Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

AI för avancerad digitalisering 2024

Är ni ett konsortium som vill bidra till utvecklingen av avancerade och innovativa AI-lösningar? Med den här utlysningen vill Vinnova stärka Sveriges kapacitet och innovationsförmåga inom AI, och skapa nästa generations digitala lösningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för forsknings- och innovationsprojekt med ett AI-relaterat problem med industriella behov i fokus. Projekten ska, genom samverkan, utveckla möjliggörande teknik och förmågor inom avancerad och innovativ digitalisering.

Vem kan söka?

Konsortium med minst två deltagare, varav en industriell part i form av ett företag, kan söka. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer kan delta.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka mellan 2 och 10 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 50 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom programmet Avancerad digitalisering  

   För mer information om programmet, besök deras webbplats
    
   Utlysningen riktar sig till konsortier som kan bidra till utvecklingen av avancerade och innovativa lösningar inom artificiell intelligens (AI) för nästa generations digitala lösningar inom industriella tillämpningar. De finansierade projekten ska adressera behov inom industri och näringsliv idag och i framtiden. 

   Utlysningen ska stärka Sveriges kapacitet, innovationsförmåga och konkurrenskraft inom AI, och skapa nästa generations digitala lösningar inom  svensk industri. Projekten förväntas ha hög innovationshöjd och resultera i nyskapande teknik. Finansiering kan beviljas till demonstratorer, prototyper eller pilotinstallationer i form av exempelvis modeller, verktyg, applikationer, ramverk och plattformar. 

   Beviljade projekt ska förflytta AI-fältet framåt, bidra till banbrytande resultat och tydligt visa nyttan för svensk industri. Vinnova välkomnar ansökningar som beskriver projekt i tidiga faser av teknikutveckling såväl som projekt som nått längre mot implementation och initial kommersialisering. 

   Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två projektparter där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå.  Minst ett företag ska ingå i konsortiet för att säkerställa att projektet är industriellt förankrat. Alla deltagande parter kan vara företag. 

   Bidrag: 2 till 10 miljoner kronor, högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. 
   Projekttid: 12 till 36 månader. 
    
   Utlysningens preliminära budget är 50 miljoner kronor.  

  • Den här utlysningen syftar till att stärka Sveriges kapacitet, innovationsförmåga och konkurrenskraft inom AI, och skapa nästa generations digitala lösningar inom svensk industri. Med avancerad och innovativ AI menar vi projekt som har hög innovationshöjd, resulterar i nyskapande teknik eller löser ett nytt eller befintligt tillämpningsproblem på ett innovativt sätt. Lösningen kan visas i form av demonstratorer, prototyper eller pilotinstallationer i form av exempelvis modeller, verktyg, applikationer, ramverk och plattformar. Det kan även innebära att belysa och tillämpa aspekter av interoperabilitet genom ramverk och standarder som representerar, distribuerar och exekverar AI. 

   Den här utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar. Programmet är en satsning från Vinnova i samverkan med industrin, och mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål.  

   Programmet ska genomföras med långsiktighet och bidra till nyskapande, möjliggörande teknologier och utveckling av centrala kompetensområden som möter industrins behov. Programmets utgångspunkt är system-av-system, där AI kan möjliggöra nya och kombinerade dataflöden mellan olika system för nya och utökade användningsområden. 

   Den här utlysningen syftar särskilt att bidra till följande resultatmål inom programmet: 

   • Sverige har förmåga att utveckla nästa generations digitala lösningar.
   • Ta fram lösningar för ökad interoperabilitet mellan digitala produkter, tjänster och system.
   • Bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige. 
   • Stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar.
   • Bidra till samhällets digitala omställning, en hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen. 

   Med denna utlysning vill Vinnova stötta svensk utveckling av avancerade och innovativa lösningar inom artificiell intelligens (AI), och vi riktar oss till konsortier som tillsammans kan bidra till utvecklingen av avancerade och innovativa lösningar inom artificiell intelligens.  
     
   Den är öppen för en bred variation av problemformuleringar, innovationer och lösningar inom fältet artificiell intelligens.  

