Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Avancerad och innovativ digitalisering 2024 - första utlysning

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar möjliggörande teknik och förmågor med inriktning mot avancerad och innovativ digitalisering inom något av utlysningens tekniska fokusområden.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka mellan 2 och 15 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 30 miljoner kronor.

Presentationen från informationsmötet 15 januari

Viktiga datum

OBS! Extrainlagt informationsmöte den 15 januari.

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom programmet Avancerad digitalisering

   Programmet Avancerad digitalisering är ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar. Programmet har ett programråd med representanter från svensk industri, som deltar i utformningen av utlysningar och ger input om industriella behov för att uppfylla programmets målsättningar.

   Den här utlysningen riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar som kommer att krävas för nästa generations digitala lösningar, men även för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige.

   Läs mer om programmet

   Projekten ska vara drivna av industriella behov och relevanta inom utlysningens tekniska fokusområden:

   • End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster.
   • Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.
   • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
   • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive användning av digitala tvillingar.
   • Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan).
   • Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.

   Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två projektparter där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Minst ett företag ska ingå i konsortiet för att säkerställa att projektet är industriellt förankrat. Alla deltagande parter kan vara företag.

   Bidrag: 2 – 15 miljoner kronor.
   Högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader

   Projekttid: 12 – 36 månader.

   Preliminär budget för denna utlysning är 30 miljoner kronor.

   Viktiga datum

   Öppningsdatum: 7 november 2023

   Sista ansökningsdag: 14 februari 2024 kl. 14.00

   Datum för beslut: 24 april 2024

   Datum för tidigaste projektstart: 19 april 2024

   Datum för senaste projektstart: 13 maj 2024

   Observera att datumen är preliminära. 

  • Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, en satsning i samverkan med industrin som mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål. I det här fallet mot mål kopplade till den digitala strukturomvandlingen, näringslivets konkurrenskraft och samhällsutmaningar.

   Programmet vill stärka den svenska forskningen. Det ska göra Sverige mer attraktivt när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar samt stimulera utvecklingen av avancerad digital teknik. Programmet ska genomföras med långsiktighet och bidra till nyskapande, möjliggörande teknologier och utveckling av centrala kompetensområden som möter industrins behov.
   Läs mer om programmet

   Programmet har som mål att:

   • Bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige. 
   • Stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar. 
   • Bidra till att lyfta svenskt näringslivs kompetens och implementerings förmåga inom området avancerad digitalisering.
   • Säkerställa ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.
   • Utgöra en samverkansplattform och fungera som kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.
   • Bidra till samhällets digitala omställning, en hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen. 

   Denna utlysning fokuserar på grundläggande och möjliggörande teknik samt förmågor för framtidens digitala lösningar. Övergripande tema för utlysningen är: Digitalisering och integration av hållbara värdekedjor för sammankopplade system och mellan verksamhetsområden.

   Utlysningens syfte är att de projekt som finansieras ska bidra till programmets övergripande mål.

   Projekten ska:

   • Utveckla ny kunskap som kan främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri inom ett eller flera tillämpningsområden. 
   • Ge resultat med genomslagskraft och god potential att kunna spridas. På så sätt kan de ge en kompetenshöjande effekt i svensk industri utöver för de medverkande parterna.


   Tekniska fokusområden

   Denna utlysning har dessutom sex tekniska fokusområden. De föreslagna projekten ska vara relevanta för något eller några av dessa områden:

   End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster

   Här adresseras teknologier som inkluderar alla steg från den initiala fasen av datainsamlingen till den slutliga modellspridningen, såväl som återkopplingen av modellkvaliteten i ett modellutvecklingsprojekt.

   Utvecklingen av AI-baserade smarta produkter och tjänster i industriell skala är mer än bara en samling av ett antal fristående smarta algoritmer. En lyckad och skalbar lösning kräver också integrerade verktyg och plattformar för datahantering, från insamling, rensning, annotering, träning och modellutveckling ända till kontinuerlig uppdatering och underhåll efter spridningen. En nyckelfråga är flexibilitet och kompatibilitet mellan diverse olika system och plattformar.

   Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support

   Samtliga verksamheter i samhället blir alltmer uppkopplade. Det finns ett ökat behov av digitala plattformar där data utbyts som en tjänst genom öppna kommunikationsplattformar, och där det finns det ett förtroende och interoperabilitet hela vägen mellan uppkopplad utrustning såväl som mellan leverantörer och kunder. Ska exempelvis övervakning och styrning kunna ske i stor skala och med tillförlitliga uppkopplingar så behövs säkra och tillförlitliga plattformar.

   Detta område innefattar:

   • Hög tillgänglighet i kommunikationstjänsten.
   • Stöd för olika krav på uppkoppling. Exempelvis lång batteritid eller extrema prestanda i form av bandbredd eller svarstider.
   • Hög säkerhet vad gäller de enheter som kopplas till nätet genom identifiering, autentisering samt hög grad av datasäkerhet.
   • Utvecklingsmiljöer som stödjer applikationsutveckling i uppkopplade miljöer.
   Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer

   Framtidens system och applikationer kommer alltmer att baseras på analys och behandling av stora datamängder, till exempel genom maskininlärning. Utbyte av data i värdekedjan bör adressera möjligheterna till ökad automationsgrad, förbättrad och optimerad planering och därmed ökad kvalitet, minskat spill med mera. Det strategiska värdet av data kommer att öka och delvis ligga till grund för all typ av produktutveckling.

   Detta område innefattar:

   • Hantering av stora datamängder i hög takt från många olika källor.
   • Hantering av kvalitet, säkerhet, integritet, etik med mera.
   • Data mining. Det vill säga söka i stora datamängder.
   • Dataanalys. Det vill säga behandla, tolka och jämföra data för att förbättra modeller och skapa bättre beslutsunderlag.
   • Affärsmodeller för tillgång och utbyte av data samt för nya tjänster och applikationer baserade på data.
   Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive användning av digitala tvillingar.

   Komplexiteten i framtidens produkter förväntas öka genom den accelererande digitaliseringen, det vill säga ökad användning av mjukvara och sammankoppling av ”smarta” adaptiva cyberfysiska system. Samtidigt ökar kraven på kvalitet, ledtid och kostnad. En viktig strategi för att möta dessa utmaningar är att öka användningen av modellering och simulering i utvecklingsarbetet.

   Detta område omfattar:

   • Modellering och simulering i alla faser och inom alla discipliner av utvecklingsarbetet. Från modeller som används i konceptfas för att utforska designrymden till modeller som används för verifiering och validering.
   • Modellvalidering och modellförbättring med mätdata från fysiska prov.
   • Användning av digitala tvillingar för att analysera avvikelser under prov och i drift.
   • Automation av testning och utvärdering.
   Autonoma system som utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan

   Detta område omfattar ett systemorienterat angreppssätt och kunskap från flera discipliner för att bygga system med högre grad av autonomi. System som kan agera autonomt i den fysiska verkligheten förstärkt via tillförlitliga och smarta inbyggda modeller. Ett autonomt system kräver distribuerad intelligens ända ut till nätets rand, byggd på en effektiv datorarkitektur för bland annat maskinintelligens i inbyggda system. Kommunikationen mellan alla dessa system behöver vara tillförlitlig, så att systemen blir säkra och robusta. Det är även viktigt att människors interaktion med dessa system är naturlig och bekväm.

   Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer

   Utgångspunkten här är att det kommer att krävas en allt större artrikedom vad gäller verktyg som ställs till förfogande för utveckling av tjänster. Edge computing behövs för såväl krav på korta svarstider som för lokal överlevnad vid större systemfel. Molnteknik möjliggör utnyttjande av gemensamma resurser, inte minst vad gäller beräkningskapacitet för AI intensiva applikationer. Nätverken kommer också behöva kunna ”konfigureras” dynamiskt för att möta specifika krav från applikationer, till exempel avseende kapacitet, svarstider, säkerhet eller redundans.


