Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

Av konkurrensskäl finns det regler för hur vi får finansiera ekonomisk verksamhet. Reglerna om statligt stöd innebär att vi endast kan ge stöd till vissa typer av aktiviteter eller projekt.

Reglerna om statligt stöd gäller för organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. När vi beviljar bidrag till dessa organisationer gör vi det med stöd av någon av dessa:

  • EU-kommissionens gruppundantagsförordning (GBER)
  • Regeringens förordning om stöd av mindre betydelse (de-minimis)

Därför finns reglerna om statligt stöd

EU:s statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att stödja verksamheter med offentliga medel. 

Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet normalt sett snedvrider konkurrensen. Men undantag finns – däribland visst stöd till forskning, utveckling och innovation.

Vinnovas bestämmelser om statligt stöd finns i regeringens förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, även kallad "Stödordningen". Den hänvisar till EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER) och kommissionens förordningen om stöd av mindre betydelse.

Stödordningen: Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (SFS 2015:208)

Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014 

Vad räknas som ekonomisk verksamhet?

Reglerna om statligt stöd gäller endast om bidragsmottagaren är ett företag. I reglerna definieras företag som organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. Definitionen är alltså inte beroende av företagets rättsliga ställning eller hur företaget finansierats. 

EU-domstolen har slagit fast att all verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet. Det är alltså inte företagets form, vinstsyfte, ägare, ersättningar eller medlemsavgifter som är avgörande.

Det betyder att även icke-vinstdrivande organisationer kan klassas som ekonomiska verksamheter om de erbjuder varor och tjänster på en marknad.

Stödnivåer för statligt stöd enligt GBER 

Reglerna om statligt stöd i GBER innebär att vi kan ge bidrag för vissa typer av aktiviteter eller projekt. Den andel av projektkostnaderna som vi finansierar kallas stödnivå eller finansieringsgrad. Den uttrycks i procent.

Vilken stödnivå vi kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av projekt det gäller. Mindre företag har ofta större möjligheter att få stöd. För att beräkna hur stort ett företag är tillämpas EU:s definition av små och medelstora företag. 

Vi kräver oftast även en egen ekonomisk insats från den som får bidrag. Det kallas ibland egen finansiering eller medfinansiering. Om medfinansieringen utgörs av andra offentliga medel kan det påverka våra möjligheter att finansiera projektet.

Reglerna om statligt stöd ger oss en ram för vad som är tillåtet, men vi kan ge mindre stöd än vad reglerna tillåter.  Stödgrunder och stödnivåer för bidrag enligt Vinnovas stödordning

Så definierar EU små och medelstora företag (SMF)
Mall modellförsäkran SMF

Stöd av mindre betydelse

Förutom stöd enligt GBER kan vi ge stöd enligt förordningen om stöd av mindre betydelse (EU 2023/2831). Den här typen av stöd kallas också de minimis-stöd. Om vi beviljar stöd av mindre betydelse i ett erbjudande, framgår det i utlysningstexten och i beslutet. Från den 1 juli 2024 kan Vinnova tillämpa den nya förordningen (EU 2023/2831) med maximalt tillåtet stöd om 300 000 euro. Fram till dess gäller den gällande de minimis-förordningen (EU 651/2014) med maximalt tillåtet stöd om 200 000 euro. 

Hur mycket stöd av mindre betydelse kan vi ge?

Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 300 000 euro per mottagare under de tre senaste åren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med. Har du fått stöd enligt GBER ska du däremot inte räkna med det här.

Exempel: Om ett företag fått stöd om 50 000 euro första året kan vi som mest bevilja 250 000 euro andra året. Tredje året kan då samma företag inte få något stöd av mindre betydelse. Fjärde året kan vi bevilja 50 000 euro. Om du som bidragsmottagare ingår i en koncern, behöver du lägga in allt stöd av mindre betydelse inom koncernen.

Lämna intyg om tidigare bidrag

Alla som söker stöd av mindre betydelse ska lämna in en redogörelse för hur mycket stöd av den här typen de fått beviljat under de tre senaste åren.

Blankett för intyg om stöd av mindre betydelse

Frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta den person som är ansvarig för ditt specifika erbjudande. Varje erbjudande har en utlysningsansvarig som står som kontaktperson på sidan om erbjudandet.

Senast uppdaterad 24 maj 2024

Sidansvarig: Anna Oback

Statistik för sidan