Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020

Vi erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering.

Vem kan söka?

Aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda som kan presentera minst 2 årsredovisningar och har driftställe i Sverige. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 miljoner kronor. Vi kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Små och medelstora företag utgör en betydande del av det svenska näringslivet vad gäller antal företag och antal anställda.

   Vinnova vill som en del av vårt uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet.

   Vi gör detta genom att finansiera aktiviteter som har förutsättningar att främja ekonomisk utveckling samt bidra till ett hållbart samhälle. Detta kan ske dels som en avkastning på den investering vi gör med offentliga medel; dels genom att hållbarhet öppnar upp för nya möjligheter och kan leda till ökad attraktivitet, ökade investeringar samt ökade vinster.

   Eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt vill vi att vår finansiering kommer både kvinnor och män till godo. Vi vill även att våra investeringar leder till en diversifierad och mer jämställd näringslivs- och samhällsutveckling som gör Sverige till ett internationellt föredöme.

   Läs mer om vårt arbete med jämställd innovation och vad det innebär för dig som söker bidrag från oss.

   Med utlysningen Innovationsprojekt i små och medelstora företag vill vi bidra till utveckling av innovationer som

   • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att stärka sin konkurrenskraft och sitt värdeskapande. Med innovation menar vi att den tilltänkta lösningen ska vara ny och medföra ett stort värde. Värdet kan antingen vara i förhållande till företagets kunder genom att adressera deras behov på ett väsentligt bättre sätt än konkurrerande eller alternativa lösningar; eller till företaget självt genom att skapa avgörande konkurrensfördelar för företaget i termer av reducerade kostnader eller ökad produktivitet (t. ex. effektivare produktion, ny affärsmodell osv).
   • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att bredda sin kundbas genom att exploatera befintliga eller nya marknader
   • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att utveckla ny kunskap och andra unika tillgångar, materiella eller immateriella, som stärker företagens affärshållbarhet och ger företagen ett försprång i utvecklingen och exploatering av framtida innovationer
   • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet, genom att satsa på utveckling av hållbara innovationer, det vill säga nya produkter, tjänster och processer som bidrar till ett hållbart samhälle
   • förbättrar små och medelstora företags förmåga att driva och leda framtida innovationsprojekt
   • är i ett tidigt utvecklingsskede där företaget har svårt att investera i utveckling eller erhålla privat finansiering pga. osäkerheter och risker

   Om hållbarhet

   Målen för hållbar utveckling erbjuder stora möjligheter för näringslivet att utveckla sina affärer. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet.

   Fler och fler företag har insett hur deras arbete med att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda2030 ger större mening och engagemang hos kunder och anställda, vilket ofta leder till ökad lönsamhet och produktivitet.

   Läs mer om Vinnovas arbete för att nå de globala målen

   Se fler exempel på hur företag bidrar till de globala målen

  • Denna utlysning riktar sig till etablerade små och medelstora aktiebolag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få.

   Vi riktar oss till företag som redan har en produkt på marknaden och som har både vilja och förmåga att växa och stärka sin konkurrenskraft och sitt värdeskapande genom att satsa på innovation.

   För detaljer om vad vi menar med innovation och vilka projekt och aktiviteter som vi vill finansiera inom ramen för utlysningen, se kapitlet Vad finansierar vi?

   Företaget ska ha driftställe i Sverige, där verksamheten för projektet ska bedrivas.

   För en lista över samtliga behörighetskrav, se kapitlet Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

  • Vi finansierar projekt som ska leda till produkter, tjänster eller processer som kännetecknas av hög grad av innovation och som har

   • ett nyhetsvärde på marknaden, dvs att de för kunden är nya eller väsentligt bättre än konkurrerande eller alternativa befintliga lösningar

   eller

   • ett nyhetsvärde för företaget självt, dvs att de skapar avgörande konkurrensfördelar i termer av reducerade kostnader eller ökad produktivitet

   Den föreslagna lösningen ska även vara hållbar i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, utan att detta sker på bekostnad av andra mål.

