Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Startups steg 2 våren 2021

Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vårt bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Följdfinansiering för att fortsätta utveckla lösningen eller affären från ert steg 1-projekt

Vem kan söka?

Detta erbjudande riktar sig enbart till de nystartade småföretag som slutrapporterat sitt steg 1-projekt. De formella kraven från steg 1 gäller fortfarande.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag från Vinnova är 900 000 kronor. I denna utlysning finansierar vi högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Alltså måste ni stå för minst 10 procent av kostnaderna själva.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Förnyelsen av marknader, industrier och samhällen drivs och utvecklas genom konkurrerande innovativa idéer och initiativ från företag, innovatörer och entreprenörer. Utvecklingen sker under osäkerhet om vad som kommer att lyckas och endast några få kommer att bli framgångsrika. Osäkerheten och riskerna som entreprenörer, innovatörer och nystartade företag (startups) tar genom att våga testa nya teknologier, affärsmodeller och produkter/tjänster på nya innovativa sätt utgör viktiga motorer i förnyelsen av marknader, industrier och samhällen. Även om projekten inte skulle leda till de resultat man hoppats på, är individernas lärdomar värdefulla då dessa individer ofta startar nya innovativa projekt. Programmet Innovativa Startups är en av flera insatser inom ramen för Vinnovas verksamhet som bland annat avser att bidra till en mer experimentell ekonomi.

   I programmet Innovativa Startups vill Vinnova stödja unga, innovativa, hållbara och jämställda företag som med hjälp av vår finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Målet är att skapa förutsättningar för företag att utveckla sina verksamheter i faser där annan finansiering är svår att få.

   På kort sikt vill vi genom denna utlysning inom Innovativa Startups bidra till:

   • ökad förmåga hos unga företag att bygga affärer genom att interagera med marknad, verifiera och validera erbjudanden och affärsmodeller
   • ökad medvetenhet hos unga företag att jobba med hållbarhet och jämställdhet som konkurrensdrivande faktorer i sina affärer

   På lång sikt vill vi genom denna utlysning bidra till:

   • fler företag som utvecklat sin affärsmässighet, växer och är lönsamma i internationell konkurrens
   • fler företag vars innovation bidrar till att skapa värde för kunden, samhället och miljön
   • ett hållbart och jämställt företagande som stärker Sveriges konkurrenskraft genom innovationer som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • Detta erbjudande riktar sig bara till företag som beviljats bidrag i Innovativa Startups steg 1 och lämnat in slutrapport för det projektet. Ni kan inte söka steg 2 om ni fått finansiering i steg 2 tidigare.

   Vi riktar oss till nystartade svenska företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad och vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och är skalbar. Företagets verksamhet ska kunna bidra till FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

   Formella krav på sökande företag avseende ålder, storlek, bolagsform med mera, finns redovisade under avsnittet Formella krav för att ansökan ska bedömas. Företaget måste uppfylla samtliga krav för att bli aktuellt för bedömning och beviljande av bidrag.

  • Vi vill att ni, baserat på resultaten från steg 1-projektet, tar nästa viktiga steg i utvecklingen av affären och därmed reducerar risker och ökar attraktiviteten hos företaget och affären gentemot finansiärer, kunder och partners.

   Er ansökan ska därför tydligt ange status för affären och företaget efter steg 1-projektet och vad ni anser vara nästa värdeskapande steg (exempelvis uppskalning, test av viktiga hypoteser kring affären, att närma er betalande kund eller attrahera finansiär), samt vilka möjligheter som öppnas för er affärsutveckling givet att steg-2-projektet lyckas.

  • Om hållbarhet

   Hållbarhet handlar om miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter och deras inverkan på samhället och miljön. Enkelt beskrivet ska en hållbar affärsmodell se till att de positiva effekterna i modellen överstiger de eventuellt negativa effekterna på samhället och/eller miljön.