   Två centrala hållbarhetsperspektiv

   Utöver ovanstående har Vinnova i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under aktörskriteriet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns köns- eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I denna utlysning ligger frågan inte till grund för bedömning men är obligatorisk för alla sökande att besvara i ansökningsformuläret.

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två deltagare där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå.

   Projekten ska drivas av industrins behov och minst ett företag ska ingå i konsortiet. Alla deltagande parter kan vara företag.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Det går att söka finansiering för aktiviteter som ingår i forsknings- och innovationsprojekt med en inriktning som uppfyller utlysningens syfte enligt avsnitt 2.

   Exempel på aktiviteter som är stödberättigande:

   • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar.
   • Utveckling av prototyper eller demonstrationsversioner av produkter eller tjänster. Detta kan även innefatta pilotarbete, testning och validering.
   • Undersökning och utveckling av produktionsmetoder.
   • Planering och genomförande av studier eller tester för att verifiera en innovation.
   • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar som exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.

   Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder eller tillverkningsprocesser. Inte heller utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, investering i utrustning och verktyg samt immaterialrättsliga strategier och skydd.

   Projektens längd kan vara mellan 12 och 36 månader.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Du hittar information om stödberättigande kostnader i dokumentet ”Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader 2023”. I avsnitt 2 beskrivs de generella förutsättningarna för att en kostnad ska vara stödberättigande, och i avsnitt 4 ges en detaljerad beskrivning av respektive kostnadsslag. Dokumentet hittar du under rubriken Stödberättigande kostnader på webbsidan
   Vinnovas allmänna villkor för bidrag

  • Vinnovas bidrag kan uppgå till mellan 2 och 15 miljoner kronor per projekt. Det kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Bidrag till parter som bedriver ekonomisk verksamhet beviljas enligt 9§ i förordningen 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Med det menas stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta finns beskrivet i artikel 25 i EU-kommissionens gruppundantagsförordning nummer 651/2014 som kallas GBER. 

   Både förordningen 2015:208 och GBER beskrivs mer på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där finns också länkar till själva förordningarna. 

   Karaktären på projekten förväntas uppfylla beskrivningen för Industriell forskning som har följande villkor på maximal stödnivå till enskild bidragsmottagare baserat på organisationstyp:

   • Små företag är företag med 1-49 anställda och en omsättning på maximalt 10 MEUR. De kan få maximalt 70 procent av sina kostnader täckta av bidrag.
   • Medelstora företag är företag med 50-249 anställda och maximalt  50 MEUR i omsättning. Deras bidrag kan uppgå till maximalt 60 procent av kostnaderna.
   • Stora företag har mer än 250 anställda och en omsättning på mer än 50 MEUR. För dem gäller maximalt 50 procent i bidrag.  

   Alla slags företag kan få ytterligare 15 procents stöd, upp till maximalt 80 procent, om de uppfyller vissa villkor. Mer information finns i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet
    
   Bidrag kommer företrädesvis beviljas för Industriell forskning, men i enstaka fall även för Experimentell utveckling.  

   Se Kapitel 1, Artikel 2 i GBER för definitioner: 

   • Punkt 85 för Industriell forskning.
   • Punkt 86 för Experimentell utveckling. 

   Observera att stödnivåerna för olika organisationstyper ovan bara gäller Industriell forskning. Alla detaljer om stödnivåer för olika syften och organisationstyper finns i en tabell i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där hittar du även GBER förordningen.
    
   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Deras maximala stödnivå är 100 procent. Här gäller förordningen 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem.

