Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Spekulativ design som metodik

Spekulativ design är en metod som hjälper oss att arbeta på ett strukturerat sätt med att utforska, undersöka och föreställa oss möjliga framtider.

Det finns flera faser du går igenom då du utövar spekulativ design. Här har vi samlat några verktyg från metodiken som kan guida dig i centrala moment då du provar metodiken.

  1. Upptäcka
  2. Utforska
  3. Utmana
  4. Utveckla
  5. Uppleva
  6. Utvärdera

Upptäcka

Utgångspunkten i att jobba framåtblickande är ofta att försöka greppa och analysera sin omvärld – att upptäcka vad som är på väg att förändras och hur. Vad är på väg att förändras i närtid? Vilka trender ser vi som kan påverka hur vi lever utifrån en lite längre, men överskådlig horisont? När vi fantiserar om en distanserad framtid, vad föreställer vi oss då?

I arbetet med framsyn och spekulativ design är målet att arbeta utifrån en lång horisont. Därför brukar ingången vara att leta efter och upptäcka “svaga signaler” som identifierar något som känns nytt, obekant, intressant eller främmande. Det kan vara nya teknologier, kulturella intressanta beteenden, experiment eller en rörelse som växer fram och visar ett nytt beteende.

Verktyg för att kartlägga svaga signaler – PDF

Utforska 

Som en del i att utforska omvärlden och begynnande tendenser på förändring, är det bra att se på världen och kartlägga förändringar utifrån olika perspektiv. Det hjälper oss att föreställa framtiden utifrån ett socialt, teknologiskt, ekologiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Ett väldigt enkelt verktyg att använda är STEEP-modellen, ett ramverk som underlättar genom att heltäckande skanna av och analysera vad som händer i världen runtomkring oss. Genom att se oss omkring genom olika linser kan vi skapa en mer omfattande vy och utblick.

Prova STEEP-modellen pdf – PDF

Utmana

I denna fas går vi in med ett kreativt sinne och börjar formulera en hypotes och beskriva hur våra tänkta framtiden kan se ut utifrån insikter och identifierade signaler. Här är det bra att försöka bli mer konkret och omvandla våra signaler till framtidsscenarios.

Använd scenario-mall för att formulera din hypotes – PDF

En bra science fictionberättelse borde kunna förutsäga inte bara bilen utan även trafikstockningen - Fredrik PohlI detta steg bör vi fortsätta fördjupa vår förståelse och föreställning om vad våra nya framtider kan innebär. För att fördjupa vårt innovativa arbete och analysera våra tänka framtider kan vi använda verktyget “Framtidshjul” som syftar till att nysta i vad vårt tänka scenario kan innebära och få för följder i samhället.

Prova att analysera ditt framtidsscenario med Framtidshjul – PDF

Utveckla

En stor del i att jobba med spekulativ design handlar om att konkretisera och gestalta hur framtider kan se ut och upplevas. Här är det bara fantasin som sätter gränser för hur du bäst kan skapa din framtid som en världs invånare kan uppleva. Du kan skapa en berättelse med vad din framtid innefattar, en miljöbeskrivning, artefakter, produkter eller tjänster. Hur förväntar du dig att besökare interagerar i din värld? Försök skapa en så rik och taktil upplevelse du kan av din tänkta framtid. En besökare i din värld ska kunna känna och uppleva hur den är.

Uppleva

Efter att du gestaltat din framtid kommer det intressanta steget att bjuda in besökare för att se vilka reaktioner din framtid genererar hos andra. Du delar din framtida värld, och i bästa fall inspirerar du publikens fantasi att fylla i luckorna och fortsätta forma framtiden. Förbered frågor och tankar om vad du vill prata med dina besökare om, hjälp och uppmuntra dem att dela vad de tycker. Med samsyn kan vi sen gemensamt föreställa oss, diskutera kring och forma en möjlig framtid.

Vägen till stora systemförändringar är kollektiva åtgärder - Gloria Feldt

Verktyg för att arbeta med strategisk framsyn

Läs "Press Release from the future – Max Martin cures cancer"

Läs mer i bloggposten om hur man kan arbeta med en tänkbar framtid

Utvärdera 

När du sedan fått återkoppling och reaktioner på hur din framtid tas emot, kan du bättre utvärdera och bygga vidare på tankar om din framtidspotential och hur du vill ta den vidare.

Senast uppdaterad 23 oktober 2023

Statistik för sidan