Agenda 2030 - Drivkraft för innovation

Agenda 2030 är ett ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring 17 globala mål ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet samt skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser.

Inspireras av några exempel på innovation som bidrar till att lösa dagens utmaningar längre ned på sidan. 

Grafisk bild med FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Gemensamma mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är världens största beställning, som alla kan och förväntas bidra till att genomföra. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara. Det innebär att målen samspelar och att krafter behöver mobiliseras inom samtliga 17 områden för att lyckas. Det innebär också att alla behöver ta hänsyn till både ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen.

"När andra länder minskar sina insatser för global hållbarhet
ökar Sverige dem. Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030."

Stefan Löfven, Regeringsförklaringen 2019 

Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet utgör en gemensam resa där samverkan, kraftsamling och innovation kommer vara avgörande för att möta de komplexa utmaningarna och nå målen. Agenda 2030 både driver och förutsätter innovation.

Så bidrar Vinnova till Agenda 2030

Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen i Agenda 2030. Genom våra insatser kan vi därför bidra till det globala åtagandet att nå målen.

På sikt ska Agenda 2030 genomsyra vår verksamhet och ligga till grund för till exempel vilka insatser vi genomför, vilka projekt vi finansierar och hur vi följer upp dem.

Vi vill bidra till en omställning där alla aktörer arbetar tillsammans för att nå målen i Agenda 2030. Därför främjar och stimulerar vi samarbeten mellan politik, offentliga organisationer, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Genom insatser inom forskning och innovation får vi fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar. Dessutom arbetar vi för att främja det svenska deltagandet i Horisont 2020, det europeiska programmet för forskning och innovation, med möjligheter att delta i internationella projekt med relevans för hållbarhetsmålen.

Vi vill säkerställa att hållbara innovationer kommer till nytta i samhället. Därför främjar våra insatser även policyutveckling i både privat och offentlig sektor.

Vi tar fasta vid att jämställdhet utgör ett av våra kraftfullaste verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. Därför verkar vi för att vår verksamhet ska bidra till att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställd innovation - så driver du jämställda projekt

Så påverkas du som söker finansiering

När du söker finansiering från Vinnova ber vi dig ofta förklara hur ert projekt eller innovation kommer att bidra till målen i Agenda 2030. Våra förväntningar på projektets bidrag beror på varje utlysnings särskilda syfte och förutsättningar och framgår av utlysningstexten. Vanligtvis påverkar det era möjligheter till finansiering och utgör en integrerad del av rapporteringen. 

Alla projekt vi finansierar anger sitt förväntade bidrag till specifika delmål i Agenda 2030 i samband med att första rapporten lämnas in. Vi har valt ut och anpassat de delmål som vi – inom ramen för vårt uppdrag och i egenskap av myndighet – har möjlighet att påverka genom de projekt vi finansierar.

Podd: Hur ställer vi om till en hållbar värld?

Vad krävs för att kunna leva upp till de globala mål som världens ledare enades om för drygt tre år sedan? Vilken roll kan och ska Sverige spela? I senaste avsnittet av podden Innovation pratar Darja Isaksson, Sylvia Schwaag Serger, prorektor på Lunds universitet och Per Olsson, forskare i hållbar utveckling på Stockholm Resilience Centre om den transformation som måste till om vi ska lyckas skapa en hållbar värld. I ett reportage berättar Albert Edman på Umeå kommun och Olga Kordas, programchef för Viable Cities om hur dagens städer kan möta framtidens behov.

podd3.PNG

Så inspirerar vi till innovation

Sverige är ett litet land som har lyckats göra avtryck i världen genom en rad revolutionerande innovationer. Här tipsar vi om hur innovation kan främjas och visar exempel på hur viktigt det är att alla delar av samhället involveras för att lösa dagens utmaningar.

Läs om Anna Ponzios, forsknings- och innovationskoordinator på Jernkontoret, och hur hon samlar upp idéer som kan leda till innovativa lösningar inom allt från hållbarhet till digitalisering.

Läs hur digitalisering kan skapa automatiserade processer för att hålla dricksvattnet rent.

Exempel på våra satsningar inom Agenda 2030

Vinnovas uppdrag har alltid varit att arbeta för hållbar tillväxt. Nu gör vi det med utgångspunkt Agenda 2030.

<p>Vinnova en av 62 myndigheter som har undertecknat avsiktsförklaringen ”Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030”</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.</p>

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas arbete med Agenda 2030 är du välkommen att höra av dig.

Eleonore Stureborg

Verksamhetsutvecklare

+46 8 473 30 85

Moa Eklund

Handläggare

+46 8 473 32 89

Senast uppdaterad 26 april 2019   |   Sidansvarig: Eleonore Stureborg   |   Statistik för sidan