   Positiva effekter > negativa effekter

   Er tjänst eller produkt kommer troligtvis ha både negativa och positiva effekter på samhället och miljön. Fundera själv på vilka effekter som kommer att skapas genom användningen av er produkt eller tjänst. Vilka intressenter kommer att påverkas antingen positivt och/eller negativt av effekterna?

   Exempelvis, anta att ert företag driver en process för effektiv resursanvändning i verkstadsföretag. I ett större perspektiv bidrar ni till minskad skogsskövling på grund av att det behövs mindre papper och därmed krävs en mindre mängd råmaterial i produktionen. Samtidigt kan det vara så att det i er process uppkommer biprodukter som ger skadliga effekter på miljön. Kan de positiva effekterna som skapas av er affär överväga de negativa effekterna?

   Bidrar er affärsidé till Agenda 2030-målen?

   Innovationer är avgörande för att uppnå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Ju fler innovationer baserade på hållbara affärsidéer, desto större är chansen att vi gemensamt kommer närmare målsättningen för Agenda 2030. Fundera på vilka effekter er affärsidé kommer att skapa. Kan de positiva effekterna bidra till något eller några av Agenda 2030-målen?

   De 17 globala målen är integrerade. Om affärsidén bidrar till ett av målen, påverkas ofta även ett eller flera andra mål eller delmål. I takt med att företagets affärsmodell utvecklas behöver ni kunna följa upp effekterna och tydligt påvisa att er affärsidé leder till de förväntade effekterna.

   Jämställdhet

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, som ett mål i sig men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv. 

   En aspekt handlar om att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. En annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Ett tips är att läsa mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss.

  • Hur stort bidrag kan ni söka?

   Vinnovas finansiering av projektet kan maximalt uppgå till 900 000 kronor. I denna utlysning finansierar Vinnova högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna, det vill säga att ni måste stå för minst 10 procent av kostnaderna själva.

   Vad får Vinnovas bidrag användas till?

   Vinnovas bidrag får användas till ett fortsättningsprojekt till steg 1-projektet för att utveckla affären och ta företaget till nästa nivå, närmre betalande kunder eller annan finansiering.

   Observera att finansiering inte kan ges för samma aktiviteter som ni har fått bidrag för i steg 1-projektet.

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader som är stödberättigande och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Följande kostnadsslag får ni till exempel använda bidraget till:

   • personalkostnader (anställda i företaget) och kostnader för externa konsulter och licenser
   • avskrivningskostnader för instrument, utrustning och byggnader som är relevanta för projektet under projekttiden
   • kostnader för material, resekostnader och liknande

   Notera att bidragsmottagare får göra påslag för faktiska indirekta kostnader, dock högst med 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader.

   Förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den bland annat ska:

   • vara faktisk och kunna styrkas
   • ha uppkommit hos det sökande företaget
   • ha uppkommit under projektperioden
   • vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed
   • vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet
   • vara i enlighet med det sökande företagets interna policys och riktlinjer, särskilt med avseende på miljö- och klimatpåverkan

   Läs mer om vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och hur ni beräknar stödberättigande kostnader.

   Notera att obetald arbetstid (även kallad pro-bono) inte är en stödberättigad kostnad och därmed inte tillåtet som medfinansiering. Alla löner måste betalas ut och bokföras, det vill säga vara faktiska och reviderbara, precis som övriga kostnader för att de ska vara stödberättigande.

  • Hur bedömer vi?

   De ansökningar som uppfyller samtliga formella krav granskas av minst tre särskilt utsedda bedömare som är förordnade av Vinnova.

   De projekt som rankas högst av bedömarna kallas till intervju på Vinnova. Intervjuerna kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams 3-12 maj 2021.

   Vi tar inte emot kompletteringar av ansökningar i efterhand, om vi inte själva efterfrågat dessa.

   Inför en eventuell intervju kommer vi att ta en kreditupplysning på sökande företag, inklusive eventuella partner- och anknutna företag.

   Vad bedömer vi?

