Agenda 2030 - Drivkraft för innovation

Agenda 2030 är ett ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring 17 globala mål ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet samt skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser.

Gemensamma mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är världens största beställning, som alla kan och förväntas bidra till att genomföra. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara. Det innebär att målen samspelar och att krafter behöver mobiliseras inom samtliga 17 områden för att lyckas. Det innebär också att alla behöver ta hänsyn till både ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen.

Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet utgör en gemensam resa där samverkan, kraftsamling och innovation kommer vara avgörande för att möta de komplexa utmaningarna och nå målen. Agenda 2030 både driver och förutsätter innovation.

Så bidrar Vinnova till Agenda 2030

Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen i Agenda 2030. Genom våra insatser kan vi därför bidra till det globala åtagandet att nå målen.

På sikt ska Agenda 2030 genomsyra vår verksamhet och ligga till grund för till exempel vilka insatser vi genomför, vilka projekt vi finansierar och hur vi följer upp dem.

Vi vill bidra till en omställning där alla aktörer arbetar tillsammans för att nå målen i Agenda 2030. Därför främjar och stimulerar vi samarbeten mellan politik, offentliga organisationer, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Genom insatser inom forskning och innovation får vi fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar. Dessutom arbetar vi för att främja det svenska deltagandet i Horisont 2020, det europeiska programmet för forskning och innovation, med möjligheter att delta i internationella projekt med relevans för hållbarhetsmålen.

Vi vill säkerställa att hållbara innovationer kommer till nytta i samhället. Därför främjar våra insatser även policyutveckling i både privat och offentlig sektor.

Vi tar fasta vid att jämställdhet utgör ett av våra kraftfullaste verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. Därför verkar vi för att vår verksamhet ska bidra till att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställd innovation - så driver du jämställda projekt

Så påverkas du som söker finansiering

Vi har påbörjat arbetet med att integrera Agenda 2030 i våra insatser. Just nu utvecklar vi programmen Utmaningsdriven innovation och Vinnväxt för att stärka insatsernas bidrag till målen i Agenda 2030.

När du söker finansiering inom något av dessa program ber vi dig visa hur ert projekt bidrar till målen i Agenda 2030. Det påverkar möjligheterna till finansiering och hur vi följer upp projektresultat. Vi kommer gradvis låta fler utlysningar omfattas av motsvarande krav.

Alla som beviljas finansiering från oss kommer att få ange projektets bidrag till målen i samband med att projektet lämnar in sin första rapport till oss.

Exempel på våra satsningar inom Agenda 2030

Vinnova har alltid arbetat med hållbar tillväxt. Nu gör vi det med utgångspunkt Agenda 2030. Vi har börjat arbetet med agendan i de här utlysningarna och det kommer komma in i fler utlysningar senare.

<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.</p>

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas arbete med Agenda 2030 är du välkommen att höra av dig.

Eleonore Stureborg

Verksamhetsutvecklare

+46 8 473 30 85

eleonore.stureborg@vinnova.se

Moa Eklund

Handläggare

+46 8 473 32 89

moa.eklund@vinnova.se

Senast uppdaterad 4 maj 2018   |   Sidansvarig: Eleonore Stureborg   |   Statistik för sidan