Standard för optimering av ett företags bidrag till Agenda 2030.

Diarienummer
Koordinator ALLIES AB
Bidrag från Vinnova 674 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Mål är att testa intresset och effekten av en ny standard för hållbart företagande med fokus på optimering av bidrag till Agenda2030. En samverkan mellan ISO 26000 som beskriver HUR en verksamhet ska gå tillväga för att identifiera hållbarhetsfrågor för den specifika organisationen. Agenda 2030 togs fram efter ISO 26000 och stödjer företag i att visa på VAD man bidrar till. Syftet är att förtydliga länken mellan Agenda 2030 och existerande väl spridda standarder kan med andra ord förenkla företags hållbarhetsarbete och möjliggöra bidrag till svenska företags konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

En ny standard möjliggör för fler företag kommer kunna rapportera och/eller arbeta med hållbarhet på ett standardiserat sätt samt med tydlig koppling till Agenda2030 I ett längre perspektiv kan detta bidra till: - Konkurrensfördelar för ökad export på en internationell marknad för svenska spetstekniker och svenska företag som hjälper sina kunder att hålla sina hållbarhetslöften. - Sverige och svenska aktörer lyfts fram som föregångare. - Sveriges klimat- och hållbarhetsmål.

Planerat upplägg och genomförande

Tidplan : Genomförande under 2019 senast 8 månader efter projektstart med inlämning av rapport i PM samt PPT-format. Organisation ; Projektteam bestående av minst en dedikerad person från respektive organisation ansvarar gemensamt under ledning av projektledare från SIS/Allies/SI för planering och styrning av projektet. AP 1: Projektdesign AP2: Analys AP3: Utveckling AP4: Test AP5: Dokumentation

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.