   Ansökan bedöms utifrån bedömningskriterierna nedan för att urskilja vilka projekt som har störst potential och är i behov av följdfinansiering sett till den utveckling som skett och de behov som uppstått genom steg 1-projektet.

   Notera att frågan om köns- och/eller genusperspektiv, som finns i början av ansökningsmallen, också ingår som en del av vår bedömning.

   Relevans
   • i vilken mån ansökan visar att företaget tagit hänsyn till konkreta lärdomar, insikter och förflyttning genom steg 1-projektet
   • i vilken mån ansökan visar att företaget trovärdigt motiverat vilka affärsmässiga utmaningar som kvarstår i utvecklingsprojektet (validera, verifiera och utveckla affären/lösningen) för att ta företaget till nästa nivå, samt varför ytterligare finansiering från Vinnova behövs för att projektet ska kunna genomföras
   • i vilken mån ansökan visar att affärsidén eller lösningen efter genomfört steg 1 fortfarande kan motiveras vara nyskapande och avsevärt bättre än befintliga affärer/lösningar inom området
   Potential
   • i vilken mån ansökan visar att affärsidén och lösningen möter ett behov eller en efterfrågan på marknaden
   • i vilken mån ansökan visar att affärsidén har en skalbar affärsmodell
   • i vilken mån ansökan tydligt visar att företaget har immateriella tillgångar som ger dem ett försprång gentemot sina konkurrenter
   Genomförande
   • i vilken mån ansökan tydligt visar om budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål, exempelvis tidsplan, aktiviteter och om personalkostnaderna är skäliga (inte för höga eller för låga)
   • i vilken utsträckning ansökan visar att företaget planerar att involvera kunder, användare, finansiärer och eventuella partners i arbetet med att utveckla och validera erbjudande och affärsmodell
   • i vilken mån ansökan visar på en trovärdighet i företagets plan för fortsatt finansiering och kommersialisering
   Team
   • i vilken mån ansökan visar att företaget har tillgång till den kompetens, erfarenhet, samarbetsparter och det nätverk som behövs för att utveckla affärsidén och lösningen till en framgångsrik affär
   • i vilken mån ansökan visar teamets potential, ambitionsnivå och förmåga att utveckla affärsidén och lösningen i förhållande till de uppsatta projektmålen
   Hållbarhet
   • i vilken mån ansökan visar att företaget bidrar positivt till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030
   • i vilken mån ansökan visar att företaget strävar mot att öka sina positiva effekter och minimera sina negativa effekter ur ett hållbarhetsperspektiv
   Jämställdhet
   • i vilken mån ansökan visar att företaget argumenterat för relevans av kön och/eller genusperspektiv kopplat till företagets verksamhetsområde och/eller lösning
   • i vilken mån ansökan trovärdigt och övertygande visar på en medvetenhet om jämställdhet inom teamet och i fördelningen av nyckelpositioner inom företaget
  • För att en ansökan ska bedömas och kunna beviljas måste företaget uppfylla samtliga nedanstående formella krav. Kraven ska vara uppfyllda både vid ansökningsdeadline den 16 mars 2021 och beslutsdatumet den 10 juni 2021.

   De formella kraven grundar sig på statsstödsreglerna för finansiering av nystartade företag samt EU:s definition av små och medelstora företag. Vinnovas krav är något snävare än dessa regler för att vi i denna utlysning ska nå vår avsedda målgrupp. Alla kategorier av småföretag är berättigade att söka, under förutsättning att eventuella partner- och anknutna företag tillsammans med sökande företag uppfyller personal- och omsättningskravet.

   Läs mer om EU:s definition av små och medelstora företag och vad partner- och anknutna företag betyder.

   Ägarbilden till sökande företag ska anges i ansökan, inklusive om sökande företag omfattas av undantagsregeln och i så fall vilka/vilken ägare det gäller. Undantagsregeln finns beskriven i EU:s SMF definition på sidan 17.

