Vi skapar STADEN

Diarienummer 2018-01436
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White Arkitekter
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Vi har i samarbete med Skärholmens stadsdel genomfört projektet Vi skapar staden! med syfte att skapa ett ökat intresse för stadsplanering bland unga genom att utveckla kommunala sommarjobb till en inspirationskälla och forum för att förändra sin närmiljö. Detta har vi gjort genom att: Utveckla ett pedagogiskt koncept för att medvetandegöra ungdomar om makt och prioriteringar i stadsplaneringen - Diskuterat, uppmuntrat och stöttat ungdomarnas idéer, tankar - Testat ungdomarnas idé i verklig skala - Samlat in och dokumenterat ungdomarnas åsikter och idéer och delgivit stadsdelen

Resultat och förväntade effekter

-Vi har skapat ett ökat intresse för stadsplanering hos deltagarna i projektet -Vi har erbjudit en möjlighet att få testa en idé i verklig skala i närområdet -Vi har samlat in åsikter och idéer till stadsdelen -Vi har producerat ett projektupplägg/metodmaterial för stadsdelar/kommuner att återanvända Vi hoppas på att genom ovanstående aktiviteter bidra till att långsiktigt bredda mångfalden i arkitekt- och planerarbranschen

Upplägg och genomförande

Del 1. Ta fram ett projektupplägg att kunna testa under pilotprojektet. Upplägget har reviderats under projektets gång och kommer fortsätta att anpassas beroende av lokala förutsättningar. Del 2. Genomföra pilotprojektet tillsammans med ungdomar anställda av kommunen. Processen bör påbörjas tidigare för ännu bättre samplanering med berörda förvaltningar inom stadsdelen. Del 3 Sammanställa material och erfarenheter från pilotprojektet och skapa en tryckt och/eller digital produkt för spridning. Rapport samt tillhörande presentationsmaterial finns och kommer utvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.