Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deeptech-bolag viktiga för svensk konkurrenskraft

Sveriges deeptech-företag har stor potential att bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför idag. Deeptech-företagens fokus på forskningsintensiv teknik kan samtidigt bana väg för Sverige som ledande industri- och innovationsnation. 1-2 juni stod Sverige värd för en EU-konferens på hög nivå om deeptechs betydelse för den gröna och den digitala omställningen.

Deeptech är ett brett begrepp som används alltmer i både Europa och USA. Det handlar om banbrytande teknik som kan förändra vårt sätt att vara, verka och se på vår egen tid och på framtiden.

Deeptech gör det möjligt att lösa flera av dagens stora globala utmaningar på radikalt nya sätt.

Forskningsintensiv teknik kan leda till framsteg som utmanar eller förändrar förutsättningar för hela branscher, eller för segment av den globala ekonomin. Det inkluderar bland annat teknik som artificiell intelligens (AI), kvantteknik, robotik, 3D-utskrift, nanoteknik, bioteknik.

Filmen om deeptech

- Deeptech handlar inte om enstaka teknologier eller teknikutveckling. Framgångsrika deeptech-företag är problemorienterade och kombinerar vetenskap, ingenjörskonst, design och entreprenörskap. Deeptech gör det möjligt att lösa flera av dagens stora globala utmaningar på radikalt nya sätt, sägerJosefin van der Meer, nationell kontaktperson för internationell samverkan med fokus på deeptech 

I en gemensam rapport lyfter Vinnova och Tillväxtverket fram behov och möjligheter att förbättra deeptech-bolagens förutsättningar. Rapporten pekar på hur Sverige kan dra nytta av deeptech i den internationella konkurrensen som ett land i framkant inom forskningsintensiv teknik.

Sverige höll i EU:s högnivåkonferens om deeptech

Våren 2023 stod Sverige som ordförande i EU:s ministerrådäven och var då värd för en högnivåkonferens 1-2 juni om teknikintensivt entreprenörskap - deeptech - för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad. Konferensen hölls i samarbete med Europeiska innovationsrådet (EIC) och gick att följa digitalt. Ämnen som diskuterades var bland andra hur samarbetet mellan små och stora företag och akademin kan förbättras. Vad forskningsintensiva företag har för roll och betydelse för den gröna omställningen och hur finansieringsbehoven ser ut.

Se delar av högnivåkonferensen i efterhand 

På Vinnova definierar vi deeptech som banbrytande teknik som kräver intensiv forskning och utveckling med stora tids- och kapitalkrav för att gå från idé till marknadstillämpning.

Vad skiljer deeptech-bolag från vanliga startups?

Deeptech-bolag, även kallade forskningsintensiva bolag, är bolag med långa utvecklingscykler. De ligger ofta bakom de mest banbrytande idéerna och har potential att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Deeptech-bolagen spelar en viktig roll för framtidens ekonomi, konkurrenskraft och arbetsmarknad.

Deeptech är banbrytande teknik som kräver intensiv forskning och utveckling med stora tids- och kapitalkrav för att gå från idé till marknadstillämpning.

Innovationer som grundar sig på deeptech kräver mycket kapital i kombination med specialiserad teknisk och kommersiell kompetens, även i de tidiga utvecklingsfaserna. Innovationerna har också en högre risk och större osäkerhet – både tekniskt och kommersiellt. De behöver också väsentligt längre tid på sig att gå från forskningsresultat till marknadsgenombrott.

Bolagen tar alltså stora risker men har samtidigt ofta problem med att få in kapital. Därför är det extra viktigt att skapa rätt förutsättningar så att bolagen kan överleva och stanna kvar i Sverige och i EU.

Vinnova-rapport om att nyttja deeptechs styrkor

Regeringen gav den 4 oktober 2021 Vinnova och Tillväxtverket i uppdrag att analysera och föreslå förbättringar för förutsättningarna för forskningsintensiva företag att kunna skala upp och växa i Sverige, med fokus på deeptech-företag.

Regeringsuppdraget har under genomförandet haft ett ekosystemsperspektiv och visat på flera styrkor inom akademisk forskning, immateriella tillgångar, startupföretag och etablerat näringsliv. Samtidigt har arbetet visat på vissa brister i ekosystemet som behöver åtgärdas för att Sverige framöver och i internationell konkurrens ska kunna dra nytta av dessa styrkor.

I rapporten lyfter Vinnova och Tillväxtverket tre viktiga punkter som kan förbättra deeptech-bolagens förutsättningar.

  • Sverige behöver en nationell deeptech-strategi som grund för kraftsatsning
  • Utveckling av finansieringsinstrument och offentlig riskdelning
  • Utveckling av ekosystemet för deeptech

Lär dig mer om deeptech via Chat GPT

Begreppet Deeptech används för att beskriva teknik som är baserad på vetenskaplig forskning och som ofta kräver stora investeringar i forskning och utveckling. Deeptech inkluderar exempelvis teknik som som artificiell intelligens, kvantteknik, robotik, 3D-utskrift, nanoteknik, bioteknik.

Deeptech syftar på avancerade tekniska innovationer som är unika i sitt slag. Dessa innovationer har ofta en djupgående inverkan på samhället och kan ha stor potential att lösa komplexa problem eller förändra industrin på ett genomgripande sätt. Genom att investera i deeptech kan länder skapa nya affärsmöjligheter, öka sin konkurrenskraft och möjliggöra stora framsteg inom olika samhällssektorer, till exempel inom hälsa, energi och transport.

För att bli framgångsrika inom deeptech krävs det ofta betydande investeringar i forskning och utveckling samt att man har tillgång till kvalificerad arbetskraft och investerare som förstår teknologin. Att bygga en framgångsrik deeptech-ekosystem kräver också att det finns en gynnsam miljö som främjar innovation och företagande.

Sverige har flera högteknologiska företag som är verksamma inom deeptech och regeringen har satt upp ambitiösa mål för att stödja deeptech-utvecklingen. I juni 2021 lanserade regeringen en nationell strategi för artificiell intelligens som syftar till att göra Sverige till en ledande aktör inom AI-forskning, som ju bygger på forskningsintensiv teknikutveckling.

Ambitionen är att vi ska kunna att dra nytta av deeptech-trenden och positionera Sverige som ett ledande land inom forskningsintensiv teknologi.

Källa: ChatGPT3, openai.com

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få nyheter om Vinnovas satsningar, information om kommande evenemang och tips om hur din organisation kan bli mer innovativ. Genom att registrera dig godkänner du hur Vinnova hanterar dina personuppgifter.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Senast uppdaterad 8 september 2023

Statistik för sidan