Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact Innovation: Genomförbarhetsstudier och forskningsprojekt inom sociala insatsområden i programmet Metals and Minerals

Det här erbjudandet ingår i programmet Metals & Minerals, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation. Utlysningen är inriktad mot projekt som syftar till att bana väg för innovationer inom social hållbarhet och som har potential att bidra till programmets mission. Erbjudandet avser genomförbarhetsstudier alternativt projekt av karaktären industriell forskning inom programmets sociala insatsområden (”Social Action Areas”) enligt avsnitt 2.2 i programmets scopedokument (se https://impactinnovation.se/projekt/metals-minerals/).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier alternativt forskningsprojekt som omfattar programmets sociala insatsområden (”Social Action Areas”) enligt avsnitt 2.2 i programmets scopedokument.

Vem kan söka?

Företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor och andra relevanta juridiska personer. Genomförbarhetsstudier: minst två projektparter. Forskningsprojekt: minst tre projektparter, varav minst en forskningsorganisation.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag är 1 000 000 kronor per projekt och Vinnovas bidrag får uppgå till högst 70 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Denna utlysning genomförs inom ramen för programmet Metals & Minerals, en del av Impact Innovation – ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

   Programmets mission lyder ”Att säkerställa hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning för samhällsomställningen". Detta innebär att öka och säkra tillgången på metaller och mineral och samtidigt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion. Programmets bakgrund och vilka insatsområden som är centrala för att uppfylla uppdraget finns beskrivna i programmets scopedokument.

   Utlysningen är inriktad mot projekt som syftar till att bana väg för innovationer inom social hållbarhet och som har potential att bidra till programmets mission. Erbjudandet avser genomförbarhetsstudier alternativt forskningsprojekt av karaktären industriell forskning inom något eller några av följande insatsområden, som beskrivs närmare i programmets scopedokument:

   • 2.2.1 Social goals
   • 2.2.2 Competence supply
   • 2.2.3 Education
   • 2.2.8 Internationalization
   • 2.2.9 Attractiveness

   Insatsområdena 2.2.4 till 2.2.7 omfattas inte av denna utlysning eftersom de täcks in i utlysningen Impact Innovation - Regleringar och styrmedel för en hållbar industri

   Utlysningen riktar sig till konsortier bestående av exempelvis företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor och andra relevanta aktörer som har kompetens och förmåga att genomföra projektet. Projektdeltagarna ska vara juridiska personer.

   Konsortier som söker genomförbarhetsstudier ska bestå av minst två projektparter.

   Konsortier som söker forskningsprojekt ska bestå av minst tre projektparter, varav minst en forskningsorganisation.

   Maximalt bidrag är 1 000 000 kronor per projekt och Vinnovas bidrag får uppgå till högst 70 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Senaste slutdatum för projektets genomförande ska vara den 30 juni 2025.

  • Projekten som finansieras förväntas stärka Sveriges förutsättningar inom programmets sociala insatsområden (”Social Action Areas”). Den framtagna kunskapen förväntas öka förståelsen för utmaningarna inom vissa av programmets sociala insatsområden och förbättra möjligheterna att hantera dessa utmaningar. Vilka sociala insatsområden som omfattas av utlysningen framgår i avsnitt 4.

   Erbjudandet är inriktat mot forskningsprojekt och genomförbarhetsstudier som ska bana väg för innovationer inom social hållbarhet.

   Genomförbarhetsstudier är projekt vars syfte är att utvärdera en projektidé ur olika aspekter, som exempelvis tekniska, kommersiella, hållbarhetsmässiga och genomförandemässiga. Genom finansiering av genomförbarhetsstudier vill Metals & Minerals inventera projektidéer inom vissa av programmets sociala insatsområden och samtidigt bidra till framtagandet av beslutsunderlag inför kommande forsknings- och utvecklingsprojekt. De projektidéer som ligger till grund för genomförbarhetsstudier förväntas ha potential att engagera en bred krets av intressenter i nya eller utökade partnerskap.

   Det är inte obligatoriskt att ha utfört en genomförbarhetsstudie inom denna utlysning för att kunna ansöka om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt i framtida utlysningar inom programmet Metals & Minerals.

