Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Eurostars 3

Eurostars är del av det Europeiska partnerskapet för innovativa små och medelstora företag (SME:s). Länk till programmet hittas under nästa rubrik. Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Viktiga datum

Hur fungerar Eurostars?

Eurostars är del av det Europeiska partnerskapet för innovativa små och medelstora företag (SME:s). The partnership is co-funded by the European Union through Horizon Europe

Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete och Europeiskt partnerskap ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Eurostars är ett SME-drivet program och samarbete mellan 36 länder. För att kunna söka Eurostars behöver projektet bestå av minst två deltagande länder och projektets koordinator måste vara en SME.

EU partnership.png

Se alla Eurostarsländer

Olika länder har olika finansierings- och ansökningsregler. Dessa regler gäller bara för projektparter från det landet. Svenska parter ska följa Vinnovas regler för finansiering och stödnivåer. Det finns även ett antal internationella formella krav som gäller för alla. Deltagarna i ett Eurostarsprojekt behöver kontrollera att varje projektpart uppfyller sina nationella krav och att alla parter uppfyller de gemensamma kraven innan de ansöker.

Läs de gemensamma kraven

I snitt brukar det öppna två erbjudanden per år. Konsortiet skickar in sin projektansökan gemensamt genom Eurostars hemsida. Efter att ett projekt skickat in sin ansökan går ansökan igenom en internationellt bedömningsprocess. Observera att Vinnova alltså inte är med i bedömningsprocessen av projekten. Däremot är alla nationella finansiärer med och gör den finansiella kontrollen och därför kan svenska deltagare komma att höra ifrån Vinnova om kompletterande information krävs.

Om projektet blir godkänt för finansiering är det respektive lands nationella finansiär som betalar ut medel till det landets deltagare. För svenska parter är det Vinnova som är finansiär. Vid godkänt projekt kommer Vinnova kontakta svenska deltagare för att skicka in en kompletterande ansökan.

Information om hur du söker

Information om den internationella bedömningsprocessen

Vem kan söka?

Eurostars vänder sig främst till innovativa små och medelstora företag. De kan samarbeta med akademi, forskningsorganisationer och offentlig sektor. Men även stora företag kan delta. Projektet måste koordineras av det mindre eller medelstora företaget.

Läs EU:s definition av små och stora företag på Eurostars webbplats

Vilka är kraven på de sökande?

Förutom att följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag måste de svenska projektparterna dessutom uppfylla följande villkor:

 • Företag ska vara registrerat som svenskt aktiebolag
 • Företag ska ha driftställe i Sverige
 • Verksamhet i projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och projektkostnaderna ska bäras av driftstället
 • Företag ska vara registrerat för arbetsgivaravgift
 • Företag ska ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket
 • Den senast registrerade årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan.

 • Betalningsanmärkningar och andra anmärkningar i ekonomisk upplysning. Om bolaget har skuldsaldo till kronofogdemyndigheten, andra finansiella eller legala anmärkningar finansierar vi inte bolaget..

Vinnova gör endast kontroll av senast registrerad årsredovisning vid bedömning av nationella kriterier.

Den finansiella kontrollen av projekten påbörjas direkt efter stängning. 

Det går inte att uppdatera och komplettera i efterhand.

Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ett inkluderande innovationsekosystem. Därför följer vi upp och bedömer om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Vi vill också öka deltagandet från aktörer som inte sökt internationell finansiering innan.

En annan aspekt handlar om att sökande behöver analysera och ta ställning till om det finns kön och/eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och ligger till grund för bedömning.

Sökande bör vidare ha en upprättad och offentligt publicerad jämställdhetshandlingsplan (GEP) i enlighet med Horisont Europas föreskrifter. 

Vad kan jag söka medel för?

Du kan söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projekt inom life science får göra undantag för kliniska studier. Projekten kan pågå i högst tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.

Hur mycket kan jag söka?

Svenska deltagare kan söka högst fem miljoner kronor för ett projekt. Om projektet saknar ett svensk litet eller medelstort företag kan du söka högst två miljoner kronor.

Er internationella ansökan görs i Euro. Kursen mellan Euro och Sek bestäms på dagen då utlysningen stänger. Observera ovan nämnda maximala finansieringsnivåer samt nedan bidragsnivåer.

 • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag för 50 procent av sina kostnader.
 • Stora företag kan söka bidrag för 30 procent av sina kostnader.
 • Universitet, högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag för 70 procent av sina kostnader.

Observera att stödnivåerna kan variera för andra länders finansiärer.

Supportkontor för svenska deltagare

EU SME Support ger kostnadsfri expertrådgivning och kan vara ett stöd

 • när du formulerar din ansökan för första gången
 • om du har fått avslag och vill söka igen
 • om du behöver stöd  vid rapportering och revisioner efter beviljad finansiering
 • om du har andra frågor under projektets gång.

Medarbetare på EU SME Support finns över hela Sverige och har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket för att fler svenska SME ska söka finansiering från EU-programmen Horizon 2020 samt Eurostars.

EU SME Support webbplats för kostnadsfri vägledning om EU-finansiering

Så här ansöker du

1. Försäkra dig om att du har rätt till bidrag

Börja med att läsa igenom Eurostars nationella och internationella regler för deltagande

2. Kontakta samarbetspartners

Identifiera och kontakta internationella samarbetspartners. Ta kontakt med Enterprise Europe Network för stöd och vägledning. De är ett väl etablerade i 67 länder med 3000 kollegor. Tillsammans med 600 partnerorganisationer/partners hjälper de företag att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader. 

3. Kontakta supportkontoret

Ta kontakt med supportkontoret för att få hjälp med hur du söker finansiering på bästa sätt. Supportkontoret ger kostnadsfri hjälp och vägledning. Du kan också kontakta någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars hos oss på Vinnova.

Supportkontoret för små och medelstora företag som vill söka EU-bidrag https://eusme.se/

4. Skicka ansökan till EUREKA

Skicka in din ansökan till EUREKA Eurostars portal. Läs hur du söker här: Eureka | Apply (eurekanetwork.org)

5. Vänta på bedömning

Alla ansökningar går ut på internationell utvärderingsprocess som sker i två steg. Läs mer om stegen på Eurekas egen webbplats

6. Beslut

Om EUREKAs sekretariat godkänner din ansökan kommer vi att kontakta dig för att söka finansiering för de svenska parterna hos oss.

På Eurostars webbplats finns även en lista med guider för dig som ska söka. Där hittar du svar på alla dina frågor.

Eurostars lista med guider Eureka 

Läs mer om Eurostars

Eurostars webbplats

 

Frågor?

Eurostars Vinnova

Senast uppdaterad 24 april 2024

Diarienummer 2021-03392

Statistik för sidan