Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Accelerera omställningen till hållbara vägtransporter - våren 2024

Finansiering av förberedelseprojekt och systemdemonstratorer som påskyndar omställningen till fossilfria, säkra, jämlika och effektiva vägtransporter. Lösningarna ska ha en avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen till hållbara vägtransporter. Projekten ska ha en hög teknisk mognad och fokus ska ligga på systeminnovation och hur projektet tas emot av användarna för att bidra till samhällsnytta. Vidare ska projekten samla relevanta aktörer för en systemlösning som demonstreras i verklig miljö och ha potential att implementeras inom några år. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Accelerera inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Observera att det är tillåtet med upp till 21 sidor projektbeskrivning för systemdemonstratorprojekt, trots att mallen anger max 15 sidor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förberedelseprojekt och systemdemonstratorer för att öka takten till hållbara vägtransporter.

Vem kan söka?

Projekten ska genomföras i bred samverkan över transportekosystemet.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag för förberedelseprojekt är 500 000 kr. För systemdemonstratorer är minsta projektbudget 10 MSEK.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom Fordonsstrategisk forskning och innovation delprogrammet Accelerera

   Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett långsiktigt samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter för att göra Sverige ledande i den globala omställningen till hållbara vägtransporter.

   Det här erbjudandet finansierar projekt inom FFI:s delprogram Accelerera där fokus är på breda samarbeten och större systemdemonstrationer. I Accelerera ska innovativa systemlösningar med hög samhällsnytta demonstreras i stor skala.

   För fullständig information om delprogrammets innehåll hänvisas till FFI:s Färdplan som du bör ta del av innan du skriver din ansökan

   Ansökningar som finansieras i detta erbjudande

   Förberedelseprojekt inför en systemdemonstrator
   • Projektlängd på maximalt 6 månader.
   • Maximalt bidrag att ansöka är 500 000 kronor.
   • Minst 25 procent i medfinansiering för den totala projektbudgeten. Det vill säga om 500 000 kronor söks behövs en medfinansiering på minst 167 000 kronor och total projektbudget blir minst 667 000 kronor.
   • Minst två parter med minst en behovsägare.
   • Utöver detta så gäller statsstödsreglerna för varje part. Se vidare under avsnitt 4.
   Systemdemonstrator
   • Projektlängd på maximalt 36 månader.
   • Projektbudget på minst 10 miljoner kronor och minst 50 procent i medfinansiering.
   • Minst tre parter varav minst en behovsägare.
   • Genomfört ett förberedelseprojekt. Se vidare under avsnitt 2.
   • Utöver detta så gäller statsstödsreglerna för varje part. Se vidare under avsnitt 4.

   En systemdemonstrator ska tydligt adressera en eller flera samhällsutmaningar kopplat till hållbara vägtransporter och ha avgörande betydelse för att accelerera takten i omställningen. Lösningen har en hög teknisk mognad med potential att implementeras brett inom några år samt vara skalbar i en nationell och internationell kontext. Systemdemonstratorn ska inte vara begränsad till teknisk innovation inklusive tjänster och processer, utan ska tydligt integrera de övriga systemperspektiven infrastruktur, affärsmodeller, regelverk, standarder och beteenden. Breda samarbeten är därför avgörande och relevanta aktörer i transportekosystemet bör delta. Lösningarna i ska testas i verklig miljö,

   Mer information finns på webbsidan Systemdemos för innovation

   Förberedelseprojekten bygger upp en projektgrupp inför en systemdemonstrator, ger ökad kunskap om hinder och möjligheter samt tar fram en plan för en systemdemonstrators aktiviteter och finansiering. Relevanta aktörer mobiliseras och en översiktlig plan för nyttiggörande och spridning av resultaten tas fram.

   Syftet med en systemdemonstrator är att:

   • Skapa en gemensam målbild mellan flera olika parter i transportekosystemet.
   • Integrera samtliga fem systemperspektiv: teknisk innovation, affärsmodeller, policy, regelverk, standarder, beteenden, kultur och infrastruktur.
   • Mobilisera viktiga aktörer i hela värdekedjan eller transportekosystemet.
   • Demonstrera lösningar med en hög teknisk mognad i verklig miljö tillsammans med behovsägare och användare för att analysera systemeffekter och samhällsnytta.
   • Förbereda för implementering och uppskalning av lösningar nationellt och internationellt. 
   • Synliggöra lösningar och skapa ett engagemang och intresse brett i syfte att hitta fler samarbeten och uppskalningsmöjligheter samt inspirera.

