Så ställer vi om för en hållbar framtid

Komplexa utmaningar som välfärd, klimat och hälsa kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. På Vinnova arbetar vi inom tio områden som är viktiga för Sverige och våra möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle.

Det räcker inte med innovativa produkter och ny teknik för att ställa om mot en hållbar framtid. Det krävs innovation i alla led och i hela vårt sätt att arbeta, styra och samarbeta.

Det behövs tydlig riktning, långsiktiga satsningar och ett samspel mellan innovativa lösningar och den infrastruktur, regelverk och efterfrågan som krävs för att innovationerna ska göra skillnad.

Vinnova arbetar därför inom tio områden, där vi tar ett samlat grepp för att stimulera innovation i bred bemärkelse:

  • Vi mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål
  • Vi identifierar viktiga behov
  • Vi finansierar forskning och innovation som främjar utvecklingen

I arbetet involverar vi olika aktörer och en bredd av kompetenser. Hållbarhet, jämställdhet och internationell konkurrenskraft är prioriterade perspektiv inom alla områden.

Våra områden

Hållbar industri

Svensk industri har potential att bli globalt ledande med lösningar för en hållbar och klimatneutral industri. Tillsammans med industrin vill Vinnova öka takten i omställningen till hållbarhet. Genom samverkansprogram, kunskapsutbyte och utlysningar vill vi bidra till klimatneutral och cirkulär produktion, resurseffektiva och resilienta värdekedjor, global konkurrenskraft och en socialt hållbar industri.

Kontakt: Ida Langborg
Områdessida för Hållbar industri

Hållbara matsystem

Området handlar om att ta vara på den potential maten har att bidra till att människor och planeten mår bra. En ökad innovationsförmåga inom matsystemet bidrar till svensk konkurrenskraft och säker livsmedelsförsörjning. För att vi ska lyckas krävs förmåga att gemensamt arbeta i samma riktning för att skapa till exempel hållbara skolmåltider och framtidens livsmedel.

Kontakt: Joanna Franzén

Hållbar mobilitet

Hållbart mobilitetssystem handlar om att möjliggöra förflyttning av människor och gods på ett resurseffektivt, snabbt och säkert sätt samtidigt som vi undviker negativa effekter på klimat och hälsa. För klimatneutral och hälsosam mobilitet krävs innovation och insatser med ett tydligt systemperspektiv. Innovationsarbetet måste också beakta att systemgränser utmanas, till exempel gällande samhällsplanering, digital infrastruktur och omställning av energisystemet.

Kontakt: Christina Kvarnström

Hållbar precisionshälsa

Området handlar om att skapa mer träffsäkra och jämlika metoder för att främja hälsa och välbefinnande, samt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom. För att lösa angelägna utmaningar som ojämlik hälsa, ökande livsstilssjukdomar och växande kostnader för sjukvård och omsorg behöver innovationsarbetet sträva mot ett sammanhållet perspektiv på hälsa och välbefinnande. Ny teknik, tillgängliggörande av data, ändamålsenliga regelverk och utvecklade incitamentsstrukturer är hörnstenar i utvecklingen.

Kontakt: Anders Brinne

Hållbar samhällsbyggnad

Inom området kommer Vinnova att fokusera på två övergripande effektmål; ett som rör minskad klimatpåverkan och stärkt resiliens i och från våra städer och samhällen, och ett mål som rör stärkt social hållbarhet i form av främjande av trygga, attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer samt ökad inkludering. Vidare har vi identifierat stärkt förmåga och kapacitet inom digitalisering, internationalisering och innovationsledning som centrala möjliggörare.

Kontakt: Annika Bergendahl

Digital omställning  

Nya digitala tjänster och teknologier kan göra omställningen till ett hållbart samhälle möjlig. För att lyckas behöver förmågor och teknologier utvecklas som snabbar på hållbar digitalisering. Det krävs inte minst en infrastruktur som svarar mot samhällets behov och krav på tillgänglighet, tillit och integritet och att organisationer har förmågan och viljan att leda komplexa innovationsprocesser.

Kontakt: Jessica Svennebring

Ekosystem för innovativa företag

Företag med stark innovationsförmåga är avgörande för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. För att de ska kunna växa och utvecklas med Sverige som bas så måste det svenska ekosystemet erbjuda dem internationellt attraktiva och konkurrenskraftiga förutsättningar för förnyelse och omställning mot ett hållbart samhälle. Dessutom måste stödfunktionerna i ekosystemet bli mer transparenta, inkluderande och sammanhängande från regional till nationell nivå.

Kontakt: Glenn Gran

Kompetensförsörjning 

Samhällets innovationskraft och förmåga till samverkan kring samtidens utmaningar och möjligheter avgörs av tillgången till kompetens. För att Sverige ska fortsätta vara en framgångsrik kunskapsnation är det centralt att vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt land både för företag att förlägga verksamhet i och för människor att bo och arbeta i. För att åstadkomma det krävs en bred palett av åtgärder, där en avgörande komponent är kompetensförsörjning.

Kontakt: Anna-Carin Ramsten

Transformativ offentlig sektor och civilsamhället

Vi vill möjliggöra för civilsamhället och offentlig sektor att bedriva innovationsarbete och stärka förmågan att mobilisera för långsiktiga och hållbara processer som är grundade i styrning, arbetssätt och kultur, uppföljning och regelverk. Vi kommer att rikta insatser som ger ledare och medarbetare organisatoriska förutsättningar, kunskap och förmåga att bidra till innovation och förutsättningar för att innovationer ska kunna utvecklas. Vi vill också fortsätta att utveckla samarbeten med andra myndigheter för att integrera innovationsaspekter.

Kontakt: Judit Wefer

Framtidsområden

Vi lever i en tid präglad av komplexa samhällsutmaningar. För att öka Sveriges förmåga att agera långsiktigt och ställa om mot en hållbar framtid, måste vi lyssna in, förstå och agera på begynnande skiften och svaga signaler från världens alla hörn. Inom Framtidsområden etablerar vi en systematik för att förstå vad som ligger runt hörnet - inom såväl framväxande teknologier som kulturella fenomen och organisationsformer. Vårt ansvar är att tänka stort och testa tidigt, agera i osäkerhet och våga misslyckas.

Kontakt: Joakim Skoog

Senast uppdaterad 19 februari 2021

Statistik för sidan