Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Slutrapporter inom Trafiksäkerhet och automatiserade fordon (TSAF) inklusive strategiska satsningen Autonoma fordon

Här hittar du slutrapporter för alla projekt inom Trafiksäkerhet och automatiserade fordon (TSAF) inklusive strategiska satsningen Autonoma fordon.

2008-04090: Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning

Ett projekt om att att utveckla effektiva metoder för datorstödda prediktioner av tillförlitligheten för belastade komponenter med avseende på styrka och hållfasthet.

Stokastisk simulering inom hållfasthetslära

Report in English:

Stochastic simulation within strength calculation

2008-04110: Verifieringsmetoder för aktiva säkerhetsfunktioner

Inom projektet utvecklades datorbaserade metoder och verktyg för att bestämma aktiva säkerhetssystems prestanda virtuellt. Speciellt fokus har varit att inkludera sensorers icke-ideala beteenden, att hantera de stora variationer som finns i trafikmiljön och utveckla metoder för att
bestämma systemets robusthet och prestanda.

Verifieringsmetoder för aktiva säkerhetsfunktioner

Report in English:

Verification Methods for Active Safety Functions

2008-04113:Säkerhetssystem för att undvika avkörningsolyckor

Projektet avser att utvidga befintlig forskning och teknik inom området "lane keeping aid/assistance".

Säkerhetssystem för att undvika avkörningsolyckor

Report in English:

Systems for Roadway Departure Avoidance

2009-00073: Flexible and Adaptive Driver Information

The project suggested that the time is currently right to make driver information more
direct, better support drivers different goals and to start think beyond tradition and to
create a great user experience.

Flexible and Adaptive Driver Information

2009-00077: SafeCoach - Frontal krocksäkerhet hos landsvägsbussar

Despite the fact that the bus & coach travel is one of the safest means of surface public transport, available European accident statistics show that frontal collisions involving buses and coaches are relatively high.

SafeCoach - Frontal krocksäkerhet hos landsvägsbussar

2009-00078: Stereokamera i aktiva säkerhetssystem

Projektet Stereokamera i aktiva säkerhetssystem (The StereoVision for Active Safety (SVAS)) undersökte möjligheterna att använda en lågkostnads stereokamera som ensam pre-crash sensor för upphinnande och fotgängarolyckor.

Stereokamera i aktiva säkerhetssystem

Report in English:

Stereo-vision for Active Safety

2009-00079: Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet

Målet med projektet var att vidareutveckla och implementera passiv säkerhets provmetoder för tunga kommersiella fordon genom en serie av validerande krockprov.

Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet

Report in English:

Further development of passive safety test and measurement methods for heavy commercial vehicles

2009-00086: Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem

Bromssystemet är ett viktigt system i alla fordon som måste fungera tillfredställande i alla
driftsförhållande i trafik.

Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem

Report in English:

Thermo-mechanical Simulation and Optimisation of Disc Brake Systems

2009-00087: Fältdatainsamling- och analysmetoder för utveckling av personbilar med avseende på aktiv säkerhet

Fältdata spelar en viktig roll för trafiksäkerhetsutvecklingen.

Fältdatainsamling- och analysmetoder för utveckling av personbilar med avseende på aktiv säkerhet.

Report in English:

FFI project final report: Field data acquisition and analysis methods for car active safety development

2009-00089: Extended Collision Mitigation

Ett collision mitigation (CM) system griper in och mildrar konsekvenserna av en kollision om olyckan är överhängande och ej möjlig att undvika genom att bromsa eller styra (eller en kombination av de båda).

Extended Collision Mitigation

Report in English:

Extended Collision Mitigation

2009-00090: Kostnadseffektiva Sensor System för Collision Mitigation

AEBS eller ”Collision Mitigation” (CM) system ingriper genom bromsning om en
påkörningsolycka bakifrån är nära förestående och inte kan undvikas och därigenom
mildrar olyckors påverkan.

Kostnadseffektiva Sensor System för Collision Mitigation

Report in English:

Low Cost Sensor Concept for Collision Mitigation

2009-00104: Automatisering av fordon

Det övergripande målet för projektet är att analysera, integrera och realisera autonoma och semiautonoma funktioner i Volvo Construction Equipments anläggningsmaskiner.

