Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2019

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2019.

Uppdrag att föreslå organisation för en nationell teknikparksfunktion i anslutning till forskningsanläggningarna i European Spallation Source och MAX IV

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utreda förutsättningar för och lämna förslag på en organisation, som kan ges det nationella ansvaret att samordna utvecklingen av innovationsmiljön och mötesplatsen vid forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV, den s.k. teknikparksfunktionen, i Science Village i Brunnshög utanför Lund.

Uppdraget utfördes av Margareta Groth. Uppdraget slutredovisades 31 december 2019.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra en förstudie inför ett eventuellt etablerande av digitala innovationshubbar, enligt Europeiska kommissionens förslag om inrättandet av Programmet för ett digitalt Europa. Förstudien ska utgå från att kostnader för ett etablerande av digitala innovationshubbar hanteras inom befintliga anslagsramar.

Uppdraget utfördes av Andreas Allström. Uppdraget slutredovisades 16 december 2019. 

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovations­ system (Vinnova) och Vetenskapsrådet att, utifrån sina respektive ansvarsområden, göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till rege­ringens forskningspolitik.

Kontaktperson på Vinnova var Göran Marklund. Uppdraget slutredovisades av Vetenskapsrådet 31 oktober 2019.

Läs uppdraget

Vinnovas inspel till uppdraget

Gemensamt inspel till uppdraget

Analysera förutsättningarna för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid Brexit

Vi ska analysera de förändrade förutsättningarna för Sveriges internationella forsknings- och innovationssamarbeten vid Brexit. Analysen ska göras med utgångspunkt i vårt uppdrag och verksamhet. Den ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter.

Uppdraget utfördes av Sanna Sjöblom. Uppdraget slutredovisades 13 maj 2019. 

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

Skapa en sammanhållen innovationsprocess mellan myndigheter

Vi ska undersöka hur samarbetet och samordningen mellan myndigheter kan förbättras. Syftet är att stärka myndigheternas förmåga att stödja innovativa företag inom reglerade branscher. Genom samverkan med regelgivande myndigheter ska vi förbättra förutsättningarna för att innovationsstöd, regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska vara en sammanhållen process. Vi ska även hjälpa Finansinspektionen hur de kan underlätta innovation.

Uppdraget utfördes av Jakob Hellman och Tobias Öhman. Uppdraget slutredovisades 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

Bidra i arbetet med regeringens samverkansprogram för innovation

Vi ska bistå i arbetet med regeringens samverkansprogram för innovation under perioden 2016-2018. Vi ska bland annat lämna förslag på deltagare till externa referensgrupper för samverkansprogrammen och arrangera dialogforum med dessa referensgrupper. Vi ska också bidra i arbetet med att identifiera pågående eller planerade insatser för innovation inom de utpekade samverkansprogrammen.

Vi ska även hjälpa referensgrupperna och arbetsgrupperna i Regeringskansliet att ta fram en analys för områdets nuläge och utvecklingsbehov. Analysen ska vara underlag för en kommunikation kring samverkansprogrammen.

Uppdraget utfördes av Maria Landgren. Uppdraget slutredovisades 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

Delta i samverkansprojekt för att utnyttja digitaliseringens potential hos industrin

Under 2016-2018 ska vi genomföra insatser för att ta tillvara digitaliseringens potential för ökad konkurrenskraft hos svensk industri. Insatserna ska utgå ifrån en kraftsamling mellan forskningsmiljöer och näringsliv med grund i svenska industriella styrkor.

Kontaktpersoner för uppdraget var Cecilia Sjöberg och Annika Zika-Viktorsson. Uppdraget slutredovisades 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Läs slutredovisningen

 

Senast uppdaterad 8 januari 2024

Statistik för sidan