   Ett beviljat projekt får starta tidigast den 11 mars 2021, dock senast den 1 juni 2021. Projektet får pågå till och med den 31 december 2022.

   Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter. Det kan till exempel vara att:

   • utveckla ny kunskap
   • validera och verifiera nya affärsmodeller
   • utveckla en första fungerande prototyp, inklusive komponenter som utgör delar av komplexa system
   • genomföra demonstration, pilotarbete, eller testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster vars egenskaper ännu inte är slutgiltigt beslutade, med syfte att möjliggöra ytterligare tekniska förbättringar
   • utföra en så kallad Freedom to Operate-analys (FTO)

   Se kapitlet Beslut och villkor för information om stödnivåer för respektive kategori av aktiviteter.

   Exempel på aktiviteter vi inte finansierar

   • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar inför utvecklingsprojektet. Aspekter som konkurrenssituation, kundbehov, tänkbara kunder och samarbetspartner samt en hypotes om affärsmodell ska vara utredda och tydligt beskrivna i projektansökan
   • Arbete med immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckling av immaterialrättsliga strategier och skydd (med undantag för FTO-analyser)
   • Rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter (dvs. aktiviteter som kan förväntas ingå i ordinarie produktutveckling). Detta gäller även om ändringarna kan innebära förbättringar
   • Marknadsföring och försäljning, ordinarie affärsutveckling (till exempel lansering av befintligt erbjudande på ny marknad), löpande drift, investeringar i utrustning/verktyg, kvalitetssäkring, certifiering eller motsvarande (till exempel CE-märkning) samt utbildningsinsatser och kurser

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Med stödberättigande kostnader menar vi de kostnader som ni har för att genomföra projektet och som helt eller delvis kan täckas av vårt bidrag.

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska

   • vara verklig och reviderbar
   • bäras av sökande företag
   • vara hänförlig till projektet
   • ha uppkommit under den projekttid som framgår av vårt beslut
   • vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed
   • vara i enlighet med företagets egna interna policys och riktlinjer

   Redovisning av projektkostnaderna ska i bokföringen vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner.

   Läs mer om vilka kostnader som betraktas som stödberättigande

   Om moms

   Samtliga stödberättigande kostnader ska som huvudregel redovisas exklusive moms. Det innebär att momsen inte är en stödberättigande kostnad.

   Om ert företag inte är momsredovisningsskyldigt kan dock momsen vara en faktisk kostnad och är då stödberättigande. Endast om ni som företag kan styrka att momsen är en faktisk kostnad för er får den tas upp och utgöra en del av de stödberättigande kostnaderna. Ni ska då ta upp momsen ihop med den kostnad som momsen hör till och inte separat.

  • Maximalt bidrag som kan beviljas per projekt är 2 miljoner kronor.

   I denna utlysning finansierar Vinnova upp till 50 procent av företagets stödberättigande kostnader i det ansökta projektet. Observera dock att denna stödnivå inte är möjlig att uppnå för vissa projekt. Finansieringsandelen för projekt är beroende av företagsstorlek och av kategori av aktivitet som ni söker medel för (se kapitlet Beslut och villkor för mer information).

   Företagets egen del av finansieringen får inte bestå av bidrag från andra offentliga aktörer än Vinnova, såsom andra statliga myndigheter eller statliga bolag.

   Observera att lån från offentliga aktörer som till exempel Almi, i vissa fall kan anses vara bidrag och därmed utgöra statsstöd. För det fall att medfinansiering sker via ett sådant lån är det upp till varje enskild sökande att säkerställa att lånet inte utgör bidrag.

