Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Slutrapporter inom Effektiva och uppkopplande transportsystem (EUTS) inklusive strategiska satsningarna FIFFI och BADA

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom Effektiva och uppkopplande transportsystem (EUTS) inklusive strategiska satsningarna FIFFI och BADA

2010-00657: Bärighetsinformation genom fördonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1

BiFi är en förkortning av namnet Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens och
är ett initiativ av Semcon och Klimator till att utveckla ett nytt verktyg för att
bedöma vägars bärighet i realtid.

 

2011-01803: Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system

EU:s vitbok för transporter har satt målet att uppnå en CO2-fri stadslogistik i större städer år 2030.

Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system

2018-01805

Report in English:

Low noise HD truck for night time distribution

2011-04436: Vehicle Mission Control on Work Sites

Projektet har resulterat i en metod för optimering av ett transportuppdrag med en
hjullastare och två dumprar. 

2012-03592: PayPer

PayPers mål har varit att utveckla och utvärdera affärsmodeller och teknologier som krävs för att stödja affärsmodeller som utgår från betalning för utfört arbete.

Report in English:

PayPer - Paying for Performance

 

2012-04631: Learning Fleet

Ett koncept för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå stöd för allt detta hos kartdata, skulle kunna vara att skapa verktyg som kan samla in, aggregera, förvara och distribuera kartrelaterad sensor- och händelsedata på generiskt sätt.

 Learning Fleet

2012-04633: Pre-study: Real-time

This pre-study has identified research questions and opportunities for providing real-time
video streaming in vehicular ad hoc networks to increase road traffic safety and road
traffic efficiency.

Pre-study: Real-time

 

2013-02629: Implementering av ny enhetslastbärare i den skogliga försörjningskedjan: Möjligheter och utmaningar

Denna förstudie har syftat till att vidareutveckla, analysera och värdera en ny lastbärare i den
skogliga försörjningskedjan samt skapa förståelse för hur lastbäraren, tillsammans med en
effektiv informationshantering, kan skapa möjlighet till en effektiv och flexibel
försörjningskedja.

IImplementation of new unit load carrier in the forest supply chain: Opportunities and challenges

2013-02638: Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2

Projektet syftar till att undersöka hur transportföretag kan implementera elektrifierade lastbilsflottor för godsdistribution i städer och hur nya logistiklösningar och incitament kan påverka övergången på ett positivt sätt.

report in English:

Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2

2013-02655: Optimal Earthmoving in Dynamic Environments

Anläggningsindustrin brottas sedan länge med låg effektivitet. Detta tros främst bero på bristande
koordinering av aktiviteter och resurser i dessa processer, men även den ökande komplexiteten
hos byggnadsprojekt.

Optimal Earthmoving in Dynamic Environments

2013-04724: Safe Roadtrains for Efficient Transports

Projektet Safe road trains for efficient transport, SERET, syftade till att forska runt kolonnkörning, i dagligt tal kallat Platooning, av tunga fordon.

Safe Roadtrains for Efficient Transports 

2013-05545: In4Uptime

Projektet har undersökt möjligheter vad ökad användning avdataanalys kan tillföra uptime-området. In4Uptime har visat att det inom fordonsindustrin finns potentiella förbättringsområden när det gäller att generera värde genom insamling och analys av data. Det gäller både analys av interna datakällor och i kombination med externa datakällor.

In4Uptime

2013-05593: Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Denna förstudie avser analyser för en elektrifiering av en bergtäkt, och de tekniska utmaningar som följer därav.

 

Report in English:

Electric Quarry: Pre-study

2013-05601: ePTO (elektriskt driven Power Take Off)

Projektet har utvecklat och utvärderat en elektriskt driven chassimonterad PTO (Power Take Off) med kran, inklusive eldriven stödbens-funktion.

ePTO (elektriskt driven Power Take Off)

2013-05613: SISTERS

Projektet resulterade i anpassningar till FABRIC LCA-systemen för ERS, som har gjorts tillgängliga för andra intressenter.

