Vi är en global aktör

Vårt uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och samarbete mellan företag, akademi och civilsamhälle. En viktig aspekt i vårt arbete med forsknings- och innovationsmiljöer är att stärka internationell samverkan. Vi arbetar både inom och utanför EU. Arbetet består både av utlysningar för att bidra till finansiering av internationella projekt och att skapa nätverk och förutsättningar för internationellt samarbete.

Våra internationella program

Horisont 2020

Horisont 2020 är ett av EU:s främsta forsknings- och innovationsprogram med utlysningar inom ett flertal områden. Programmet är öppet för deltagare från hela världen och både privat och offentlig sektor samt akademi. Budgeten för hela programmet är totalt 80 miljoner euro, men konkurrensen är hård.

EUREKA

Eureka är ett samarbete för industriell forskning och utveckling. Målet är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och att skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Vinnova är svensk samordnare och svarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Cost

Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt samarbete inom forskning. Genom att främja nätverksaktiviteter mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut ska forskningsresurser användas mer effektivt. Forskningen bedrivs inom teknik, samhällsvetenskap och medicin och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning. Tvärvetenskaplighet och samverkan mellan forskargrupper i de deltagande länderna betonas särskilt.

Europeiska partnerskapsprogram

Samarbetet inom forskning, utveckling och innovation blir allt viktigare för att stärka konkurrenskraften och välfärden i Sverige och Europa. Genom att delta i olika samarbeten och nätverk kan vi påverka den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram. 

Bilaterala samarbeten

För att främja möjligheter till samarbeten mellan länder arbetar vi med bilaterala samarbeten. Exempel på länder vi har haft samarbeten med är Finland, Tyskland och Kina. Dessa samarbeten resulterar oftast i utlysningar.

<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>
<p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
<p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>
<p>Genom att delta i olika samarbeten och nätverk kan Vinnova påverka den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.</p>

Våra internationella kontor

Vi finns på plats i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv för att kunna främja innovation och internationella samarbeten. På vårt kontor i Bryssel hjälper vi svenska forskare och företag att få tillgång till ett europeiskt nätverk och att få EU-finansiering. Vi har ett stort nätverk, vi känner till forskningsprogram och finansieringsmöjligheter och vi kan guida personer rätt utifrån just deras behov.

I Silicon Valley hjälper vi hjälpa svenska företag att dra nytta av det unika innovationsklimatet som råder här. Tillsammans med de övriga nordiska länderna har vi skapat Nordic Innovation House, i Palo Alto för att stötta innovativa bolag att ta del av Silicon Valleys innovations- och företagssystem.

På uppdrag av regeringen har Vinnova en innovationsscout i Tel Aviv i Israel som ger stöd till svenska företag och institutioner som söker samarbeten med israeliska företag.

<p>På vårt kontor i Bryssel hjälper vi svenska forskare och företag att få tillgång till ett europeiskt nätverk och att få EU-finansiering.</p>

Vi finns på plats i Silicon Valley för att hjälpa svenska innovativa företag att dra nytta av det unika innovationsklimatet

Senast uppdaterad 27 mars 2019   |   Sidansvarig: Joakim Appelquist   |   Statistik för sidan