Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gestalta framtidens hållbara lösningar inom mobilitets- eller matsystemet

Vill du vara med och bidra till att utforma framtidens hållbara mobilitets- eller matsystem? Vinnova erbjuder projektparter att utforma framtidsprototyper. Syftet är att stimulera förmågan att föreställa sig och förstå olika framtider samt skapa dialog för att agera mer strategiskt och tillsammans forma framtidens mobilitets- eller matsystem för en långsiktigt hållbar utveckling.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för att utifrån ett framtidsscenario gestalta en prototyp om en möjlig framtid. Detta för att stimulera förmågan att föreställa oss olika framtider, generera diskussioner och forma framtidens mobilitets- eller matsystem i en hållbar riktning.

Vem kan söka?

Tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom spekulativ design och mobilitets- eller matsystemet. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom spekulativ design.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan söka bidrag upp till 700 000 kronor per projekt. Total bidragsbudget är cirka 7 miljoner för mobilitetssystemet och cirka 7 miljoner för matsystemet.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Vinnovas satsning Gestalta framtidens hållbara lösningar inom mobilitets- eller matsystemet erbjuder projekt att med utforskande metoder bidra till att göra framtiden mer greppbar genom så kallade framtidsprototyper. Tillsammans med utvecklare, designers, forskare, experter, och aktörer inom mobilitets- eller matsystemet vill vi levandegöra framtiden på ett sätt som skapar engagemang och förändring.

   Framtidsprototyperna kan vara fysiska objekt, digitala simuleringar eller fysiska eller virtuella miljöer som deltagare kan interagera med och därmed också bidra med sina tankar, farhågor och förhoppningar om framtiden.

   Målet med satsningen är att stimulera vår förmåga att föreställa oss olika framtider, generera diskussioner och forma framtidens mobilitets- eller matsystem i en hållbar riktning.

   Projektparter ska ta fram ett framtidsscenario och en prototyp. Scenariot ska vara baserat på signaler eller aktuella skeenden i samhället kopplade till mobilitets- eller matsystemet. Framtidsprototypen, som levereras vid projektslut, tas fram genom metoden spekulativ design.

   Den här utlysningen riktar sig till samverkansprojekt genom tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom spekulativ design och mobilitets- eller matsystemet. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två parter, varav minst en med kompetens inom spekulativ design.

   Vinnova kan bevilja upp till 700 000 kronor per projekt. Total budget för utlysningen är cirka 7 miljoner kronor för mobilitetssystemet och cirka 7 miljoner kronor för matsystemet.

   Den framtidsprototyp som projektet utformar ska demonstreras i mitten av januari 2025 på en vernissage som anordnas av Vinnova. Utöver det ska projekten delta i en kickoff vid projektstart.

  • Denna utlysning syftar till att stimulera förmågan att lyfta blicken och föreställa sig olika tänkbara framtider för ett hållbart mobilitetssystem eller matsystem genom att utveckla framtidsprototyper för att göra framtiden mer konkret och greppbar. Vilka framtider vill vi ska finnas, hur kan vi ta oss dit och hur kan vi undvika framtider vi inte vill skapa?

   De globala utmaningarna är stora, samtidigt som samhällsutvecklingen går allt snabbare. För att kunna ta de modiga beslut som krävs så behövs verktyg som kan hjälpa oss förstå vad som väntar framöver. För att kunna hantera omställningar och nya utmaningar måste aktörer i innovationssystemet bli bättre på att förstå framtiden.

   Ett sätt att göra det är genom att använda sig av strategisk framsyn. Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss insikter, förståelse, inspiration och motivation som gör att vi kan forma framtiden – och inte bara låta den hända. Det handlar inte om att förutspå framtiden, det kan ingen göra, utan om att utifrån den kunskap vi har idag arbeta med scenarier om möjliga framtider. Med hjälp av dem kan vi ta de beslut idag som formar vår morgondag så som vi vill.

   I ett framsynsarbete arbetar man datadrivet och identifierar mönster baserade på signaler och analyser. På så sätt kan man se när till exempel förändrade beteenden, nya affärsmodeller eller nya tjänster är på väg att växa fram. Utifrån vad som är viktigast för den nödvändiga omställning vi står inför väljer man sedan ut områden där man skapar fördjupade scenarier.

   Läs mer om framsyn

   Ett sätt att arbeta med fördjupade scenarier är framtidsprototyper som är en del av metoden spekulativ design.

   Läs mer om spekulativ design

   En framtidsprototyp är en “sak från framtiden” såsom en produkt eller pryl som man skulle kunna besöka, se, känna, höra eller på annat sätt uppleva. Det kan också vara en process, en tjänst, informationsmaterial eller en miljö som man kan tänka sig kommer att finnas i framtiden. En framtidsprototyp är medvetet framtagen för att väcka tankar om möjliga framtider, önskade och oönskade, som har potential att skapa engagemang och dialog. Upplevelser kan göra det lättare för deltagare att föreställa sig hur en möjlig framtid kan te sig.

