Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Slutrapporter inom Elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) inklusive strategiska satsningarna Möjliggörande elektronik, Komplex reglering samt Fordons IT-säkerhet och Integritet

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom Elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) inklusive strategiska satsningarna Möjliggörande elektronik, Komplex reglering samt Fordons IT-säkerhet och Integritet

2009-00071: Visual Quality Measures 

Bilförarens uppgift är att köra – inget får avleda uppmärksamheten från denna
huvuduppgift.

Visual Quality Measures

2009-00091: Styrning av fordonsburna programvaruarkitekturer

Projektet har utforskat effektiv och hållbar utveckling av mjukvara för massproducerade inbyggda system, och vilka implikationer ett visst arbetssätt och en viss arkitektur har på utvecklingen av produkten och indirekt på affärsmöjligheterna.

Report in English:

Managing Automotive Software Architectures

2009-00298: Traction Control

This project is aimed at improving traction control characteristics for wheel loaders and haulers.

Traction Control

2009-00303: Våta kopplingars livslängd

Inom fordonsindustrin finns alltid ett behov av att komponenter ska bli mindre, lättare, mer högpresterande, ha högre effekttäthet, kosta mindre samt ha längre livslängd.

Report in English:

Ageing wet clutches

2009-00312: Micro-structure and temperature dependent failure modelling for analysis of hot sheet metal forming (OPTUS hot)

Målet med arbetet är att utveckla simuleringsmodeller som kan prediktera brott vid olika kombinationer av temperatur-historia, mikrostruktur och töjningshastighet samt att utveckla nödvändiga experimentella metoder för detta.

Report in English:

Micro-structure and temperature dependent failure modelling for analysis of hot sheet metal forming (OPTUS hot)

2009-00629: DFEA2020 – Dependable and FlexibleElectrical Architecture 2020

DFEA2020, Dependable and Flexible Electrical Architecture 2020, har utvecklat nya metoder och koncept för konstruktion och verifiering av elektronik i fordon med både helhetsperspektiv, i form av en referensarkitektur, samt djupperspektiv inom vissa teknikområden som är grundläggande för helheten.

Report in English:

DFEA2020 – Dependable and Flexible Electrical Architecture 2020 

2009-01208: Optimering av kontaktytor och materialval för avgasventilsäten och ventiltallrikar för miljövänliga lastbilsmotorer

Projektet har syftat mot att ge Scania den ökade kunskap som är nödvändig för att optimera materialkombinationerna i ventil/ventilsätes-kontakten.

eport in English:

Optimisation of the contact surface and material choice of exhaust valve seat inserts
and valve head seats for environment friendly heavy-duty engines 

2009-01428: TermoElektrisk Generator (TEG) för återvinning av spillvärmeenergi, förstudie

Förstudien har undersökt olika spillvärmekällors potential för energiåtervinning, till exempel avgaser och kylvatten.

Report in English:

ThermoElectric Generator (TEG) for recovery of waste heat energy, pre-study

2009-01449: Förbättrade prestanda hos bromsskivor

Projektet har varit mycket framgångsrikt och bland annat genererat ny kunskap angående vilka materialparametrar som styr bromsskivors totalprestanda.

Report in English:

Improved performance of brake discs

 

2009-04159: DEDICATE - Dependability and Diagnostics Concept Assessment and Test

Automotive systems see increasing amounts of electrical and electronic systems with
increased integration and interaction.

DEDICATE - Dependability and Diagnostics Concept Assessment and Test

2009-04835: METOHMI Slutrapport

Projektet METOHMI har som en del i ramprogrammet EFESOS bedrivit forskning av
förargränssnitt i personbilar av industriparterna.

Report in English:

METOHMI Final Report

2009-04836: xEVCO

xEVCO Projektet utformades under 2010 för att öka kunskapsbasen för elhybridfordon inom det Väst svenska fordonsteknik-klustret.

Report in English:

xEVCO

2010-01196: METOHMI Slutrapport

METOHMI syftade till att utveckla metoder och verktyg som kan tillämpas för att
underlätta utformning av aktiva säkerhetssystem, förarinformationssystem och system för
kommunikation- och underhållning på ett sådant sätt att slutprodukten upplevs som säker,
miljövänlig och attraktiv.

