Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL JU – europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system

Inom ECSEL JU finansierar Vinnova projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik eller produktionsområdet, men även finanssektorn är representerad.

ECSEL JU är ett så kallat partnerskapsprogram där finansieringen kommer från EU-kommissionen, finansierande myndigheter i deltagande länder samt deltagande organisationer. Varje år har ECSEL JU två olika utlysningar: RIA (Research and Innovation Action) och IA (Innovation Action). Det som skiljer dessa utlysningar är i huvudsak hur nära implementering projekten ligger. En del år öppnas även utlysningar med ett speciellt fokusområde med en dedikerad budget.

ECSEL JU Calls 2020

ECSEL JU har tre öppna utlysningar i år, en för ECSEL-IA, en för ECSEL-RIA och en för ECSEL-CSA.
ECSEL-CSA-utlysningen fokuserar på Digital Excellence.

Utöver dessa utlysningar har ECSEL JU även öppnat en gemensam utlysning med IMI JU (Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking) som fokuserar på de nya generationens digitala teknik för kliniska prövningar hemma. Utlysningen har benämning H2020-ECSEL-2020-3-IMI-ECSEL-Joint Activity och öppnades 26 maj 2020.

Vinnova kommer inte att kunna bevilja nationell finansiering till svenska deltagare i projekt som ansöker till denna gemensamma utlysning ECSEL JU och IMI JU på grund av begränsad programbudget.

Vad kan ni söka finansiering för?

Projekten som finansieras är stora europeiska samverkansprojekt och har ett brett industriellt deltagande. De syftar till att utveckla produkter och tjänster, lösa en industriell utmaning eller ta fram nya standarder eller standardiseringsprocesser.

Vem kan söka?

För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs deltagande från svenska företag till minst 50 procent av den svenska projektbudgeten.

För projekt med ett litet företag som deltagare, måste företaget vid inskickandet av den fullständiga internationella ansökan ha:

  • Minst en miljon kronor i nettoomsättning enligt senaste årsredovisningen. I nettoomsättning räknas inte offentliga bidrag från exempelvis Vinnova eller EU.
  • Minst tre heltidsanställda.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova har en årlig bidragsbudget på 55 miljoner kronor för ECSEL JU och EU-kommissionen bidrar med motsvarande summa till deltagande svenska organisationer. Nedanstående bidragsnivåer gäller för bidraget från Vinnova:

  Stora företag Små och
medelstora företag
Universitet, högskolor
och forskningsinstitut
RIA - Research and
Innovation Action
  25 %   30 %   50 %
IA - Innovation Action   20 %   25 %   50 %

Observera att EU-kommissionen finansierar projekten med motsvarande nivåer, bortsett från för universitet, högskolor och forskningsinstitut där EU-kommissionens bidragsnivå är 35 procent. Även finansieringen av indirekta kostnader skiljer mellan Vinnova och EU-kommissionen.

För att uppmuntra fler svenska företag och organisationer att vara koordinatorer för ECSEL-projekt går det att söka ett koordinatorstöd från Vinnova. Det är dels möjligt att söka upp till 300 000 kronor i bidrag för att vara teknisk koordinator under arbetet med den fullständiga internationella ansökan. Denna utlysning öppnar efter att det beslutats vilka projektskisser som får gå vidare och skicka in fullständig ansökan. Dessutom får svenska organisationer som är projektkoordinatorer för hela det internationella konsortiet ett bidrag på 300 000 kronor per år utöver de procentsatser som anges i Vinnovas villkor för ECSEL JU.

Så går det till

ECSEL JU har en utlysning per år och ansökningsprocessen sker i flera steg enligt beskrivningen nedan. Projektförslagens innehåll utvärderas av internationella experter och parallellt utvärderar Vinnova de deltagande svenska organisationernas plan för att bidra till hållbar tillväxt i Sverige.

ECSEL process2.PNG

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en första skiss, en så kallad Project Outline, till ECSEL JU (inte till Vinnova).
  2. De skisser som bedöms ha störst potential och hålla högst kvalitet får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. I samband med att ECSEL JU skickar ut information om vilka projektförslag som får möjlighet att skicka in fullständig ansökan ges även feedback på hur ni kan förbättra ansökan.
  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet skickas in till ECSEL JU och bedöms av internationella experter. Tillsammans med den internationella ansökan ska även alla svenska parter skicka in ett avsiktsförklaringsbrev (eng. Letter of Intent, LoI), samt en beskrivning av sina mål med projektet och hur det kan bidra till hållbar tillväxt i Sverige, den så kallad Part C. En mall för detta finns på Vinnovas hemsida, se länk nedan.
  4. I samband med den internationella utvärderingen av den fullständiga ansökan gör Vinnova en bedömning av deltagande svenska organisationernas möjlighet att bidra till hållbar tillväxt i Sverige och huruvida de uppfyller Vinnovas krav. De företag som inte uppfyller Vinnovas krav eller inte har en tillräckligt övertygande plan för att bidra till hållbar tillväxt i Sverige kan nekas finansiering från Vinnova.
  5. Därefter görs en rankning av projekten utifrån den tekniska utvärderingen och deltagande länders prioriteringar. Baserat på denna rankning tas sedan beslut om vilka projekt som ska få finansiering.
  6. De svenska organisationer som ingår i de projektansökningar som väljs ut för finansiering inom ECSEL JU inbjuds av Vinnova att skicka in en enklare ansökan med formalia i Vinnovas system.

Villkor och mallar inför ansökan

Sweden_national rules 2020_ECSEL.pdf

Vinnova genomför en nationell tillväxtbedömning inför sina beslut om att stödja svenska organisationers deltagande i projekt inom ECSEL JU. Denna bedömning baseras på dokument som de svenska projektparterna bifogar den slutliga internationell projektansökan (Part C). Format för detta dokument framgår av projektmallen (som finns både på svenska och engelska).

Mall svensk projektsammanfattning_ECSEL_2020.docx

Project Summary Template ECSEL_2020.docx

Aktuella erbjudanden

Frågor?

Adela Saavedra Granholm

Handläggare

+46 8 473 31 50

Senast uppdaterad 12 augusti 2020

Sidansvarig: Adela Saavedra Granholm

Statistik för sidan