Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stärkt fokus på jämställdhet inom Horisont Europa

Europeiska kommissionen har åtagit sig att främja jämställdhet inom forskning och innovation. Det är en del av Europeiska kommissionens jämställdhetsstrategi för 2020–2025, som anger kommissionens breda engagemang för jämställdhet i alla EU:s politikområden.

I forskningssektorn finns det fortfarande en mängd strukturella hinder för jämställdhet inom forskning och innovation, och särskilda åtgärder behövs för att övervinna kvarstående könsskillnader. Europeiska kommissionen möter dessa strukturella hinder genom det huvudsakliga finansieringsinstrumentet Horisont Europa, som är en fortsättning på det tidigare ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020 (2014–2020).

Det finns tre huvudsakliga fokusområden där jämställdheten stärks i Horisont Europa;

  • Att ha en jämställdhetsplan (GEP) på plats är nu ett behörighetskriterium för vissa kategorier av juridiska personer från EU-länder och associerade länder.
    Läs Vinnovas GEP här
  • Att integrera genusdimensionen i forskning- och innovationsinnehåll är nu ett standardkrav som utvärderas enligt excellenskriteriet, om inte ämnesbeskrivningen uttryckligen anger annat.
  • Att öka könsfördelningen genom hela programmet med ett mål på 50 % kvinnor i Horisont Europa-relaterade styrelser, expertgrupper och utvärderings­kommittéer, samt att könsbalansen i forskargrupper ses som ett rankningskriterium för ansökningar som har tilldelats samma poäng.

Dessutom kommer särskild finansiering att avsättas för genus- och intersektionell forskning, utveckling av inkluderande jämställdhetspolicys samt satsningar för att stärka kvinnor som är innovatörer. De övergripande målen är att förbättra det europeiska forsknings- och innovationssystemet, skapa jämställda arbetsmiljöer där alla talanger kan frodas och bättre integrera genusdimensionen i projekt för att förbättra forskningskvalitet och samhällsrelevans för den kunskap och teknologi och de innovationer som produceras.

Projektet GENDERACTIONplus ska främja jämställdhet inom ERA – finansieras genom Horisont Europa

I juni 2022 påbörjades det treåriga projektet GENDERACTIONplus. Det är ett konsortium finansierat av Horisont Europa som ska främja jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet (ERA), i linje med ERA:s nya policyagenda:

ERA och den nya policyagendan

Projektet har 26 projektdeltagare och 14 associerade partners från 21 länder.  Av dessa är 18 nationella myndigheter (eller institutioner som stödjer dem), 19 forsknings- och innovationsfinansierande organisationer (eller institutioner som stödjer dem) och 3 expertorganisationer. Deltagarna ska dela erfarenheter, utveckla ny kunskap och ta fram policyförslag för det europeiska forskningsområdet. 

Vinnova leder en Community of Practice  

Vinnova deltar i GENDERACTIONplus och har fått förtroendet att leda en av projektets två grupperingar, så kallade Community of Practice (CoP), med 19 representanter från forsknings- och innovationsfinansierande organisationer (RFOs). Den CoP som Vinnova leder arbetar med fyra tematiska områden: 

  • Intersektionalitet och inkludering, 
  • Köns- och genusdimensioner i forsknings- och innovationsprojektens innehåll, 
  • Jämställdhetsplaner enligt Horisont Europas nya krav, så kallade Gender Equality Plans (GEP). Jämställdhetsplaner är det huvudsakliga instrumentet för att främja institutionella förändringar inom ERA:s nya policy, där även arbete mot genusbaserat våld inom högre utbildning ingår. 
  • Könsstereotypa fördomar (på engelska Gender bias) i finansieringsprocessen för forskning och innovation.   

Bygger på tidigare projekt 

GENDERACTIONplus bygger på erfarenheter och resultat från följande Horisont 2020-finansierade projekt:

GENDERACTIONplus-projektet finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa under bidragsavtal nr 101058093.  

Uppfattningar och åsikter som uttrycks är dock endast författarens/författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem. 

 

Senast uppdaterad 27 januari 2023

Statistik för sidan