Report in English:

METOHMI Final Report

2010-02108: SPOFIC - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn

Projektets övergripande mål var att utveckla styr- och kontrollmetoder för produktion av porfria komponenter i kompaktgrafitjärn.

Report in English:

SPOFIC - Shrinkage Porosity Formation in Compacted Graphite Iron

2010-02114: BeSafe – BEnchmarking of Functional SAFEty

På grund av det ständigt ökande behovet av elektriska och elektroniska (E/E) system i fordon blir begreppet funktionssäkerhet allt viktigare.

Report in English:

BeSafe – BEnchmarking of Functional SAFEty 

2010-02115: Nästa Generations Batterisystem

En förutsättning för ett framgångsrikt införande av elektrifierade fordon såsom hybrid, plug-in-hybrid- och elektriska bilar är en ökad kompetens och kunskap inom batteriområdet.

Report in English:

Next Generation Battery System

2010-02830:  Optimerade fordon baserade på kundanvändning

En nyckel till att kunna viktoptimera fordon utan att riskera tillförlitlighet och livslängd är att förstå de körförhållanden som fordonen utsätts för och hur de påverkar fordonen - speciellt är det viktigt att förstå variationen i belastningar p.g.a. olika transportuppdrag, användning, marknader, trafiksituationer och vägförhållanden.

Report in English:

Optimized Vehicles based on Customer Usage

2010-02837: NGHVT – Nästa generations högvolts-topologi

I detta projekt, NGHVT, har komponenter och system för den elektriska drivlinan studerats, med fokus på de kraftelektroniska omriktarna, elmaskinerna och det högspända (400 V) likspänningssystemet som härrör från batteriet.

Report in English:

NGHVT – Next Generation High Voltage Topology

2010-02853: Blyfri Elektronik för krävande fordonsapplikationer

Projektet har tagit fram generisk kunskap om potentiella tillförlitlighetsrisker vid övergång till blyfri elektronik.

Report in English:

Lead free electronics for demanding automotive applications

2011-00468: Second Road fas 1- En gemensam simuleringsplattform för aktiv säkerhet och HMI

Den traditionella vägen ”First Road”, som har gällt de senaste hundra åren, innebär upprepade integrationer i fysiska testfordon för prov och utvärdering på provbanor eller allmän väg.

Report in English:

Second Road phase 1- A shared simulation platform for Active Safety and HMI

2011-01784: Förbättrad fjäderprestanda - Mekaniska fjädrar av amorft stål

Syftet med projektet var att utveckla lättare fjädergeometrier med bibehållen eller förbättrad prestanda.

Report in English:

Improved performance of mechanical springs - Mechanical springs of amorphous steel

2011-03654: Hållbar Utveckling av Punktsvetsad Struktur Del 2

Utveckling av effektivare och noggrannare simuleringsmodeller för fogning är av yttersta vikt för svensk fordonsindustri.

Report in English:

Sustainable Development of Spot Welded Structures, Part 2

2011-04411: SafeCorridors - High Speed Control of Long Combination Heavy Commercial Vehicles within Safe Corridors

Sweden has historically used long vehicle combinations in order to improve road transport and its productivity.

SafeCorridors - High Speed Control of Long Combination Heavy Commercial Vehicles within Safe Corridors

2011-04434: Säkerhetsramverk för fordonskommunikation

Resultaten från projektet används i bilarnas el-plattform som en möjliggörande teknik.

Report in English:

Security framework for vehicle Communication

2011-04438: ISO 26262 Verifiering av programvara i säkerhetskritiska EE-system

The safety of road vehicles in general is improved by active safety systems through advanced embedded systems where software plays the key role.

ISO 26262 Verifiering av programvara i säkerhetskritiska EE-system

2011-04443: Ökad utmattningshållfasthet hos drivlinekomponenter genom minskad inre oxidation och avbruten kylning (INTOX-Q)

Målet med projektet var att öka utmattningshållfastheten med minst 25 % på sätthärdade transmissionskomponenter genom att vid värmebehandlingen införa två metoder; (1) avbruten kylning och (2) en modifierad sätthärdningsprocess för minskad negativ effekt av inre oxidation i ytan på komponentprestanda vid atmosfärsuppkolning.