Automatisering av fordon

Report in English:

Automation of Vehicles

2009-00113: Expandable A-Pillar Phase II

There are contradictory requirements on the A-pillar of a modern passenger vehicle.

Expandable A-Pillar Phase II

2009-00132: Volvo Human Monitoring

Fokus riktas i det här projektet mot aktiv säkerhet under bilkörning, dvs att förhindra olyckor med hjälp av system som assisterar och varnar föraren i motsats till tidigare fokus på passiv säkerhet, vilket innebär att förare och passagerare skyddas på bästa möjliga sätt när en olycka väl händer.

Volvo Human Monitoring

2009-00271: Strukturella polymera förstärkningar

I projektet har två användningsområden för strukturella polymera förstärkningar studerats.

Strukturella polymera förstärkningar

Report in English:

Structural polymer reinforcements

2009-00314: Robust och Multidisciplinär Optimering av Fordonsstrukturer

Utvecklingen av effektiva fordon strukturer har varit i fokus i bilindustrin för att hantera den globala efterfrågan på minskade utsläpp, ökad säkerhet och konkurrens på den globala marknaden.

Robust och Multidisciplinär Optimering av Fordonsstrukturer

Report in English:

Robust and multi-disciplinary optimization of vehicle structures

2009-00424: MCB technology – Neck injury research for frontal impacts

The goal of the project was to verify the need of additional protection with regards to whiplash related injuries in frontal collisions, evaluate new criteria developed to assess risk of whiplash in frontal collisions and evaluate the injury reducing potential of new airbag technology.

MCB technology – Neck injury research for frontal impacts

2009-00507: Förutsättningar för förbättrat sidoskydd i framtidens trafik – bil-mot-bil krockar med WorldSID

Ett förbättrat sidokollisionsskydd är en förutsättning för att nå nollvisionen.

Förutsättningar för förbättrat sidoskydd i framtidens trafik – bil-mot-bil krockar med WorldSID

2009-00508: NGDS - Next Generation Distance Sensors

Sammanfattningsvis har vi nått vårat slutmål med projektet: ny kunskap om sensorer, sensor fusion och aktiva säkerhetssystem.

NGDS - Next Generation Distance Sensors

2009-01102: Night Vision djurdetektering för aktiv säkerhet

Projektet Night Vision djurdetektering för aktiv säkerhet har utvecklat ett koncept för
djurdetektering under mörkerkörning med hjälp av en långvågig IR sensor.

Night Vision djurdetektering för aktiv säkerhet

Report in English:

Night Vision Animal Detection for Active Safety

2009-01441: User Information and Interaction (USI)

The USI project commenced in 2009 and terminated, according to plan, in the end of
2012. All project objectives defined in the application were fulfilled.

User Information and Interaction (USI)

2009-01458: Rear seat safety – focusing on occupants from 3 years to 5th percentile female in frontal to side impacts

This study presents a broad comprehensive research effort that combined expertise from industry
and academia and used various methodologies with applied research directed towards
countermeasures.

Rear seat safety – focusing on occupants from 3 years to 5th percentile female in frontal to side impacts

2009-01460: Avancerad Trajektoriekontroll för tunga fordon, förstudie

Trajektoriekontroll är ett övergripande begrepp som beskriver system som helt eller delvis tar över kontrollen över motor, drivlina, broms och styrning, och har kunskap om fordonets och förarens reaktion.

Avancerad Trajektoriekontroll för tunga fordon, förstudie

Report in English:

Advanced trajectory control for heavy vehicles, a pre-study

2009-01603: Transport Security Year 1

The project Transport security Year 1 has dealt with threats towards the transport industry.

Transport Security Year 1

2009-01617: Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier

Målet med projektet var att utveckla relevanta lastfall, utvärderingskriterier och verifieringsmetoder för krocksäkerhet av tunga kommersiella fordon med alternativa drivlinor.

Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier

Report in English:

Crash safety of new engine technologies

2009-01873: Pedestrian friendly vehicle - Safety activities for vulnerable road-users

The aim with this project and previous experience is to take a leading position in pedestrian safety, promoting our brand value and competitive force.

Pedestrian friendly vehicle - Safety activities for vulnerable road-users

2009-02766: QUADRA - Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment

Inom projektet FFI QUADRA har tydliga framsteg gjorts inom det vetenskapliga fältet förarbeteendemodellering.

QUADRA - Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment

2009-03249: SIDVI – Safe and Integrated Driver-Vehicle Interface

Projektet har Människa-Maskin Interaktion som huvudsaklig inriktning och då främst för lastbilar och bussar.

SIDVI – Safe and Integrated Driver-Vehicle Interface

Report in english:

SIDVI – Safe and Integrated Driver-Vehicle Interface

2009-03594: Road grade estimation by on-board sensors

The project covered two graduate students, one located at KTH and one at LiU.

Road grade estimation by on-board sensors

2009-04735: Drowsy driver

Förartrötthet är ett stort trafiksäkerhetsproblem och troligtvis en av de mest bidragande
faktorerna till allvarliga olyckor och dödsfall på våra vägar.

Drowsy driver

Report in English:

Drowsy driver

2010-00764: Human Modell med Aktiv Nacke och Detaljerad Hjärna för Fotgängarskydd

En matematisk modell av en människa med en nacke där musklerna kan aktiveras som hos en levande människa har utvecklats i projektet.

Human Modell med Aktiv Nacke och Detaljerad Hjärna för Fotgängarskydd

Report in English:

Human Model with Active Neck and Detailed Head (Brain) for PedestrianProtection

2010-01148: Non Hit Car And Truck

Projektet har fokuserat på att ta fram säkerhetsfunktioner som hanterar de olyckstyper som inte täcks fullt ut av dagens säkerhetssystem.

Non Hit Car And Truck

Report in English:

Non Hit Car And Truck

2010-01154: Filtering Techniques for Sensor Fusion 

Projektet har finansierat forskning som har haft praktisk tillämpning såväl som teoretisk
betydelse avseende metoder att fusionera data från en mängd sensorer som fordon
förväntas utrustas med, samt har effektiviserat metoder i befintliga fusion.

Filtering Techniques for Sensor Fusion 

Report in English:

Filtering Techniques for Sensor Fusion

2010-01161: iQDrive – vägen mot autonoma fordon

Projektet iQDrive utgick från olycksstatistik för att hitta de trafiksituationer som gav upphov till flest olyckor där tunga fordon var inblandade.

iQDrive – vägen mot autonoma fordon

2010-01176: Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision

Projektet ämnar utforma en prototyp till ett sensorsystem för cyklister och fotgängare. Sensorsystemet består av en vision-baserad sensor som kan detektera farliga situationer innan krockögonblicket.

Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision

Report in English:

Field tests of protection systems (sensor part) for bicyclists and pedestrians in car collisions

2010-02097: Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon 

Projektets mål har varit att utforska lastbilsunika möjligheter för aktiv styrning med målet att förbättra trafiksäkerheten.

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon 

Report in English:

Steering system with active safety in heavy vehicles

2010-02136: Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon

Målet med projektet har varit att vidareutveckla och implementera metoder för förbättrat bröstskadekriterium och förbättrade dockinstrumenteringar vid krockprovning av tunga kommersiella fordon.

Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon

Report in English:

Chest injury prediction in heavy vehicle collision tests

2010-02846: Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv

Detta projekt representerar en bred och omfattande forskning, där expertis från industrin
och akademin samarbetar för att förbättra säkerheten för åkande i baksätet.

Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv

Report in English:

New belt geometries in rear seat from a comfort, handling and safety perspective

2010-02852: DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures

I DICOUNT, Distraction and Inattention COUNTermeasures, projektet har en prototyp för förare träning har utvecklats och i begränsad omfattning även utvärderats.

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures

Report in English:

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures

2010-02859: Fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare - provmetoder och utvärdering

Projektet har varit ett pionjärprojekt i att utveckla provmetoder och prototyp av ett nytt skyddssystem för cyklister vid bilkollisioner.

Fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare - provmetoder och utvärdering

2010-02860: Aktiva humanmodeller för virtuell åkanderespons, del 2

Risken för en bilåkande att skadas i en krock är avsevärt mindre i bilar utrustade med system som bromsar bilen automatiskt när en krock är oundviklig.

Aktiva humanmodeller för virtuell åkanderespons, del 2

Report in English:

Active human body models for virtual occupant response, step 2

2011-01146: Balansera aktiv och passiv säkerhet

Projektet ledde fram till en metodologi för att förstå hur effektiv olika säkerhetssystem är att rädda liv och minska skador beroende en kombination av fordonsdynamik, förar-beteende, infrastruktur och hur många bilar som har uppgraderats.

Balansera aktiv och passiv säkerhet

Report in English:

Balancing active and passive safety

2011-01813: Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten

Huvudsyftet med detta projekt var att öka säkerheten vid vägarbeten.

Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten

Report in English:

Towards Zero Accidents and Increased Productivity in Roadside Construction

2011-01818: SIMSI – Säkra multimodala talgränssnitt i fordon

Förardistraktion är en vanlig orsak till olyckor, och orsakas ofta av att föraren interagerar med tekniska prylar, såsom mobiltelefoner, mediaspelare eller navigatorer.

SIMSI – Säkra multimodala talgränssnitt i fordon

Report in English:

SIMSI - Safe In-Vehicle Multimodal Speech Interfaces

2011-01819: Next Generation Test Methods 

The NG-TEST METHODS project has aimed to address the research needed in order to
achieve effective verification of active safety functions.

Next Generation Test Methods

2011-03631: Post Impact Stability Control (PISC)

Accidents statistics show that multiple-event accidents (MEAs) represent a considerable and increasing proportion of all vehicle traffic accidents.

Post Impact Stability Control (PISC)

2011-03640: HMI för aktiv säkerhet

Fler och fler aktiva säkerhetssystem introduceras i vägfordon. Dessa är oftast av informerande typ och föraren förväntas agera på en information eller varning.

HMI för aktiv säkerhet

Report in English:

HMI for Active Safety

2011-03651: Förbättrad stabilitet och manövrerbarhetför fordon med elektrisk drivlina

Även om försäljningen av elektrifierade fordon ökar, visar studier att tillväxten är
otillräcklig för att tillräckligt minska CO2-utsläppen och på så sätt minska den globala
uppvärmningen.

Förbättrad stabilitet och manövrerbarhetför fordon med elektrisk drivlina

Report in English:

Improved Stability and Manoeuvrability using electric propulsion 

2011-03656: Driver Comfort Boundaries in Intersection Negotiation

The project intended to provide a basis for requirements and methods for the design and
verification of ADAS focusing on warnings at intersections that are based on when
drivers would appreciate a warning.

Driver Comfort Boundaries in Intersection Negotiation  

2011-03663: SEVS Phase 2

SEVS2-projektet har utvecklat en strategisk analysmodell som förklarar de viktigaste drivkrafterna och hur de påverkar framtida vägtransporter.

SEVS Fas 2

Report in English:

SEVS Phase 2

2011-03679: Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata, Del 2

Projektet har bedrivits i form av tre delprojekt. Studier av fältdata, utveckling av simuleringsmodeller samt innovationsutveckling.

Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata, Del 2

2011-04459: Design & 3D-placering av informationsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkt varumärke

Nya varnings- och förarstödssystem i bilar medför fler sekundäruppgifter som kräver förarens uppmärksamhet.

Design & 3D-placering av informationsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkt varumärke

2012-00032: Räddningskedan: Utformning av räddningstjänstestrategi baserad på E-fordons riskfaktor

Det dör årligen fler personer i trafiken än som omkommer vid bränder och drunkningar tillsammans, de flesta är yngre personer.

Räddningskedan: Utformning av räddningstjänstestrategi baserad på E-fordons riskfaktor

2012-00046: Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem – Del 2

Bromssystemet är ett viktigt system i alla fordon som måste fungera tillfredställande i alla
driftsförhållande i trafik.

Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem – Del 2

Report in English:

Thermo-mechanical Simulation and Optimisation of Disc Brake Systems – Part II

2012-00932: Holistiskt angreppssätt för ökad trafiksäkerhet

Projektet har genom en förstudie av PostNord Logistics verksamhet i Sverige utrett olyckor inom fjärr, regional och stadsdistribution och genom samarbete mellan Volvo GTT och PostNord följt upp och utrett orsaker till olyckor.

Holistiskt angreppssätt för ökad trafiksäkerhet

Report in English:

Holistic approach to improve road traffic safety

2012-00938: Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles

In order to meet the traffic safety goals that were set up by Swedish government of 50 % less fatalities and 25 % less severely injured by 2020 due to traffic accidents the aim here in this project was to strive for safe commercial heavy vehicles.

Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles

2012-00941: Safe Speech by Knowledge

Dagens förarmiljö har blivit alltmer komplex och ställer höga krav på interaktionsdesign.

Safe Speech by Knowledge 

Report in English:

Safe Speech by Knowledge

2012-01670: Real life side impact evaluations and model development for virtual prediction of current and future side restraint systems

This project aimed to, based on real life data, evaluate how occupants are injured in side impacts when they are travelling in a modern, side airbag equipped car.

Real life side impact evaluations and model development for virtual prediction of current and future side restraint systems

2012-01677: Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Det övergripande syftet med detta projekt har varit att utveckla metoder och kunskap för att på ett effektivt sätt ytterligare utveckla skyddet för personbilar i frontala olyckor med lastbilar.

Krockkompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Report in English:

Crash compatibility between passenger cars and trucks

2012-03668: Rear seat safety – focusing occupants from 3 years to 5th percentile female in frontal to side impacts, part 2

Det övergripande syftet med projektet är att reducera antalet dödade och svårt skadade
barn och små vuxna, som sitter i baksätet i passagerarbilar.

Rear seat safety – focusing occupants from 3 years to 5th percentile female in frontal to side impacts, part 2

2012-03673: Modelling crash behaviour in future lightweight composite vehicles - step 1

Projektet behandlar strategiska forskningsfrågor för utveckling av datorstödda konstruktionsmetoder (CAE metodik) som på ett adekvat sätt beskriver energiupptagning vid krockförlopp i fordonsstrukturer gjorda av kolfiberförstärkta polymera kompositmaterial.

Modelling crash behaviour in future lightweight composite vehicles - step 1

2012-03678: Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS)

Inom MODAS-projektet utvecklades och utforskades en designmetod för framtida design av förarhytter.

Metoder för Design av Framtida Autonoma System (MODAS)

Report in English:

Methods for Designing Future Autonomous Systems (MODAS)

2012-03680: Non Hit Car And Truck 2010-2015

Non Hit Car And Truck projektet stöttar Volvo Cars säkerhetsvison för 2020 som säger att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en Volvobil, liksom Volvokoncernen vision om noll olyckor med Volvo produkter.

Non Hit Car And Truck 2010-2015

Report in English:

Non Hit Car And Truck 2010-2015

2012-04557: A-Drive

Automatisering av bilkörningen förväntas bidra till ökad säkerhet i trafiken.

A-Drive

2012-04603: Vehicle Driver Monitoring, VDM

To prevent road crashes it is important to understand driver related contributing factors,
suggested to be the critical reason in 94% of crashes.

Vehicle Driver Monitoring, VDM

2012-04617: Life on Board

Syftet med projektet var att bygga upp kunskap om hur nya växelväljare koncept skulle påverka användbarhet och därmed trafiksäkerheten.

Life on Board

Report in English:

Life on Board

2012-04621: Säker och robust plattform för automatiserade fordon och maskiner

SARPA Projektet byggde en autonom ramstyrd dumper A25F Tier2 som demonstrator. Ett
viktigt mål är att utreda en elektronisk arkitektur och tillhandahålla och föreslå en plattform för
självständiga maskiner.

