Jämställd finansiering av innovationer

Vinnova ska verka för att hela befolkningens kunskaper och behov tas tillvara och satsningar som stöds av oss ska komma både kvinnor och män tillgodo. Statistik visar att innovationsprojekt där män och kvinnor har samma makt att påverka blir mer framgångsrika.

För er som deltar i våra satsningar betyder det att jämställdhet måste integreras i både hur er projektgrupp är sammansatt och i det tänkta resultatet av ert projekt.

Hur kommer jag igång?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet i vår projektgrupp och i resultatet av projektet? Och vad menas med genusaspekter i vårt projekt?

Här hittar du stöd och vägledning i jämställdhetsarbetet

En förutsättning för innovation

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling och avgörande för innovationsförmågan. Hela befolkningens erfarenheter, kompetenser och kunskaper behövs för att till fullo utnyttja samhällets innovationspotential. De skattemedel som vi förvaltar ska i lika uträckning komma både kvinnor och män tillgodo.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället

I Vinnovas instruktion från regeringen, framgår det att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och innovation. Vi ska även verka för att köns- och genusperspektiv inkluderas i de projekt som vi finansierar, när det är tillämpligt.

För att göra det arbetar vi aktivt med jämställdhetsintegrering. Det innebär att all verksamhet i myndigheter ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och att verksamheten ska utvecklas så att den bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Hur jämställdhet integreras skiljer sig i Vinnovas olika satsningar och framgår av respektive programs utlysningstexter.

Inspireras av fakta och forskning

<p>St&auml;rkt j&auml;mst&auml;lldhet har positiva effekter f&ouml;r samh&auml;llsekonomin, utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Vinnova har gett konsultf&ouml;retaget Ramboll i uppdrag att kartl&auml;gga och analysera hur artificiell intelligens (AI) kan bidra till &ouml;kad j&auml;mst&auml;lldhet.</p>
<p>Det &auml;r fortfarande i h&ouml;g grad m&auml;n som styr vilka innovationer som utvecklas. Hur kan &ouml;kad j&auml;mst&auml;lldhet fr&auml;mja utvecklingen av morgondagens l&ouml;sningar?</p>
<p>F&ouml;r att utmana normer i innovationsarbetet har Vinnova har tagit fram metodmaterialet NOVA. Syftet &auml;r inkluderande innovationsprocesser f&ouml;r l&ouml;sningar som bidrar till ett mer j&auml;mlikt samh&auml;lle.</p>

Finansiering just nu för innovationer inom jämställdhet

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Max Parknäs

Handläggare

+46 8 473 31 67

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 8 december 2020

Sidansvarig: Max Parknäs

Statistik för sidan