   Total bidragsbudget för denna utlysning är cirka 88 miljoner kronor.

   Projekt får med fördel innehålla flera projektpartners från samma kategori, för att öka bredden. Det vill säga som verkar och konkurrerar inom samma område eller sektor, exempelvis fordonstillverkare, leverantörer eller offentliga organisationer.

  • FFI:s mission är att driva vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Programmet har en färdplan som sätter riktningen mot 2030. Visionen på sikt är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter. Tre effektmål och fem delprogram vägleder arbetet.

   I ansökan ska det tydligt framgå att projektets mål bidrar till programmets effektmål, delprogrammets avsnitt i FFI:s Färdplan samt avsnittet ”Viktiga aspekter för alla delprogram”.

   FFI ser ett tydligt behov av ett bredare systemperspektiv där traditionella och nya aktörer behöver samverka, testa och driva utveckling för att öka innovationstakten. Innovationsbegreppet inkluderar både process-, produkt-, och organisationsinnovationer. En 'innovation' är således implementeringen av en ny eller väsentligt förbättrad produkt som en vara eller tjänst, eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisationsmetod i affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller externa relationer.

   Denna utlysning sker inom FFI:s delprogram Accelerera. Med den här insatsen vill vi genom breda samarbeten skapa förutsättningar för systemdemonstratorer för att åstadkomma betydande systemförändringar som accelererar takten i omställningen till hållbara vägtransporter.

   Läs mer om FFI:s delprogram Accelerera

   Utlysningen avser projektansökningar för:

   • Förberedelseprojekt inför systemdemonstrationsprojekt.
   • Systemdemonstrationsprojekt.

   Vad är en systemdemonstrator?

   Systemdemonstrationsprojekt är ett sätt att utgå ifrån kunskapen om vad som krävs för att ställa om ett system och omsätta det i praktiken. För att förändra på systemnivå behövs ofta en portfölj av lösningar som samverkar och förflyttar olika delar av systemet, snarare än att en enstaka lösning implementeras.  

   Demonstratorn ska inte vara begränsad till teknisk innovation inklusive tjänster och processer, utan behöver även arbeta med normer och värderingar samt kultur och beteenden kring de nya lösningarna. Digital och fysisk infrastruktur kan behöva utvecklas. Affärsmodeller kan behöva tas fram eller anpassas. Även regelverk och standarder kan behöva anpassas i takt med att teknik och tjänster utvecklas och för detta behövs både dialog och samarbete med berörda aktörer.

   Läs mer om vad de fem dimensionerna kan innebära i relation till hållbara vägtransporter i FFI:s Färdplan, se sida 16

   En systemdemonstrator ska tydligt adressera en eller flera samhällsutmaningar kopplat till hållbara vägtransporter där aktörer, som har rådighet att förändra systemet och åstadkomma en större förändring, går samman. Aktörerna bör verka inom och ha en påverkan på de fem systemdimensionerna ovan.

   För att förstå vilka lösningar och insatser som behöver ingå, bör projekten genomföra analyser av systemet de avser förändra. Vilka stora hinder, behov och möjligheter finns kopplat till den samhällsutmaning som projektet avser adressera? Genomförandet av testet sker sedan i en verklig miljö, där alla aktörer inklusive behovsägare och användare deltar aktivt. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som eftersträvas och som leder vidare.

   Lösningen har en hög teknisk mognad med potential att implementeras inom några år samt vara skalbar i en nationell och internationell kontext. Breda samarbeten är avgörande och relevanta aktörer i transportekosystemet bör samarbeta i systemdemonstratorn.

   Mer information om systemdemonstratorer finns webbsidan Systemdemos för innovation

   Förväntningar på ett förberedelseprojekt för systemdemonstrator

   Förberedelseprojekten syftar till att förbereda en ansökan för en systemdemonstrator som bidrar till att påskynda omställningen till hållbara vägtransporter. Förberedelseprojekten ska ge ökad kunskap och dialog mellan aktörerna om hinder och möjligheter kopplat till samhällsutmaningen, samt planera för att testa ut valda lösningar tillsammans i nästa steg.