   Genom att göra framtider konkreta och begripliga med potentiella framtidsscenarier kan vi lättare fatta beslut och föra dialog mellan olika målgrupper om hur vi bäst bemöter en osäker framtid och formar hållbara mobilitets- och matsystem.

   Projekten bestämmer vilken miljö de vill använda för att visa upp prototyperna. I denna utlysning ser vi gärna att man nyttjar möjligheten till att tänka brett, holistiskt och inkluderande inom mobilitets- eller matsystemet, även om projektet avgränsas till ett specifikt framtidsscenario.

   Projekten väljer att söka inom antingen mobilitets- eller matsystemet. Läs mer om respektive område nedan.

   Mobilitetssystemet

   Transport- eller mobilitetssystemet är avgörande för förflyttning av människor, gods och andra samhällstjänster och är därmed centralt för att samhället ska kunna fungera. Omställningen till ett fossilfritt, hållbart mobilitetssystem kräver mer än enbart satsningar på rena tekniska lösningar, effektiviseringar av fordonsflottan eller nya produkter och tjänster. Det kräver nya innovativa arbetssätt och samarbeten.

   Med hållbar mobilitet menas alla aktiviteter som möjliggör förflyttningar eller icke-förflyttningar av människor, gods eller andra samhällsfunktioner som är effektiva, hälsosamma, klimatneutrala och tillgängliga och innefattar hela systemet.

   • Samtliga transportslag (exempelvis väg, sjöfart, järnväg, flyg).
   • Utbud av transporter (exempelvis gods- och persontransporter, fordonsindustrin, tjänsteleverantörer, infrastruktur, logistik, kollektivtrafik).
   • Efterfrågan på transporter (exempelvis konsumenter, medborgare, företag).
   • System- och samhällsaktörers roll inom mobilitet (policy och regelsystem, planerings- och beslutsprocesser).

   Aldrig tidigare har utvecklingen gått så snabbt och hela mobilitetssystemet med alla dess trafikslag är i förändring. Vi nås av information och drivkrafter från samhället inom bland annat AI, självkörande fordon, elektrifiering, ökade förväntningar på tillgänglighet och delad mobilitet, policy och regelverk exempevis miljözoner och utsläppsrätter som påverkar hur vi reser.

   Parallellt sker det en rad samhällsutmaningar som också har en påverkan på mobilitetssystemet. Det kan röra sig om klimatpåverkan, pandemier, ökad övervakning som påverkar integritet och säkerhet, ökade klyftor och utanförskap, hälsoutmaningar samt global oro. Vi har ett val att – utifrån ett systemperspektiv – forma framtidens mobilitetssystem i en hållbar riktning.

   Projekten ska ta fram ett framtidsscenario där en eller flera signaler inom mobilitet som vi redan idag kan se tecken på illustreras utifrån en eller flera samhällsutmaningar. Scenariot skall beskriva en vardaglig händelse, situation eller sammanhang i en tänkbar framtid som adresserar mobilitetssystemet. Framtidsprototypen ska utspela sig i ert framtidsscenario och inspirera och provocera till dialog för det framtida mobilitetssystemet.

   Matsystemet

   Matsystemet behöver genomgå en snabb omställning för att bli hållbart. Enligt Food and Agriculture Organization of the United Nations( FAO) är ett hållbart matsystem ett matsystem som levererar säker och näringsrik mat för alla på ett sådant sätt att de ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna för att skapa säker och näringsrik mat för framtida generationer inte äventyras.

   Läs mer om FAO

   I dagsläget står matproduktion och konsumtion för 25 procent av de globala växthusgasutsläppen och dessa utsläpp måste åtminstone halveras. Fjorton procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer från jordbrukssektorn, där utsläppen främst består av metan och lustgas från djurens fodersmältning, gödselhantering och kväveomvandling i mark. Samtidigt rankas dagens matvanor som en av de största riskfaktorerna för ohälsa och tidig död i befolkningen i Sverige.
   Läs mer på Naturvårdsverket om jordbruk och utsläpp av växthusgaser

   Läs mer på Livsmedelsverket om matvanor och sjukdomar

   Parallellt sker en rad samhällsutmaningar som också har en påverkan på samhället och matsystemet, exempelvis klimatförändring, pandemier, digitalisering, ökade klyftor och utanförskap. Vi har ett val att – utifrån ett systemperspektiv – forma framtidens matsystem i en hållbar riktning.

   Det här erbjudandet handlar om att bidra till att utforma framtidens hållbara matsystem. Projekten som söker medel för framtidsprototyper kopplade till matsystemet ska också koppla till något av de mål, även kallat missioner, som drivs av nationella innovationsplattformar inom satsningen "Ett nytt recept för matsystemet". Vi efterfrågar projekt med framtidsprototyper som bidrar till att väcka tankar om olika önskvärda eller icke-önskvärda framtider.