   Läs mer i EIT:s taxonomi för kartläggning av det europeiska AI-ekosystemet

   I centrum för projektet ska en lösning av ett AI-relaterat problem stå. Det ska alltså inte enbart utgöra en begränsad del av arbetet. Projektet förväntas flytta AI-fältet framåt och bidra till banbrytande resultat inom industriella tillämpningar.  

   Lösningarna som utvecklas ska drivas av industriella behov, och behöver ha en stor och tydligt påvisbar potential. Vi förväntar oss gedigna analyser av lösningens nytta, originalitet och konkurrenskraft. Projektens resultat förväntas också ha genomslagskraft och spridning, och därmed bidra till kompetenshöjande av svensk industri, bortom de medverkande parterna. 

   Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar Vinnova till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.  

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under aktörskriteriet.  

   Vinnova analyserar och tar också ställning till om det finns köns- och/eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets tillämpningsområde, lösningar och nyttiggörande.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken Projektuppgifter i Vinnovas Intressentportal. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning. 

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att resultat görs fritt tillgängliga för alla, och att vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång. 

  • Utlysningen riktar sig till konsortier bestående av minst två projektparter.  
   Projekten ska drivas av industrins och näringslivets behov och minst ett svenskt företag ska vara projektpart i konsortiet. Sökanden kan komma från industri, näringsliv, akademi, institut, offentlig verksamhet och myndighet.  

   Den projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet måste kunna kopplas till verksamheten vid filialen eller driftstället.  

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för 

   Det går att söka finansiering för aktiviteter som ingår i forsknings- och utvecklingsprojekt med en inriktning som uppfyller utlysningens syfte enligt avsnitt 2. 

   Exempel på aktiviteter som är stödberättigande:  

   • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar.
   • Utveckling av prototyper eller demonstrationsversioner av produkter, tjänster eller processer. Markant förbättring av befintliga produkter, tjänster eller processer. Detta kan även innefatta pilotarbete, testning och validering.  
   • Planerad forskning eller kritisk analys som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter.
   • Undersökning och utveckling av produktionsmetoder. 
   • Planering och genomförande av studier och tester för att verifiera en innovation.
   • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.  

   Projektens längd kan vara mellan 12 och 36 månader. 

   Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder eller tillverkningsprocesser. Inte heller utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, investering i utrustning och verktyg samt immaterialrättsliga strategier och skydd.

  • Vinnovas bidrag kan uppgå till mellan 2 och 10 miljoner kronor per projekt. Det kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Bidrag till parter som bedriver ekonomisk verksamhet beviljas enligt 9§ i förordningen 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Med det menas stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta finns beskrivet i artikel 25 i EU-kommissionens gruppundantagsförordning nummer 651/2014 som kallas GBER. 

   Både förordningen 2015:208 och GBER beskrivs mer på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där finns också länkar till själva förordningarna. 

   Bidrag till företag kommer företrädesvis beviljas för Industriell forskning, men i enstaka fall även för Experimentell utveckling.

   I denna utlysning gäller följande villkor för maximal stödnivå till enskild bidragsmottagare:  

   • Små företag är företag med 1-49 anställda och en omsättning på maximalt 10 MEUR. De kan få maximalt 80 procent av sina kostnader täckta av bidrag i denna utlysning.
   • Medelstora företag är företag med 50-249 anställda och maximalt 50 MEUR i omsättning. Deras bidrag kan uppgå till maximalt 75 procent av kostnaderna i denna utlysning.
   • Stora företag har mer än 250 anställda och en omsättning på mer än 50 MEUR. För dem gäller maximalt 65 procent i bidrag i denna utlysning.

   Se Kapitel 1, Artikel 2 i GBER för definitioner: 

   • Punkt 85 för Industriell forskning.
   • Punkt 86 för Experimentell utveckling.

   Alla detaljer om stödnivåer för olika syften och organisationstyper finns i en tabell i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där hittar du även GBER förordningen.

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Deras maximala stödnivå är 100 procent i enlighet med 5 § i stödordningen. 

   Den totala bidragsbudgeten är preliminärt 50 miljoner kronor för denna utlysning.

