Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health: Implementering av medicinteknik inom vård och omsorg 2024

Med den här utlysningen vill vi ge vård- och/eller omsorgsorganisationer möjlighet att arbeta effektivt med implementering av nya innovativa medicintekniska lösningar. Lösningarna ska tydligt bidra till att lösa en definierad utmaning i den sökandes verksamhet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Implementera, testa och utvärdera nya medicintekniska lösningar eller tjänster. Analysera vilka behov som finns för att anpassa tjänster, processer och organisation för att möjliggöra implementering av nya lösningar.

Vem kan söka?

Koordinator ska vara en vård- och/eller omsorgsorganisation som tar emot patienter/brukare och ansvarar för den verksamhet där lösningarna ska implementeras. Samverkan med andra aktörer är önskvärt men ej nödvändig.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka mellan 300 000 kr och 1 500 000 kr. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom det strategiska innovations-programmet Medtech4Health

   Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

   Mer information om programmet

   Med den här utlysningen vill Medtech4Health ge organisationer inom vård- och omsorg möjlighet att arbeta effektivt med introduktion och implementering av nya innovativa medicintekniska lösningar. Projekten ska stödja utvärdering, anpassning och implementering av innovativa medicintekniska lösningar i vård- och omsorg. Implementeringen kan exempelvis kräva att processer eller organisationsstrukturer behöver förändras och anpassas. Lösningarna ska bidra till en effektivare lösning på en väldefinierad utmaning samt kunna skalas och spridas.

   Huvudsökande ska vara en vård- eller omsorgsorganisation som bedriver etablerad verksamhet för rutinvård eller omsorg och som tar emot patienter eller brukare och ansvarar för den verksamhet i vilken lösningarna ska utvecklas, testas och användas.

   Det är önskvärt att projekten samverkar med till exempel myndigheter, upphandlingsenheter, akademi, företag och patient­organisationer. Regionalt och kommunalt samarbete ses som mycket positivt.

   För utlysningen finns en avsatt budget på 10 miljoner kronor. Projekt kan finansieras med lägst 300 000 kronor och högst 1 500 000 kronor under maximalt två år. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Huvuddelen av projektbudgeten bör vara fördelad på vård- eller omsorgsorganisationen.

   Samma projektförslag kan inte söka flera utlysningar finansierade av Vinnova samtidigt.

  • Nya medicintekniska lösningar behöver implementeras snabbare i vården och omsorgen. Med denna utlysning vill Medtech4Health stärka förmågan att utvärdera, testa och införa nya medicintekniska lösningar i organisationer inom vård- och omsorg. Det kan innebära anpassning av lösningarna för att motsvara sökande organisationers behov, samt förändringar av deras processer och organisation.

   De övergripande långsiktiga målen för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health är att medicintekniska innovationer ska bidra till följande:

   • Bättre resurshantering i vård och omsorgsorganisationer
   • Effektivisering av vårdprocesser genom nyttjande av smarta och innovativa medicintekniska lösningar
   • Att patienter, brukare och anhöriga står i centrum inom vård och omsorg
   • Fortsatt nationell och internationell framgång för svenska medicintekniska företag
   • Att Sverige blir internationellt erkänt för excellens inom behovsbaserad medicinteknisk innovation, forskning och utbildning

   Hållbarhet, jämställdhet och inkludering

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Projekt som finansieras i denna utlysning ska – inom ramen för utlysningens prioriteringar – bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen som finns formulerade i Agenda 2030. Det är viktigt både för Medtech4Health och för Vinnova.

   Läs mer om Vinnovas arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Begreppet hållbar utveckling inkluderar ekonomisk, miljömässig och social hänsyn i relation till projektets lösning och hur det genomförs. Vi förväntar oss att det genomsyrar projektupplägg och genomförande.

   Utlysningen ska indirekt bidra till en mer jämställd, jämlik och miljömässigt hållbar vård och omsorg, vilket innebär att alla finansierade projekt ska ha med dessa tre perspektiv. Med det menar vi att parterna i projektet förväntas aktivt verka för jämställdhet och inkludering samt minskad negativ påverkan på miljö och klimat. Det gäller både när ni utvecklar projektet, sätter ihop projektteamet och, när ni analyserar effekterna av den lösning som projektet arbetar med.