SARPA - Safe And Robust Platform for Autonomous machines2012-04621_EN.pdf

2012-04626: iQMatic – framtidens autonoma transportsystem

Projektet har genom ett systematiskt samarbete mellan industri och akademi arbetat igenom olika aspekter av automatiska fordon.

Slutrapport år 1-3 iQMatic – framtidens autonoma transportsystem2012-04626_SV.pdf

2012-04634: SICS - Safe Interaction, Connectivity and State

Driver inattention is one of the biggest factors contributing to crash risk.

SICS - Safe Interaction, Connectivity and State

2013-01287: Förbättrad skadeprediktering med humanmodeller, steg 2

Thoraxskador är en av de främsta orsakerna till dödsfall och allvarliga skador i
bilolyckor.

Förbättrad skadeprediktering med humanmodeller, steg 2

Report in English:

Improved injury prediction using HBM, step 2

2013-01300: Automatiseringens Randvillkor

Projektets målsättning är att etablera en samarbetsplattform för svensk fordonsindustri inom området Automatiska Fordon.

Autoamtiseringens Randvillkor

2013-01302: Branddetektion & brandlarm i tunga fordon - forskning samt utveckling av standard och riktlinjer

Projektet har inneburit tillämpad forskning och kompetenshöjning inom området branddetektion i tunga fordon samt framtagande av standardiserad testmetod, metod för riskhantering samt rekommendationer för installation av detektionssystem.

Branddetektion & brandlarm i tunga fordon - forskning samt utveckling av standard och riktlinjer

2013-01303: EyesOnRoad - An anti-distraction Field Operational Test

Human errors due to distraction are a direct cause or a contributing factor in a
majority of vehicle crashes and impacts.

EyesOnRoad - An anti-distraction Field Operational Test

2013-01304:VPRP - Vehicle Positioning and Route Prediction

Minska vägtrafiken miljöpåverkan - Genom ökad kunskap och utvecklade ruttpredikteringar möjliggjordes en bättre optimering av bilkontrollen vilket minskar miljöpåverkan.

VPRP -Vehicle Positioning and Route Prediction 

2013-01306: Evaluation Framework for Commercial Vehicle Safety Systems and Services (EFrame)

The main project aim was to develop a structured framework for traffic safety evaluation in an industrial (commercial vehicle manufacturer) context.

Evaluation Framework for Commercial Vehicle Safety Systems and Services (EFrame)

2013-02639: iBASS (integrated Breath Alcohol Sensor System)

Målet med iBASS-projektet var att genom forskning, fältprov, vetenskapliga utredningar och framtagning av prototyper visa på möjligheten att utveckla och tillverka en helt ny och användarvänlig alkoholsensor.

iBASS (integrated Breath Alcohol Sensor System)

Report in English:

iBASS. (integrated Breath Alcohol Sensor System)

2013-02643: Frontal- och sneda kollisioner - Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för den uppgraderade THOR dockan

Det här projektet syftade till att förstå bröstbelastning i frontala och sneda kollisioner med hjälp av den uppgraderade THOR-dockan (THOR-M).

Frontal- och sneda kollisioner - Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för den uppgraderade THOR dockan

Report in English:

Frontal and oblique collisions: evaluation of injury risk and restraint protection system for upgraded Thor dummy

2013-03964: iQMatic år 4

Projektet har genom ett systematiskt samarbete mellan industri och akademi arbetat igenom olika aspekter av automatiska fordon.

iQMatic år 4

2013-04633: Safety risk management for freight fleets

The aim of the project is to increase knowledge and develop methods to improve safety at transport companies by improving the safety climate.

Safety risk management for freight fleets

2013-04680: Från bakgrundsfaktorer till olycka - Utveckling av metod för att koppla ihop information från multipla datatyper

Med syfte att analysera och förstå trafikolyckor och deras konsekvenser samlas stora mängder data in. Datatyperna varierar från longitudinella studier där en population bilar följs under normalkörning till retrospektivt insamlade statistiska olycksdatabaser.