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 

   Vinnova kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

   • Konsortiet består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Med svensk juridisk person och svenskt företag likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.  
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer. 
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 
   • Projektet som beskrivs i ansökan får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 9. 
  • Vad bedömer vi? 

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan. Utöver en individuell bedömning av varje projekt så eftersträvar Vinnova att även åstadkomma en viss storleksmässig spridning av beviljade projekt.  

   Potential (viktas 40 procent): 
   • Projektets innovativa höjd. 
   • Potential att bidra till en för Sverige värdefull kapacitet och kompetens inom artificiell intelligens (kompetenspotential).
   • Lösningens potentiella genomslagskraft och påverkan på svensk industri (lösningspotential).
   • Projektets genomslagskraft och påverkan på svensk industri.
   • Projektets potential att främja jämställdhet i projektets problemområde och nyttiggörande.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på klimat och jämställdhet. 

   Aktörer (viktas 30 procent): 
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet och implementera lösningar för den identifierade AI-utmaningen.
   • Konsortiets förankring i svensk industri och näringsliv. 
   • Projektparternas förmåga att sprida, nyttiggöra, kommersialisera och vidareutveckla de kunskaper som genereras i projektet, både inom de egna organisationerna och utanför konsortiet.
   • Hur väl teamets nyckelpersoner är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.  
    
   Genomförbarhet (viktas 30 procent): 
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget. 
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter. 
   • Hur väl projektupplägget bidrar till nyttiggörande och spridning av resultaten, både inom de egna organisationerna och utanför konsortiet.
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande. 


   Hur bedömer vi?

   Projektansökningar kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.  
   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:  

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster. 
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven och utlysningens tematiska passform kommer att bedömas utifrån ovan angivna kriterier av Vinnovas förordnade bedömare. 
   3. Utvalda projekt kan komma att intervjuas.
   4. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande. 

   Vinnova eftersträvar att åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens utmaningsområde och storlek och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt. 

  • Om våra beslut 

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till koordinatorn för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag. Av beslutet framgår hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag. 

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. För tillämpliga stödgrunder se avsnitt 5.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

   Villkor för beviljade bidrag 

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. 

   Utöver våra allmänna villkor gäller i denna utlysning följande särskilda villkor: 

   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova inom programmet Avancerad digitalisering. På engelska återges namnet med Sweden's Innovation Agency. Med offentliggörande avses exempelvis publicering, oavsett medium, och muntliga presentationer.
   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchef delta i relevanta evenemang inom Avancerad digitalisering, och på så sätt bidra till kunskapsspridning inom svensk industri i enlighet med programmets syfte. 

   Övriga anvisningar: 

   • I händelse av att projektteamet inte är jämställt gäller följande anvisning: I samband med första lägesrapporten ska en plan bifogas som redogör för hur en bättre könsfördelning kan uppnås under projekttiden, exempelvis vid rekryteringar eller liknande. Det gäller inte inom 40/60 vad gäller kvinnor och män. 

   Kompletterande särskilda villkor och anvisningar kan beslutas för enskilda projekt. 

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  

  • Så här ansöker ni  

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här.

   Där laddar ni även upp följande bilagor: 

   • Projektbeskrivning som maximalt får omfatta 10 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa mallen som hämtas på utlysningens webbsida. 
   • Projektsammanfattning i särskild bilaga som maximalt får omfatta en stående A4-sida. Projektsammanfattning ska kunna delas med programmets externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Projektsammanfattningen ingår inte i bedömningsprocessen. Projektsammanfattningen ska följa mallen som hämtas på utlysningens webbsida. 
   • CV-bilaga med relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Bilagan förväntas inkludera minst ett CV per projektpart. Varje CV får maximalt vara en A4-sida med 12 punkters text. CV-bilagan ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida. 

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor kommer ej att beaktas.  

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.  

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten. 

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.
    

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss. 

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Frågor?

  Vid frågor kring utlysningen, kontakta aiad@vinnova.se.

  Tove Jaensson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 57

  Julia Engström

  Administratör

  +46 8 473 30 12

  Sanna Edlund

  Handläggare

  +46 8 473 31 63

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00088

  Statistik för sidan