Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Satsningar inom området

Vinnova driver flera satsningar för att ställa om till en hållbar industri. Inom satsningarna sker aktiviteter som utlysningar, samverkan och kompetensutbyte.

Våra satsniningar

Vinnova samverkar brett med industrin, akademin, regioner och många fler. Här kan du hitta den typ av samverkan som passar dig bäst.

 • Nu utformas nästa generation strategiska innovationsprogram, Impact innovation. I en inledande satsning finansieras förberedelseprojekt som drivs av aktörer i innovationssystemet. Aktörerna kan därmed vara med och utveckla grunden för framtidens innovationsprogram.

  Nu utformas nästa generation strategiska innovationsprogram, Impact innovation. I en inledande satsning finansieras förberedelseprojekt som drivs av aktörer i innovationssystemet. Aktörerna kan därmed vara med och utveckla grunden för framtidens innovationsprogram.

  Impact innovation ska fungera som kraftfulla och aktörsdrivna instrument som mobiliserar aktörer att samverka mot gemensamma mål, missions.

  I ansökan ska aktörerna beskriva en systemförändring och hur den har potential att generera global konkurrenskraft för Sverige genom omställning för hållbar utveckling.

  Förberedelseprojekt - Impact innovation

  Var med och utforma framtidens strategiska innovationsprogram.

 • De strategiska innovationsprogrammen syftar till att skapa samverkan mellan industri och akademi inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Programmen finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom området Hållbar industri ingår sju av de 17 programmen.

  De strategiska innovationsprogrammen syftar till att skapa samverkan mellan industri och akademi inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Programmen finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom området Hållbar industri ingår sju av de 17 programmen.

  BioInnovation
  Främjar en biobaserad ekonomi med målet att skapa förutsättningar för förädlingsvärde och konkurrenskraft inom den biobaserade sektorn till 2050.

  Metalliska material
  Skapar förutsättningar för att utnyttja de globala möjligheterna för metallindustrin.

  Produktion2030
  Skapar en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030.

  RE:Source
  RE:Source fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.

  SIO Grafen
  Arbetar för att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja materialet grafen och säkerställa industriellt ledarskap.

  SIP LIGHTer
  Ett av de största konkurrensmedlen för svensk industri och ett svenskt styrkeområde med en tydlig trend: framtiden kräver låg vikt.

  Swedish Mining Innovation - gruv och metallutvinning
  Bidrar till hållbar tillväxt och stärker den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft.

 • De strategiska projekten är av en annan karaktär som på ett specifikt och ändamålsenligt sätt kompletterar befintlig projektportfölj. Initiativen har ett betydande värde för svensk konkurrens- och attraktionskraft. 

  De strategiska projekten är av en annan karaktär som på ett specifikt och ändamålsenligt sätt kompletterar befintlig projektportfölj. Initiativen har ett betydande värde för svensk konkurrens- och attraktionskraft. 

  Supr - nationell nod för hållbar produktion

  Supr är en arena som samlar aktörer från industri, akademi, institut, IUC, science parks och offentliga aktörer. Tillsammans driver medlemmarna projekt som leder till en mer hållbar produktion. Det är öppet för alla relevanta aktörer att bli medlemmar.

  Fokus ligger på att medlemmarna gemensamt marknadsför och kommunicerar området hållbar produktion, samt initierar och koordinerar angelägna satsningsområden. Målet är att möjliggöra utökade FoU-satsningar och spridningsaktiviteter såväl gemensamt som hos de enskilda medlemmarna.

  Supr:s webbplats

 • I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass för att ge nya produkter, processer eller modeller. Centrumen erbjuder företag nätverk med tillgång till kompetenser som svarar mot företagens behov.

  I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass för att ge nya produkter, processer eller modeller. Centrumen erbjuder företag nätverk med tillgång till kompetenser som svarar mot företagens behov.

  Kompetenscentrum för additiv tillverkning - CAM
  Utveckling av material och processer för additiv tillverkning av avancerade metalliska komponenter.

  Digital Cellulose Center
  Skapar teknologier för miljömässigt hållbara cellulosaprodukter som kommunicerar med digitala världen.

  FunMat-II
  Materialvetenskapligt kompetenscentrum med fokus på nanoteknologi och funktionella ytor.

  UPSC Centrum för Skogsbioteknik
  Växtforskning omsätts till skogsbiotekniska innovationer med kommersiell potential.

  Hero-m 2 Innovation
  Utvecklar modelleringsverktyg och kompetens för en hållbar och kostnadseffektiv produktutveckling för svensk materialindustri.

  Design for circularity: Lignocellulose based Thermoplastics - FibRe

  FibRes vision är att möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt.

  Centrum för svenska batterier – en allians för ultrahög funktionalitet (BASE)
  Batteriforskning med det långsiktiga målet att stödja svensk industri inom olika sektorer av batterivärdekedjan: från gruvdrift, material, batteriproduktion, batterianvändning, ”second life” till återvinning.

  2D material-baserad teknologi för industriella applikationer (2D-TECH)
  Utvecklar tvådimensionella (2D) material förväntas ha en både transformativ och banbrytande inverkan på applikationsområden där den svenska industrin har stora kommersiella intressen.

 • Satsningar som främjar hållbar regional tillväxt genom innovation.

  Satsningar som främjar hållbar regional tillväxt genom innovation.

  Vinnväxt främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden.

  Aktuella erbjudanden inom Vinnväxt

  Klimatledande processindustrier

  Initiativet ska leda till en övergång från en industriregion baserad på fossila råvaror till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.

  Automation region

  Stärker och synliggör automationskompetens för en effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad svensk konkurrenskraft i tillverkningsindustrin.

Internationell samverkan

Genom att främja internationellt samarbete inom forskning och innovation stärker vi förutsättningarna för nya hållbara innovationer och affärsmöjligheter, att attrahera investeringar och kompetens till Sverige och därmed bidra till svensk konkurrenskraft.

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt område Hållbar industri.

Hållbar industri Vinnova

Senast uppdaterad 6 februari 2023

Statistik för sidan