Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cybersäkerhet för avancerad digitalisering 2024

Vinnova erbjuder finansiering av projekt som ska utveckla lösningar till de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya avancerade digitaliseringslösningar implementeras. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden. Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer, metoder, policy och andra aspekter som kan bidra till ökad cybersäkerhet. Projektens löptid ska vara maximalt två år.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som utvecklar lösningar till de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya avancerade digitaliseringslösningar implementeras i verksamheter. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov.

Vem kan söka?

Projekten ska drivas av industrin och näringslivets behov, konsortiet ska består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag i spannet mellan 2 och 10 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets stödberättigande projektkostnader. Preliminär budget för utlysningen är 50 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom programmet Avancerad digitalisering

   Den här utlysningen erbjuder finansiering av projekt som ska utveckla lösningar till de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya avancerade digitaliseringslösningar implementeras i verksamheter. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden.  

   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering som är ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar. Programmets utgångspunkt är system-av-system aspekten, där kombinerade dataflöden från flera system möjliggör nya och utökade användningsområden. Sammankopplade system som delar data underlättar många processer och skapar nya möjligheter men kan även innebära säkerhetsrisker. En grundförutsättning för att industrin och näringslivet ska kunna använda avancerade digitala lösningar är att data och flöden mellan system är robusta ur ett cybersäkerhetsperspektiv.  

   Mer information om programmet
    
   Övergripande lärdomar och resultat från finansierade projekt ska kunna delas öppet efter projektavslut för att bidra till Sveriges gemensamma förmåga att skapa robusta och säkra digitala lösningar. 
    
   Utlysningen riktar sig till konsortier bestående av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Sökanden kan vara från industri, näringsliv, akademi, institut, offentlig verksamhet eller myndigheter. Projekten ska drivas av industrins och näringslivets behov och behovsägare ska vara engagerade i projekten. 
    
   Projektens löptid kan vara maximalt 2 år. Varje enskilt projekt kan söka bidrag i spannet mellan 2 och 10 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets stödberättigande projektkostnader. Utlysningens totala budget är 50 miljoner kronor.

    

  • Den här utlysningen syftar till att lösa en del av de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när nya avancerade digitaliseringslösningar ska implementeras. Projekten som finansieras i denna utlysning ska adressera industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden. Övergripande lärdomar och resultat från finansierade projekt ska kunna delas öppet efter projektavslut för att bidra till Sveriges gemensamma förmåga att skapa robusta och säkra digitala lösningar. 
    
   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering som är ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.

   Den här utlysningen syftar särskilt att bidra till följande resultatmål inom programmet: 

   • Sverige har förmåga att utveckla nästa generations digitala lösningar.
   • Svensk industri har en förmåga att snabbt nyttja nya digitala lösningar.
   • Ta fram lösningar för ökad interoperabilitet mellan digitala produkter, tjänster och system. 

   Programmets utgångspunkt är system-av-system aspekten, där kombinerade dataflöden mellan olika system möjliggör nya och utökade användningsområden. Ihopkopplade system som delar data underlättar många processer och skapar nya möjligheter men kan även innebära säkerhetsrisker. En grundförutsättning för att industrin och näringslivet ska kunna använda avancerade digitala lösningar är att data och flöden är robusta ur ett cybersäkerhetsperspektiv.  
    
   Med cybersäkerhet menas här inte enbart skydd mot antagonistiska hot eller attacker, utan skydd mot sårbarheter som kan leda till oönskade konsekvenser i bred bemärkelse. Stabiliteten hos digitala system beror även på skydd mot naturliga hot, systemfel och mänskliga misstag som kan skapa störningar och avbrott i den digitala funktionaliteten. En hög nivå av cybersäkerhet kan dels hjälpa till att undvika förekomsten av incidenter, dels undvika oönskade konsekvenser ifall en incident ändå skulle uppstå.  
    
   Regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst som ett medel för att klara den gröna omställningen. I dagsläget utvecklas nya digitala tekniker i snabb takt och implementeras kontinuerligt i verksamheter runt om i Sverige. När dessa tekniker ska implementeras uppstår det ofta säkerhetsutmaningar och frågeställningar som behöver hanteras.  
    
