Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens vardagsmat - testa visionära idéer för hållbarhet och konkurrenskraft

Vinnova jobbar för en framtid där det är självklart att vi alla äter hållbar och hälsosam mat. En framtid där ett konkurrenskraftigt näringsliv bidrar till ett matsystem som tryggt försörjer oss år efter år. Med den här satsningen vill vi möjliggöra för etablerade företag att i samarbete med andra testa möjligheter som har potential att bli innovationer för ett hållbart, hälsofrämjande och konkurrenskraftigt matsystem med god beredskap. Vi vänder oss till aktörer som har visionära idéer men där risken för att satsa är för hög eller där relevant kompetens saknas.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Testa idéer som kan leda till helt nya lösningar. Kanske med senaste framsteg i forskning och avancerad teknik eller utforska nya affärsmodeller. Lösningarna ska göra markant skillnad för ett hållbart, hälsosamt och konkurrenskraftigt matsystem.

Vem kan söka?

Etablerade företag som är minst fem år och har minst fem anställda. Vi vill se ansökningar där etablerade företag samarbetar med minst en annan projektpart, till exempel startups, universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 1 miljon kronor per projekt. Projekten kan pågå i upp till ett år. Utlysningens preliminära budget är 11 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Med den här satsningen vill Vinnova bidra till att öka innovationshöjden i matsystemet. Utlysningen riktar sig till etablerade företag som i samarbete med andra vill testa och utveckla innovativa lösningar. Lösningar som är nya för Sverige eller till och med nya för världen och markant skiljer sig från existerande alternativ.

   Projekt ska ta tillvara idéer till innovationer som har hög potential för hållbarhet och som bidrar till konkurrenskraft inom det svenska matsystemet. Projektet sker tillsammans med minst en annan aktör, med relevant kompentens för att kunna testa och utveckla idén.

   Genom att stödja projekt där möjligheter till banbrytande eller nya lösningar utforskas och testas genereras insikter och nya förmågor. Det stärker även möjligheter till ytterligare innovationsaktiviteter. Sammantaget kan det på sikt bidra till ökad innovationshöjd i livsmedelskedjan och ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom matsystemet.

   Utlysningen erbjuder bidrag till projekt med upp till 1 miljon kronor per projekt. Förväntad projekttid för mindre projekt i denna utlysning är runt 6 månader. Maximal projekttid är 1 år.

  • Vinnova vill bidra till en framtid där det är självklart att vi alla äter hälsosam och hållbar mat. Vi kallar det framtidens vardagsmat. Vi jobbar för ett hållbart, hälsosamt och konkurrenskraftigt matsystem. Ett sådant matsystem behöver ett starkt näringsliv med beredskap att tryggt försörja oss år efter år. Det behöver också förmåga att göra det under de förändrade förutsättningar som samhället står inför med utmaningar kring miljö och klimat, råvaror, energi, krig, ekonomi och sjukdomar.

   För att ställa om till ett hållbart matsystem och för att stärka företagens konkurrenskraft är innovationsförmåga centralt. För att snabba på omställningen och för att svenska innovationer ska ta plats på den globala marknaden krävs mer banbrytande innovationer. Innovationer som avviker från och utmanar det vedertagna sättet att till exempel producera, förädla, sälja eller konsumera mat.

   Det finns potential att öka innovationshöjden i Sverige. Studien ”Innovation i livsmedelskedjan” visar att innovationsgraden i livsmedelsnäringen är hög men att innovationshöjden är låg jämfört med andra näringar i Sverige (Sweden Food Arena, 2021). Med den här satsningen vill Vinnova bidra till att öka innovationshöjden i matsystemet. Utlysningen riktar sig till etablerade företag som i samarbete med andra vill testa och utveckla nya innovativa lösningar. Lösningar som är nya för Sverige eller till och med nya för världen och som markant skiljer sig från det existerande. Lösningarna ska bidra till ett hållbart matsystem, där de tre dimensionerna av hållbarhet - miljömässig, social och ekonomisk - kan adresseras.

   Innovationer inom matsystem behöver inte alltid leda till värdeskapande och affärsmöjligheter för mataktörer. De kan också möta behov och utgöra lösningar inom andra sektorer än livsmedel. Samtidigt kan utveckling och innovation inom andra sektorer vara avgörande för att bidra till lösningar inom livsmedelsområdet. Idéer från andra branscher som skulle kunna appliceras inom matsystemet på nya sätt kan vara intressanta.

   Vad ska hända i projekten?

   • Möjligheter till banbrytande eller nya lösningar utforskas och testas.
   • Idéer utvecklas som inte är en del av det ordinarie utvecklingsarbetet.

   Vilka direkta resultat ser vi att projekt i utlysningen leder till?

   • Att nydanande innovativa idéer med hög risk tas till vara och vidareutvecklas eller testas.
   • Att det finns tydliga beslutsunderlag, både om affärsmöjligheter och hållbarhetsvinster av innovationer, för att underlätta att ta nästa steg.
   • En ökad förmåga hos näringslivet i matsystemet att kunna genomföra innovationsprojekt med hög innovationshöjd. Exempelvis genom erfarenhet och stärkta kontaktnät och tillgång till spetskompetens eller banbrytande teknik.
   • Att erfarenheterna från projektet genererar ytterligare innovationsaktiviteter. Det kan handla om ytterligare investeringar i forskning och innovation eller följdprojekt inom exempelvis EUs ramprogram för forskning och innovation eller Avancerad digitalisering.

   Vilka effekter ser vi att utlysningen kan bidra till att skapa?

   • Ökad innovationshöjd i matsystemet. Fler etablerade företag utvecklar lösningar som är nya för Sverige och till och med nya för världen.
   • Att innovativ utveckling och tillämpning av de senaste framstegen inom forskning och avancerad teknik nyttiggörs i matsystemet och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft.
   • Ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom matsystemet.
   • Ett större utbud av hälsosam mat och en mer hälsosam livsmedelskonsumtion.
   • Resultat från projekten bidrar till att bygga upp resilienta system för försörjning av livsmedel.
   • Livsmedelsindustrin ser i större utsträckning möjligheterna med forskning och innovation, blir mer drivande, och efterfrågar detta från universitet, högskola och forskningsinstitut.

   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I den här utlysningen bedöms även den aspekten.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Utlysningen riktar sig till etablerade företag med idéer till innovationer som har hög potential för omställningen till ett hållbart och hälsosamt matsystem, och som bidrar till konkurrenskraft.

   Projektet sker genom aktiv medverkan från det etablerade företaget tillsammans med minst en annan aktör, med relevant kompentens för att kunna testa och utveckla idéen. Se avsnitt 6 om krav.

   Vi ser att kompetens från startups, universitet, högskolor och forskningsinstitut kan vara viktiga för att lyckas uppnå de förväntade resultaten. Se avsnitt 2 för mer information.

   Med etablerat företag avses bolag som är minst fem år gamla och har minst fem heltidsanställda. För detaljerade villkor se avsnitt 6 "Vilka grundkrav gäller för att vi ska bedöma er ansökan?”.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter.

   Det kan till exempel vara att:

   • utveckla ny kunskap
   • utforska nya affärsmodeller
   • utveckla en första fungerande prototyp   

   Det kan också handla om att genomföra:

   • demonstration
   • pilotarbete
   • testning och validering av nya lösningar 

   I projekten testas möjligheter som kan leda till banbrytande eller nya lösningar med hög innovationshöjd.

   Med banbrytande menar vi att det avviker från och utmanar det vedertagna sättet att till exempel producera, förädla, sälja eller konsumera mat.

   Att lösningar är nya och har hög innovationshöjd kännetecknas av att de är nya för Sverige eller nya för världen, och att de i hög grad skiljer sig från existerande lösningar.

   Lösningarna ska göra markant skillnad för ett hållbart, hälsosamt och konkurrenskraftigt matsystem. Det gäller med andra ord inte stegvisa förbättringar, exempelvis av ett produktsortiment.

   Utlysningen finansierar inte aktiviteter som innebär rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga lösningar eller andra pågående verksamheter. Det vill säga aktiviteter som kan förväntas ingå i ordinarie produkt- eller affärsutveckling.

  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Bidrag beviljas med högst 1 miljon kronor från Vinnova. Projekttiden är som längst 1 år.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   Hur stort bidrag varje deltagande projektpart kan få beror främst på:

   • vilka aktiviteter som projektparten ska genomföra i projektet
   • projektpartens storlek och verksamhet

   I den här utlysningen ger vi statsstöd till Experimentell utveckling. I vissa fall kan Industriell forskning vara aktuell. Utlysningen kan också ge statsstöd i form av De minimis-stöd (stöd av mindre betydelse). I utlysningen kan vi också ge stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet, det vill säga Icke statsstöd.

   Experimentell utveckling

   Kan förenklat beskrivas som att kombinera, forma och använda befintliga kunskaper för att ta fram nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster.  För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Industriell forskning

   Kan förenklat beskrivas som att söka ny kunskap genom planerad forskning eller kritisk analys för att utveckla eller markant förbättra produkter, processer eller tjänster.För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Hur stor andel av kostnaderna vi kan finansiera, det vill säga den maximala stödnivån, beror på organisationens storlek och typ av aktivitet.

   De minimis-stöd (stöd av mindre betydelse)

   I den här utlysningen kan vi också ge stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis-stöd. Vi kan finansiera upp till 100 procent av en projektparts kostnader.

   En organisation kan ta emot stöd till ett maxbelopp över en treårsperiod i den här stödformen, oavsett finansiär och projekt.

   För maxbelopp se Regler för bidrag

   Det betyder att om samma organisation tagit emot stöd av mindre betydelse i andra projekt från andra finansiärer, påverkar det hur stort stödet kan bli i den här utlysningen.