SISTERS

2013-05616: EcoTell – Transport service carbon footprint calculation on shipment level

Projektet har haft som syfte att demonstrera den nya möjligheten att göra automatiska miljökalkyler för enskilda försändelser baserat på uppgifter från fordonet och den last som medförs.

EcoTell – Transport service carbon footprint calculation on shipment level

2013-05624: Data-Driven Optimization for Intelligent and Efficient Transports (DOIT)

Projektets övergripande mål var att utforska och demonstrera hur big data analytics i kombination med optimeringsmetoder kan ge ett förbättrat beslutsstöd vid transportplanering och reducera kostnaderna för tunga vägtransporter.

Data-Driven Optimization for Intelligent and Efficient Transports (DOIT)

2014-01381:EL FORT - ELectric Fleet Optimization in Real-Time

Projektet har forskat på och utvecklat en ny algoritm för att prediktera energiåtgången för elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö där hänsyn tas till en rad nya parametrar.

EL FORT - ELectric Fleet Optimization in Real-Time

 

2014-01398: Förstudie om betalsystem för elvägar

Ett elektrifierat vägsystem, ”elvägar”, där elenergi överförs under rörelse från vägen till fordon för såväl framdrift som laddning, har stor potential för minskat beroende av fossila bränslen och ökad energieffektivitet i transportsektorn.

Report in English:

Pre-Study on Revenue Management for Electric Road Systems

 

2014-03933: SAEFFLOW – Safety and efficiency analysis of HCT-Traffic flow indicators 

Inom REACH har sju stycken digitala tjänster som opererar i realtid identifierats för attförbättra accesshanteringen. De visar på att det finns olika nivåer av accesshantering som opererar på olika effektivitetsnivåer. Inom REACH gjordes även tidsstudier på alla aktiviteter som utförs av åkerier (rast, körning, lastning, hantering av gods, lossning, informationshantering, lastning, lossning, service, och väntetider). Resultaten visade att 52% av tiden står lastbilen stilla.

 SAEFFLOW – Safety and efficiency analysis of HCT-Traffic flow indicators 

 

2014-06200: PlatoonSIM - Coordination of Heavy-duty Vehicle Platoons in Real Traffic

Tidigare forskning kring tunga fordons platooner har visat på stora
bränslebesparingspotentialer.

PlatoonSIM - Coordination of Heavy-duty Vehicle Platoons in Real Traffic

 

2015-00611: ASETS – Automated Safe and Efficient Transport System

Projektet möjliggör alltså snabbare och säkrare framtida utveckling av autonoma fordon för allmän väg.

ASETS – Automated Safe and Efficient Transport System

 

 2015-02330 iTRANSIT

The project has been organized into work packages that have focused on different areas
and domains to be analysed and experimented upon.

iTRANSIT

2015-04787: Big Automotive Data Analytics: Sensor Modeling and Performance Analysis (BADA-SEMPA)

Analysen av sensordata spelar en avgörande roll för att bygga högautomatiserade och autonoma fordon.

Big Automotive Data Analytics: Sensor Modeling and Performance Analysis (BADA-SEMPA)

2015-04885: Born to Drive

Det autonoma transportkonceptet och demonstrationen bestod av att kunna skapa en lösning inom ett "gated" område där ett produktionsfordon skulle transportera sig genom logistikflödet med hjälp av ett trafikstyrningssystem tillsammans med fordonets befintliga kapacitet.

Born to Drive

– ordon

 

2016-02592: Ring road logistics - efficient use of infrastructure

Syftet med projektet är att undersöka effekterna av dynamisk körfältsprioritering för gods, i relation till effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur, och för att förbereda för en fullskalig demonstration.

Ring road logistics - efficient use of infrastructure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 29 februari 2024

Statistik för sidan