Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Cirkularitet - FFI - våren 2024

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Cirkularitet inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom design för cirkularitet, social hållbarhet i hela värdekedjan eller klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Samtliga projekt ska bestå av minst 2 parter.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova beviljar bidrag om max 50 procent för delprogrammet. Projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering. Maxbelopp för förstudier och mindre studier är 500 000 kronor. Totalt budget ca 37 miljoner.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom programmet FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation, delprogrammet Cirkularitet

   Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på att göra Sverige ledande i den globala omställningen till hållbara vägtransporter. FFI finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år där den statliga finansieringen utgör 420 miljoner kronor.

   Det här erbjudandet finansierar projekt som adresserar delprogrammet Cirkularitet. Syftet är att stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som bidrar till att minimera klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri. Se avsnitt 7 Bedömning av inkomna ansökningar för mer information.

   FFI finansierar projekt som berör något av delprogrammets fokusområden:

   Design för cirkularitet, till exempel:

   • Att ta ansvar för hela värdekedjan, bland annat genom cirkulära affärsmodeller. Ett kompetensskifte behövs genom hela kedjan; utveckling, tillverkning och återvinning och återanvändning.
   • Optimerad livslängd på produkter, material och delar.
   • Utveckling av metoder, verktyg och standarder.
   • Cirkulära materialflöden.
   • Nya produktionsprocesser som möjliggör återanvändning samt återvinning.
   • Modularisering för ökad livslängd, utbytbarhet och flexibilitet.


   Social hållbarhet i hela värdekedjan, till exempel:

   • Etiska och sociala aspekter av hållbarhet.
   • Behålla anställda och attrahera ny kompetens genom tekniker och lösningar för kognitiv och fysisk support.
   • Rena och hållbara fabriker.

   Klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning, till exempel:

   • Återanvändning, även av utrustning.
   • Hållbara, resurseffektiva och cirkulära produktionssystem.
   • Nya tekniker, bland annat för att anpassa till elektrifiering samt reducera nuvarande miljöavtryck.
   • Att skapa förutsättningar för robusta produktionskedjor
   • Ökad användning av sekundära material.

   Andra områden som bidrar till delprogrammets uppdrag, till exempel:

   • Nya material, teknologier eller metoder som radikalt minimerar miljöpåverkan från utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.

   Denna utlysning omfattar samtliga fokusområden, men ansökningar inom fokusområdet ”Social hållbarhet i hela värdekedjan” uppmuntras särskilt.

   Bilagan Effektlogik har också tydligare inkluderats vid bedömning av projektet eller förstudiens potential. Förstudier välkomnas särskilt och ett genomfört sådant förväntas efterföljas av ett fullskaligt projekt.

   Ta del av FFI:s Färdplan innan du skriver din ansökan

   Vi vänder oss till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som adresserar något eller några av ovan nämnda områden och som ämnar ta fram nya lösningar och metoder.

   De projekt som finansieras ska vara av karaktären;

   • Förstudier och mindre studier med projektlängd om 6–9 månader, samt sökta medel på maximalt 500 tkr.
   • Fullskaligt projekt med projektlängd på maximalt 4 år.

   Vinnova avser att bevilja bidrag om maximalt 50 procent för delprogrammet. Varje enskilt projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering. Total bidragsbudget för utlysningen är cirka 37 miljoner kronor.

   För samtliga projekt krävs en aktörskonstellation som består av minst två parter. 

  • FFI:s mission är att driva vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Programmet har en färdplan som sätter riktningen mot 2030. Visionen på sikt är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter. Tre effektmål och fem delprogram vägleder arbetet.

   I ansökan ska det tydligt framgå att projektets mål bidrar till programmets effektmål, delprogrammets avsnitt i FFI:s Färdplan samt avsnittet ”Viktiga aspekter för alla delprogram” summerad här:

   • Internationalisering
    I sin helhet behövs en internationell ansats i hela projektportföljen för att skapa synergier och utveckla internationellt uppkopplade forsknings- och innovationsmiljöer.
   • Konkurrenskraft
    Programmet ska bidra till att stärka industriell konkurrenskraft och utveckla konkurrenskraftiga transportlösningar för en global marknad.
   • Digitalisering
    Digitaliseringen är en viktig möjliggörare för att realisera de övergripande effektmålen och genomsyrar samtliga delprogram.
   • Jämlikhet och jämställdhet
    För att skapa framgångsrika innovationer behövs satsningar som utmanar normer och bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet. Programmet vill aktivt medverka till att jämställdhetsperspektiv aktivt lyfts fram såväl inom projektgruppssammansättningar samt inom forskningsfrågeställningar.
   • Takta policy, regelverk och teknik
    För att underlätta utveckling och implementering av teknik behöver utvecklingen av policy och regelverk ske simultant.
   • Riskavlastning
    Programmet står för riskavlastning för modiga utvecklingssteg i en tid av hög förändringstakt. Inkrementell förbättring inom mogna områden får mindre fokus.

