Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så arbetar Vinnova med systeminnovation

För att klara omställningen till ett hållbart samhälle och möta de utmaningar vi står inför krävs genomgripande förändringar. Hela samhället behöver kraftsamla och ställa om för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030.

Utmaningarna är komplexa och svåra, ibland omöjliga att bryta ner i mindre delmål som en enskild aktör ska kunna lösa. Vi måste förändra både enskilda delar och hela system.

- Vi behöver gemensamt accelerera innovation som svarar mot vår tids stora utmaningar. För att det ska vara möjligt måste innovationssystemet utvecklas, vilket är en huvuduppgift för Vinnova att bidra till. Det krävs en tydligare riktning och tillräckligt ambitiösa och långsiktiga satsningar i samverkan med näringslivet, säger Darja Isaksson generaldirektör för Vinnova.

Innovationer för en hållbar framtid handlar om mer än konkurrenskraft, det är en existentiell fråga för oss alla. Det behövs radikalt förbättrad teknik tillsammans med innovativa metoder och lösningar som säkerställer hållbarhet. Men det behövs också radikala förändringar av system, så kallad systeminnovation.

- Den korta tid vi har att ställa om till ett hållbart samhälle kräver nya arbetssätt av alla, också för oss som innovationsmyndighet, menar Darja Isaksson.

Hela system behöver förändras

Systeminnovation innebär radikala förändringar i sociala och tekniska system, och behöver samtidigt omfatta flera nivåer i systemen. Systeminnovation sker vanligen genom små och stegvisa förändringar i kombination med mer storskaliga och genomgripande förändringar.

Därför blir det viktigt med de mekanismer som driver på samspelet mellan å ena sidan innovativa lösningar av teknisk och metodologisk karaktär, och å andra sidan den infrastruktur, regelverk och efterfrågan som krävs för att innovationer – enskilt eller i kluster – ska göra skillnad.

Sveriges har länge varit ett ledande innovationsland, där investeringar i forskning, innovation och samarbeten varit nyckeln till vår framgång och konkurrenskraft. De styrkor vi har behöver nu användas till att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle i Sverige, och i världen.

Men hur fungerar det egentligen?

Metoder och verktyg för systemförändring

Det alltmer brännande behovet av systemförändringar för en utveckling mot ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ställer nya krav på Vinnovas verktyg och insatser. Det räcker inte med att stimulera innovation. Nya riktningar behöver stakas ut. Detta kräver verktyg med bredd och förankring, i kombination med kunskap och insikter om de system de verkar i. Vinnova mobiliserar och finansierar projekt som använder nya typer av innovationsverktyg. Här listar vi några exempel.

 • !

  Ambitiösa målsättningar för systemomställning med bred samhällsrelevans. Innebär att aktörer från olika sektorer, branscher och discipliner samlas kring ett djärvt, inspirerande och mätbart mål som ska uppnås inom en viss tidsperiod.

  Läs EU:s definition: Missions in Horizon Europe

 • !

  Process/metod som baseras på designmetodik som kan användas för att formulera missions eller identifiera behov och designa insatser – till exempel systemdemonstratorer.

  Missionsorienterad innovation- en nytt sätt att möta samhällsutmaningar

 • !

  Systemdemonstrator är en satsning för att mobilisera och kraftsamla partnerskap för test och demonstration av hela systemlösningar i verklig miljö. Lösningarna skall vara möjliga att skala upp för att påverka hela systemet.

  Systemdemonstratorer består av en mängd test och experiment och kan vara ett verktyg för att nå ett mission, kan skapas som en del av ett missionorienterat arbetssätt eller vara en del av en portfölj inom ett strategiskt innovationsprogram.

  Systemdemonstratorer: Tester av hela system i en kontrollerad verklighet

Satsningar med fokus på systemförändring

Satsningar för att skapa systemdemonstratorer

Vinnova finansierar utveckling och genomförande av systemdemonstratorer. Syftet är demonstration och test i verklig miljö genom att man kombinerar innovativa lösningar med potential att skapa systemförändring som bidrar till hållbar omställning. De demonstrerade systemlösningarna ska ha internationell konkurrenskraft.

Fem dimensioner för hållbar omställning med systemdemonstratorer

Att jobba med systemdemonstratorer är ett sätt att hitta och förstå vad som behöver förändras för att uppnå omställning. Det gör vi genom att ta hänsyn till alla aspekter som krävs för att lösa ett problem. Test med systemdemonstratorer sker i verklig miljö i människors vardag.

Systemdemonstratorn utformas och genomförs med ett tydligt systemperspektiv genom att adressera samtliga fem dimensioner av systeminnovation:

 • Teknik, produkter och processer
 • Affärsmodeller, investeringar och upphandling
 • Policy och regelverk
 • Beteende, kultur och värderingar
 • Infrastruktur

Frågor?

.

Andreas Netz

Handläggare

+46 8 473 30 86

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

Joanna Franzén

Tf Enhetschef

+46 8 473 30 54

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Statistik för sidan