Vi skapar STADEN

Diarienummer 2018-01436
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White Arkitekter
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Skapa ett ökat intresse för stadsplanering - Utveckla ett pedagogiskt koncept för att medvetengöra ungdomar om makt och prioriteringar i stadsplaneringen - Diskutera, uppmuntra och stötta ungdomarnas idéer och tankar Utveckla kommunala sommarjobb till en inspirationskälla och forum för att förändra sin närmiljö - Testa en idé i verklig skala - Genomföra ett projekt som blir uppmärksammat och kan spridas som ett gott exempel - Samla in och dokumentera ungdomarnas åsikter och idéer och ge till stadsdelen

Förväntade effekter och resultat

-Ha skapat ett ökat intresse för stadsplanering hos deltagarna i projektet -Erbjuda en möjlighet att få testa en idé i verklig skala i närområdet -Samla in åsikter och idéer till stadsdelen -Ha producerat ett projektupplägg/metodmaterial för stadsdelar att återanvända Genom detta långsiktigt bredda mångfalden i arkitekt- och planerarbranschen.

Planerat upplägg och genomförande

Del 1. Ta fram ett projektupplägg och handledning med övningar att kunna testa och utgå från under pilotprojektet. Del 2. Genomföra pilotprojektet tillsammans med ungdomar anställda av kommunen. Efter arbetsperioden ha genomfört ett temporärt stadsutvecklingsprojekt i skala 1:1 med ungdomarna. Del 3. Sammanställa material och erfarenheter från pilotprojektet och skapa en tryckt och/eller digital produkt och sprida internt i stadsdelen och externt till andra stadsdelar, kommuner och arkitektbranch.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.