Från bakgrundsfaktorer till olycka - Utveckling av metod för att koppla ihop information från multipla datatyper

2013-04704: Human Body Model with Active Muscles and Detailed Head for Pedestrian Protection - Prediction of Neck and Head Injuries

The overall aim of the project was to develop methods and industrial tools to predict head and neck injuries in a biofidelic and detailed manner for car to pedestrian crashes.

 Human Body Model with Active Muscles and Detailed Head for Pedestrian Protection - Prediction of Neck and Head Injuries

2013-04715: AstaZeroSim

I projektet ska AstaZero överföras till en modell som är körbar i körsimulator och syftar till att visa fördelarna med att använda körsimuleringsverktyg, för att underlätta utvecklingen att testningen av nya aktiva säkerhetssystem koncept, som kan vara svårt och dyrt att reproducera i en fysisk miljö.

AstaZeroSim

Report in English:

AstaZeroSim

2014-01340: Robust and Multidisciplinary Design Optimization of Automotive Structures

The automotive industry continuously strives to improve methods and processes in order
to develop light-weight vehicles that meet new challenging requirements on emissions
and safety.

 Robust and Multidisciplinary Design Optimization of Automotive Structures

2014-01373: TRUST-ME

Detta projekt har utvecklat en metod som kan användas för att validera säkerheten för ett
fordons körbeteende.

TRUST-ME

2014-01397: A-TEAM fas 1

För att möta nollvisionen och bibehålla konkurrenskraften i det svenska fordonsklustret är forskning inom aktiv säkerhet avgörande.

A-TEAM fas 1

Report in English:

A-TEAM phase 1

2014-01399: AntWay -  Automated Next generation Transport Vehicle for Work Yard application

Detta projekt är det första projekt där Volvo AB har kopplat upp en autonom lastbil mot ett trafikkoordineringssystem och dispatch. Det innebar att vi måste hitta ett helt nytt sätt att kommunicera.

AntWay - Automated Next generation Transport Vehicle for Work Yard application

2014-01411: HaTric - HMI for Automated Driving in Traffic

The projects has been explorative to its character, and has included design and test of different HMI for autonomous driving.

HaTric - HMI for Automated Driving in Traffic

2014-03931: Active human body models for virtual occupant response, step 3

Olyckor föregås ofta av förarinitierade eller autonoma manövers såsom inbromsning,
styrning eller avkörning.

Active human body models for virtual occupant response, step 3  

2014-03950: Noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter

Det långsiktiga målet med arbetet har varit att realisera noggrann satellitbaserad fordonspositionering på lågkostnadsprodukter.

Noggrann satellitbaserad fordonspositionering med lågkostnadskomponenter

Report in English:

Accurate Satellite Based Vehicle Positioning with Low-Cost Components

2014-05576: Förstudie och prototyp avseende trafiksäkerhetsaspekter på helt nya tal- och språkgränssnitt i uppkopplade fordon

Syftet var att utreda och demonstrera möjligheterna med talgränssnitt i tunga fordon, samt bilda konsortium och formulera ett tekniksamarbetsprojekt.

Förstudie och prototyp avseende trafiksäkerhetsaspekter på helt nya tal- och språkgränssnitt i uppkopplade fordon

Report in English:

Pre-study and prototype development to investigate traffic safety aspect on completely novel speech- and language-based interfaces

2014-05595: RIVER - Reduced Distraction via Voice Interaction

To allow drivers to interact with voice is seen as an important countermeasure to
unsafe driving since voice technology aims to reduce the visual-manual load, allowing
the driver to keep his/her eyes on the forward road scene.

RIVER - Reduced Distraction via Voice Interaction

2014-05601: Spray 1

För att uppnå nollvisionen behövs aktiv säkerhet, men befintliga sensor- och
kamerasystem påverkas kraftigt negativt av sämre väderleksförhållanden såsom regn,
dimma och snörök.

Spray 1

2014-05639: Replacing side-­view mirrors in trucks with integrated digital system to improve safety (DREAMS)

Att ersätta konventionella backspeglar på lastbilar med motsvarande kamerabaserade system
väntas leda till bättre trafiksäkerhet och minskad bränsleförbrukning.