   Vi ser ett tydligt behov av ett bredare systemperspektiv där traditionella och nya aktörer behöver samverka, testa och driva utveckling för att öka innovationstakten. Förutom ny teknik krävs förändringar av regelverk, infrastruktur, affärsmodeller och beteenden.

   Innovationsbegreppet inkluderar både process-, produkt-, och organisationsinnovationer. En 'innovation' är således implementeringen av en ny eller väsentligt förbättrad produkt som en vara eller tjänst, eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisationsmetod i affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller externa relationer.

   Med delprogrammet Cirkularitet vill FFI bidra till att öka kompetensen inom, och hitta konkreta lösningar för utmaningar kopplade till cirkularitet.

   Läs mer om cirkularitet här

   Delprogrammet ska bland annat bidra till minskade klimatutsläpp och energianvändning, effektivare resursanvändning samt utfasning av farliga ämnen kopplat till tillverkning och avveckling av fordon.

   För delprogrammets fullständiga innehåll se FFI:s färdplan

   Denna utlysning omfattar samtliga fokusområden, men projektförslag som adresserar fokusområdet ”Social hållbarhet i hela värdekedjan” uppmuntras särskilt.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling och våra insatser riktas mot att nå Agenda 2030 målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Klimat och jämställdhet pekas ut att ta särskild hänsyn till. Vinnova följer även upp och bedömer om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet samt kön- eller genusaspekter som är relevanta.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet, avsnitt 7.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Det här erbjudandet vänder sig till alla grupper av aktörer, som tillsammans avser att utveckla innovativa lösningar för att minimera klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon. Aktörsgrupper som avser arbeta med fokusområdet ”Social hållbarhet i hela värdekedjan” uppmuntras särskilt i denna utlysning.

   Utländska aktörer kan vara relevanta och eventuellt nödvändiga att ha med som projektparter i projektet. Om dessa aktörer inte har filial eller driftställe i Sverige kan de inte erhålla stöd från Vinnova i denna utlysning.

  • Detta erbjudande finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter, vars syfte är att bidra till ett eller flera av de i avsnitt 1 nämnda fokusområdena inom Cirkularitet.

   Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Exempel på aktiviteter som det går att söka finansiering för är att utveckla, testa och utvärdera lösningar och förbereda för implementering och nyttiggörande.

   De typer av projektaktiviteter som är godkända inom ramen för denna utlysning ska täckas av någon av stödgrunderna Genomförbarhetsstudie, Industriell forskning eller Experimentell utveckling.

   På denna sida finns en kort beskrivning av dessa stödgrunder i Vinnovas tabeller över stödnivåer för statligt stöd

   Utvecklings- och innovationsprojektet ska med andra ord syfta till att utveckla och validera teknik, metoder, processer och affärsmodeller. Men även förutsättningar och strategi för spridning, uppskalning och nyttiggörande av projektets resultat.

   Bidrag till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis forskningsorganisationer, akademi och aktörer inom offentlig sektor, beviljas bidrag med stöd av förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem. Sådana aktörer kan beviljas bidrag med upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats

   För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och uppstå inom projekttiden. Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. Detta gäller även för eventuella parter som inte är bidragsmottagare.

   Vilka kostnader som är stödberättigande framgår i Anvisning till stödberättigande kostnader som du hittar här

   Observera följande särskilda villkor för FFI gällande:

   • Personal- och lönekostnader: får högst uppgå till 950 kronor per timme inklusive indirekta kostnader på högst 30 procent.
  • Hur stort bidrag som en projektpart kan beviljas beror bland annat på organisationens storlek. Dokumentet tabell över stödnivåer för statligt stöd förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

   Här hittar du tabellen för stödnivåer

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den maximala tillåtna stödnivån per projektpart.

   För utlysningen gäller följande förutsättningar:

   • Vinnova avser att bevilja bidrag om maximalt 50 procent för delprogrammet. Varje enskilt projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering.
   • Alla kostnader i budgeten måste uppfylla Vinnovas krav på stödberättigande kostnader. Se avsnitt 4.
   • Vinnova finansierar inte företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.
  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Bidragsmottagare är juridiska personer med svenskt organisationsnummer. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverig.e Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.
   • Aktörskonstellationen består av minst två parter.
   • Projektet är inte påbörjat innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökningarna ska vara inne senast klockan 13.59 den sista ansökningsdagen via Vinnovas E-tjänster.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  • Vad bedömer vi?

