Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vill du utveckla arbetet med innovation i offentlig sektor?

Ta i så fall avstamp i kunskap och beprövad erfarenhet!

Offentlig sektor är en nyckelaktör i arbetet med att skapa värden för invånare, näringsliv och samhälle. Vinnova har, som Sveriges innovationsmyndighet, stöttat offentlig sektor genom att erbjuda möjligheter att testa och utveckla nya lösningar. Dessutom har vi sökt stärka utvecklingen av nya arbetssätt inom och mellan organisationer samt uppbyggnaden av ny kunskap.

En del av detta arbete har resulterat i kunskapsunderlag i form av kartläggningar, analyser och förstudier. Vi vill här tillgängliggöra ett urval av dessa rapporter för dig som arbetar med, eller är intresserad av, innovation i offentlig sektor. Ökad kunskap och förståelse för vilken roll innovation kan ha i offentlig sektor är en pusselbit för vårt gemensamma arbete framåt.  

Här kan du fritt ta del av rapporter på området

 • Publicerad våren 2023

  Komplexiteten i de samhällsutmaningar vi står inför ökar, därför ökar kraven på bred innovationsförmåga även inom den offentliga sektorn. Offentliga aktörer behöver stöd i detta arbete men det nuvarande stödsystemet är svårnavigerat och svåröverskådligt. Syftet med den här kartläggningen är att samla initiativ och erfarenheter kring olika försök till stöd i det nationella innovationsarbetet inom offentlig sektor. Detta för att öka förståelsen om behov och brister i det stödjande systemet för att på så sätt ge vägledning för vilka luckor stödjande aktörer bör fylla.

  Utifrån utvecklingsområden i det befintliga systemet lämnas även rekommendationer för framtida insatser. Målet med analysen är att stödjande aktörer tar del av analysen och anpassar sig efter det behov som finns inom det innovationsfrämjande systemet.

  Läs rapporten

  Ekosystemanalys av innovationsstöd för offentlig sektor

 • Den här rapporten är en deltidssummering av det arbete som även beskrivs i rapporten Mångfacetterat innovationsarbete (Google Drive). De insikter om systemutmaningar och komplexitet som lyfts av städerna i den här rapporten är fortfarande aktuella. Vi kan konstatera att det sedan denna rapport skrevs också tagits, samt pågår, initiativ för att öka möjligheterna för kommuner, och offentlig sektor, att i större utsträckning bidra till att skapa ett hållbart samhälle.  

  Läs rapporten

  Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen

 • En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att vi ska kunna adressera samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 2030. Undersökningen Innovation i offentlig sektor 2019 – 2020 tar tempen på aktivitetsnivån i offentliga verksamheter.

  Läs mer 

  Så jobbar offentlig sektor med innovation

 • Publicerad november 2021

  De värden som innovation resulterar i är inte enbart ekonomiska och nyttoeffekterna syns många gånger först efter lång tid. För att belysa detta har denna studie av svenska myndigheter genomförts genom finansiering av Vinnova. Studien är en uppföljare på den undersökning som genomfördes 2017. Den här enkätstudien bygger på självskattning och omfattar 102 svenska myndigheter. Resultaten ger nya insikter kring nuläget samt vad som skiljer de myndigheter som lyckas och de som inte lyckas med sitt innovationsarbete.

  Läs rapporten

  Vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

  Den tidigare rapporten 

  Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter

 •  

   

   

   

  Denna rapport har utarbetats på uppdrag av Vinnova inom ramen för programmet Viable Cities. Den har två syften.

  • Den ska ge en policyrelevant översikt över två nya element för hållbar stadsutveckling, dels nya former av governance för att leda, styra och genomföra stadsbyggnadsprojekt, dels nya former för att stödja innovationer i form av systemförändrande missioner i stället för många små projekt.
  • Den ska dessutom bidra till att vidareutveckla dessa erfarenheter och lärdomar med inriktning på nya former för governance för klimatomställning i städer och kommuner.

  Läs rapporten 

  Klimatomställning av städer – en svensk governance-modell för att öka takten i omställningen

 • Publicerad våren 2023

  Den här rapporten beskriver och analyserar sex svenska innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer. De studerade innovationsplattformarna finns i Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Stockholm och Umeå och har startats och bedrivits med projektstöd av Vinnova i form av en särskild satsning på innovationsplattformar i städer.

  Vid varje innovationsplattform har det bedrivits följeforskning med syftet att stärka både Vinnova i sin roll som programägare och nationell innovationsmyndighet och de medverkande kommunerna.  Följeforskningen har bidragit till att tydliggöra och beskriva de resultat och värden som skapats inom ramen för plattformarnas arbete och koppla arbetet till teorier inom forskningen.

  Syftet med den här rapporten är att utveckla ett sätt att beskriva innovationsplattformarna på ett mer enhetligt sätt, ett försök till typologisering, med fokus både på hur innovationsplattformarna ser ut idag och hur de har utvecklats över tid. Förhoppningen är att en typologisering gör det lättare att tolka det vaga begrepp som både innovation och plattform innebär och möjliggöra en mer initierad diskussion om de olika plattformarna och Vinnovas satsning som helhet.

  Läs rapporten 

  Rapport Mångfacetterat innovationsarbete(Google Drive)

 • Inom ramen för satsningen "Språngbräda för smart policyutveckling" kunde offentliga organisationer få kunskapsstöd, återkoppling på projektuppslag och finansiering för att använda innovativa arbetssätt i utvecklingen av regelverk eller andra styrmedel.

  Det övergripande målet för insatsen har varit att stärka förmågan och erfarenheten hos offentlig sektor att nyttja innovativa arbetssätt i styrmedels- och policyutveckling.

  Syftet med utvärderingen har varit att undersöka projektens förflyttning och i vilken utsträckning myndigheternas förmåga och erfarenhet att nyttja innovativa arbetssätt för policy och styrmedelsutveckling har stärkts.

  I uppdraget ingick även att med projekten som utgångspunkt ta fram en formativ utvärderingsmodell för den här typen av Vinnovainsats. Uppdraget skulle även bidra till kompetensutveckling och spridande av erfarenheter och insikter om att använda innovativa och nyskapande arbetssätt i utveckling av policyer och styrmedel.

  Uppdraget påbörjades i oktober 2021 och avslutades i september 2023 och här hittar du nu:

Senast uppdaterad 31 maj 2023

Statistik för sidan