   En framgångsrik framtidsprototyp ska kunna integreras i innovationsplattformarnas arbete.

   Framtidsprototyperna ska också kunna användas för att dra lärdom kring hinder och möjligheter, och användas för att mobilisera mer resurser och aktiviteter för att bidra till omställningen mot ett hållbart matsystem.

   Framtidsprototyperna ska bidra till att illustrera upplevelser som gör det lättare för deltagare att föreställa sig hur en möjlig framtid skulle kunna te sig, som skapar engagemang och som gör det möjligt att fatta beslut och föra dialog kring framtiden utifrån innovationsplattformarnas identifierade missioner.

   Innovationsplattformarnas missioner är:

   • År 2035 främjar matsystemet ett friskt liv för alla.
   • I framtiden är Sverige självförsörjande, har en hållbar produktion och klarar 30 dagar utan tillgång till importerade insatsvaror eller livsmedel.
   • Inom ett decennium är en tredjedel av den mat som konsumeras i en stad producerad, förädlad och såld i staden.
   • Regenerera matsystemet till 2038.
   • År 2035 äter alla ny fermenterad mat varje dag.
   • År 2033 säkrar Sveriges publika matmiljöer människans, samhällets och naturens behov.
   • Svenska proteiner i världsklass.
   • År 2040 är nio av tio måltider som konsumeras i Sverige inom planetens gränser.

   Här kan du läsa mer om Ett nytt recept för matsystemet och Innovationsplattformarnas missioner

   Agenda 2030 och jämställdhet

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen. Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Det är viktigt att framtidsprototyperna beaktar ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Den här utlysningen riktar sig till samverkansprojekt genom tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom spekulativ design och mobilitets - eller matsystemet. Vi tror att en gestaltning av en möjlig framtid görs bäst i projektkonstellationer som består av olika roller med olika kompetens.

   Det kan behövas olika aktörer som:

   • kan grunderna i framsyn, signalspaning och scenarioframtagning.
   • kan facilitera samtal med olika målgrupper.
   • kan mobilitets- eller matsystemet.
   • har förmåga att designa och bygga prototyper.
   • har tillgång till en plats där framtidsscenariet kan utspela sig.

   Det är dock inte ett krav att alla dessa aktörer medverkar i projektet.

   Aktörskonstellationen ska utgöras av juridiska personer som exempelvis företag, ideella organisationer, offentlig sektor och forskningsorganisationer. Den ska bestå av minst två parter, varav minst en med kompetens inom spekulativ design som till exempel innovatörer, designers, framtidsforskare eller liknande med dokumenterad kompetens inom spekulativ design och förmåga att bygga prototyp.

   För sökande inom matsystemet ska framtidsprototyperna kopplas till något av de mål, även kallat missioner, som drivs av nationella innovationsplattformar inom satsningen "Ett nytt recept för matsystemet".

   Sökande bör föra en dialog med någon av innovationsplattformarna för att främja att framtidsprototypen kan dockas in i plattformarnas arbete.

   Kontaktuppgifter till respektive innovationsplattform hittar ni här

   Utländska projektparter är välkomna att delta i projekten, men en förutsättning för att få bidrag från Vinnova är att projektparten är verksam och har driftställe eller filial i Sverige.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Finansieringen planeras framför allt omfatta skapandet av framtidsprototypen, men även utveckling av framtidsscenario och anpassningar av miljön eller skapandet av nya miljöer för att presentera och visa upp resultatet.

   Exempel på aktiviteter som det går att söka finansiering för är:

   • att utveckla, testa och utvärdera prototypen
   • signalspaning
   • omvärldsbevakning
   • dialog med målgrupper
   • kommunikationsinsatser.

   De projekt som beviljas medel ska även delta i två obligatoriska aktiviteter, en kickoff och en vernissage som anordnas av Vinnova. Sökande förväntas avsätta projektmedel för dessa aktiviteter vid framtagande av projektbudget.

   Vidare förväntas sökande ha en tydlig strategi för kommunikation och spridning av resultat då projektet ses som en kommunikativ insats. Det kan handla om kommunikativa insatser som exempelvis film, blogg webbplats eller annat.

   Vinnova tillhandahåller även en blogg om framsyn där projekten förväntas vara aktiva. Projekten kan även komma att filmas via Vinnovas egna kommunikationsinsatser.

