Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact Innovation: Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

Det här erbjudandet inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmet Net Zero Industry. Utlysningens syfte är att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av resurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. Lovande projektresultat utvecklas sedan i en Etapp 2. Läs mer om Net Zero Industry på Impact Innovations hemsida: www.impactinnovation.se/program

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar som bidrar till omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar resursanvändning. Och där ett systemperspektiv och hela livscykeln beaktas.

Vem kan söka?

Företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra samhälls- och näringslivsaktörer. Minst 3 projektparter ska medverka i Etapp 1

Hur mycket kan ni söka?

I etapp 1 kan projekten söka maximalt 1 000 000 kr och projekttiden är max sex månader. Bidraget får motsvara maximalt 80% av projektets stödberättigande kostnader

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom Net Zero industry

   Net Zero Industry vill med denna utlysning bidra till ett resurseffektivt och resilient samhälle där svensk industri möjliggör ett effektivt resursutnyttjande såväl inom som utanför Sveriges gränser. För att ställa om till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar resursanvändning behövs både förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar. Dessutom krävs ett systemperspektiv och att hela livscykeln beaktas.

   Vår utlysning är indelad i två etapper. Detta erbjudande avser den första etappen Genomförbarhetsstudier. De projekt som beviljas förväntas ha en projektlängd på upp till 6 månader. Vinnova bidrag uppgår till maximalt 1 000 000 kronor per projekt. Maximal stödnivå uppgår till 80 procent av projektets totala stödberättigade kostnader.

   Beviljade Genomförbarhetsstudier kommer ges möjlighet att skicka in en ansökan till etapp 2 för Utvecklings- och innovationsprojekt. Dessa har en preliminär projektlängd om cirka 24 månader och ett bidrag på maximalt 5 miljoner kronor per projekt.

   I projekt ska minst tre projektparter medverka. Minst en av projektparterna ska utgöras av behovsägare, potentiella kunder eller användare av den innovativa lösningen och minst en lösningsägare.

  • Net Zero Industry vill med den här utlysningen bidra till ett resurseffektivt och resilient samhälle där svensk industri möjliggör ett effektivt resursutnyttjande.

   Effekterna från forskning och innovationsprojekt beviljade i utlysningen förväntas bidra till Net Zero Industrys mission:

   • Minska den svenska tillverkningsindustrins fotavtryck fram till 2035 jämfört med 2024 med:
    - 75 procent minskade växthusgasutsläpp per intäkt under produktens eller tjänstens livslängd.
    - 75 procent minskade växthusgasutsläpp från resurser såsom energi och material som används i tillverkningsprocesser per producerad enhet, oberoende av störningar i tillverkningssystemet.
   • Öka den svenska tillverkningsindustrins resiliens inklusive robusta leverantörskedjor.
   • Utlysningen vill mobilisera nya utvidgade samarbeten som tillsammans formulerar modiga, radikala lösningsidéer med stor potential för en resurseffektiv och resilient svensk tillverkningsindustri som visar vägen globalt mot en produktion och konsumtion inom planetens gränser.

   För att möjliggöra en hållbar omställning av svensk tillverkningsindustri behövs innovativa lösningar i form av nya eller förbättrade resurseffektiva tekniker, processer och tjänster som sammantaget har potential att bidra till signifikant bättre nyttjande av material- och andra resurser.

   Genom att minska behov av störningskänsliga insatsvaror och arbeta för en ökad cirkularitet stärks förutsättningarna för resilienta försörjningskedjor.

   Förutsättningar för implementering av innovativa lösningar och omställning till en hållbar material- och resursanvändning påverkas av olika systemmässiga hinder och utmaningar. Vi vill därför att projekten baseras på en systemansats enligt nedanstående fem systemperspektiv. Projekt som finansieras ska således baseras på en systemförståelse enligt nedan och tydligt inkludera minst två av de fem aktuella systemdimensionerna i genomförandet.

   1. Teknik, produkter, processer och tjänster
   2. Affärsmodeller, investeringar och upphandling
   3. Policy och regelverk
   4. Beteende, kultur och värderingar
   5. Infrastruktur

   Läs mer om hur vi arbetar med systeminnovation

   Systeminnovation kräver samverkan mellan olika typer av aktörer, så som industri, offentliga aktörer och civilsamhälle.

   Utveckling av cirkulära värdekedjor med stora såväl som små innovativa företag är viktig. Vi ser även samarbete över landsgränser som en del i att driva omställning.

   Denna utlysning gäller en Genomförbarhetsstudie, etapp 1, inför ett senare större forsknings- och innovationsprojekt, etapp 2. Målet med etapp 1 är att skapa förutsättningar för det eventuellt kommande följdprojektet. De projekt som finansieras inom ramen för utlysningen förväntas i etapp 2 bidra till samtliga nedanstående resultat- och effektmål.

