Föräldrar i arbetslivet – en genomförbarhetsstudie om ett standardiserat föräldrainkluderande arbetssätt.

Diarienummer 2018-04664
Koordinator WHYDENTIFY AB
Bidrag från Vinnova 649 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardization in order to gain access to new markets

Syfte och mål

Projektet syftar till att förstå arbetsgivares intresse för ett mer metodiskt arbete inom området föräldraskap/arbete, vad de skulle vinna på det och om ett föräldrainkluderande arbetssätt som en standard/del av befintlig standard vore ett innovativt sätt att främja konkurrenskraft på olika marknader. Målet är att förstå om det är önskvärt att utveckla och tillämpa området i existerande eller nya standards inom områden som t ex arbetsmiljö, socialt ansvarstagande, inkludering och jämställdhet, samt om intresset hos företagen finns på nationell, europeisk eller global nivå.

Förväntade effekter och resultat

Studien förväntas resultera i en beskrivning av vad som menas med föräldrainkluderande arbetssätt, konkreta exempel på formella och informella insatser, samt ett underlag som utgör grund i bedömningen om detta bör vara ett framtida standardiseringsområde. Resultatet innehåller en behovsanalys, effektskattning, möjliga sätt att följa upp arbetet (KPI:er och ROI) samt en känslighetsanalys inom identifierade effektområden. En kartläggning presenteras om vilka närliggande standarder som redan finns samt för- och nackdelar med att skapa en ny standard/tillägg i en standard.

Planerat upplägg och genomförande

Whydentify, Föräldrasmart Sverige AB och SIS, Swedish Standards Institute ska med ett urval inbjudna arbetsgivare, ledare och medarbetare i olika branscher genomföra en serie workshops, intervjuer, enkäter och möten januari-juni 2019. Möten genomförs även med intressenter som är insatta i befintliga relaterade standards inom områden som t ex ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001). Projektet involverar även 1-3 företag i målgruppen, exempelvis Munters Sverige, för avstämningar av hinder, möjligheter, idéer och önskemål under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.