ProgressMe - föräldrastöd

Diarienummer 2018-01331
Koordinator Mood Ventures - ProgressMe
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Progress Me är ett koncept för att förbättra självkänslan och därigenom också öka självförtroendet för unga tjejer och killar med ätstörningar. Konceptet består av en mobil applikation (som är motorn i konceptet), en hemsida samt ett verktyg för att kunna interagera med en psykolog eller stödperson. Allt är evidensbaserat och bygger på KBT och ACT. Idag finns en fungerande testversion med mycket goda resultat hos ungdomarna. En viktig målgrupp är föräldrarna som idag har svårt att få hjälp med hur de ska hantera problemen med sina barn. Därför tar vi nu fram Progress Me-Förälder.

Förväntade effekter och resultat

- Skapa en fungerande prototyp baserad på den data som samlas från den mobila applikationen. - Validera portalen, metoden samt kommande affärsmodell samt utveckla en MVP för föräldrarna.

Planerat upplägg och genomförande

Övergripande mål: Utvärdera ProgressMe - förälder 1: Färdigställande av första prototyp, iterativ process med urval av testpersoner 2: Framtagande av testgrupp på 30-40 föräldrar 3: Utvärdering av prototypen genom fokusgruppsamtal Vi vill belysa följande frågeställningar: 1. Hur kan vi ta den data vi får via appen (från tjejerna) till att bli något värdefullt för föräldragruppen? 2. Vad vill föräldrarna ha (och vet de ens det, vår hypotes är nej de vet inte). 3. Hur skapar vi interaktion mellan verktyg, utbildning och app. Utveckling av MVP (Progress Me -Förälder).

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.