   Läs mer om vad Vinnovas arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag

   De lösningar som Medtech4Health vill prioritera i denna utlysning ska:

   • bidra till att geografiskt och socialt öka jämställdheten och jämlikheten inom vård och omsorg
   • minska negativ påverkan på miljö och klimat
   • ge en mer ekonomisk användning av vård- och omsorgsresurserna genom teknikskifte och bidra till en cirkulär ekonomi
   • minska transportbehov av personer och varor
   • minska resurs- och energiförbrukning samt utsläpp av giftiga avfall vid tillverkning och användning
   • bidra till att minska personalutmaningarna inom vård och omsorg.

   Vi uppmanar sökande att titta på aspekter som:

   • Hur kan en produkt, tjänst eller process utformas så resurseffektivt som möjligt?  
   • Ett helhetsperspektiv på lösningarnas livscykel. Är de exempelvis enkla att underhålla, reparera, uppgradera och implementera?

   Tänk särskilt på jämställdhet och inkludering när ni:

   • undersöker behovet eller lösningens problemområde och nyttiggörande – alltså vem som utvecklar idéer och lösningar samt vilka brukar- eller patientgrupper som gynnas av dem och hur detta görs.
   • definierar målgruppen och hur ni inkluderar den i utvecklingsarbetet.
   • sätter samman projektgrupp, eventuell styrgrupp eller fokusgrupp och bjuder in andra projektdeltagare.
   • planerar arbetsfördelning, deltagande, makt och inflytande i projektet samt
   • planerar hur effekterna av föreslaget projekt ska utvärderas

   Handboken"Inkluderande innovation - En handbok inom medicinteknik" är framtagen av Medtech4Health som vägledning för de aktörer som är i inledningsfasen av sitt arbete med jämställdhet och inkludering. Det finns även andra verktyg på medtecharena.se som kan vara användbara i projektet, varför sökande rekommenderas att titta på dessa inför ansökan.

   Identifierade framgångsfaktorer för kärnteamet:

   • Ledarskap och kärnteam i projektgruppen har ett proaktivt ledarskap:
    - med en utnämnd ledare
    - ett lämpligt format och fungerande team
    - ett aktivt samarbete mellan relevanta parter och aktörer.
   • Hantera olika intressen och konflikter inom olika arbetsgrupper.
   • Förstå de enskilda aktörernas drivkrafter och samtidigt få specialister att arbeta för helheten.
   • Skapa en dynamisk miljö där projektparter och projektdeltagare arbetar tillsammans tvärsektoriellt och är delaktiga samt inkluderande.
   • Skapa en värdegrund, psykologisk trygghet, god arbetsmiljö och gemenskap som bygger på samarbete, lärande och produktivitet.
  • Utlysningen riktar sig till vård- och omsorgsorganisationer som vill effektivisera sin verksamhet genom att utvärdera, anpassa och införa nya medicintekniska lösningar. Sökande välkomnas både från offentliga och privata vård- och omsorgsorganisationer.

   Området som definierar medicinteknik är mycket brett. En produkt är medicinteknisk om dess syfte är att diagnosticera, behandla, lindra eller bota en åkomma. Medicinteknik inkluderar en mängd olika produkter till exempel röntgen- och strålbehandlingsapparatur, ortopediska implantat, stentar, skalpeller, journalsystem, rollatorer, pacemakers, dialysapparater och appar.

   Det är önskvärt att projekten samverkar med till exempel myndigheter, upphandlingsenheter, akademi, företag och patient­organisationer. Regionalt och kommunalt samarbete ses som mycket positivt.

   Begrepp som används i utlysningstexten:

   • Vårdgivare: statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver etablerad hälso- och sjukvårdsverksamhet för rutinvård och som tar emot patienter.
   • Omsorgsgivare: Myndighet som har ansvar för eller utför insatser för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning (offentlig omsorgsgivare) och juridisk person eller enskild näringsidkare som utför sådana insatser (privat omsorgsgivare).
   • Brukare: Person som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.
   • Patient: Person som får eller är registrerad för att få hälso- och sjukvård.
   • Medicinteknisk produkt: produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom; påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning; undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning.
  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   För att komma i fråga för finansiering ska projektet omfatta minst en av följande aktiviteter:

   • Testa och utvärdera nya medicintekniska lösningar, samt analysera behovet av att anpassa tjänster, processer och organisation för att kunna införa lösningen.
   • Utvärdera värdet och nyttan av lösningen för patienter, anhöriga och personal, eller den ekonomiska vinsten av införandet.
   • Definiera krav och behov för att möjliggöra anpassning eller upphandling av en ny innovativ medicinteknisk lösning.
   • Breddinförande av en specifik medicinteknisk lösning.