Report in English:

Improved fatigue properties of powertrain components by reduced internal oxidation and interrupted quenching (INTOX-Q

2012-00878: SåNätt - Leverantörsstruktur för lättare fordon

SåNätt syftade till att hitta alternativa arbetssätt för att på ett effektivare sätt utveckla komponenter, system och kompletta bilar.

Report in English:

SåNätt - Collaboration as enabler for light weight vehicles

2012-00923:EMC for wireless Communication systems in Vehicles - EMCCOM

EMCCOM har utvecklat nya EMC-provmetoder för fordonselektronik och simuleringsmodeller.

Report in English:

EMC for wireless Communication systems in Vehicles - EMCCOM

2012-00925:  ADAS Presentation Modalities 2

The project resulted in new concepts for a multimodal (visual and auditory) interaction design of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). 

ADAS Presentation Modalities 2

2012-00937: AUTOSAR for Multi-Core in Automotive and Automation Industries

Projektet har fokuserat på utmaningar relaterade till flerkärniga plattformar i industriella system:
hårdvarukonsolidation, predikterbarhet och prestanda.

AUTOSAR for Multi-Core in Automotive and Automation Industries

2012-00943: AcSäPt - Acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara

Projektet har resulterat i en metodik för acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara,
vilket varit det övergripande projektmålet.

Report in English:

AcSäPt

2012-01703: PLINTA - PLattform för säker INTegration av Användarfunktioner i bil

Syftet med projektet är att hitta lösningar för att minimera säkerhetsriskerna med användning av mobila enheter i samband med körning och samtidigt ge svenska företag ett försprång inom mjukvarutjänster för fordonsbranschen.

Report in English:

PLINTA - PLattform för säker INTegration av Användarfunktioner i bil

2012-02004:  Federated Resilient Embedded Systems Technology for AUTOSAR (FRESTA)

The FRESTA project aimed at implementing mechanisms for flexible plug-in software in the context of AUTOSAR.

Federated Resilient Embedded Systems Technology for AUTOSAR (FRESTA)

2012-02011: Federated Resilient Embedded Systems Technology for AUTOSAR (FRESTA)

The FRESTA project aimed at implementing mechanisms for flexible plug-in software in the context of AUTOSAR.

Federated Resilient Embedded Systems Technology for AUTOSAR (FRESTA)

2012-03625: Fatigue of Engine Materials - TMF and TMF/HCF Interactions in Cast Irons

The aim of the present project is to confront the expected increase in rate of wear, henceforth referred to as fatigue, by studying the effect on materials typically employed in heavy-vehicle engines, namely cast irons.

Fatigue of Engine Materials - TMF and TMF/HCF Interactions in Cast Irons

2012-03658: Torque Sensing for Vehicle State Estimation

Projektet har gett metoder för att estimera fordonsparametrar med speciell fokus på elektrisk
framdrivning. Vidare har aktiv däcksexcitering studerats som en metod att estimera ett vägen
friktionskoefficient samt däckstyvhet.

Torque Sensing for Vehicle State Estimation

2012-03659: Reliable Communication for Heavy vehicles

Syftet med projektet har varit forskning inom tillförlitlig trådlös kommunikation för fordonståg med tunga fordon.

Report in English:

Reliable Communication for Heavy vehicles

2012-03662: Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon

Detta projekt har utvecklat estimeringsalgoritmer för ett fordons longitudinella hastighet, eller längshastighet, och vägens lutningsvinkel under fordonet.

Report in English:

Estimation of Longitudinal Velocity and Road Slope in Hybrid Electric Vehicles

2012-03664: AUX - Automotive User Experience

The goal of this project has been to improve the competitiveness of the Swedish automotive industry by providing methods and procedures for automotive User Experience (UX) development.

AUX - Automotive User Experience

2012-03667: BAuD - Big Automotive Data

Projektets ansats har varit att utforma ett tekniskt ramverk för flexibel och kraftfull
datainsamling och därtill kopplad skalbar automatiserad analys

Report in English:

BAuD - Big Automotive Data

2012-03669: Förstudie WCAE - Trådlös kommunikation i en fordonsmiljö

The WCAE pre-study has analysed in what areas continued research is required.