   Projektförslaget ska ligga i linje med syfte och vision för FFI:s Färdplan och för delprogrammet Cirkularitet. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån huvudkriterierna potential, genomförande, jämställdhet och aktörer, se nedan.
   Läs mer om FFI:s Färdplan

   Skalan 1-5 används för betygssättning:

   1. = Otillräckligt
   2. = Svag
   3. = Bra
   4. = Mycket bra
   5. = Utmärkt

   Kriterier för fullskaliga projekt

   Potential (viktas 40 procent)
   • Projektets potential att genom relevanta problemställningar och innovationshöjd bidra till FFI:s övergripande effektmål:
    - FFI har demonstrerat lösningar som gör samhällets vägtransporter fossilfria, säkra, jämlika och effektiva.
    - FFI har utvecklat hållbara lösningar som har implementerats och accepterats av användare och samhälle.
    - FFI har, genom innovation, partnerskap och samverkan, bidragit till att utveckla kompetens, infrastruktur, policy, regelverk och affärsmodeller inom vägtransportsystemet.
   • Projektets potential att bidra till delprogrammets uppdrag som det beskrivs i FFI:s färdplan. Om projektet avser ett moget område: Projektets potential att leda till stora potentiella förbättringar i linje med visionen i FFI:s färdplan.
   • Projektets potential att utveckla nationellt och internationellt uppkopplade forsknings- och innovationsmiljöer.
   Genomförande (viktas 30 procent)
   • Projektet har en genomtänkt strategi för att realisera potentialen och för spridning och nyttiggörande av resultat.
   • Projektet tar sin utgångspunkt utifrån en gedigen omvärldsbevakning och state-of-the-art-beskrivning.
   • Projektplanens ändamålsenlighet:
    - Rimlig projekttid och budget för de problem som skall lösas.
    - Adekvat projektplan med aktiviteter, arbetspaket, milstolpar, ansvarsfördelning, specifika projektmål samt planer för hur måluppfyllelsen ska mätas (indikatorer). Detta ska även sammanställas i projektets effektlogik.
   Jämställdhet (viktas 15 procent)
   • Bedömning av jämställdhetsaspekter som köns- eller genusperspektiv som kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat till projektets problemområde, lösningar och effekter.
   • Teamets sammansättning avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor.
   • Bedömning av hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.
   Aktörer (viktas 15 procent)
   • Bedömning av om rätt organisationer och behovsägare är involverade i rätt omfattning och i rätt tid för att realisera projektets potential.
   • Projektdeltagarnas förmåga att genomföra projektet och uppnå projektmålen med avseende på projektgruppens sammansättning och aktörernas kompetens och resurser.
   • Bedömning av om det finns en tydlig samverkan mellan projektets parter.

   Kriterier för förstudier och mindre studier

   Potential (viktas 50 procent)
   • Projektets potential att bidra till delprogrammets uppdrag som det beskrivs i FFI:s färdplan.
   Genomförande (viktas 30 procent)
   • Projektets positionering gentemot kunskapsläget nationellt och internationellt.
   • Projektplanens ändamålsenlighet när det gäller en rimlig projekttid och budget för arbetet som ska genomföras.
   Jämställdhet (viktas 10 procent)
   • Bedömning av jämställdhetsaspekter som köns- eller genusperspektiv kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat till projektets problemområde, lösningar och effekter.
   • Teamets sammansättning avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor.
   • Bedömning av hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.
   Aktörer (viktas 10 procent)
   • Bedömning av om rätt organisationer och behovsägare är involverade i rätt omfattning och i rätt tid för att realisera projektets potential.


   Hur bedömer vi?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar.

   Kvalitetsgranskning av ansökan baseras på den elektroniska ansökan som skickats in till Vinnova och hanteras i det delprogram man sökt till.