   Resultatmål för etapp 2
   • Innovativa lösningar som bidrar till hållbar resursanvändning genom signifikant ökad resurseffektivitet och resiliens under hela livscykeln, från design till återanvändning/återvinning inklusive leverantörskedjan och användningsfasen.
   • Fördjupad systemförståelse och utveckling av förbättrade systemmässiga förutsättningar för implementering av den utvecklade lösningen utifrån minst två av de fem ovan angivna systemperspektiven
   • Plan för hur nya lösningar ska utvecklas och nyttiggöras nationellt eller internationellt.
   • Starka aktörskonstellationer med förutsättningar att realisera lösningen.
   Kortsiktiga effektmål för etapp 2
   • Hållbar resursanvändning.
   • Nya eller förbättrade produkter, processer, tjänster eller arbetssätt som bidrar till att en resurseffektiv och resilient tillverkningsindustri har utvecklats.
   • Resurseffektiva och resilienta försörjningskedjor och värdenätverk tack vare giftfria och cirkulära resursflöden.
   • Svensk industri är globalt konkurrenskraftig tack vare export av lösningar som bidrar till hållbar resursanvändning.
   • En rättvis, inkluderande och socialt hållbar industri regionalt, nationellt och globalt.
   Långsiktiga effektmål för etapp 2

   Bidra till Net Zero Industrys mission att:

   • Minska den svenska tillverkningsindustrins fotavtryck fram till 2035 jämfört med 2024 med:
    - 75 procent minskade växthusgasutsläpp per intäkt under produktens eller tjänstens livslängd
    - 75 procent minskade växthusgasutsläpp från resurser såsom energi och material som används i tillverkningsprocesser per producerad enhet, oberoende av störningar i tillverkningssystemet.
   • Öka den svenska tillverkningsindustrins resiliens inklusive robusta leverantörskedjor.

   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Impact Innovation ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som följs upp och bedöms är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Den här utlysningen riktar sig till konsortier där företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor och andra relevanta aktörer ingår som behöver utveckla sin idé och som har intresse av att i samverkan bidra till syftet med utlysningen. Endast juridiska personer kan delta i projekten.

   Inom etapp 1 av utlysningen finansieras Genomförbarhetsstudier som genomförs av minst tre projektparter, varav minst en ska utgöras av potentiella behovsägare såsom potentiell kund eller användare av den innovativa lösningen och minst en lösningsägare såsom tillverkare eller leverantör av lösningen.

   Konsortiet ska anpassas efter specifika behov och användare/behovsägare ska vara involverade i utvecklingsarbetet och ha en central roll i projektet. Utöver de formella projektparterna kan det vara aktuellt att involvera andra intressenter för att bidra med olika systemperspektiv.

   Internationell uppkoppling är en styrka. Utländska aktörer kan vara relevanta beroende på projektets mål. Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. I sådana fall är endast kostnader som kan hänföras till filial eller driftställe i Sverige stödberättigande. Aktörer utan filial eller driftställe i Sverige får gärna delta i projekten men kan inte få finansiering från Vinnova.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Detta erbjudande är den första etappen av två och avser Genomförbarhetsstudier för att utreda möjligheter och lösningar för att kunna realisera en resurseffektiv och resilient svensk tillverkningsindustri som bidrar till produktion och konsumtion inom planetens gränser. Projekten ska adressera problem eller frågeställningar som har ett industriellt intresse och är relevanta för fler än deltagarna i den sökande aktörskonstellationen.

   Exempel på aktiviteter kan vara fördjupade behovsanalyser, fördjupa förståelsen för strukturella faktorer, genomföra enkla tester och utarbeta en plan för lösningar som ska utvecklas och testas i ett kommande utvecklings- och innovationsprojekt. Genomförbarhetsstudien ska med andra ord utvärdera och analysera förutsättningarna, till exempel möjligheter och risker, för att framgångsrikt genomföra ett fullskaligt utvecklings- och innovationsprojekt.

   Läs mer om stödordning av genomförbarhetsstudier här

   Vad som inte finansieras i denna utlysning:

   • Projektförslag som utgör punktinsatser utan tydliga spridningseffekter och där nyttan endast tillfaller en eller ett fåtal enskilda aktörer.
  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   I etapp 1 är den maximala projektlängden 6 månader. Bidraget kan maximalt uppgå till 1000 000 kronor per projekt och får högst uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigade kostnader.