   Nedan listas några exempel på möjliga frågeställningar att arbeta med i projekten utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv: 

   • Mjukvaror behöver uppdateras flera gånger i timmen. Hur kan vi säkerställa att system som hanterar hundratals Gbit/s kan uppdateras under drift utan att tappa funktionalitet?
   • Tillgången till stora mängder data, tillsammans med framsteg i beräkningskapacitet, har möjliggjort utvecklingen av tillämpningar inom artificiell intelligens. Hur kan vi främja säkra AI-lösningar och framtida möjliga certifieringssystem? Hur kan vi lita på beslut som fattas eller stöds av AI?
   • Komplexiteten i sammankopplade och distribuerade system understryker behovet av proaktiv och automatiserad detektering, analys och begränsning av cybersäkerhetsangrepp. Hur kan molnbaserade system, data och infrastruktur säkras?
   • Den mänskliga faktorn är ofta en bidragande orsak till incidenter. Skulle nya typer av insatser för att påverka kultur och beteenden hos människor kunna ge en högre grad av cybersäkerhet? Hur skulle dessa se ut?
   • Att separera data i olika säkerhetsdomäner är en grundläggande princip för att bygga cybersäkra system. Hur ska system med olika domäner hanteras? Hur hindras tillgång till icke relevant information? 
   • En attack på försörjningskedjan (Supply Chain Attack) är en cyberattack som kan ske genom hårdvara eller mjukvara och kan inträffa i alla branscher. Hur kan vi skydda oss mot sådana attacker? 
   • Ofta behöver information delas mellan olika aktörer. Hur kan integriteten och tillförlitligheten av information säkerställas när den delas mellan aktörer?  

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.  
   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under aktörskriteriet.  

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter” i Vinnovas e-tjänst för ansökningar. I denna utlysning ligger frågan inte till grund för bedömning. 

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Utlysningen riktar sig till konsortier bestående av minst två projektparter.  Projekten ska drivas av industrins och näringslivets behov och minst ett svenskt företag ska vara projektpart i konsortiet. Sökanden kan vara från industrin, näringsliv, akademi, institut, offentlig verksamhet eller myndigheter. Behovsägare ska vara engagerade i projekten.  
    
   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person med säte i Sverige. Med svensk juridisk person och svenskt företag likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet. 

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för 

   Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer, metoder, policy och andra aspekter som är viktiga för att nya avancerade digitaliseringslösningar ska vara cybersäkra över hela livscykeln. Projekten som finansieras i denna utlysning ska adressera industrin och näringslivets behov, både idag och i framtiden.  
    
   Projektens längd kan vara maximalt 2 år. 
    
   Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder eller tillverkningsprocesser. Vi finansierar inte heller utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, investering i utrustning och verktyg samt immaterialrättsliga strategier och skydd. 

  • Bidrag och stödberättigande kostnader 

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. De generella förutsättningarna för att en kostnad ska vara stödberättigande kan läsas i avsnitt 2 i Anvisning till stödberättigande kostnader. I anvisningens avsnitt 4 ges en detaljerad beskrivning av respektive kostnadsslag. 

   Här hittar du Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader
    
   Utlysningens totala budget är 50 miljoner kronor. 

   Bidrag per projekt 

   Varje enskilt projekt kan söka bidrag i spannet mellan 2 och 10 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande projektkostnader.  

   Bidrag per projektpart 

   Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag. 

   Se våra allmänna villkor för bidrag och Anvisning till stödberättigande kostnader 

   Bidrag till parter som bedriver ekonomisk verksamhet beviljas enligt 9§ i förordningen 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Med det menas stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta finns beskrivet i artikel 25 i EU-kommissionens gruppundantagsförordning nummer 651/2014 som kallas GBER. 

   Både förordningen 2015:208 och GBER beskrivs mer på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där finns också länkar till själva förordningarna. 

   Karaktären på projekten förväntas uppfylla beskrivningen för Industriell forskning som har följande villkor på maximal stödnivå till enskild bidragsmottagare baserat på organisationstyp:

   • Små företag är företag med 1-49 anställda och en omsättning på maximalt 10 MEUR. De kan få maximalt 70 procent av sina kostnader täckta av bidrag.
   • Medelstora företag är företag med 50-249 anställda och maximalt 50 MEUR i omsättning. Deras bidrag kan uppgå till maximalt 60 procent av kostnaderna.
   • Stora företag har mer än 250 anställda och en omsättning på mer än 50 MEUR. För dem gäller maximalt 50 procent i bidrag.  

   Alla slags företag kan få ytterligare 15 procents stöd, upp till maximalt 80 procent, om de uppfyller vissa villkor. Mer information finns i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. 

   Bidrag kommer företrädesvis beviljas för Industriell forskning, men i enstaka fall även för Experimentell utveckling.  

