Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Slutrapporter inom Effektiva och uppkopplande transportsystem (EUTS) inklusive strategiska satsningarna FIFFI och BADA

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom Effektiva och uppkopplande transportsystem (EUTS) inklusive strategiska satsningarna FIFFI och BADA

2008-04102: Doktorandstudier i datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon

Ett projekt för att utveckla och förfina metoder för avvikelsedetektering av system eller komponenter på fordon.

Datadriven modellering inom kvalitet och tillgänglighet för kommersiella fordon

2009-00256: Remote Diagnostics Tools and Services -ReDi2Service

The project aims were to explore and develop a new approach to vehicle fault detection and diagnostics, including possible digital services to be designed around this.

Remote Diagnostics Tools and Services -ReDi2Service

2009-00283: Energieffektiva fordonskombinationer – DuoTrailer STEG1

Projektet undersöker att effektivisera transportsystemet

Energieffektiva fordonskombinationer –DuoTrailer STEG1

2009-01424: Distribuerad Reglering av Fordonståg

Övergripande syftet med projektet har varit att studera hur fordonståg med tunga fordon kan realiseras utan att påverka trafiksäkerheten.

Distribuerad Reglering av Fordonståg, Slutrapport

2009-01425: Förstudie transporteffektivitet

Projektet har omfattat dels en litteraturstudie kring begreppen effektivitet och transporteffektivitet, dels intervjuer och workshops med olika typer av aktörer i transportsystemet.

Förstudie transporteffektivitet

2009-01431: Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida

Projektet avser trådlös kommunikation mellan tunga vägfordon dvs bussar, lastbilar och andra typer av tunga fordon och kommunikation med vägsida. Detta projekt är en förstudie som ska bygga upp kompetens.

Förstudieprojekt kring trådlös kommunikation mellan tunga fordon och vägsida 

2009-01437: SET - Säkra & Effektiva Transporter

SET-projektets utgångspunkter var bl a problemställningen ökade krav på minskade CO2 utsläpp.

SET - Säkra & Effektiva Transporter

2009-01440: Manganfosfatering för förbättrad kontaktutmattning

Huvudsyftet med projektet har varit att öka kunskapen om manganfosfateringsprocessen och dess inverkan på kontaktutmattningshållfasthet.

Manganfosfatering för förbättrad kontaktutmattning

Report in English:

Manganese phosphating for increased contact fatigue

2009-01600: Gröna korridorer för godstransporter – en vision på väg mot verklighet

Projektet "Gröna Korridorer för Godstransporter på Väg" har haft som mål är att ta fram en operationaliserbar definition och utveckla en kunskapsplattform samt beskriva forsknings- och utvecklingsbehov inom området.

Gröna korridorer för godstransporter – en vision på väg mot verklighet

2009-01722: SIGYN II - Software In Global Yielding Networks

SIGYN har utvecklat koncept som möjliggör trådlösa tjänster för eftermarknad och
produktutveckling.

SIGYN II - Software In Global Yielding Networks

2009-04127: Simuleringsverktyg för kostnad- och bränsleeffektivitet

Målet för detta projekt är att kunna göra robusta och exakta skattningar och optimering av TCO för ett givet transportscenario som innefattar anläggningsmaskiner i gruvor och bergtäkter. Ett simuleringsverktyg har utvecklats.

Simuleringsverktyg för kostnad- och bränsleeffektivitet

2009-04132: Effektiva & integrerade transportprocesser

Bakgrunden till projektet är att det saknas effektiv samverkan och affärskommunikation
mellan parterna inom transportkedjan, inte minst gällande för godstransporter inom
fordonsindustrin

Effektiva & integrerade transportprocesser

2009-04597: OPTUS 2 - Modellering av brottkriterier baserade på mikrostruktur i borlegerade stålkomponenter

Under senare år har efterfrågan på presshärdade ultrahöghållfasta stål (UHSS) för säkerhetsstrukturer i bilar ökat och trenden förväntas fortsätta.

OPTUS 2 - Modellering av brottkriterier baserade på mikrostruktur i borlegerade stålkomponenter

Report in English:

OPTUS 2 - Modeling of failure criteria based on microstructure evolution in boron alloyed steel components

2010-00657: Bärighetsinformation genom fördonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1

BiFi är en förkortning av namnet Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens och
är ett initiativ av Semcon och Klimator till att utveckla ett nytt verktyg för att
bedöma vägars bärighet i realtid.