   Den totala bidragsbudgeten är preliminärt 30 miljoner kronor för denna utlysning.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektet ska ha minst två projektparter varav minst en part ska vara ett företag.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Sökt bidrag är mellan 2 och 15 miljoner kronor.
   • Projekttiden är maximalt 36 månader.  
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 9.
  • Vad bedömer vi?

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan. Utöver en individuell bedömning av varje projekt så eftersträvar Vinnova att även åstadkomma en viss storleksmässig spridning av beviljade projekt. 

   Potential

   Potential att bidra något eller några av utlysningens sex tekniska fokusområden. 

   Potential att vidare bidra till programmets mål genom att:

   • bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige.
   • stärka Sveriges attraktionskraft vad gäller utländska forsknings- och innovationsinvesteringar.
   • bidra till att lyfta och stärka svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom området avancerad digitalisering.
   • tydligt bidra till ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.
   • utgöra en samverkansplattform och fungera som kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.
   • bidra till samhällets digitala omställning och en hållbar utveckling för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

    Samt 
   • Potential att utveckla kunskap och kompetens som kan främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.
   • Projektets potentiella genomslagskraft och påverkan på svensk industri.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.

   Aktörer
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet.
   • Konsortiets förankring i svensk industri.
   • Projektparternas förmåga att sprida, nyttiggöra, kommersialisera samt vidareutveckla och sprida de kunskaper som genereras i projektet, både inom de egna organisationerna och utanför konsortiet.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget.
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter.
   • Hur väl projektupplägget bidrar till nyttiggörande och spridning av resultaten, både inom de egna organisationerna och utanför konsortiet.
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande.

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e tjänster.

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån ovan angivna kriterier av Vinnovas förordnade bedömare. Bedömningen resulterar i en rekommendation till finansiering.
   3. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande. Vinnova eftersträvar att åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens utmaningsområde och storlek och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt.
  • Om våra beslut

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till koordinatorn för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag. Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.

   Som beskrivet i avsnitt 5 kommer bidrag att beviljas med stöd flera olika förordningar.

   För företag som bedriver ekonomisk verksamhet är det med stöd av 9 § i förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation, samt med stöd av artikel 25 i GBER. Du hittar dessa förordningar på sidan: Statligt stöd till ekonomisk verksamhet

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med Förordning 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem. Du hittar Förordning 2009:1101 på denna sida.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.


   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Utöver våra allmänna villkor gäller i denna utlysning följande särskilda villkor:

   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchefen delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad digitalisering. För att på så sätt bidra till kunskapsspridning inom svensk industri i enlighet med programmets syfte.

   I händelse av att projektteamet inte är jämställt gäller följande anvisning:

   • Om könsfördelningen i projektteamet inte är inom 40/60 vad gäller kvinnor och män ska en plan bifogas i samband med startrapporten. Planen ska redogöra för hur projektet skulle kunna uppnå en bättre könsfördelning under projekttiden, exempelvis genom genomtänkta rekryteringar och liknande. 

   Kompletterande särskilda villkor och anvisningar kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Aktuella villkor samt hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Får maximalt omfatta 10 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • CV-bilaga
    Relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Bilagan förväntas inkludera minst ett CV per projektpart. Varje CV får maximalt vara 1 A4-sida med 12 punkters text. CV-bilagan ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • Projektsammanfattning
    Bifogas i särskild bilaga. Får maximalt omfatta 1 stående A4-sida. Projektsammanfattningen ska kunna delas med programmets externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Den ingår inte i bedömningsprocessen. Projektsammanfattningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida. 

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor kommer ej att beaktas.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök-ningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  • Reviderad version 2024-02-07
   Ändrat datum för beslut och start för projekt.

   Reviderad version 2024-04-03
   Datum för beslut ändrat till 24 april 2024

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Åsa Rudström

  Utlysningsansvarig

  + 46730206167

  Birgitta Ossman

  Administratör

  + 46 8 473 32 83

  Marcus Nyberg

  Handläggare

  +46 8 473 32 53

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03197

  Statistik för sidan