   Utlysningen omfattar även genomförande av mer mogna forskningsprojekt för att ta en potentiell innovation närmare implementering. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för social innovation behövs engagemang av aktörer som normalt inte är verksamma inom gruv- och metallindustrin. Därför önskas projektförslag som adresserar frågor som kan engagera en bred krets av intressenter i nya eller utökade partnerskap. Partnerskapen kan exempelvis innehålla aktörer inom industri, akademi, icke-statliga organisationer, offentlig sektor och civilsamhället.

   Fokus på omställning för hållbar utveckling inom Impact Innovation

   Impact Innovation ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling i linje med målen i Agenda 2030. För Metals & Minerals uttrycks detta genom programmets mission som lyder ”Att säkerställa hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning för samhällsomställningen". Detta innebär att öka och säkra tillgången på metaller och mineral och samtidigt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.

   En aspekt som följs upp och bedöms är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Denna aspekt bedöms i underkriterium 2 till bedömningskriteriet Aktörer.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I ansökningsformuläret finns under rubriken "Projektuppgifter" en fråga om detta som är obligatorisk att besvara i alla ansökningar. Denna aspekt ingår i underkriterium 6 till bedömningskriteriet Potential samt underkriterium 4 till bedömningskriteriet Genomförbarhet.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig till konsortier bestående av exempelvis företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, högskolor och andra relevanta aktörer (juridiska personer) som har kompetens och förmåga att genomföra projektet.

   Konsortier som söker bidrag för genomförbarhetsstudier ska bestå av minst två projektparter.

   Konsortier som söker bidrag för forskningsprojekt ska bestå av minst tre projektparter, varav minst en forskningsorganisation.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska då kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet. Utländska aktörer utan filial eller driftställe i Sverige kan delta i projekten utan finansiering från Vinnova.

  • Denna utlysning avser genomförbarhetsstudier och forskningsprojekt (stödgrund Industriell forskning) som adresserar något eller några av följande sociala insatsområden enligt programmets scopedokument.

   • 2.2.1 Social goals
   • 2.2.2 Competence supply
   • 2.2.3 Education
   • 2.2.8 Internationalization
   • 2.2.9 Attractiveness

   Samtliga projekt ska även falla under Vinnovas definition av ”social innovation”.

   Insatsområdena 2.2.4 till 2.2.7 omfattas inte av denna utlysning eftersom de täcks in i utlysningen Impact Innovation - Regleringar och styrmedel för en hållbar industri

   Genomförbarhetsstudier kan förenklat beskrivas som en utvärdering och analys av:

   • styrkor, svagheter, möjligheter och risker i ett kommande forsknings- och utvecklingsprojekt.
   • vilka resurser som krävs för att genomföra projektet.
   • hur troligt det är att projektet når framgång.

   Industriell forskning kan förenklat beskrivas som att söka ny kunskap genom planerad forskning eller kritisk analys för att utveckla eller markant förbättra produkter, processer eller tjänster.

   För fullständiga definitioner, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Projektet ska i sin helhet kunna genomföras med slutdatum senast 30 juni 2025.

  • Vinnovas finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Maximalt bidrag är 1 000 000 kronor per projekt och Vinnovas bidrag får uppgå till högst 70 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   I den här utlysningen ger vi stöd till aktiviteter som omfattas av stödgrunderna Industriell forskning samt Genomförbarhetsstudie, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag.

   Hur stort bidrag varje deltagande projektpart kan få beror främst på:

   • vilka aktiviteter som projektparten ska genomföra i projektet
   • projektpartens storlek och verksamhet

   Bidrag till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd och beviljas i enlighet med artikel 25 i EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER). Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av en organisations stödberättigande kostnader som får täckas genom bidrag.

   Dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnovas stödordning” förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. Se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag.