   Se Kapitel 1, Artikel 2 i GBER för definitioner: 

   • Punkt 85 för Industriell forskning.
   • Punkt 86 för Experimentell utveckling. 

   Observera att stödnivåerna för olika organisationstyper ovan bara gäller Industriell forskning. Alla detaljer om stödnivåer för olika syften och organisationstyper finns i en tabell i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där hittar du även GBER förordningen.
    
   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Deras maximala stödnivå är 100 procent. Här gäller förordningen 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

   • Konsortiet består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. 
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer. 
   • Projektledaren ska vara anställd hos någon projektpart.
   • Projekttiden är maximalt 2 år. 
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 10.  
  • Vad bedömer vi? 

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan. Utöver en individuell bedömning av varje ansökan så kan Vinnova komma att tillämpa ett portföljperspektiv för att åstadkomma viss spridning av de beviljade projekten, avseende aspekter som tillämpningsområden och storlek på projekt.  

   Potential  
   • Potential att bidra till utlysningens syfte beskrivet i avsnitt 2.
   • Potential att utveckla kunskap och kompetens som kan främja cybersäkerhet för avancerade digitala lösningar.
   • Projektets potentiella genomslagskraft och påverkan på svenskt näringsliv och industri.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna. 
   Aktörer  
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet och implementera lösningar för den identifierade cybersäkerhetsutmaningen.
   • Behovsägares engagemang och projektets förankring i svensk industri och näringsliv.
   • Projektparternas förmåga att sprida, nyttiggöra och vidareutveckla de kunskaper som genereras i projektet.
   • Hur väl teamets nyckelpersoner är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 
   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget.
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter.
   • Hur väl disseminering och spridning av projektresultaten och nyvunna kunskaper planeras. 
  • Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.  
    
   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:  

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.  
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån ovan angivna kriterier av Vinnovas förordnade bedömare.
   3. Bedömningen resulterar i en rekommendation till finansiering. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande. 

   Vinnova eftersträvar att åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens utmaningsområde och storlek och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt. 

  • Om våra beslut

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till projektledaren och koordinatorns firmatecknare för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag.  
    
   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. 
    
   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

   Villkor för beviljade bidrag 

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Aktuella villkor hittar du här tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

    
   Utöver våra allmänna villkor gäller i denna utlysning följande särskilda villkor för beviljade projekt: 

   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova (på engelska återges namnet med Sweden’s Innovation Agency) inom programmet Avancerad digitalisering. Med offentliggörande avses exempelvis publicering, oavsett medium, och muntliga presentationer.
   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchefen delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad digitalisering och på så sätt bidra till kunskapsspridning i enlighet med programmets syfte.
   • Slutrapporten ska innehålla en bilaga med övergripande beskrivning av projektets genomförande, resultat och lärdomar. Denna bilaga ska kunna spridas öppet och ska inte innehålla några konfidentiella uppgifter. 

    Övriga anvisningar: 
   • Projektets deltagare ska föra en kontinuerlig dialog med Avancerad digitaliserings programkontor i syfte att genom dialog stärka projektets förutsättningar till projektresultat i linje med programmets övergripande mål. 

    I händelse av att projektteamet inte är jämställt (inte inom 40/60 vad gäller kvinnor och män) gäller följande anvisning:
   • I samband med första lägesrapporten ska en plan bifogas som redogör för hur en bättre könsfördelning kan uppnås under projekttiden, exempelvis vid rekryteringar eller liknande. 

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
    
   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp. 
    

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här längre ner på sidan.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning som maximalt omfattar 10 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa den obligatoriska mallen som hämtas på utlysningens webbsida.
   • Projektsammanfattning i särskild bilaga som maximalt får omfatta 1 stående A4-sida. Projektsammanfattningen ska kunna delas med programkontoret och dess externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Projektsammanfattningen ingår inte i bedömningsprocessen. Den ska följa den obligatoriska mallen som hämtas på utlysningens webbsida.
   • CV-bilaga för nyckelpersoner enligt obligatorisk mall. Varje CV ska vara maximalt 1 A4-sida med 12 punkters text per person

   Programmet Avancerad digitalisering har ett programråd med representanter från svensk industri som medverkar i utformning av utlysningar utifrån industriella behov för att uppfylla programmets målsättningar.

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas.
   Bifoga inte några dokument som inte efterfrågas ovan. Hänvisning till webbsidor kommer ej att beaktas.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan.

   Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  + 4684733097

  Anton Hasselgren

  Handläggare

  + 4684733192

  Birgitta Ossman

  Administratör

  + 4684733283

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03559

  Statistik för sidan