Bärighetsinformation genom fördonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 1

2010-01327: DEPEND – Development of Evaluation and research Platform for ENvironmental Driver support

Det övergripande syftet med projektet var att skapa en utvärderingsplattform för miljörelaterade förarstöd.

DEPEND – Development of Evaluation and research Platform for ENvironmental Driver support

Report in English: 

DEPEND – Development of Evaluation and research Platform for ENvironmental Driver support

2010-01343: Ette – tekniska möjliggörare för effektiva transporter

Projektet har studerat mjukvaruimplementering av  trådlös kommunikation. Projektet har även undersökt möjligheterna till standarder inom området.

Ette - Enabling Technologies for Transport Efficiencies

2010-02092: Open Transport Effecktivenes Service Plattform

Projektet har levererat en integrationsplattform för realtidsstyrning av fordon med hjälp fordons- och godsdata mellan tre olika fordonstillverkare.

Open Transport Effecktivenes Service Plattform

2010-02849: Duo2-Trailer

Målsättningen med projektet är att minska utsläppen av koldioxid i relativa tal genom att minska antalet fordon och att öka godsvolymen per fordon.

Duo2-Trailer

2010-02855: Bärighetsinformation genom fördonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 2

BiFi är ett framgångsrikt projekt som har resulterat i en produkt för information om
bärighetsförhållanden på grusvägar.

Bärighetsinformation genom fördonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi), del 2

2011-01144: IQFleet - Intelligent styrning av fordon och flottor

Projektet IQFleet syftar till att bidra till ett mer uthålligt transportsystem genom att minska energiförbrukning och CO2-utsläpp för tunga godstransporter på väg

IQFleet - Intelligent styrning av fordon och flottor

2011-01803: Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system

EU:s vitbok för transporter har satt målet att uppnå en CO2-fri stadslogistik i större städer år 2030.

Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system

2011-01805: Tystare transportfordon för effektivare distribution

Projektets mål är att förstå konstruktionsförutsättningarna för ett fordon som är akustiskt anpassat för distribution i en transportkorridor under tider utanför ordinarie kontorstid.

Tystare transportfordon för effektivare distribution

Report in English:

Low noise HD truck for night time distribution

2011-04436: Vehicle Mission Control on Work Sites

Projektet har resulterat i en metod för optimering av ett transportuppdrag med en
hjullastare och två dumprar. 

2012-03592: PayPer

PayPers mål har varit att utveckla och utvärdera affärsmodeller och teknologier som krävs för att stödja affärsmodeller som utgår från betalning för utfört arbete.

PayPer - Paying for Performance

Report in English:

PayPer - Paying for Performance

2012-03665: IRIS - Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd

IRIS, Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd, har tagit fram metodik för att skatta kvarvarande livslängd för komponenter på tunga markbundna fordon.

IRIS - Integrerat dynamiskt prognostiserande underhållsstöd

2012-03666: Distribuerad Reglering av Fordonståg II

Övergripande syftet med projektet har varit att studera hur fordonståg med tunga fordon kan realiseras utan att påverka trafiksäkerheten.

Distribuerad Reglering av Fordonståg II

2012-04631: Learning Fleet

Ett koncept för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå stöd för allt detta hos kartdata, skulle kunna vara att skapa verktyg som kan samla in, aggregera, förvara och distribuera kartrelaterad sensor- och händelsedata på generiskt sätt.

 Learning Fleet

2012-04633: Pre-study: Real-time

This pre-study has identified research questions and opportunities for providing real-time
video streaming in vehicular ad hoc networks to increase road traffic safety and road
traffic efficiency.

Pre-study: Real-time

2013-01282: DUO2-projektet Energieffektiva fordonskombinationer Forskning, utveckling och fältprov av fordon anpassade för Extended EMS

Målsättningen med projektet är att minska utsläppen av koldioxid i relativa tal genom att minska antalet fordon och att öka godsvolymen per fordon.

DUO2-projektet Energieffektiva fordonskombinationer Forskning, utveckling och fältprov av fordon anpassade för Extended EMS

2013-02629: Implementering av ny enhetslastbärare i den skogliga försörjningskedjan: Möjligheter och utmaningar

Denna förstudie har syftat till att vidareutveckla, analysera och värdera en ny lastbärare i den
skogliga försörjningskedjan samt skapa förståelse för hur lastbäraren, tillsammans med en
effektiv informationshantering, kan skapa möjlighet till en effektiv och flexibel
försörjningskedja.