   Förberedelseprojektet förväntas adressera följande resultatmål:

   • Mobilisera relevanta aktörer i värdekedjan, inklusive behovsägare.  
   • Kartlägga och förstå det system som avses förändras och fördjupa behovsanalysen. Vilka hinder och möjligheter finns?
   • Identifiera vad som behöver genomföras och förändras för att gå i önskvärd riktning.
   • Genomföra en omvärldsanalys av teknikområdet.
   • Ta fram förslag på strategiskt utvalda innovativa lösningar som kan testas i verklig miljö och åstadkomma önskvärd förändring
   • Planera ett kommande genomförande och i detta integrera på vilket sätt samtliga fem systemdimensioner kommer utforskas i systemdemonstratorn.
   • Utveckla en tidplan, aktiviteter och planera för finansieringen av en systemdemonstrator.
   • Ta fram en översiktlig plan för nyttiggörande och spridning av resultaten från undersökt lösning.

   Efter avslutat förberedelseprojekt förväntas projektet kunna skala upp till en systemdemonstrator som beskrivs i detta avsnitt. 

   Förväntningar på en systemdemonstrator

   En systemdemonstrator syftar till att de strategiskt utvalda innovativa lösningarna prövas och utvärderas i verklig miljö och bidrar till att påskynda omställningen till hållbara vägtransporter. Ett förberedelseprojekt behöver ha genomförts innan ett projekt kan ansöka om en systemdemonstrator. Slutrapport avseende förberedelseprojektet ska bifogas med ansökan. Förberedelseprojektet behöver inte ha genomförts inom ramen för FFI, men behöver uppfylla det som beskrivs.

   Systemdemonstratorn förväntas adressera följande resultatmål:

   • En gemensam målbild som ger en riktning, framtidsperspektiv och skapar engagemang hos aktörerna att tackla den valda nyckelutmaningen inom hållbara vägtransporter.
   • Samtliga följande fem dimensioner av systeminnovation har adresserats i systemdemonstrationsprojektet:
    - Beteende, kultur och värderingar.
    - Affärsmodeller, upphandling och samverkan.
    - Regelverk och standardisering.
    - Infrastruktur, digital och fysisk. 
    - Teknik, produkter, tjänster och processer. 
   • Valda lösningar har en hög teknisk mognad och har demonstrerats i ett verkligt sammanhang, tillsammans med behovsägare och användare.
   • Bred samverkan har skett mellan relevanta aktörer för att adressera nyckelutmaningen och de fem dimensionerna. De har visat engagemang, har stor påverkan på systemet och en vilja att göra investeringarna som krävs.  
   • En beskrivning har tagits fram för hur demonstrerade lösningar ska skalas upp både nationellt och internationellt. Engagemang och mottagarkapacitet finns hos relevanta behovsägare för att implementera valda lösningar inom några år.
   • Resultat, erfarenheter och lärdomar har paketerats och spridits i kommunikation som skapar brett engagemang och kan inspirera till fler systemförändringar.

   Övriga aspekter som behöver beaktas i samtliga projekt

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling och våra insatser riktas mot att nå Agenda 2030 målen. Klimat och jämställdhet pekas ut att ta särskild hänsyn till och Vinnova följer upp och bedömer om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet samt kön eller genusaspekter som är relevanta.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga och den vetenskapliga publicering som sker ska ha öppen tillgång.

  • Det här erbjudandet vänder sig till bredare projektkonstellationer som har för avsikt att i samverkan skapa en systemdemonstrator för komplexa samhällsutmaningar som på sikt bidrar till att accelerera omställningen till ett hållbart transportsystem.

   Projekten ska genomföras i samverkan med aktörer i hela värdekedjan.

   • För förberedelseprojekten krävs minst två aktörer.
   • För systemdemonstrationsprojekten krävs minst tre aktörer.

   I både förberedelseprojekten och systemdemonstrationsprojekten måste minst en av aktörerna vara en behovsägare (användare). Förväntningen är att projektkonsortiet är större än miniminivåerna ovan, för att kunna påverka och skapa en stor omställning i systemet.

   Projektparterna ska vara juridiska personer i Sverige.