   Beslutsprocessen och hantering av ansökningarna är densamma för samtliga delprogram och ser ut på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas E-tjänster.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av oberoende experter från relevanta områden och branscher utifrån angivna bedömningskriterier. Bedömarna är förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess och tystnadsplikt.
   3. Vid behov av förtydligande kontaktas projektledaren för kompletterande och enklare frågor digitalt eller per telefon i samband med granskningsmötet.
   4. De oberoende bedömarna ger ett sammanvägt omdöme och rekommendation om avslag eller bifall som sedan behandlas av programrådet i respektive delprogram inom FFI. Programrådet består av representanter från avtalsparterna inom FFI-programmet som Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Scania och FKG. I programrådet ingår även en representant från Mobility Sweden dock utan rösträtt. Vid behov begär Vinnova in skriftliga kompletteringar.
   5. Programrådet bedömer ansökans relevans utifrån ett strategiskt perspektiv i förhållande till aktuell färdplan och lämnar en rekommendation till ansvarig myndighet. Programrådets rekommendation grundas på innehållet i ansökan, ett skriftligt omdöme från bedömarna och eventuella kompletteringar samt kommentarer från FFI:s kansli.
   6. Vid oenighet tas frågan vidare till FFI:s styrelse för bedömning.
   7. Beslut att bevilja eller avslå projektansökan fattas av Vinnova. Trafikverkets besluts verkställs av Vinnova.
  • Om våra beslut

   Inom utlysningen kommer bidrag att beviljas med stöd flera följande förordningar.

   För företag som bedriver ekonomisk verksamhet är det med stöd av förordning 2015:208 om stöd till forskning och utveckling samt innovation, samt med stöd av artikel 25 i GBER. Du hittar dessa förordningar på sidan: Statligt stöd till ekonomisk verksamhet.

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med 5 § i Förordning 2015:208 om stöd till forskning och utveckling samt innovation.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Aktuella villkor samt hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   För projektavtal notera särskilt att:

   • I enlighet med de allmänna villkoren krävs att ett projektavtal upprättas. Observera att detta gäller endast för fullskaliga projekt inom FFI och är inte obligatorisk för förstudier och mindre studier.
   • Avtalet ska vara signerat av samtliga parter senast dagen då första lägesrapporten ska vara Vinnova tillhanda.
   • Vinnova har inga mallar för projektavtal, men till hjälp tillhandahåller Vinnova en generell guide. Eventuellt kan även tidigare utvecklade mallar av näringslivsparterna inom FFI vara intressanta att ta inspiration från.
    På Fordonskomponentgruppens hemsida hittar ni mer information och kontaktpersoner för eventuella frågor gällande avtal.

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   Rapportering och uppföljning:
   • Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med beslut, mallar och särskilda anvisningar som finns på FFI:s hemsida.
   • Projektet ska vara representerat vid de seminarier eller programkonferenser som Vinnova och FFI kommer att anordna och kalla till under projekttiden. Kostnader för medverkan vid sådant seminarium eller programkonferens är stödberättigande. Efter förfrågan ska koordinatorn för projektet förse Vinnova och FFI med bild- och textmaterial för projektkataloger, årsredovisningar och dylikt.
   Stödberättigande kostnader
   • I stället för § 6 i Vinnovas allmänna villkor gäller att stödberättigande personalkostnad hos Projektpart som inte är universitet eller högskola får beräknas till högst 950 kronor per timme, inklusive indirekta kostnader på maximalt 30 procent. Ytterligare påslag för indirekta kostnader får således inte göras.
   Angivande av att projektet finansierats av FFI-programmet.
   • Följande ersätter § 7.3 i Vinnovas allmänna villkor för bidrag: Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   1. Projektbeskrivning enligt mall för förstudier och mindre studier alternativt fullskaligt projekt.
   2. CV-bilaga som innehåller relevanta CV för projektledare och samtliga nyckelpersoner, enligt mall.
   3. Effektlogik enligt mall, maximalt 1 sida. Gäller endast för fullskaliga projekt.
   4. Slutrapport från tidigare finansierat projekt om ansökan baseras på ett tidigare finansierat projekt.

   Ansökan ska endast innehålla de obligatoriska bilagorna, förutom de ansökningar som bygger på tidigare finansierade projekt då en preliminär eller slutgiltig rapport om måluppfyllnad kan lämnas in. Samtliga obligatoriska bilagor ska följa den struktur som finns i respektive mall.

   För projektbeskrivningen gäller:

   • För förstudier och mindre studier: Maximalt 5 sidor med 11 punkters teckenstorlek exklusive försättsblad, sammanfattning och innehållsförteckning. 
   • För fullskaliga projekt: Maximalt 15 sidor i 11 punkters teckenstorlek exklusive försättsblad, sammanfattning och innehållsförteckning.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök­ningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mallar och vägledning – FFI – Vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle (ffisweden.se)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Ansök här

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Tero Stjernstoft

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 96

  Lars Resman

  Kontaktperson för utlysningen

  +46 8 473 31 99

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03867

  Statistik för sidan