   Stödgrund och stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Här hittar du Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader

   I denna utlysning kommer bidrag att beviljas med stöd av någon av följande stödgrunder:

   • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom kategorin experimentell utveckling i enlighet med 9 § Vinnovas stödordning och artikel 25 GBER.
   • De minimis i enlighet med 2 § Vinnovas stödordning och de minimisförordningen.
    Innan de minimisstöd kan beviljas måste ett intyg om stöd av mindre betydelse skickas in till Vinnova. Detta görs i samband med ansökan.
    Läs mer om de minimis-stöd och ladda ner blanketten här
   • Icke statsstöd i enlighet med Vinnovas instruktion.
    Organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas icke statsstöd. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad. En organisation som söker Icke statsstöd är ytterst ansvarig för bedömningen att den inte bedriver ekonomisk verksamhet.

   Bidragsmottagare får endast använda bidraget till stödberättigande kostnader. För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och uppstå inom projekttiden. Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. Detta gäller även för eventuella parter som inte är bidragsmottagare.

   Alla detaljer om stödnivåer för olika syften och organisationstyper finns i en tabell i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där hittar du även GBER förordningen.

  • Maximalt bidrag per projekt är 700 000 kronor. Budgeten för utlysningen är cirka sju miljoner kronor inom mobilitetssystemet och cirka sju miljoner kronor inom matsystemet.

   Hur stort bidrag en projektpart kan beviljas beror bland annat på vilken stödgrund bidraget beviljas enligt samt organisationens storlek. I dokumentet tabell över stödnivåer för statligt stöd förtydligas vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd.

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som skickats in med fullständigt ifyllda mallar och uppfyller följande formella krav:

   • Bidragsmottagare är juridiska personer med svenskt organisationsnummer med filial eller driftställe i Sverige. Endast kostnader som uppkommer i filialens eller driftställets verksamhet i projektet är stödberättigande.
   • Projektet ska genomföras av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom spekulativ design och förmåga att bygga prototyper.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökan innehåller bilagorna Projektbeskrivning och CV enligt de mallar som tillhandahålls på utlysningens hemsida och enligt det format som beskrivs i avsnitt 9.
   • Ansökningarna ska vara inne senast klockan 14:00 den sista ansökningsdagen via Vinnovas e-tjänst. När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.
  • Vad bedömer vi?

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan.

   Potential (viktas 40 procent)
   • Hur väl projektet fångar upp signaler utifrån omvärldsbevakning och adresserar aktuella samhällsutmaningar för att beskriva och levandegöra ett framtida scenario och prototyp, samt hur relevant prototypen är för ett hållbart mobilitets-eller matsystem.
   • Hur tillgänglig prototypen är för målgrupper vad gäller val av plats och demonstration.
   • Potential att inspirera och provocera till dialog.
   • Potential till att lärdomar och resultat kan tas vidare och spridas efter avslutat projekt.
   • Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet och inkludering.
   Aktörer (viktas 30 procent)
   • Projektkonstellationens tillgång till kunskap och kompetens inom mobilitets- eller matsystemet.
   • Projektkonstellationens tillgång till kunskap och kompetens inom spekulativ design och gestaltning av en framtidsprototyp.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet (viktas 30 procent)
   • Hur effektivt insatsens syfte och mål uppnås enligt projektplan och budget.
   • Projektets förmåga att genomföra kommunikationsinsatser, dokumentera genomförande och fånga projektresultat.
   • Förutsättningar att genomföra projektet inom tidsramarna.
   • Hur projektet har inkluderat processer för att främja jämställdhet och inkludering.

   Hur bedömer vi?

   Inkomna ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms i konkurrens av interna och externa bedömare. Ansökningar inom mobilitetssystemet och matsystemet konkurrerar inte med varandra. Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna.

   Vinnova förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljperspektiv vid urvalet av ansökningar som beviljas. När det gäller matsystemet betyder detta bland annat att vid urval av framtidsprototyper kommer Vinnova ta hänsyn till framtidsprototypernas koppling till Innovationsplattformarnas missioner, att framtidsprototyperna adresserar olika områden, geografisk spridning.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:
   Den framtidsprototyp som projektet utformar ska demonstreras i mitten av januari 2025 på en vernissage som anordnas av Vinnova. Utöver det ska projekten delta i en kickoff vid projektstart.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här längre ner på sidan.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning, maximalt 7 sidor med 12 punkters teckenstorlek enligt mall på utlysningssidan.
   • CV-bilaga som innehåller relevanta CV för projektledare och samtliga nyckelpersoner enligt mall på utlysningssidan.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Informationsmöte 2 februari

  Inspelningen av informationsmötet täcker bara första delen som rör spekulativ design och framsyn. Den bifogade presentationen är från hela mötet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Johanna Johansson

  Frågor inom Hållbar mobilitet

  +46 8 473 30 65

  Catharina Zajcev

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 65

  Jesper Orhammar

  Frågor inom Mat-området

  +46 8 473 31 53

  Jenny Sjöblom

  Frågor inom Mat-området

  +46 8 473 31 35

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-04105

  Statistik för sidan