag

Uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong

Vinnova har fått i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong, som finns tillgänglig för svenska aktörer, och föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan på verksamheten.

Uppdraget utfördes av Ida Langborg och slutredovisades 1 februari 2022.

För frågor kontakta Pontus Westrin

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Analysbilaga

Senast uppdaterad 1 mars 2023

Statistik för sidan