   Läs mer om statsstödsreglerna för finansiering av nystartade företag under artikel 22.

   Det är ert ansvar att säkerställa att den information ni anger i er ansökan är korrekt. Det innebär att ni står för risken vid en eventuell granskning och beslut om återkrav. Observera att ni på begäran ska kunna visa upp underlag som styrker att nedanstående stämmer vid de datum som angivits i utlysningstexten och i samband med eventuell revision.

   Vi kommer endast att bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Sökande företag är ett svenskt registrerat aktiebolag som bedriver verksamhet i Sverige. Med svenskt aktiebolag anses i detta fall även utländska aktiebolag som har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket. Projektet ska bedrivas av den svenska filialen, som också ska bära kostnaderna.
   • Sökande företag har maximalt 49 anställda, observera att detta inkluderar eventuella partner- och anknutna företag
   • Sökande företag är yngre än fem år vid beslutstillfället 10 juni 2021, det vill säga registrerat tidigast 10 juni 2016. Är företaget ett nyförvärvat lagerbolag beräknas åldern på företaget från när företaget registrerades hos Bolagsverket. Bolagsverkets registreringsdatum gäller.
   • Sökande företag är inte börsnoterat
   • Sökande företag har inte tagit över ett annat företags verksamhet
   • Sökande företag har inte delat ut vinst
   • Sökande företag har inte bildats genom en företagskoncentration (om inte samtliga företag som koncentrerades är yngre än fem år vid beslutstillfället 10 juni 2021)
   • Sökande företag har en nettoomsättning eller balansomslutning lägre än två miljoner kronor i det senaste bokslutet (räkenskapsåret 2020). Om ett bokslut inte har upprättats ännu får ni uppskatta värdena för räkenskapsåret 2020. Observera att detta inkluderar eventuella partner- och anknutna företag.
   • Sökande företag har samma organisationsnummer i steg 2 som i steg 1
   • Sökande företag har inte skickat in mer än en ansökan i denna utlysning
   • Sökande företag har inte beviljats bidrag i programmet Innovativa Startups steg 2 tidigare
   • Sökande företag har inget pågående projekt eller ansökan för beredning inom programmet Innovativa Startups eller Innovationsprojekt i företag
   • Sökande företag ska ha avslutat och slutrapporterat steg 1-projektet senast vid stängning av denna utlysning. Observera att slutrapporten inte behöver vara godkänd av Vinnova
   • Samtliga obligatoriska bilagor är bifogade ansökan

   Dessutom ska projektledaren för projektet vara anställd i eller firmatecknare för sökande företag under projekttiden.

   Obligatoriska bilagor
   • dokument motsvarande registreringsbevis för utländska företag, exempelvis om sökande företag har en utländsk ägare eller dotterbolag (i de fall som det är aktuellt)
   • tabell över personalbudget (se mall på utlysningens hemsida)
   Frivillig bilaga
   • en bilaga på maximalt två sidor, till exempel illustrationer eller förklarande diagram

   Observera att inga andra bilagor än de som är efterfrågade får bifogas ansökan.

  • Om våra beslut

   Beviljade bidrag betalas ut med stöd av EU-kommissionens förordning nr 651/2014, artikel 22, stöd till nystartade företag.

   Bidrag kan komma att beviljas med stödgrunden de minimis, det vill säga ”stöd av mindre betydelse”, enligt EU-kommissionens förordning nr 1407/2013.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade projekt

   Företag som blir beviljade finansiering måste följa Vinnovas allmänna villkor som gäller vid beslutsdatumet. De allmänna villkoren innehåller bland annat regler om förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering av resultat ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Vi kan komma att göra återkommande uppföljningar av effekter från till exempel marknadsintroduktioner och följdinvesteringar i upp till tio år efter att projektet avslutats.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni lämnar oriktiga uppgifter, beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Datum
   Ändring
   11 jan 2021

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-04040

  Statistik för sidan