Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Ett ramprogram med olika inriktningar

Horisont 2020 är världens största ramprogram för forskning och innovation. Programmet har tre huvudinriktningar (så kallade pelare) för vilka projekt som kan få finansiering, men också fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.

En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.

Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.

Fem snabba svar om Horisont 2020

Vem kan söka medel från Horisont 2020?

Alla kan söka medel från Horisont 2020. Programmet vänder sig till forskare, företag, forskningsinstitut, offentlig sektor och civilsamhället.

Hur fungerar samverkansprojekten?

De flesta delar av Horisont 2020 baseras på samverkan mellan olika länder och aktörer. Ett vanligt krav är att samarbetsprojekten ska bestå av minst tre olika organisationer från tre olika länder.

Vilka länder kan delta?

Programmet är öppet för sökande från hela världen, men finansierar i första hand deltagare från EU-länder och associerade länder, samt vissa länder utanför EU.

Kan jag söka även om jag inte är intresserad av samverkan?

Ja, det finns delar av programmet som riktar sig till en enskild forskare eller ett enskilt småföretag.

För enskilda forskare:

Europeiska forskningsrådet (ERC)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

För ett enskilt småföretag:

SME-instrumentet

Hur får jag hjälp?

Om du är ett småföretag kan du vända dig till vårt supportkontor EUSME. Forskare på universitet och högskolor kan ofta vända sig till stödfunktioner på sina lärosäten. Alla är välkomna att höra av sig till de nationella kontaktpersonerna som finns på Vinnova, Vetenskapsrådet och andra myndigheter.

EUSMEs webbplats (eusme.se)

Alla kontaktpersoner för Horisont 2020

Från första ramprogrammet för innovation till Horisont 2020

EU:s ramprogram för forskning upprättades ursprungligen på 1980-talet och utvecklades under åren till ett finansiellt och strategiskt verktyg för att stödja och genomföra EU:s forsknings- och innovationspolitik.

Läs mer om hur Horisont 2020 utvecklats och om tankarna för framtiden.

Så fördelas pengarna

Se hur pengarna har fördelats hittills i vårt visualiseringsverktyg. Du kan se hur mycket som gått till de tre olika huvudinriktningarna, och till vilka satsningar inom inriktningarna.

Vinnovas visualiseringsverktyg

Bli expertutvärderare

EU-kommissionen söker hela tiden oberoende experter som kan utvärdera projektförslag, utforma program och utveckla policys för Horisont 2020. Du kan när som helst anmäla ditt intresse för att bli expertutvärderare.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för alla oavsett nationalitet. EU-kommissionen söker akademiker och erfarna forskare, men även specialister från näringslivet och personer med stor kännedom om innovation. Horisont 2020 behöver experter inom naturvetenskap, teknik, nya material, hälsa, innovation, samhällsvetenskap, humaniora, etik, genus, kommunikation och projektledning.

Vill du bli expertutvärderare?

Anmälan är öppen för alla, men du bör ha hög kompetens inom forskning och innovation. Du registrerar din ansökan online på EU-kommissionens Participant Portal.

Utlysningen för att bli expertutvärderare (pdf)

Ansök på Participant Portal

Liknande erbjudanden

Passar inte ditt projekt inom Horisont 2020? Då finns det andra sätt att samarbeta internationellt.

Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.

Genom att delta i olika samarbeten och nätverk kan Vinnova påverka den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.