  • Vi kommer endast att bedöma ansökningar som vid utlysningens stängningsdatum uppfyller följande formella krav:

   Företaget 

   • Sökande företag är ett aktiebolag 
   • Företaget har driftställe i Sverige. Verksamhet för det tilltänkta projektet bedrivs vid det svenska driftstället och kostnaderna i projektet bärs av driftstället  
   • Företaget har lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket, varav den senaste ska bifogas denna ansökan medan den föregående ska lämnas in vid eventuell intervju och endast på begäran av Vinnova
   • Företaget har minst 3 och max 249 anställda. Kravet avser medelantalet anställda (arbetsvolym under räkenskapsåret räknat i antalet heltidstjänster) enligt den senast registrerade årsredovisningen  
   • Den senast registrerade årsredovisningen visar att nettoomsättningen överstiger 1 miljon svenska kronor
   • Företaget har inte skickat in fler än en ansökan i denna utlysning 
   • Företaget har slutrapporterat eventuella tidigare beviljade projekt inom programmen Innovationsprojekt i företag, Innovativa startups eller Social innovation

   Projektet 

   • Sökt belopp uppgår maximalt till 2 miljoner kronor och motsvarar maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader 
   • Företagets del av finansieringen utgörs inte av bidrag från andra offentliga aktörer än Vinnova, såsom andra statliga myndigheter eller statliga bolag 
   • De aktiviteter som företaget ska genomföra under projekttiden är inte påbörjade när denna ansökan lämnas in till Vinnova 

   Ansökan 

   • Den bifogade projektbeskrivningen är gjord enligt obligatorisk mall. Beskrivningen omfattar maximalt 14 sidor 
   • Den senast registrerade årsredovisningen har bifogats ansökan. Årsredovisningen ska vara signerad  
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska 
  • Inkomna ansökningar kommer att bedömas gentemot följande kriterier

   Potential

   Kriteriet Potential delas in i delkriterierna Innovation och konkurrenskraft samt Hållbarhet

   Innovation och konkurrenskraft
   • I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för och motiverar att den tänkta lösningen har ett högt nyhetsvärde eller innovationshöjd
   • I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för och motiverar att den tänkta lösningen adresserar ett konkret kundbehov och skapar en tydlig och unik kundnytta gentemot konkurrerade alternativ samt ger upphov till kunders betalningsvilja och en lönsamhet för företaget; eller att lösningen skapar avgörande konkurrensfördelar för företaget i termer av till exempel reducerade kostnader eller ökad produktivitet
   • I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för att det finns en tydligt beskriven nåbar marknad som kan generera tillväxt och lönsamhet för företaget, samt att den marknaden stegvis går att nå med den strategi och affärsmodell som beskrivs
   • I vilken mån ansökan trovärdigt redogör för och motiverar att företaget genom projektet kan utveckla ny kunskap och andra tillgångar, materiella eller immateriella, som förbättrar företagets förmåga och förutsättningar att utveckla framtida innovationer
   Hållbarhet
   • I vilken mån ansökan trovärdigt argumenterar för att den tänkta lösningen bidrar positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, utan att det riskerar att ske på bekostnad av andra mål; att ansökan redogör för eventuella risker i relation till hållbarhetsmålen, eventuella målkonflikter samt planerade åtgärder för att minska möjliga negativa effekter som projektet kan medföra

   Genomförbarhet

   • I vilken mån ansökan visar att budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål
   • I vilken mån ansökan trovärdigt visar att teamet och företaget har tillgång till de resurser och den kompetens och erfarenhet som behövs för att genomföra projektet

   Aktörer

   • I vilken mån ansökan trovärdigt visar att företaget har förmåga till, och en övertygande plan för, att vidareutveckla, kommersialisera och exploatera projektets resultat. Utöver planerat tillvägagångssätt värderas företagets ekonomiska förutsättningar samt dess roll och position i branschen/värdekedjan
   • I vilken mån ansökan visar att företagets strategi för hantering av immateriella tillgångar (om relevant) är trovärdig
   • I vilken mån ansökan trovärdigt visar att roller och ansvar i projektteamet är jämställt fördelade mellan kvinnor och män med avseende på både fördelning av nyckelpositioner och tidsmässigt engagemang av personresurser i det planerade arbetet

   Andra aspekter som vägs in i vår bedömning

   För att ert projekt ska vara aktuellt för finansiering gäller även att:

   • projektet innehåller godkända utvecklingsaktiviteter (se kapitel Vad finansierar vi? för exempel på godkända aktiviteter)
   • företaget ska kunna finansiera sin andel av projektets kostnader
   • företaget kan ta emot det bidrag som det söker enligt statsstödsreglerna (se kapitel Beslut och villkor) och att det är motiverat för Vinnova att ge statsstöd till företaget givet företagets tillgång till egna resurser samt möjligheterna till alternativ finansiering på den privata marknaden

   För företag som tidigare fått finansiering från Vinnova kommer genomförande och utfall av föregående projekt att vägas in i vårt beslut.

