Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så arbetar Vinnova med systeminnovation

Innovation kan förändra och ställa om samhällen och branscher. De kan möta komplexa utmaningar, men behöver rätt förutsättningar för att nå full effekt och kapacitet. Vinnova arbetar med metoder, tar fram verktyg och sammanför aktörer för att skapa hela eller delar av strukturer där innovationer kan frodas och göra skillnad. Vi kallar det för systeminnovation.

Varför behövs systeminnovation?

Samhällsutmaningar är ofta så stora och komplexa att de behöver en bredd av insatser över lång tid för att lösa. Det kan spänna från systematiskt och långsiktigt arbete, där stora aktörer verkar nära politiker, till skarpa miljöer där aktörer från flera branscher bidrar på sitt vis för att en förändring ska kunna bli verklig.

Systeminnovation är arbetssätt där flera system och strukturer förändras på olika nivåer samtidigt. Det sker vanligtvis genom små, stegvisa förändringar i kombination med mer storskaliga och genomgripande insatser. Tillsammans ger de långsiktig samhällsförändring. Dit kan vi nå när nya lösningars teknik och metodik kan samspela med den infrastruktur, regelverk och efterfrågan som behövs för att göra stor, verklig skillnad.

Det handlar i grunden om att forma framtiden, och att ta nya steg mot hur vi vill att samhället ska vara, se ut och fungera. Med utgångspunkt i hur det är idag hjälper systeminnovation oss staka ut nya vägar för att ta oss framåt.

Vad gör Vinnova?

Med verktyg och insatser stöttar Vinnova systeminnovation, med ambitionen att lyckas med systemförändringar som är nyskapande och samtidigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Vi jobbar med att både stimulera innovationskraft och staka ut nya riktningar där den kan verka.

Vi mobiliserar och finansierar projekt och satsningar som använder nya typer av innovationsverktyg. Nedan listas några exempel.

Metoder och verktyg för systemförändring

Behovet av systemförändringar för en utveckling mot ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ställer krav på Vinnovas verktyg och insatser. Vi mobiliserar och finansierar projekt som använder nya typer av innovationsverktyg. Här listar vi några exempel.

 • !

  Ambitiösa målsättningar för systemomställning med bred samhällsrelevans. Innebär att aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring ett djärvt, inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod.

  Läs EU:s definition: Missions in Horizon Europe

 • !

  Ett missionsorienterat arbetssätt handlar om att förändra hela system. Det kräver ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer. Det ska bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus.

  Missionsorienterad innovation- en nytt sätt att möta samhällsutmaningar

 • !

  Vi mobiliserar och kraftsamlar partnerskap för test och demonstration av hela systemlösningar i verklig miljö. De ska vara möjliga att skala upp för att påverka hela systemet. Vi kallar det för systemdemonostratorer.

  Systemdemonstratorer består av en mängd test och experiment, och kan vara ett verktyg för att nå en mission, vara del av ett missionsorienterat arbetssätt eller av en portfölj inom ett strategiskt innovationsprogram.

  Systemdemonstratorer: Tester av hela system i en kontrollerad verklighet

 • !

  På Vinnova ser vi över olika typer av system för att optimera dem, identifiera stoppunkter och flaskhalsar. Det kan handla om system för mat, transporter eller produktionskedjor.  

  Vi ser också över punkter där en insats kan ge stor effekt för helhet, och ge nya möjligheter till ytterligare omställning.

Satsningar med fokus på systemförändring

Vinnova utvecklar verktyg för systeminnovation tillsammans med en bredd av aktörer. Satsningarna syftar till mobilisering i riktning mot ambiösa mål som aktörerna formulerar tillsammans. Här är några exempel:

Satsningar för att skapa systemdemonstratorer

Att testa innovationer i verkligheten, i människors vardag, gör det möjligt att undersöka vad som behövs och vilka som berörs för att en lösning ska nå omställning. Ett verktyg för det är systemdemonstratorer.

Med systemdemonstrationer kan vi testa enskilda lösningar eller kombinerar flera innovativa lösningar som har potential att skapa systemförändring som bidrar till hållbar omställning.

Vinnova finansierar utveckling och genomförande av flera sådana testmiljöer, till exempel:

Så skapas en testmiljö

När vi jobbar med systemdemonstratorer tar vi hänsyn till alla aspekter som krävs för att lösa ett problem och nå en omställning. Testmiljön utformas och genomförs med ett tydligt systemperspektiv, och adresserar fem dimensioner av systeminnovation:

 • Teknik, produkter och processer
 • Affärsmodeller, investeringar och upphandling
 • Policy och regelverk
 • Beteende, kultur och värderingar
 • Infrastruktur

Involvera dig i systeminnovation

Vill du engagera dig och din verksamhet i någon del av innovationssystemet? I vårt kalendarium publicerar vi möjligheter att träffa andra aktörer. På vår sida över utlysningar publicerar vi löpande finansieringsmöjligheter, ibland för systemdemonstratorer.

Frågor?

.

Andreas Netz

Handläggare

+46 8 473 30 86

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

Joanna Franzén

Tf Enhetschef

+46 8 473 30 54

Senast uppdaterad 5 juli 2024

Statistik för sidan