Europeiska partnerskapsprogram

Samarbetet inom forskning, utveckling och innovation blir allt viktigare för att säkra framtida konkurrenskraft och välfärd i Sverige och Europa. Genom att delta i olika samarbeten och nätverk kan Vinnova påverka den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.

De europeiska partnerskapsprogrammen

Partnerskapsprogram är forskningsprogram som ska finansiera projekt där forskare från flera olika länder deltar. I de europeiska partnerskapsprogrammen ingår:

 • ERA-NET Cofund - Samverkan mellan forskningsfinansiärer i syfte att öppna upp nationella program.
 • Cofund Marie Sklodowska-Curie Actions - Öppnande av nationella post-doktor program för europeiskt deltagande
 • Samarbetsprogram (Artikel 185) - Samverkan mellan nationella program. Medlemsländerna tar initiativ formellt, på basis av förslag från EU-kommissionen.
 • Joint Technology Initiatives (JTIArtikel 187) - Stimulerar privata/offentliga partnerskap och kraftsamlar resurser inom viktiga industriella områden
 • Kontraktsbaserade offentliga-privata partnerskap (CPPP) - Privata eller offentliga partnerskap och kraftsamling av resurser inom viktiga industriella områden.
 • Gemensam programplanering (Joint Programing, JPI) - EU:s medlemsländer identifierar själva områden/program för samverkan.
 • Europeiska partnerskap för innovation (EIP) - Samverkan på europeisk nivå för att lösa samhälleliga problem och skapa nya marknader.

Vinnova samordnar finansiärer

På Vinnova finns EU-samordningsfunktionen EU-SAM. Funktionen samlar forskningsfinansiärer för att samordna det svenska deltagandet i europeiska partnerskapsprogram och koordinera myndigheternas EU-policy.

Forskningsfinansiärerna är:

 • Energimyndigheten
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Rymdstyrelsen
 • Vetenskapsrådet

Svenskt deltagande

Läs mer om det svenska deltagandet i de olika europeiska partnerskapsprogrammen i Årsbok 2016. Här finns också statistik över det svenska deltagandet i Horisont 2020, och information om övriga forskningsfinansiärers deltagande.

Årsbok 2017

Vinnovas deltagande

Vinnova deltar i följande partnerskapsprogram:

Frågor?

Judit Wefer

Programledare Social Innovation

+46 8 473 31 38

judit.wefer@vinnova.se

Liknande erbjudanden

Vinnova är Sveriges kontaktmyndighet för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Vi är också nationell koordinator för Eureka, och samordnar det svenska deltagandet i COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research).

<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>
<p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
<p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>
Senast uppdaterad 12 februari 2019   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan