Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad är Vinnväxt?

Vinnväxt är en tävling för att främja hållbar tillväxt i regioner. Med långsiktig finansiering ska regionerna kunna samordna näringsliv, akademi och offentlig sektor för att därigenom öka förmågan att utveckla och kommersialisera ny kunskap och teknik.

Initiativen ska inom den tid de får finansiering utveckla nya mönster för samarbete som leder till effektivare innovationsprocesser. Samarbetet ska ske på såväl strategisk som operativ nivå och leda fram till produkter, tjänster och idéer som är internationellt konkurrenskraftiga.

Initiativen inom Vinnväxt har tidigare fokuserat på bland annat

 • samverkan och regionala mötesplatser
 • behovsmotiverad forskning och utveckling
 • internationalisering
 • jämställdhetsintegrering.

Under tiden för finansiering ska initiativen ha blivit en erkänd nod, nationellt och internationellt, inom sitt område. Det ska bli så pass attraktivt för individer, företag och kapital, att det kan få in resurser och fortsätta drivas även efter att vår finansiering avslutats.

Initiativen ska ha siktet på att bidra till Agenda 2030 och våra sex prioriterade områden. Våra prioriterade områden är

 • smarta städer
 • transporter
 • uppkopplad industri
 • material
 • hälsa
 • cirkulär ekonomi

Hållbar utveckling ska vara en integrerad drivkraft för Vinnväxt-initiativens långsiktiga konkurrenskraft.

I linje med Vinnovas uppdrag för jämställdhetsintegrering ska alla initiativ som finansieras bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Det innäber att initiativet ska utvecklas så att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utöver att bidra till ökad  jämställdhet kan ett jämställdhetsperspektiv i forskning och innovation innebär ett mervärde i form av kompetens, innovationsförmåga och affärsmöjligheter.

Villkor för finansiering

Finansiering sker med 2–8 miljoner kronor per år. För att få fortsatt finansiering utvärderar vi hur initiativet nått de mål de själva har satt upp. Utvärderingarna gör också att det går att jämföra de olika initiativen och är en viktig del i både Vinnovas och initiativens lärande. Utvärderingarna sker efter 1, 3, 6 respektive 12 år.

 • År 1 - försäkran om att processerna har kommit igång.
 • År 3 och  6 - utvärdering av den valda strategin. Är man på väg mot regionens mål? Vissa effektmätningar görs också.
 • År 12 - den sista utvärderingen ska utföras två år efter programmets slut och gäller effekter på processerna och tillväxten.

Finansiering bör ske även utanför Vinnväxt

Redan vid starten förväntas ni söka medel från andra program, både hos andra finansiärer och inom andra program hos Vinnova. Ni förväntas ha ett längre tidsperspektiv än er medverkan inom Vinnväxt-programmet. Målet är att initiativet ska fortsätta att utvecklas även när Vinnväxt-finansieringen fasats ut.

Frågor?

Glenn Gran

Enhetschef

+46 8 473 31 44

Göran Andersson

Handläggare

+46 8 473 30 83

Senast uppdaterad 14 juli 2021

Statistik för sidan