Wireless communication in automotive environment (WCAE)

2012-03676:  Kommunikation över Ethernet i fordonsmiljö (ECAE)

ECAE har producerat värdefulla resultat och kunskap inom olika delar av området Ethernet i fordonsmiljö, inklusive: Ethernet (100 Mbit/s och 1 Gbit/s), utveckling och användning av verktyg för simulering/analys och en testbänk baserad på AUTOSAR

 Report in English:

Ethernet Communication in Automotive Environment (ECAE)

2012-03677:  Remote Data Collection & Visualization

Syftet med projektet var, att med fokus på ett specifikt område analysera hela kedjan från datainsamling i bil till visualisering i kontorsmiljö.

 Remote Data Collection & Visualization

2012-03682: Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon

Detta projekt har utvecklat estimeringsalgoritmer för ett fordons longitudinella hastighet, eller längshastighet, och vägens lutningsvinkel under fordonet.

Report in English:

Estimation of Longitudinal Velocity and Road Slope in Hybrid Electric Vehicles

2012-03686: SåNätt - Leverantörsstruktur för lättare fordon - tilläggsansökan

SåNätt syftade till att hitta alternativa arbetssätt för att på ett effektivare sätt utveckla komponenter, system och kompletta bilar.

Report in English:

SåNätt - Collaboration as enabler for light weight vehicles – supplementary application

2012-03687: Våta kopplingars livslängd II

Inom fordonsindustrin finns alltid ett behov av att komponenter ska bli mindre, lättare, mer högpresterande, ha högre effekttäthet, kosta mindre samt ha längre livslängd.

Report in English:

Ageing wet clutches

2012-04609: iCOMSA - Correlation of Objective Measures and Subjective Assessments: efficient vehicle dynamics evaluation and new intelligent concepts

Projektet har tagit fram en omfattande metod för en mer effektiv och objektiv utvecklingsprocess för fordonsdynamik.

iCOMSA - Correlation of Objective Measures and Subjective Assessments: efficient vehicle dynamics evaluation and new intelligent concepts

2012-04616: Systemintegration av aktuator i AT SbW-system

Projektets mål var att utveckla ett konkurrenskraftigt och unikt SbW system som är lämpligt för automatiska växellådor (AT) till personbilar.

Report in English:

System integration of actuator in AT Shift-By-Wire system

2013-01283:  Parallellisering av integrationstest (PINT)

Elektriska system i moderna fordon blir alltmer komplexa och programvaruintensiva. Detta gör integrations- och systemnivåtestning, där alla olika fordons delsystem är sammankopplade och testade tillsammans, mycket utmanande.

Report in English:

 

Parallelization of Integration Tests (PINT)

 

2013-01285: Wireless Communciation in Automotive Environment (WCAE)

Syftet med W CAE-projektet var att utvärdera och integrera ETSI-ITS G5-standarden till
funktioner samt trådlösa tekniker.

Wireless Communciation in Automotive Environment (WCAE)

 

2013-02630: QuaSAR

Huvudsyftet med detta projekt var att underlätta förvaltningen av arkitektoniska uppdateringar i utvecklingen av automations-programvarusystem baserat på AUTOSAR-standarden.

QuaSAR

2013-02634: FUDVI - Future Layouts for Driver Positions & Visual Information in Trucks

Denna rapport motsvarar projektet Framtida Layouter av Förarplatser och Visuell
Information i Lastbilar.

FUDVI - Future Layouts for Driver Positions & Visual Information in Trucks

2013-02644:  Traction Control II

Construction machines manufactured by Volvo CE operate in many different environments and driving conditions.

Traction Control II

2013-02646: ASSUME

Syftet med det här projektet har varit att ta fram metoder och ett analytiskt ramverk för att hantera antaganden, i nära samarbeta med system- och mjukvarutvecklare på Elecric Propulsion Systems vid Volvo Cars, som utvecklar el-drivlina och laddning/lagring av energi för hybrid och elbilar.