   För Industriell forskning och Genomförbarhetsstudie gäller följande stödnivåer:

   Aktivitet Litet företag Medelstort företag Stort företag
   Andel av stödberättigande kostnad som får täckas genom bidrag
   Industriell forskning 70% 60% 50%

   Industriell forskning

   Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat, eller uppfyller annan bonusgrund*

   80% 75% 65%

   Genomförbarhetsstudie

   70% 60% 50%

   *Med faktiskt samarbete menas viss nivå av samarbete mellan små och större företag, mellan företag i två olika europeiska länder eller mellan forskningsorganisationer och företag.

   Med spridning av resultat menas omfattande spridning genom exempelvis konferenser eller öppna databaser.

   För fullständig information om dessa bonusgrunder, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Hur EU definierar små och medelstora företag framgår i Användarhandledning om definitionen av SMF-företag som du hittar här

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd.

   I den här utlysningen ger vi också stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning. Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av en organisations stödberättigande personalkostnad.

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se Anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se Anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   Vi kommer endast att bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektparterna är juridiska personer. Notera att enskild firma inte är en juridisk person.
   • De projektparter som söker bidrag från Vinnova är antingen svenska juridiska personer eller utländska organisationer som har filial eller driftsställe i Sverige och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.
   • Aktörskonstellationen i ansökan gällande genomförbarhetsstudie innehåller vid ansökningstillfället minst två projektparter. Olika arbetsplatser i en organisation, till exempel olika institutioner på ett universitet, räknas som en och samma projektpart då de ingår i samma juridiska person.
   • Aktörskonstellationen i ansökan gällande forskningsprojekt innehåller vid ansökningstillfället minst tre projektparter, varav minst en forskningsorganisation.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökan innehåller alla obligatoriska bilagor enligt avsnitt 9.
   • Ansökan innehåller inga bilagor utöver de som efterfrågas i avsnitt 9.
   • Bilagorna är skrivna på tillhandahållna mallar, uppfyller formateringskrav och överstiger inte max antal sidor enligt avsnitt 9.
   • Avsiktsförklaringar från samtliga projektparter finns bilagda, är komplett ifyllda och undertecknade av behörig person. Även forskningsorganisationer ska lämna avsiktsförklaring.
  • Vad bedömer vi?

   Potential
   1. Det framgår på ett trovärdigt sätt att projektet adresserar ett eller flera sociala insatsområden i avsnitt 2.2 i Metals & Minerals scopedokument som omfattas av utlysningen och faller inom Vinnovas definition av social innovation.
   2. Ansökan som gäller genomförbarhetsstudie motiverar tydligt varför en genomförbarhetsstudie behövs inför ett kommande forskningsprojekt.
   3. I vilken grad projektidén kan bidra till programmets mission.
   4. Projektets potential att etablera och utveckla samarbeten mellan relevanta aktörer, särskilt sådana som normalt inte är verksamma inom gruv- och metallindustrin.
   5. I vilken utsträckning projektförslaget bidrar med ny kunskap eller signifikant förbättring av metoder.
   6. I vilken grad projektet har potential att bidra till ökad jämställdhet och en hållbar samhällsutveckling i enlighet med Agenda 2030.
   Aktörer
   1. I vilken mån ansökan trovärdigt visar att de kompetenser som krävs för ett framgångsrikt genomförande av projektet finns tillgängliga, antingen direkt i projektkonsortiet eller som indirekt nåbara via exempelvis projektparter, specificerade konsulter eller referensgrupp till projektet.
   2. Hur väl balanserad projektgruppen (nyckelpersonerna) är när det gäller könsfördelning samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet
   1. För genomförbarhetsstudier: Kvaliteten hos genomförbarhetsstudiens förväntade resultat som beslutsunderlag för ett eventuellt efterföljande forskningsprojekt. Med det menas i vilken utsträckning resultaten bedöms kunna ge svar på frågorna om, och i så fall hur, man ska gå vidare med utvecklingen.
   2. För forskningsprojekt: I vilken grad projektet har tydliga, specifika, realistiska och mätbara mål som är valida, det vill säga relevanta sett till projektets ambitioner.
   3. Kvaliteten och relevansen hos projektets kommunikationsplan, metoder, arbetsplan, resursfördelning, leveranser och budget.
   4. Hur väl jämställdhets- och mångfaldsaspekter har integrerats i projektplanen.

