Statligt stöd till företag

Av konkurrensskäl finns det regler för hur vi får finansiera projekt som drivs av företag. Reglerna för statligt stöd innebär att vi kan finansiera en viss typ av aktivitet eller projekt.

Reglerna för statligt stöd gäller för organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. När vi beviljar bidrag till dessa organisationer gör vi det antingen med EU-kommissionens gruppundantagsförordning eller med förordningen om stöd av mindre betydelse (försumbart stöd).

Statligt stöd och stödnivåer

Reglerna för statligt stöd innebär att vi ger bidrag för en viss typ av aktivitet eller projekt, och vi kräver oftast en egen ekonomisk insats från den som får bidrag. Den andel av projektet som vi finansierar kallas stödnivå och uttrycks i procent.

Vilken stödnivå man kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av projekt det gäller. Mindre företag kan ofta ha större möjligheter till att få stöd. Vi följer EU:s definition av små och medelstora företag. 

Tabell över stödnivåer för statligt stöd

Så definierar EU små och medelstora företag

Därför finns reglerna för statligt stöd

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett snedvrider konkurrensen, men att vissa undantag kan medges - däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Bestämmelser om statligt stöd till forskning och utveckling och innovation anges i förordning SFS 2015:208, som bygger på EU-kommissionens så kallade allmänna gruppundantag.

Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (SFS 2015:208)

Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014

Stöd av mindre betydelse

Förutom stöd enligt gruppundantagsförordningen kan Vinnova ge stöd enligt förordningen om stöd av mindre betydelse (EU nr 1407/2013). Den här typen av stöd kallas också försumbart stöd eller de minimis-stöd. Om vi beviljar stöd av mindre betydelse i en utlysning, så framgår det i utlysningstexten.

Hur mycket stöd av mindre betydelse kan vi ge?

Det maximalt tillåtna stödet är 200 000 euro under tre beskattningsår. Alla bidrag som beviljats enligt den här förordningen läggs ihop, även bidrag till andra delar av koncernen. Har du fått stöd enligt EU-kommissionens gruppundantagsförordning ska du däremot inte räkna med det här.

Om en företag till exempel fått stöd om 50 000 euro första året kan vi som mest bevilja 150 000 euro andra året. Tredje året kan då samma företag inte få något försumbart stöd alls. Fjärde året kan vi bevilja 50 000 euro. Om du som bidragsmottagare ingår i en koncern, behöver du lägga in alla bidrag inom koncernen.

För stöd till vägtransportsektorn är det högsta tillåtna stödet 100 000 euro under tre beskattningsår.

Lämna intyg om tidigare bidrag

Alla som söker stöd av mindre betydelse ska lämna in en redogörelse för hur mycket stöd av den här typen de fått beviljat under de två föregående beskattningsåren och det pågående beskattningsåret.

Blankett för intyg om försumbart stöd

Frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta den person som är ansvarig för utlysningen. Utlysningsansvarig finns på respektive utlysningssida.

Senast uppdaterad 5 juli 2019   |   Sidansvarig: Anna Oback   |   Statistik för sidan