   Till etapp 2 kommer bidraget maximalt uppgå till 5 miljoner kronor per projekt och ha en projektlängd på cirka 24 månader.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   Hur stort bidrag varje deltagande projektpart kan få beror främst på:

   • vilka aktiviteter som parten ska genomföra i projektet
   • partens storlek och verksamhet

   Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel, stödnivå, av en organisations stödberättigande kostnader som får täckas genom bidrag. I etapp 1 stöder vi projektaktiviteter som omfattas av stödgrunden Genomförbarhetsstudier.

   Stödnivån beror på organisationens storlek och karaktären hos de projektaktiviteter som utförs. Dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnovas stödordning” förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

   Bidrag till vissa organisationer och andra aktörer som deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet kan ges med upp till 100 procent av organisationens totala stödberättigande kostnader för genomförande av projektet. Det gäller exempelvis forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor och institut när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet.

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den maximala tillåtna stödnivån per projektpart.

   Läs mer om stödgrund och stödnivå här

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader, overhead: Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning.

    För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektparterna är juridiska personer. Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser i en organisation till exempel olika institutioner på ett universitet räknas som en projektpart då det är en juridisk person.
   • Aktörskonstellationen i ett genomförandeprojekt ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre projektparter varav minst en potentiell behovsägare och minst en lösningsägare.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Projektledaren är anställd hos en av projektparterna. Se Vinnovas allmänna villkor för rollbeskrivning på Vinnovas allmänna villkor för finansiering.
   • Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd eller som genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, eller som hos Kronofogdemyndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning. 
   • Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.
   • Vi tar kreditupplysning på alla sökande som inte är offentliga aktörer, och bidrag beviljas inte organisationer med det lägsta kreditbetyget C.
   • En organisation som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
   • Ansökan ska strikt följa de instruktioner som följer av avsnitt 9.
  • Vad bedömer vi?

   Projektförslagen ska ligga i linje med syfte för utlysningen och bedöms utifrån följande kriterier:

   Potential, viktas 50 procent

   Det vill säga betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas.

   • Projektets potential att bidra till utlysningens resultat- och effektmål. Se avsnitt 2 för vidare information.
   • Projektets och den förväntade lösningens nyhetsvärde i relation till existerande lösningar.
   • Hur väl ett systemperspektiv har integrerats i projektet.
   Aktörer, viktas 25 procent

   Det vill säga vilka projektparterna och övriga aktörer är och hur samarbetet dem emellan organiserats för att genomföra projektet.

   • Sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang i förhållande till projektmål och genomförande.
   • Projektledarens kompetens, trovärdighet och engagemang att leda projektet.
   • Projektteamets sammansättning, särskilt gällande nyckelpersoner. Detta med avseende på könsfördelning, inklusive engagemang och fördelning av makt och inflytande, samt projektets ambition och plan för att åtgärda eventuella obalanser.
   Genomförbarhet, viktas 25 procent

   Det vill säga hur projektet har utformats för att nå dess resultat- och effektmål.

   • Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet.
   • Angreppssätt samt organisering och involvering av projektparter och relevanta aktörer.

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen av ansökningar sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.

   De ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt kapitel 6 kommer att utvärderas gentemot bedömningskriterierna i avsnitt 7 av särskilt utsedda externa bedömare som är förordnade av Vinnova. Vid bedömningen kommer störst vikt att läggas vid kriteriet Potential som viktas med 50 procent, medan kriterierna Aktörer och Genomförbarhet viktas med 25 procent vardera.

   Bedömningen resulterar i en rekommendation till Vinnova som ligger till grund för Vinnovas beslut gällande finansiering.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.
   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag.

   Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet. 

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Net Zero Industry.
   • Projektet ska upprätthålla en kontinuerlig dialog med Net Zero Industrys programkontor och projektstöd under hela projektets löptid.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att: arbetet utförts inom Net Zero Industry, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektbeskrivning enligt mall, maximalt 7 sidor med 12 punkters text
   • CV för samtliga nyckelpersoner i projektet enligt CV mall max 1 sida per person
   • Effektlogik, maximalt 1 sida. Syftet med effektlogiken är att på ett enkelt sätt visualisera en samlad bild av hur projektet förväntas bidra till utlysningens resultatmål och långsiktiga effektmål. Exempelmall finns på utlysningssidan.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  • Uppdaterad version 2024-05-08

   Borttaget i avsnitt 5:

   Indirekta kostnader får utgöra max 30 procent av personalkostnader

   Tillagt i avsnitt 6:

   Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd eller som genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, eller som hos Kronofogdemyndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning. 

   Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.

   Vi tar kreditupplysning på alla sökande som inte är offentliga aktörer, och bidrag beviljas inte organisationer med det lägsta kreditbetyget C.

   En organisation som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Stenberg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 23

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01245

  Statistik för sidan