Implementering av ny enhetslastbärare i den skogliga försörjningskedjan: Möjligheter och utmaningar

Implementation of new unit load carrier in the forest supply chain: Opportunities and challenges

2013-02638: Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2

Projektet syftar till att undersöka hur transportföretag kan implementera elektrifierade lastbilsflottor för godsdistribution i städer och hur nya logistiklösningar och incitament kan påverka övergången på ett positivt sätt.

Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2

Report in English:

Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system, part 2

2013-02655: Optimal Earthmoving in Dynamic Environments

Anläggningsindustrin brottas sedan länge med låg effektivitet. Detta tros främst bero på bristande
koordinering av aktiviteter och resurser i dessa processer, men även den ökande komplexiteten
hos byggnadsprojekt.

Optimal Earthmoving in Dynamic Environments

2013-04724: Safe Roadtrains for Efficient Transports

Projektet Safe road trains for efficient transport, SERET, syftade till att forska runt kolonnkörning, i dagligt tal kallat Platooning, av tunga fordon.

Safe Roadtrains for Efficient Transports 

2013-05545: In4Uptime

Projektet har undersökt möjligheter vad ökad användning avdataanalys kan tillföra uptime-området. In4Uptime har visat att det inom fordonsindustrin finns potentiella förbättringsområden när det gäller att generera värde genom insamling och analys av data. Det gäller både analys av interna datakällor och i kombination med externa datakällor.

In4Uptime

2013-05593: Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Denna förstudie avser analyser för en elektrifiering av en bergtäkt, och de tekniska utmaningar som följer därav.

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Report in English:

Electric Quarry: Pre-study

2013-05601: ePTO (elektriskt driven Power Take Off)

Projektet har utvecklat och utvärderat en elektriskt driven chassimonterad PTO (Power Take Off) med kran, inklusive eldriven stödbens-funktion.

ePTO (elektriskt driven Power Take Off)

2013-05613: SISTERS

Projektet resulterade i anpassningar till FABRIC LCA-systemen för ERS, som har gjorts tillgängliga för andra intressenter.

SISTERS

2013-05616: EcoTell – Transport service carbon footprint calculation on shipment level

Projektet har haft som syfte att demonstrera den nya möjligheten att göra automatiska miljökalkyler för enskilda försändelser baserat på uppgifter från fordonet och den last som medförs.

EcoTell – Transport service carbon footprint calculation on shipment level

2013-05624: Data-Driven Optimization for Intelligent and Efficient Transports (DOIT)

Projektets övergripande mål var att utforska och demonstrera hur big data analytics i kombination med optimeringsmetoder kan ge ett förbättrat beslutsstöd vid transportplanering och reducera kostnaderna för tunga vägtransporter.

Data-Driven Optimization for Intelligent and Efficient Transports (DOIT)

2014-01381:EL FORT - ELectric Fleet Optimization in Real-Time

Projektet har forskat på och utvecklat en ny algoritm för att prediktera energiåtgången för elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö där hänsyn tas till en rad nya parametrar.

EL FORT - ELectric Fleet Optimization in Real-Time

2014-01390: Attraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser (stationer, infrastruktur) utifrån resenärsperspektiv – förstudie

Syftet var att ur ett resenärsperspektiv, utvärdera bus rapid transit (BRT) som helhet och förhållandet mellan fordon, hållplats/station och resenär. Även det ökade utbud av tjänster utvärderades.

Attraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser (stationer, infrastruktur) utifrån resenärsperspektiv – förstudie

2014-01398: Förstudie om betalsystem för elvägar

Ett elektrifierat vägsystem, ”elvägar”, där elenergi överförs under rörelse från vägen till fordon för såväl framdrift som laddning, har stor potential för minskat beroende av fossila bränslen och ökad energieffektivitet i transportsektorn.

Förstudie om betalsystem för elvägar

Report in English:

Pre-Study on Revenue Management for Electric Road Systems

2014-01401: Systemanalys av HCT-införande på väg

Att tillåta lastbilskombinationer som är större/tyngre än nuvarande regelverk tillåter, så kallade HCT-fordon (High Capacity Transport), kan öka transportsystemets energi- och resurseffektivitet vilket är en väsentlig fråga för en hållbar utveckling inom transportområdet.