   Hur bedömer vi?

   Projekturvalet hanteras av Vinnova i en process där de ansökningar som uppfyller de formella kraven i avsnitt 6 konkurrerar med varandra om utlysningens budget. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänst. Se avsnitt 9.

   Översiktligt kan urvalsprocessen beskrivas på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänst.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt avsnitt 6 värderas i förhållande till bedömningskriterierna ovan av särskilt utsedda externa bedömare. Bedömarna är förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Den samlade värderingen resulterar i en rekommendation till Vinnova. Bedömningen baseras på den information som finns i ansökan.
   3. Baserat på de särskilt utsedda bedömarnas rekommendation fattar Vinnova beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering och vilka som avslås.
   4. Beslut meddelas av Vinnova till sökande. Programkontoret för Metals & Minerals informeras om utfallet.
  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag.

   Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åtar er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera projektets kostnader och resultat till Vinnova regelbundet under projektet.
   • Att ni måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal (projektavtal krävs dock inte för genomförbarhetsstudier). 
   • Att det ska finnas en plan för hur resultatet ska komma till användning, och för hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom programmet, uppskattningsvis vid ett till två tillfällen per år.
   • För genomförbarhetsstudier gäller istället för paragraf 1.4 i Allmänna villkor följande:
    - Projektavtal krävs inte i detta projekt.
   • Istället för paragraf 7.3 i Allmänna villkor gäller följande:
    - Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom Metals & Minerals, ett program ingående i Impact Innovation – ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för individuella projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Samverkan med programkontoret för Impact Innovationprogrammet Metals & Minerals

   Samverkan med Metals & Minerals programkontor innebär följande:

   • Separat rapportering till programkontoret under projektets genomförande.
   • Att projektet tilldelas en kontaktperson vid programkontoret som bistår projektet och följer upp det för programmets räkning.
  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i Vinnovas e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektbeskrivning (obligatorisk bilaga) enligt mall för projektbeskrivning som hämtas från utlysningens webbsida. Projektbeskrivningen får maximalt omfatta 11 stående A4-sidor och ska vara skriven på svenska eller engelska med 12 punkters svart text. En icke-konfidentiell version av de två första sidorna av denna bilaga ska skickas in till programkontoret (se nedan). Hänvisningar till information på webbsidor och liknande kommer inte att beaktas vid bedömning.
   • CV-bilaga (obligatorisk bilaga) enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida. Den ska innehålla för projektet relevanta CV för samtliga nyckelpersoner och får vara på max två A4-sidor per person.
   • Avsiktsförklaringar (obligatorisk bilaga) enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida. Varje projektpart ska lämna en avsiktsförklaring undertecknad av person som är behörig att teckna avtal om forsknings- och innovationsprojekt för den aktuella organisationens räkning. De undertecknade avsiktsförklaringarna skannas in och laddas upp i e-tjänsten. Observera att även forskningsorganisationer ska lämna avsiktsförklaring.
   • Referenslista (ej obligatorisk bilaga) där ni kan hänvisa till publicerat material.

   Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska en icke-konfidentiell version av de två första sidorna av bilagan Projektbeskrivning även skickas till programkontoret för Metals & Minerals via e-post rasmus.ostlund@jernkontoret.se. Innehållet i de två sidorna som skickas till programkontoret ska kunna spridas och publiceras fritt och inte får innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren för koordinerande projektpart. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Hör av er till oss om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökan i dess helhet kan läsas av Vinnovas personal samt av särskilt utsedda och av Vinnova förordnade externa bedömare. Samtliga arbetar under tystnadsplikt.

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas. Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada för den enskilde om den lämnas ut. Sådan information kan exempelvis vara uppgifter om affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anders Marén

  Utlysningsansvarig, kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 31 88

  Rasmus Östlund

  Programkontoret Metals & Minerals, kontaktperson angående utlysningens inriktning samt fakta om programmet Metals & Minerals

  +46 8 679 17 24

  Niclas Dahlström

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning samt fakta om programmet Metals & Minerals

  + 46 70 3829977

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01486

  Statistik för sidan