   Hur bedömer vi?

   Inkomna ansökningar konkurrerar inbördes inom ramen för utlysningens budget.

   För att bedöma vilka projekt som bäst uppfyller bedömningskriterierna så anlitar vi bedömare från relevanta områden och branscher. Bedömarna är särskilt förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess.

   Bedömningen baseras på den information som står i ansökan. Varje ansökan som innehåller tillräcklig information för att kunna bedömas och som uppfyller samtliga formella krav (se kapitel Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan) utvärderas områdes-/branschvis av minst fyra bedömare.

   De projekt som bedöms bäst uppfylla kriterierna går vidare i urvalsprocessen och kallas till en intervju.

   Intervjuer planeras äga rum digitalt mellan den 25 januari och den 10 februari 2021.

   Vi kommer att ta kontakt med de företag som ska intervjuas mellan den 18 och den 22 januari. Observera att vi inte har möjlighet att uppdatera er innan dess.

   Efter intervjun gör Vinnova en helhetsbedömning som ligger till grund för vårt beslut om att bevilja eller avslå ansökan.

  • Om våra beslut

   Bidrag beviljas med stöd av 9 § i vår förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

   Läs Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Läs mer om stödberättigande kostnader i kapitel Vad finansierar vi?

   Projektets aktiviteter ska ingå i någon av följande kategorier:

    

   Maximal stödnivå i % av projektets totala kostnad, beroende på företagsstorlek

   Kategori av aktiviteter ni söker stöd för

   Litet företag

   Medelstort företag

   Stort företag

   Genomförbarhetsstudie

   Exempel: utförande av en Freedom to Operate-analys

   50

   50

   50

   Industriell forskning

   Exempel: Framtagning av ny kunskap, utveckling av en första fungerande prototyp

   50

   50

   50

   Experimentell utveckling

   Exempel: genomförande av demonstration, pilotarbete eller testning och validering

   45

   35

   25

   Definition av kategorierna finns i avsnitten 85, 86 och 87 på sidan 25 i förordningen (EU) nr 651/2014.

   Beträffande företagsstorlek använder vi oss av definitionen av små och medelstora företag enligt EU-kommissionen.

   Läs mer om detta i dokumentet Användarhandledning om definitionen av SMF-företag

   OBS! Äger ert företag andra företag till mer än 25 procent, eller ägs ert företag till mer än 25 procent av något annat företag eller investerare, kan det hända att ni inte klassas som ett litet eller medelstort företag i tabellen ovan. I sådana fall anpassas den maximala stödnivån till den som gäller för stora företag.

   Läs Kommissionens SMF-definition eller ta kontakt med Vinnova om ni har frågor angående detta.

   Inom ramen för programmet Innovationsprojekt i företag använder vi standardiserade beslutsmotiv. Detta innebär att beslutsmotiv gällande avslag endast kommer att peka ut det kriterium eller de kriterier där ansökan i konkurrensen inte bedömts vara tillräckligt övertygande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   Projekt får startas tidigast den 11 mars 2021 (dock senast den 1 juni 2021) och avslutas senast den 31 december 2022.

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektledaren ska, senast vid inlämning av startrapporten, vara verksam i det sökande företaget
   • Vinnovas rätt enligt allmänna villkor § 7.3 att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter eller övrig information om och från projektet gäller inte

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Datum
   Ändring
   30 sep 2020

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Team Innovationsprojekt i företag

  Kontaktpersoner på Vinnova

  +46 8 473 31 90

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-02903

  Statistik för sidan