Systemanalys av HCT-införande på väg

2014-03933: SAEFFLOW – Safety and efficiency analysis of HCT-Traffic flow indicators 

Inom REACH har sju stycken digitala tjänster som opererar i realtid identifierats för attförbättra accesshanteringen. De visar på att det finns olika nivåer av accesshantering som opererar på olika effektivitetsnivåer. Inom REACH gjordes även tidsstudier på alla aktiviteter som utförs av åkerier (rast, körning, lastning, hantering av gods, lossning, informationshantering, lastning, lossning, service, och väntetider). Resultaten visade att 52% av tiden står lastbilen stilla.

 SAEFFLOW – Safety and efficiency analysis of HCT-Traffic flow indicators 

2014-03942: DiaGuide 2 Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik

Projektet ”DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik” har ytterligare höjt den tekniska mognadsgraden för konceptet i DiaGuide.

DiaGuide 2 Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik

2014-06200: PlatoonSIM - Coordination of Heavy-duty Vehicle Platoons in Real Traffic

Tidigare forskning kring tunga fordons platooner har visat på stora
bränslebesparingspotentialer.

PlatoonSIM - Coordination of Heavy-duty Vehicle Platoons in Real Traffic

2014-06264: Avancerad ruttplanering

Detta projekt syftade till att möjliggöra automatiserade miljökalkyler för transportkedjorbaserat på existerande information i transportköpande och transportsäljande organisationers verksamhetsstödjande affärssystem

Avancerad ruttplanering

2015-00611: ASETS – Automated Safe and Efficient Transport System

Projektet möjliggör alltså snabbare och säkrare framtida utveckling av autonoma fordon för allmän väg.

ASETS – Automated Safe and Efficient Transport System

2015-00677: Big Automotive Data Analytics (BADA) huvudstudie fas 1

Fordonsindustrin står potentiellt inför en revolution, vilken skulle innebära att dagens fristående
fordon ersätts av ett ekosystem av samexisterande transportenheter.

Big Automotive Data Analytics (BADA) huvudstudie fas 1

 

2015-02327: HCT Typfordonskombinationer

Tidigare HCT projekt har visat på en kraftig potentiell minskning i CO2 utsläpp från vägtransporter. Besparingarna har visats för ett begränsat antal kombinationer, för några typer av gods och skett på vissa områden. För att nå en verklig effekt behövs ett större antal kombinationer undersökas och accepterats för godstransporter på ett utökat vägnät. Flertalet av de här testade kombinationerna uppfyller de krav som Transportstyrelse har tidigare tillkännagivit. Projektet visar på att cirka 20 olika typfordonskombinationer är möjliga för praktisk drift. 

 HCT Typfordonskombinationer

2015-02330 iTRANSIT

The project has been organized into work packages that have focused on different areas
and domains to be analysed and experimented upon.

iTRANSIT

2015-04787: Big Automotive Data Analytics: Sensor Modeling and Performance Analysis (BADA-SEMPA)

Analysen av sensordata spelar en avgörande roll för att bygga högautomatiserade och autonoma fordon.

Big Automotive Data Analytics: Sensor Modeling and Performance Analysis (BADA-SEMPA)

2015-04885: Born to Drive

Det autonoma transportkonceptet och demonstrationen bestod av att kunna skapa en lösning inom ett "gated" område där ett produktionsfordon skulle transportera sig genom logistikflödet med hjälp av ett trafikstyrningssystem tillsammans med fordonets befintliga kapacitet.

Born to Drive

2016-02534:Demonstration Intelligent Tillträdes-Kontroll – ITK för HCT fordon

Under årens lopp har storleken på fordon för alla transportmedel ökat för att uppnå högre effektivitet och lägre transportkostnader.

Demonstration Intelligent Tillträdes-Kontroll – ITK för HCT fordon

2016-02585: Road status information Fas 2

Projektet RSI (Road Status Information, Fas 2) har syftat till att ta fram ett unikt verktyg för informationsspridning kring väglagsförhållanden samt för planering, uppföljning och analys av vinterväghållningsåtgärder.

Road status information Fas 2

2016-02592: Ring road logistics - efficient use of infrastructure

Syftet med projektet är att undersöka effekterna av dynamisk körfältsprioritering för gods, i relation till effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur, och för att förbereda för en fullskalig demonstration.

Ring road logistics - efficient use of infrastructure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated 25 June 2019

Page statistics