Replacing side-­view mirrors in trucks with integrated digital system to improve safety (DREAMS)

2014-06217: Modellering av radarförblindning i extrema snöförhållanden

Inom projektet var målet att utveckla en CAE-prediktionsmetod för att bestämma snöexponering och dess effekter på sensorsystem.

Modellering av radarförblindning i extrema snöförhållanden

2014-06229: Final report, A-TEAM phase 2a

To reach Vision Zero and maintain the competitive edge of the Swedish automotive cluster, research into active safety is crucial.

Final report, A-TEAM phase 2a

2014-06235: Driver sle epiness detection in real driving situations, a pre-study

Förartrötthet har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren och anses vara en viktig orsak till ca 15-30% av alla trafikolyckor.

Driver sle epiness detection in real driving situations, a pre-study

2014-06260: Architecture and Safety for Autonomous Heavy Vehicles

Projektet Archer startades för att utveckla principer och metoder för fullt autonoma tunga fordon inom områdena arkitektur, personsäkerhet (specifikt funktionssäkerhet) och verifiering.

Architecture and Safety for Autonomous Heavy Vehicles

2015-00612: ASETS – Automated Safe and Efficient Transport System

Detta projekt möjliggör alltså snabbare och säkrare framtida utveckling av autonoma fordon för allmän väg.

ASETS – Automated Safe and Efficient Transport System

2015-04812: Improved Stability and Manoeuvrability using Electric Propulsion – Phase 2

I projektet har den viktiga frågan att besvara varit: I vilka trafikscenarier kan det visas att elektrisk framdrivning ger säkerhetsfördelar.

Improved Stability and Manoeuvrability using Electric Propulsion – Phase 2

2015-04817: AFFECT - Aktiv styrkraftsåterkoppling för tunga fordon steg 2

Projektet syftade till att utveckla verifierad funktionalitet för kraftåterkoppling och kombinerad
styrning och broms för att möta målen för tunga säkra fordon.

AFFECT - Aktiv styrkraftsåterkoppling för tunga fordon steg 2

2015-04837: Spray 2

För att uppnå nollvisionen behövs aktiva säkerhetssystem, men befintliga sensor- och
Kamerasystem i dessa system påverkas kraftigt negativt av sämre väderleksförhållanden såsom regn och dimma.

Spray 2

2015-04864: Utveckling av implementerbara omni-direktionella bröst- och ryggradsskadekriterier för humanmodeller

För utveckling och utvärdering av skyddssystem i framtidens fordon krävs verktyg som kan prediktera risken för att skadas vid omni-direktionell (multidirektionell) belastning på människokroppen.

Utveckling av implementerbara omni-direktionella bröst- och ryggradsskadekriterier för humanmodeller

2015-06899: Final report, A-TEAM phase 2b

To reach Vision Zero and maintain the competitive edge of the Swedish automotive cluster, research into active safety is crucial. 

Final report, A-TEAM phase 2b

2016-02493: Sensor Cleaning – Virtual tool for cleaning performance to maintain availability of AD sensor system

Aktiva säkerhetssystem i bilar ses som ett viktigt verktyg för att minska olyckan på väg och blir mer och mer komplexa.

Sensor Cleaning – Virtual tool for cleaning performance to maintain availability of AD sensor system

2017-03025: Sensor properties for indoor vehicle testing (SPICE)

Idag sker en ökning av provning av fordons aktiva säkerhetssystem (ADAS) och självkörande fordon (AD) vilket kommer kräva högre tillgänglighet av provbanor året runt.

Sensor properties for indoor vehicle testing (SPICE

2017-03049: CompMethGlass-II

Betydelsen av hållfastheten hos vindrutor och glastak för bilens krockegenskaper ökar allt eftersom dessa glasytor tenderar att bli större och större i nya bilmodeller.

CompMethGlass-II

2017-05517: Analys av möjliggörande teknologier för säkrare små fordon

Projektet har undersökt vilken effekt vältvarningssystem har på förare av fyrhjulingar och andra små terrängfordon

Analys av möjliggörande teknologier för säkrare små fordon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 29 februari 2024

Statistik för sidan