   Exempel på aktörer är:

   • Forskningsorganisationer som universitet och forskningsinstitut.
   • Offentliga organisationer som regioner, kommuner och myndigheter.
   • Små och medelstora företag i transportekosystemet.
   • Större bolag inom fordon och mobilitet.
   • Fordonstillverkare.
   • Leverantörer.
   • Trafikhuvudmän
   • Transportköpare.
   • Tjänsteleverantörer.
   • Företag inom samhällsplanering, infrastruktur, cirkularitet och energiförsörjning.
   • Civilsamhälle och ideella organisationer.

   Utländska aktörer kan vara relevanta och nödvändiga att ha med som projektparter i projektet. Om dessa aktörer inte har filial eller driftställe i Sverige kan de inte erhålla bidragsmedel i denna utlysning men de får delta som projektparter.

  • Detta erbjudande inom Accelerera finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter, vars syfte är att bidra till att påskynda omställningen till fossilfria, säkra, jämlika och effektiva vägtransporter. Vi finansierar systemdemonstrationer med en maximal projektlängd på 36 månader med en minsta projektbudget på 10 miljoner kronor och förberedelseprojekt med en maximal projektlängd på 6 månader samt sökta medel på maximalt 500 000 kronor.

   Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Mot bakgrund av utlysningens syfte finansierar vi projekt som syftar till att testa lösningar i en verklig miljö för att på sikt åstadkomma en systemförändring. Det går att söka bidrag för förberedelseprojekt eller systemdemonstrationer.

   Godkända aktiviteter för ett förberedelseprojekt inom ramen för utlysningen som det går att söka finansiering för är exempelvis:

   • Systemkartläggning och kartläggning av utmaningar och möjligheter.
   • Projektledning, koordinering, processtöd och ledande expertis för att främja systemtänkande och innovation.
   • Planering av aktiviteter i genomförandet av en kommande systemdemonstrator hur de fem systemdimensionerna ska utforskas kopplat till valda lösningar.
   • Identifiering och mobilisering av nya samarbetspartners för en kommande systemdemonstrator, säkerställa öppenhet och inkludering.
   • Beskrivning av förväntade effekter för utvärdering och analys av potentialen för en systemdemonstrator.
   • Kommunikationsinsatser till intressenter utanför projektet.

   Godkända aktiviteter för en systemdemonstrator inom ramen för utlysningen som det går att söka finansiering för, förutom att bygga upp och genomföra systemdemonstrator i verklig miljö, är exempelvis:

   • Utvärdera tester och förstå användare eller kunders och andra berörda aktörers upplevelse av lösningen, samt fortsatt utveckling av tester.
   • Validera identifierade möjligheter att påverka strukturella faktorer, exempelvis beteenden, lagar, regler, standarder.
   • Undersöka efterfrågan, affärsmodeller, prissättning, upphandling.
   • Undersöka anpassningsbehov för fysisk och digital infrastruktur.
   • Investeringsbehov för uppskalning nationellt och internationellt.
   • Kommunikationsinsatser till intressenter utanför projektet.

   Stödgrund och stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   I denna utlysning kommer bidrag att beviljas med stöd av 9 § förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga som stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).

   De typer av projektaktiviteter som är godkända inom ramen för denna utlysning ska täckas av antingen stödgrunden Genomförbarhetsstudie för förberedelseprojekt eller Experimentell utveckling för systemdemonstratorer. Maximala stödnivåer och vilka kostnader som är stödberättigande för respektive stödgrund framgår av Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning och i Anvisning till villkor om stodberattigande kostnader. 

   Dokumentet hittar du under rubriken Stödberättigande kostnader på webbsidan Vinnovas allmänna villkor för bidrag

   Bidrag till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis forskningsorganisationer, akademi och aktörer inom offentlig sektor, beviljas bidrag med stöd av förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem. Sådana aktörer kan beviljas bidrag med upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

   För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och uppstå inom projekttiden. Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. Detta gäller även för eventuella projektparter som inte är bidragsmottagare.

  • Vinnova finansierar varje enskilt förberedelseprojekt med högst 75 procent av projektets totala stödberättigande kostnader och varje enskilt systemdemonstrationsprojekt med högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Varje enskilt projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering.

   Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den maximala tillåtna stödnivån per projektpart.

   Hur stort bidrag som en projektpart kan beviljas styrs bland annat av reglerna om statsstöd och beror bland annat på organisationens storlek. Se avsnitt 4 ovan. Dokumentet Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

   Både förordningen 2015:208 och GBER beskrivs mer på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Vinnova finansierar inte företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. 

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Bidragsmottagare är juridiska personer med svenskt organisationsnummer. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet. 
   • Projektet är inte påbörjat innan ansökan lämnats in vilket innebär att projekten inte kan räkna med redan upparbetade kostnader i projektbudgeten.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Ett förberedelseprojekt eller en förstudie ska ligga till grund för en projektansökan om en systemdemonstrator. Förberedelseprojektet behöver inte ha genomförts inom ramen för FFI.
   • Ansökan ska strikt följa de instruktioner som följer av avsnitt 9.
   • Projektet genomförs i samverkan. För förberedelseprojekten krävs minst två aktörer och för systemdemonstrationsprojekten krävs minst tre aktörer. I både förberedelseprojekten och systemdemonstrationsprojekten måste minst en av aktörerna vara en behovsägare.
   • Projektledaren är anställd hos en av projektparterna.
   • Ansökningarna ska vara inne senast klockan 14:00 den sista ansökningsdagen via Vinnovas e-tjänst.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  • Vad bedömer vi?

   Projektförslaget ska ligga i linje med syfte och vision för FFI:s färdplan och för delprogrammet Accelerera och bedöms utifrån följande kriterier.

   Läs mer om FFI:s Färdplan


   Kriterier för förberedelseprojekt för systemdemonstrator

   Potential (viktas 45 procent)
   • Projektets potential att genom ett senare demonstrationsprojekt bidra till att påskynda takten i omställningen till hållbara vägtransporter.
   • Projektets nyhetsvärde i relation till existerande lösningar och större satsningar inom området.
   Genomförbarhet (viktas 25 procent)
   • Projektets positionering gentemot kunskapsläget nationellt och internationellt.
   • Projektplanens ändamålsenlighet när det gäller en rimlig projekttid och budget för arbetet som ska genomföras.
   • Hur väl det tänkta demonstrationsprojektet belyser frågor kopplade till teknik, affärsmöjligheter, beteende, regelverk och policys samt infrastruktur.
   Aktörer (viktas 20 procent)
   • Bedömning av hur väl relevanta aktörer och organisationer är involverade i projektet, i rätt omfattning och i rätt tid för att realisera projektets potential.
   • Projektgruppen och projektledarens engagemang, kompetens och förmåga för att genomföra projektet.
   • I vilken grad deltar behovsägarna, slutanvändarna, kunderna eller kravställarna på ett relevant sätt för projektet?
   Jämställdhet (viktas 10 procent)
   • Bedömning av jämställdhetsaspekter som köns- eller genusperspektiv som kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat till projektets problemområde, lösningar och effekter.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   • Bedömning av hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.


   Kriterier för systemdemonstrationer

   Potential (viktas 35 procent)
   • Projektets potential att genom ett demonstrationsprojekt bidra till att påskynda takten i omställningen till hållbara vägtransporter.
   • I vilken grad tillgodoses samhällsnytta i förhållande till befintlig kunskap och lösningar, nationellt och internationellt?
   • Hur väl bidrar tänkt lösning till att lösa komplexa samhällsutmaningar på den beskrivna platsen.
   • I vilken grad beaktas nyttan av lösningen eller ny kunskap utifrån relevanta system- och användarperspektiv?
   • Projektets potential att skalas upp och implementeras inom ett par år.
   Genomförbarhet (viktas 30 procent)
   • I vilken utsträckning projektet bygger på en trovärdig projektplan och budget där aktiviteterna är kopplade till projektmål samt önskade resultat och långsiktiga effekter.
   • I vilken grad är systemdemonstratorn förberedd för uppskalning med hänsyn till förberedelseprojektet?
   • I vilken utsträckning projektplanen och genomförandet visar på alla fem systemperspektiven:
    - Beteende, kultur och värderingar.
    - Affärsmodeller, upphandling och samverkan.
    - Policy, standardisering och regelverk.
    - Infrastruktur.
    - Teknik, produkter, tjänster och processer.
   • Angreppssätt som stödjer och underlättar parters engagemang: organisering och involvering av projektparter och relevanta aktörer inklusive användare, kunder och kravställare
   Aktörer (viktas 25 procent)
   • Bedömning av hur väl relevanta aktörer och organisationer är involverade i projektet, i rätt omfattning och i rätt tid för att realisera projektets potential.
   • Projektgruppen och projektledarens engagemang, kompetens och förmåga för att genomföra projektet.
   • I vilken grad deltar behovsägarna, slutanvändarna, kunderna eller kravställarna på ett relevant sätt för projektet? Exempelvis som drivande, projektpart, genom referensgrupp eller på annat sätt?
   Jämställdhet (viktas 10 procent)
   • Bedömning av jämställdhetsaspekter som köns- eller genusperspektiv som kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat till projektets problemområde, lösningar och effekter.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   • Bedömning av hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.