 ASSUME

2013-04693: Automotive Integration of Multi Modal Interaction Technologies

Målet med detta projekt har varit att utforska hur kommunikation med system i fordon kan
göras mindre visuellt krävande.

Automotive Integration of Multi Modal Interaction Technologies

2013-04702: Image fusion for robust 3D reconstruction of traffic scenes

Syftet med projektet är att öka robustheten i de sensorer som används i aktiva
säkerhetssystem.

Image fusion for robust 3D reconstruction of traffic scenes

2013-04710: Wireless Switches and Switch-like Sensors (WISER)

WISER har utvärderat lämpligheten att införa trådlösa switchar inom fordon.

Wireless Switches and Switch-like Sensors (WISER)

 

2013-04720: SPOFIC II

 

Projektet SPOFIC II har fördjupat sig i kompaktgrafitjärnets (CGI) stelningsmekanismer och
bildningen av krympporer.

 

SPOFIC II

 

2013-04722:  Audio Video Bridging (AVB) för Ethernet i Fordonsmiljö


Projektets mål har adresserat de övergripande FFI-målen ur ett basteknologiperspektiv.

 

Report in English:

Audio Video Bridging (AVB) in an Automotive Ethernet Network

 

2013-04723: Förstudie - Presshärdning med snabb uppvärmning

 

Den här förstudien har genomförts för att verifiera och utvärdera den tekniska realiserbarheten i ett tänkt konceptet för att värma belagd borstålsplåt med en alternativ snabb uppvärmningsteknik efterföljt av samtidig formning och kylning

 

eport in English:

 

Pre-study – Press hardening with rapid heating

 

2013-04727: Second Road phase 2

 

Effekterna av ständigt ökande komplexitet drivet av Green, Safe och Connected utmanar befintliga processer, metoder och verktyg (PMT).

 

Second Road phase 2

 

2013-05598: Increased fatigue strength of cast iron components through optimization of
residual stresses-Part II

Cylinder heads for heavy truck applications are mainly produced of grey cast iron (LGI)
which has a number of advantages.

Increased fatigue strength of cast iron components through optimization of residual stresses-Part II

2013-05608: Virtualised Embedded Systems for Testing and Development (VIRTUES)

Projektet VIRTUES har utrett frågeställningar kring virtualiserad testning av embedded-mjukvara som kör på virtuell hårdvara.

Virtualised Embedded Systems for Testing and Development (VIRTUES)

2014-01387:  5G for Vehicular Applications

Projektet syftar till att forska och utveckla 5G komponenter för att göra 5G fordonsvänligt och därmed göra det möjligt för nya affärsområden inom fordon-telekom.

5G for Vehicular Applications

2014-03945: Framtida Kopplingsaktivering och styrning för HEV drivlinor - Krav och System Definition (en förstudie)

Syftet med denna förstudie (WP1) var att undersöka och
analysera framtida krav på ett kopplingsmanöverdon, och utföra en systemdefinition

Report in English:

Future Clutch Actuation and Control for HEV powertrains – Requirements and System Definition (a prestudy)

2014-03947: HeavyRoad

Projektet bidrar till dessa mål genom att tillämpa virtuell integration och systemsyntes på ett
systematiskt sätt, där ingenjörsartefakter delas mellan funktionsutveckling med sitt
beteendefokus och systemutveckling med dess komponent- och arkitekturfokus.

HeavyRoad

2014-05599: Next generation electrical architecture 

Framtidens bilar kommer att vara gröna, säkra och uppkopplade. Funktioner kommer i hög grad att implementeras i mjukvara, vilken i sin tur kommer att öka i komplexitet, med höga krav på flexibilitet och korta utvecklingstider.

NEXT GENERATION ELECTRICAL ARCHITECTURE

2014-06251:VCLOUD II

Projektet har bestått i att skapa algoritmer och utvärdera metoder för att optimera energianvändningen och förbrukningen hos olika drivlinevarianter.

VCLOUD II

 

2015-04838: RIFEL

Detta projekt syftar till att förbättra tidiga konceptutvärderingar, skapa verktyg och bygga nödvändig kompetens genom att ta fram en virtuell modell på systemnivå beståendes av de viktigaste högspänningskomponenterna.