   Projektansökan ska tydligt beskriva:

   • Utmaningen man avser att lösa eller förbättra i den sökandes verksamhet.
   • Den bedömda nyttan för patient, brukare och samhälle då lösningen implementeras.
   • Hur det förväntade slutresultatet ska kunna införas och hur lösningen ska skalas upp eller attrahera följdinvesteringar för vidare utveckling.
   • Hur effekterna av införandet ska mätas.

   Projektets resultat ska på sikt innebära att den sökandes verksamhet förbättras och effektiviseras, ge ökad kvalitet för individ och verksamhet samt bidra till företagets tillväxt.

   Denna utlysning riktar sig inte till projekt som avser:

   • En fysisk produkt eller tjänst som redan är brett accepterad på marknaden.
   • Läkemedel eller bioteknik*.
   • En veterinärmedicinsk idé.

   * Läkemedel kan dock vara en komponent i ett koncept där medicinteknik används för exempelvis dosering eller injektioner. Det kan också vara projekt med implantat som är ytbehandlat med läkemedel för prevention av komplikationer.

   Stödberättigande kostnader

   Den projektbudget som redovisas i ansökan ska endast omfatta så kallade stödberättigande kostnader. Eventuella projektkostnader som inte är stödberättigande bör dock framgå av projektbeskrivningen eftersom de kan ha betydelse för bedömningen.

   Följande kostnader är stödberättigande:

   • Personalkostnader.
   • Avskrivningskostnader för instrument, utrustning och byggnader i den utsträckning som de tas i anspråk.
   • Kostnader för konsulter och licenser.
   • Övriga direkta kostnader, exempelvis material och resekostnader.
   • Indirekta kostnader (overhead) om de förekommer.

   Mer utförlig information om stödberättigande kostnader finns i Vinnovas anvisning till stödberättigande kostnader som du hittar på denna sida

  • För utlysningen finns 10 miljoner kronor avsatt, fördelat över två år. Projekt kan söka lägst 300 000 kronor och högst 1 500 000 kronor. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Huvuddelen av budgeten bör vara fördelad på vård- och omsorgsorganisationen.

   Tillåten stödnivå för varje bidragsmottagare varierar beroende på om ni är en ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet och vilken stödgrund som används.

   Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats

   All verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet. Det betyder att även icke-vinstdrivande organisationer kan klassas som ekonomiska verksamheter om de erbjuder varor och tjänster på en marknad. Det är inte avgörande vilken rättslig form verksamheten har, hur den finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Organisationen själv besvarar och ansvarar ytterst för bedömningen av om de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.

   I denna utlysning gäller följande:

   • Icke-ekonomisk verksamhet
    Vård- och omsorgsgivare i offentlig regi, akademi och forskningsorganisationer finansieras med max 50 procent av sina stödberättigade kostnader. Samma bestämmelser gäller privata organisationer som utför projektet inom ramen för sin icke-ekonomiska (offentliga) verksamhet.
   • Ekonomisk verksamhet
    - För privata vård- och omsorgsgivare inom ramen för sin ekonomiska verksamhet beror stödnivån på om stöd av mindre betydelse kan användas, se avsnitt 8.
    - Om det är möjligt att använda stöd av mindre betydelse gäller samma medfinansieringskrav som för icke-ekonomisk verksamhet. Bifoga blanketten ”Intyg om stöd av mindre betydelse” till ansökan som du hittar på denna sida under rubriken "Stöd av mindre betydelse"
   • De stödnivåer som gäller fastställs med stöd av artikel 25 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014, experimentell utveckling. De varierar beroende på verksamhetens storlek och projektets natur.  Mer utförlig information om stödnivåer finns i ”Tabell över stödnivåer för statligt stöd” som du hittar här
   • Utländska aktörer som saknar filial eller tjänsteställe i Sverige kan inte söka medel från Vinnova.
  • Formella krav

   Endast de ansökningar som uppfyller följande formella krav bedöms:

   • Sökande organisation (koordinator) ska vara en vård- eller omsorgsorganisation som tar emot patienter eller brukare och ansvarar för den verksamhet i vilken lösningarna ska utvecklas, testas och användas.
   • Projektparterna ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor och dessa ska vara skrivna enligt utlysningens mallar och följa kraven på format.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
  • Vad bedöms? 