   För att beviljas detta stöd behöver ni lämna in ett intyg om de-minimistöd när ni skickar in ansökan.

   Länk till de minimis-intyg

   Inte statsstöd

   I den här utlysningen kan vi också ge stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet, det vill säga Icke statsstöd. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas den här formen av stöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning. Indirekta kostnader får utgöra max 30 procent av personalkostnader

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav, så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   Krav på etablerat företag

   • Företaget är ett aktiebolag med svenskt organisationsnummer och bedriver ekonomisk verksamhet i Sverige.
   • Företaget har fler än fem heltidsanställda vid ansökningstillfället den 18 juni. Med heltidsanställd avses en person som jobbar heltid i företaget. Om två personer arbetar halvtid i företaget, räknas detta som en heltidsanställd.
   • Företaget har lämnat in minst fyra årsredovisningar till Bolagsverket.
   • Företagets senast registrerade årsredovisning ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan.
   • Företaget har inga betalningsanmärkningar, som exempelvis skuldsaldo till Kronofogdemyndigheten eller andra legala anmärkningar i sin kreditupplysning.

   Krav på projektet

   • Projektgruppen ska bestå av minst två projektparter varav minst en är ett etablerat företag.
   • Projektparter ska vara juridiska personer.
   • Etablerat företag är koordinator för projektet.
   • Projektledaren ska vara anställd i eller firmatecknare hos koordinatorn och vara namngiven i ansökan.

   Krav på ansökan

   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Projektbeskrivning finns bifogad och den överskrider inte 12 sidor, typsnitt Times New Roman 12 punkter. Anvisad mall ska användas.
   • CV för nyckelpersoner finns bifogade. Anvisad mall ska användas.

   Krav på bidragsmottagaren

   • Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd eller som genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, eller som hos Kronofogde­­myndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning.
   • Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.
   • Vi tar kreditupplysning på alla sökande som inte är offentliga aktörer, och bidrag beviljas inte organisationer med det lägsta kreditbetyget C.
   • En organisation som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
  • Vad bedömer vi?

   Kriteriet Potential väger tyngst i bedömningen. Det viktas i den sammanvägda bedömningen.

   Potential
   • Den idé som projektet testar har hög innovationshöjd, är ny för Sverige eller till och med för världen, eller är av banbrytande karaktär.
   • I vilken utsträckning projektets idé kan åstadkomma skillnad för olika dimensioner av hållbarhet, såsom miljö, klimat, hälsa, beredskap. Samt hur det bidrar till konkurrenskraft inom matsystemet.
   • Hur väl projektet bedöms bidra till ökad jämställdhet
   Aktörer
   • Projektets trovärdighet avseende partnernas ömsesidiga intresse, engagemang och delaktighet. Att projektet är tydligt efterfrågat av medverkande etablerade företag.
   • Att individer i projektet har den förmåga, kompetens och trovärdighet som krävs för projektets genomförande.
   • Hur väl sammansatt projektteamet är när det gäller könsfördelning. Samt hur väl makt och inflytande fördelas jämnt mellan könen i projektteamet.
   Genomförbarhet
   • Projektet resulterar i nödvändiga underlag för beslut om hur idén kan tas vidare.
   • Projektet har förutsättningar att skapa engagemang och kan leda till ökade satsningar från fler aktörer, det vill säga att projektet resulterar i att skapa faktisk handling vidare.
   • Projektets aktiviteter är tydligt beskrivna och motiverade.
   • Projektplanen är realistisk i relation till budget och mål.

   Hur bedömer vi?

   Varje ansökan bedöms och betygssätts av minst tre särskilt utsedda bedömare som är experter med kompetens som är relevant för ansökan. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.

   Om sökande har pågående projekt hos Vinnova kommer även sökandes kapacitet att delta i flera projekt parallellt att bedömas.

   Vinnovas formella beslut baseras på bedömarnas betyg och utlåtanden.

   Utöver en individuell bedömning av varje ansökan så eftersträvar vi i den här utlysningen att åstadkomma en portfölj utifrån de beviljade projektens inriktningar, geografiska spridning och sammansättning av aktörer.

  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni, om ni är flera parter, måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal.
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   • Projekt som har beviljats bidrag ska medverka i aktiviteter som är kopplade till utlysningen. Kostnader för sådan medverkan är en stödberättigande kostnad.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Får maximalt omfatta 12 stående A4-sidor med 12 punkters text, typsnitt Times New Roman. Projektbeskrivningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • CV-bilaga
    Relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Bilagan förväntas inkludera minst ett CV per projektpart. Varje CV får maximalt vara 1 A4-sida med 12 punkters text, typsnitt Times New Roman. CV-bilagan ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Läs mer om handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jesper Orhammar

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 31 53

  Erika Ax

  Handläggare

  + 46 8 473 3143

  Alex Alvsilver

  Handläggare/ Frågor

  + 46 8 473 30 55

  Åsa Finth

  Administratör

  + 46 8 473 31 04

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00833

  Statistik för sidan