Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Diarienummer
Koordinator Viapm AB
Bidrag från Vinnova 1 827 096 kronor
Projektets löptid maj 2021 - januari 2024
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Projektet syftade till att utvärdera nyttan med användning av digital vinterväglagsinformation som systemstöd för effektivisering av vinterväghållningen. Målet var: - Utvärdera användning av digital vinterväglagsinformation för effektivare vinterväghållning. - Skapa förutsättningar för implementering av digital vinterväglagsinformation i Göteborgs Stad genom att identifiera och genomföra de anpassningar som krävs gällande organisation, verksamhet och arbetssätt. - Tillämpa digital vinterväghållningsinformation som systemstöd för vinterväghållning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resultat förväntas ge följande effekter: - Resurseffektiv vinterväghållningsverksamhet tack vare optimerad vinterväghållning. - Minskning av vinterväghållnings negativa miljöpåverkan genom minskad användning av halkbekämpningsmedel och minskat utsläpp. - Minskning av trafikolyckskostnader genom minskad risk för halka. - Ökad jämställdhet genom att göra branschen mer attraktiv tack vare en moderniserad arbetsmiljö. Flera av de förväntade effekterna som beskrivs ovan har redan realiserats, t.ex. färre halka och förbättrad vinterväghållningskvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som systemdemonstrator där de digitala verktygen för vinterväghållning testades och utvärderades under två vintrar. Förutsättningar för implementering av resultatet skapades. För motivering av implementeringen en kostnadsnyttoanalys genomfördes som visade på stora nyttor i form av besparingar i vinterväghållningskostnader och minskade kostnader för trafikolyckor. Ett förfrågningsunderlag för upphandling av de digitalverktygen togs fram. Behov av anpassning av verksamheten, arbetssätt och organisation identifierades och implementerades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 maj 2024

Diarienummer 2021-01062

Statistik för sidan