Vinnovas finansierar jämställd innovation

Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Vår verksamhet ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att vår finansiering ska komma både kvinnor och män till godo och att resultatet av de projekt vi finansierar ska bidra till ökad jämställdhet.

För er som söker finansiering hos oss innebär det att jämställdhet ska beaktas utifrån huvudsakliga perspektiv:

  • Jämställdhet i projektet: Ni som söker bidrag i någon av Vinnovas satsningar uppmuntras att främja en jämställd könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i projektet. Utöver antalet kvinnor och män i projektgruppen ska även kvinnors och mäns makt, inflytande och resurser i projektet beaktas.
  • Köns- och genusperspektiv kopplat till problemområde och lösning: Många problem, resultat och lösningar kan till synes vara könsneutrala, men ändå påverka kvinnor och män olika. Genom att forskning och innovation bedrivs utifrån ett köns- och genusperspektiv som inkluderar både kvinnors och mäns behov och erfarenheter säkerställs projektens relevans och kvalitet.

Varför arbetar Vinnova med jämställdhet?

I Vinnovas instruktion från regeringen, framgår det att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och innovation. Vi ska även verka för att köns- och/eller genusperspektiv inkluderas i de projekt som vi finansierar, när det är tillämpligt.

För att göra detta arbetar vi aktivt med jämställdhetsintegrering. Det innebär att all verksamhet i myndigheter ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och att verksamheten ska utvecklas så att den bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet en förutsättning för innovation

Dock är jämställdhet mer än ett uppdrag för Vinnova. Det är snarare en förutsättning för innovation och hållbar samhällsutveckling. Vi måste tillvarata hela befolkningens resurser, kompetenser och kunskaper och även se till att de skattemedel som vi förvaltar i lika uträckning kommer både kvinnor och män tillgodo.

Hur jämställdhet integrerats skiljer sig i Vinnovas olika satsningar och framgår av respektive programs utlysningstexter.

Resurser och kunskapsplattformar

En bra början för fördjupad kunskap om betydelsen av jämställdhet, köns- och genusperspektiv i forskning och innovation. kan vara att se den här filmen från Gender net:European Research Area Networks video på kunskapsplattformen 

Här nedan hittar du också fallstudier som beskriver varför ett köns- och genusperspektiv är viktigt och hur man kan arbeta med det inom olika kunskapsområden. Vi har länkat till fyra exempel från Stanfords kunskapsplattform Gendered Innovations:

Finansiering just nu inom jämställd innovation

Verktygslådor och lästips

 

Nytt verktyg för jämställt innovationsfrämjande

För att främja innovation på ett mer jämställt och jämlikt sätt har Vinnova tagit fram ett stöd för innovationsfrämjare att analysera sin verksamhet från ett normkritiskt perspektiv.

Verktyget hjälper innovationfrämjare av olika slag att intregrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv utifrån rubrikerna organisering, kommunikation, urval och idéer, affärs- och Innovationsrådgivning, bedömningsprocess samt utfall.

Besök gärna jamstall.nu och testa verktyget för att få tips hur ni kan främja innovation på jämställt sätt.

Konkreta exempel på jämställdhetsintegrering i forskning

Gender-net IGAR-tool IGAR-NET IGAR IGAR-NET IGAR är en resurssida med flera konkreta exempel på hur köns- och genusperspektiv kan integreras i forskning och innovation inom olika prioriterade områden i Horisont 2020. Exemplen täcker inte alla Vinnovas områden men kan hjälpa sökanden i att reflektera över hur perspektivet kan integreras. Fallstudierna visar resultat som gjorts i samband med genusanalyser och hur detta påverkat utvecklingen av projekten.

Europakommisionens verktygslåda

Europakommissionens verktygslåda Materialet och utbildningsmodulerna introducerar praktiska verktyg och en övergripande introduktion till kön och genusperspektivet och hur det påverkar innovationsarbete. Innehållet baseras på fallstudier från nio specifika forskningsområden: hälsa, livsmedel, jordbruk och bioteknik, nanovetenskap, material och ny produktionsteknik, energi, miljö, transport, socioekonomiska vetenskaper och humaniora, samhällsvetenskap och specifika aktiviteter i internationellt utvecklingssamarbete

Konkreta fallstudier och arbetsmetoder

Gendered Innovations Stanfords kunskapsportal  Kunskapsplattform med konkreta fallstudier, arbetsmetoder och checklistor m.m. inom ingenjörsvetenskap, vetenskap, hälsa & medicin, miljö och design. Delvis översatt till svenska och har en bra introduktionsvideo för dig som vill utforska innovationspotentialen som ett köns- och/eller genusperspektiv bidrar till.

Handfasta metoder för normkreativa lösningar

NOVA – Vinnovafinansierat verktyg med handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar.

Här kan du även ladda ner handledarmaterialet "Med NOVA i hand". 

Fakta och nyheter om jämställdhet

Jämställ.nu För dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete i arbetslivet.

Genusperspektivet inom högskolan

Högskoleverkets genusskrifter som belyser genusperspektivet inom flera akademiska områden.

Inkluderande design 

Stanford Gendered Innovations plattform med verktyg för att integrera jämställdhet och jämlikhet i Design Thinking.

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Max Parknäs

Handläggare

+46 8 473 31 67

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 11 oktober 2019   |   Sidansvarig: Max Parknäs   |   Statistik för sidan