   Bedömningen av ansökan görs efter hur väl projektet bidrar till utlysningens syfte och mål. Bedömningen sker enligt följande kriterier: 

   Potential 
   • I vilken utsträckning det föreslagna projektet har förutsättningar att leda till implementering av nya medicintekniska lösningar.
   • I vilken utsträckning den nya lösningen skapar nytta för patienter, brukare och anhöriga samt effektiviserar sökandes vård och omsorgsverksamhet.
   • I vilken utsträckning lösningen har potential att skalas upp och spridas nationellt och internationellt och därmed skapa vidare nytta och effektivitet.
   • I vilken utsträckning lösningen bidrar positivt till en hållbar tillväxt och de globala målen i Agenda 2030 inom svensk medicinteknisk industri.
   • I vilken utsträckning projektet bidrar till ökad jämställdhet.  
   Aktörer 
   • Teamets sammansättning med avseende på kompetens och erfarenhet 
    Involvering och inkludering av patienter, anhöriga, användare och behovsägare.
   • Samarbete över regions- och kommungränser.
   • Teamets sammansättning med avseende på könsfördelning, samt jämställd fördelning av makt och inflytande. 
   Genomförbarhet
   • I vilken utsträckning:  
    - vård- eller omsorgsgivare är engagerade i projektets genomförande.
    - ändamålsenliga aktiviteter definieras i projektplanen för att de uppsatta projektmålen ska kunna nås. 
    - projektets planerade aktiviteter bedöms kunna genomföras i enlighet med budget och tidsplan.
   • Har relevanta hållbarhetsperspektiv har integrerats i projektplanen.

   Hur går bedömningsprocessen till?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar till utlysningen.

   Beslutsprocessen ser ut så här:

   • Ansökan görs i Vinnovas e-tjänster.
   • Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en sammansatt grupp av särskilt utsedda och av Vinnova förordnade bedömare.
   • Bedömarna diskuterar gemensamt resultatet av de individuellt utförda bedömningarna. 
   • Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras. 
   • Beslut meddelas till sökande. 
  • Vinnovas beslut

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till koordinatorn för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag. Av beslutet framgår hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag. 

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Aktuella villkor hittar du på Vinnovas webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Eventuell vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även följande anvisningar:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid projektledarmöten och andra obligatoriska aktiviteter som anordnas inom Medtech4Health.
   • Vid kommunikation om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
   • Bidrag till datainsamling för uppföljning av Medtech4Healths verksamhet
    Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till Medtech4Health via e-post: kontakt@medtech4health.se. Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.
   • Projektledaren ska i samband med slutrapporteringen fylla i en kort webenkät som du hittar här

   Kompletterande anvisningar kan beslutas för enskilda projekt.

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänster.

   Där laddar ni också upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Projektbeskrivningen ska skrivas i den mall som kan laddas ned från utlysningens webbsida. Den får omfatta maximalt 10 stående A4-sidor skrivna med typsnittet Arial, 11 punkters text.
   • CV-bilaga med minst en deltagare från varje organisation
    CV-bilagan ska bestå av CV för projektledaren samt övriga nyckelpersoner i teamet och vara skriven enligt mallen som laddas ned från utlysningens webbsida. CV ska lämnas för minst en deltagare från varje organisation. Varje persons CV ska omfatta max en A4-sida och varje projektpart måste representeras av minst en person. Varje CV-bilaga laddas upp som en separat fil med typsnittet Arial, 11 punkters text.

   Om någon av dessa bilagor inte är korrekt ifylld, saknas helt eller andra bilagor finns inkluderade, kan ansökan avslås av formella skäl.
   Bilagorna hittar du här

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Läs mer om handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Strömberg, Programdirektör Medtech4Health

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 855 68 78

  Sara Näsström

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  Mia Olsson

  Administrativa frågor

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00313

  Statistik för sidan