Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Agenda 2030 är ett ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring 17 globala mål ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser.

Här kan du läsa om hur Vinnova arbetar med att möjliggöra innovation som ska bidra till att lösa dagens samhällsutmaningar.

Grafisk bild med FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Gemensamma mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är världens största beställning, som alla kan och förväntas bidra till att genomföra. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara. Det innebär att målen samspelar och att krafter behöver mobiliseras inom samtliga 17 områden för att lyckas. Det innebär också att alla behöver ta hänsyn till både ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen.

"När andra länder minskar sina insatser för global hållbarhet
ökar Sverige dem. Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030."

Stefan Löfven, Regeringsförklaringen 2019 

Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet utgör en gemensam resa där samverkan, kraftsamling och innovation kommer vara avgörande för att möta de komplexa utmaningarna och nå målen. Agenda 2030 både driver och förutsätter innovation.

Så bidrar Vinnova till Agenda 2030

Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen i Agenda 2030. Genom våra insatser kan vi därför bidra till det globala åtagandet att nå målen.

På sikt ska Agenda 2030 genomsyra vår verksamhet och ligga till grund för till exempel vilka insatser vi genomför, vilka projekt vi finansierar och hur vi följer upp dem.

Vi vill bidra till en omställning där alla aktörer arbetar tillsammans för att nå målen i Agenda 2030. Därför främjar och stimulerar vi samarbeten mellan politik, offentliga organisationer, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Genom insatser inom forskning och innovation får vi fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar. Dessutom arbetar vi för att främja det svenska deltagandet i Horisont 2020, det europeiska programmet för forskning och innovation, med möjligheter att delta i internationella projekt med relevans för hållbarhetsmålen.

Vi vill säkerställa att hållbara innovationer kommer till nytta i samhället. Därför främjar våra insatser även policyutveckling i både privat och offentlig sektor.

Vi tar fasta vid att jämställdhet utgör ett av våra kraftfullaste verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. Därför verkar vi för att vår verksamhet ska bidra till att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställd innovation - så driver du jämställda projekt

Vi finansierar innovation som bidrar till målen

När du söker finansiering från Vinnova ber vi dig ofta förklara hur ert projekt eller innovation kommer att bidra till målen i Agenda 2030. Våra förväntningar på projektets bidrag beror på varje utlysnings särskilda syfte och förutsättningar och framgår av utlysningstexten. Vanligtvis påverkar det era möjligheter till finansiering och utgör en integrerad del av rapporteringen. 

Alla projekt vi finansierar anger sitt förväntade bidrag till specifika delmål i Agenda 2030 i samband med att första rapporten lämnas in. Vi har valt ut och anpassat de delmål som vi – inom ramen för vårt uppdrag och i egenskap av myndighet – har möjlighet att påverka genom de projekt vi finansierar.

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas arbete med Agenda 2030 är du välkommen att höra av dig.

Luisa Monse

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad 14 augusti 2023

Sidansvarig: Eleonore Stureborg

Statistik för sidan