RIFEL

2015-04852: HiFi Radar Target - High fidelity soft targets and radar simulation for more efficient testing (real and virtual) 

Radarsensorn på 77 GHz är en vital komponent för ADAS (Advanced Driver Assistance System) samt system för autonom körning (AD) tack vare sin förmåga att detektera och följa objekt på avstånd upp till 200 meter.

HiFi Radar Target - High fidelity soft targets and radar simulation for more efficient testing (real and virtual)

2015-04858: AVATAR

Inom AVATAR projektet har modellbaserad design-metodik för avancerade fordon-styrsystem utvecklats.

AVATAR

2015-06892: EMC VAlidation of Multiple Sensor systems - eVAMS

EMC provning av autonoma fordon är utmanande eftersom bilens system är designade för att identifiera orealistiska körförhållanden, vilket är vad vi har i en typisk ekofri EMC-kammare.

EMC VAlidation of Multiple Sensor systems - eVAMS

2016-02496: HiFi Visual Target

Avancerade körstödssystem och autonoma fordon är starkt beroende av sensorer för att skydda förare och passagerare från farliga situationer.

HiFi Visual Target

2016-02515: HEAD

Developing autonomous cars is technically challenging and so far research into autonomous driving (AD) generally has focused on technical development and operational safety

HEAD

2016-02520: TyreSens - Tyre Sensing for Tyre Model Parametrization

Den ökande takten på utvecklingen av aktivt säkerhetssystem och autonoma fordon ställer höga krav på virtuell verifiering av dessa system.

TyreSens - Tyre Sensing for Tyre Model Parametrization

2016-02560: FAARV – Feasibility of testing relevant ADAS and AD scenarios in an Augmented Reality Vehicle

Syftet med FAARV var att utreda om det är möjligt att använda ett Augmented Reality Vehicle (ARV) för att utvärdera förarrespons och upplevelse i kritiska trafiksituationer där fordonsdynamiken är av avgörande betydelse för hur situationen utvecklas, utan att utsätta förarna för någon verklig fysisk fara.

FAARV – Feasibility of testing relevant ADAS and AD scenarios in an Augmented Reality Vehicle

 

2016-02573: CHRONOS Part 1

Fordonsindustrin arbetar målmedvetet mot ett säkrare transportsystem.

CHRONOS Part 1

 

 

2016-05399: BRAVE - Boost contRol of Advanced Valvetrain Engines

Projektet har utvecklat och implementerat hur man optimalt utnyttjar och styr gasväxlingssystemet hos en effektiv tung förbränningsmotor med avancerat ventildrivtåg i en modulär fordonsframdrivningsarkitektur.

BRAVE - Boost contRol of Advanced Valvetrain Engines

2016-05404: Glass Reality

Projektet har undersökt möjligheterna att utnyttja glasytorna i fordon till att addera ytterligare funktionalitet såsom tex, interaktiva glas för input och feedback eller informationsändamål.

Glass Reality

2016-05497: Open Innovation Lab

Målen med projektet Öppet Innovationslabb (OIL) var att utveckla och demonstrera en
helt mjukvarubaserad simuleringsplattform för att stötta öppen mjukvaruinnovation för
fordonsindustrin.

Open Innovation Lab

2017-03060: PREMOD - Predictive models and machine learning algorithms as a step to towards adaptive weld process control – A pre-study

Projektet har studerat hur en kombination av prediktiva modeller och maskininlärningsalgoritmer kan användas för att förbättra robusthet och flexibilitet i robotsvetsapplikationer och således öka förståelsen för hur inställningsparametrar samverkar samt möjliggöra utnyttjandet av fler inställningsparameterar än vad man normal använder vid optimering av ett komplett svetssystem, inkluderat såväl svetsmaskin som robot.

PREMOD - Predictive models and machine learning algorithms as a step to towards adaptive weld process control

 

2017-05535: Radar Target Simulator

Analys och teoretiska beräkningar av angle of arrival (AoA) problematiken har gjorts för att utröna om man kan på ett effektivt sätt lösa denna problematik.

Radar Target Simulator

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 29 februari 2024

Statistik för sidan