Utveckling och test av nytt peer coaching-verktyg för diabetiker

Diarienummer 2018-01442
Koordinator BRIGHTER AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla och testa plattformstjänsten Pioneers så att det kan fungera som ett coaching-verktyg för ungdomar med diabetes. Plattformen är menat att fungera som ett komplement till etablerade sjukvårdstjänster där användare kan hjälpa varandra ta ett större ansvar för egenvård genom dagligt stöd från kamrater i form av en chattfunktion för privata meddelanden/påminnelser. Den övergripande målet är att granska om man kan öka ungas upplevda livskvalitet genom att utveckla teknik för peer-coaching samt minska upplevt emotionell frustration.

Förväntade effekter och resultat

För att utvärdera resultat inom detta projekt kommer empowerment (dvs. tilltro till sin egen förmåga att klara av egenvård) samt upplevd livskvalitet mätas. För att validera effekten baseras metoden bland annat på självskattningsskalorna DISABKIDS och Self-efficacy general scale (GSE) som är utvärderade verktyg. Båda parametrarna är en betydande del inom vården av ungdomar med diabetes och är avgörande för bedömning av Pioneers effektivitet. Samhällsnyttan av ett fungerande coaching-verktyg med positiva resultat är ungdomar med en välfungerande och kontrollerad sjukdom.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt kommer genomföras i samarbete med Jönköping University, där Brighter är uppdragsgivare. För undersökning av värden, planeras Jönköping University ansvara för studieprotokoll. Med hjälp av lektor Christina Petersons kontaktnätverk engageras även Sydöstra Sjukvårdsregionen samt docent Karin Åkesson vid Linköpings Universitet för rekrytering av lämpliga deltagare. Brighter kommer ansvara för introduktion och drift av plattform, den administrativa bördan av projektet samt ge stöd till studien utifrån etiska och regulatoriska regelverk för branschen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.