   Hur bedömer vi?

   De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att utvärderas gentemot bedömningskriterierna av särskilt utsedda externa oberoende bedömare, vilka är förordnade av Vinnova. Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar.

   Läs mer om FFI:s utlysningsprocess

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Aktuella villkor samt hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   1. Rapportering och uppföljning:
    Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med beslut, mallar och särskilda anvisningar som finns på FFI:s hemsida.

    Projektet ska vara representerat vid eventuella workshops, seminarier eller programkonferenser som Vinnova och FFI kommer att anordna samt kallar till under projekttiden. Kostnader för medverkan vid sådant seminarium eller programkonferens är stödberättigande. Efter förfrågan ska koordinatorn för projektet förse Vinnova och FFI med bild- och textmaterial för projektkataloger, årsredovisningar och dylikt.

    Vinnovas handläggare ska informeras om viktiga händelser som exempelvis uppstartsmöten, seminarier, konferenser eller större kommunikationsinsatser.

   2. Stödberättigande kostnader
    Utöver vad som anges i § 6.1.2 i Vinnovas allmänna villkor gäller att stödberättigande personalkostnad hos Projektpart som inte är universitet eller högskola får beräknas till högst 950 kronor per timme, inklusive indirekta kostnader på maximalt 30 procent. Ytterligare påslag för indirekta kostnader får således inte göras.

   3. Angivande av att projektet finansierats av FFI-programmet
    Följande ersätter § 7.3 i Vinnovas allmänna villkor för bidrag: Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp era ifyllda bilagor:

   • Projektbeskrivning
    - För förberedelseprojekt ska mall för Förstudier och mindre studier användas. Maximalt 5 sidor med 11 punkters teckenstorlek exklusive försättsblad, sammanfattning och innehållsförteckning. Obligatorisk mall finns på utlysningssidan.
    - För systemdemonstratorer ska mall för Systemdemonstratorer användas. Maximalt 21 sidor med 11 punkters teckenstorlek exklusive försättsblad, sammanfattning och innehållsförteckning. Obligatorisk mall finns under Rubriken ”Ladda ner mallar för bilagor” längre ner på denna websida. Observera dock att upp till 21 sidor är tillåtet för ansökningar om systemdemonstrator, inte 15 sidor som anges i mallen.
   • CV-bilaga som innehåller relevanta CV för projektledare och samtliga nyckelpersoner enligt obligatorisk mall på utlysningssidan. Maximalt 1 sida per person.
   • Slutrapport för förstudie eller förberedelseprojekt. Gäller endast för ansökan för systemdemonstrator. 

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök­ningsdag. Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt för den koordinerande projektparten.

   Det kan ta några timmar innan du får e-posten. Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   Observera att ansökan skall vara inne senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  • 2024-02-22: Denna mening är tillagd som andra mening under avsnitt 5 ovan:
   Varje enskilt projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering.

   2024-03-13: Denna mening är tillagd under avsnitt 9 under Projektbeskrivning: Obligatorisk mall finns under Rubriken ”Ladda ner mallar för bilagor” längre ner på denna websida. Observera dock att upp till 21 sidor är tillåtet för ansökningar om systemdemonstrator, inte 15 sidor som anges i mallen.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mallar och vägledning – FFI – Vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle (ffisweden.se)

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Anna Karlsson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 32

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03972

  Statistik för sidan