Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Acceleration av deeptechföretag 2024

Med det här erbjudandet vill Vinnova främja utvecklingen av deeptech-företag med lösningar inom en rad olika tillämpningsområden, som behöver finansiering för att reducera tekniska och kommersiella risker för att attrahera investerare, kunder och partners. Den lösning som företaget håller på att utveckla ska kunna bidra till att lösa våra största samhällsproblem.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Aktiviteterna ska syfta till att accelerera den kommersiella utvecklingen av sökande företag genom att reducera olika risker och utveckla de kommersiella möjligheterna.

Vem kan söka?

Innovationsdrivna svenska aktiebolag som baserar sin affär på innovativ utveckling och tillämpning av de senaste framstegen inom forskning och avancerad teknik, så kallade deeptech-företag.

Hur mycket kan ni söka?

Företag som beviljas medel kommer att erbjudas finansiering i projektetapper om 6-12 månader med 700 000 - 1 000 000 kronor per etapp. Maximalt kan ett företag beviljas 4 miljoner kronor under 3 år inom ramen projektets samtliga etapper.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Erbjudandet vänder sig till deeptech-företag med lösning inom en rad olika tillämpningsområden och som behöver finansiering för att reducera tekniska samt kommersiella risker, för att attrahera investerare, kunder och partners.  

   Företag som beviljas medel kommer att erbjudas finansiering i projektetapper om 6-12 månader med 700 000 - 1 000 000 kronor per etapp. Maximalt kan ett företag beviljas 4 miljoner kronor under 3 år inom ramen projektets samtliga etapper.

   Företagen kommer under projektetappernas gång att jobba tillsammans med en styrgrupp som Vinnova sätter ihop. Företagen kommer även erbjudas kompetenshöjande stödåtgärder via Vinnova.

   Målet med finansieringen är att företaget ska bli redo att attrahera privat riskkapital, attrahera och samverka med kunder. Alternativt söka och beviljas medel i internationella utlysningar, exempelvis inom Horisont Europa.

  • I den här utlysningen vill vi erbjuda finansiering till deeptech-företag, med stor potential att bidra till att lösa våra stora samhällsutmaningar, i en fas då privat finansiering är svår att få. Utlysningen ska bidra till att förbättra förutsättningarna för strategiskt viktiga deeptech-företag att starta, stanna och växa i Sverige.

   Erbjudandet riktar sig till deeptech-företag som har en produkt eller lösning som uppnått en teknisk mognadsgrad där experimentella belägg finns (så kallade proof-of-concept), och som är redo att ta nästa steg mot marknaden.

   Företagen ska utforma sina slutmål och sätta upp relevanta milstolpar i samråd med potentiella och relevanta samarbetspartners, kunder eller investerare. Milstolparna ska bygga upp en tydlig och realistisk väg mot slutmålet utifrån de krav som kunden eller investerare ställt. Slutmålet ska vara att företaget är intressant för en investering eller en första pilotaffär med kund.

   För att stimulera utvecklingen av Sveriges deeptech-företag behövs inte bara finansiering utan även bättre tillgång till infrastruktur och expertrådgivning. Denna insats erbjuder därför skräddarsydda stödåtgärder till beviljade företag. Varje företag kommer att jobba nära en styrgrupp bestående av förordnade bedömare inom teknik- och affärsområdet tillsammans med Vinnovas handläggare.

   Bakgrund

   Deeptech-företag kännetecknas av långa utvecklingstider med komplexa utvecklingscykler och stora kapitalbehov. Dessa företag spelar en viktig roll för framtidens ekonomi, konkurrenskraft och arbetsmarknad. Sveriges deeptech-företag har stor potential att bidra till att lösa de globala samhällsutmaningarna vi står inför och kan samtidigt bana väg för Sverige som ledande industri- och innovationsnation. Därför behöver svensk finansiering av deeptech-företag stärkas.

   Klimat och jämställdhet främjar hållbar tillväxt

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer inom jämställdhet är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under bedömningskriteriet Aktörer.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga återfinns under rubriken ”Projektuppgifter” i ansökningsformuläret och ligger till grund för bedömning, se avsnitt 7 under bedömningskriteriet Potential.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Relaterade regeringsuppdrag

   Vinnova har pågående regeringsuppdrag inom tre angränsande områden som berör denna deeptech-utlysning.

   Avancerad digitalisering

   Vinnova har ett regeringsuppdrag inom avancerad digitalisering med syfte att stärka Sveriges position internationellt avseende nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar. Utveckling och tillämpning av digitala nyckelteknologier samverkar med utvecklingen av andra strategiskt viktiga områden för omställning, som elektrifiering, automatisering och cirkulär ekonomi. I denna utlysning har en del av den tillgängliga budgeten avsatts för deeptech-projekt som stärker Sveriges förmåga inom avancerad digitalisering

   Civil- och militära synergier

   Tillsammans med Försvarsmakten har Vinnova ett regeringsuppdrag med syfte att bygga upp ett innovationsprogram för civil-militära synergier inom forskning och utveckling. Innovationsprogrammet ska primärt bidra till att höja den svenska militära förmågan. Det ska genomföras för att stärka svenska företags konkurrenskraft och öka möjligheterna att delta i internationella satsningar. Företag som har en innovation inom dual-use och som i sin ansökan har angett intresse att utveckla militära tillämpningar, kan ges möjlighet till ytterligare finansiering från innovationsprogrammet för civil-militära synergier. Det kommer att innebära ett separat ansökningsförfarande med en separat bedömning. Det separata förfarandet har ingen inverkan på bedömningen av ansökan som skickas in inom ramen för denna utlysning.

   6G

   Vinnova har ett regeringsuppdrag inom 6G med syfte att stärka Sveriges position som en ledande nation för forskning och innovation inom trådlösa system, samt öka svenska företags konkurrenskraft på området. 6G förväntas innebära förbättrad hastighet, förbättrad databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning. 6G-system innefattar olika teknikområden, från mjukvara och artificiell intelligens (AI) till halvledare och radiokommunikation. Ett snabbare trådlöst system väntas leda till en rad nya datadrivna tillämpningar och möjliggöra ökad produktivitet inom många olika områden och branscher. I denna utlysning har därför en del av den tillgängliga budgeten avsatts särskilt för deeptech-projekt inom möjliggörande teknologier som avser stärka Sveriges förmåga inom 6G.

   Se Vinnovas aktuella regeringsuppdrag

  • Utlysningen riktar sig till deeptech-företag, där vi med deeptech-företag avser företag som karaktäriseras av:

   • Problemorientering 
    Projektet eller verksamheten utvecklar en avgörande komponent i lösningen för en betydande utmaning i samhället och ekonomin. Lösningen ska ha internationell marknadspotential.
   • Banbrytande prestanda 
    Projektet eller verksamheten bidrar till att ge deeptech-lösningen banbrytande prestanda relativt dagens state-of-art. Detta görs genom innovativ användning av genombrott i forskning och teknikutveckling.
   • Forskning och utveckling (FoU) i framkant
    Teamet eller verksamheten har koppling till ledande forskningsmiljöer. Denna relation används till att både driva forskningen och vara en kanal for exploatering av den forskningen.
   • Strategi, styrning och utveckling av unika immateriella tillgångar
    Teamet eller verksamheten har en tydlig strategi för utvecklingen och användningen av den portfölj av unika immateriella tillgångar som ger företaget attraktivitet och tidförsprång i den långa innovationsresa man står inför.
   • Lång och komplex innovationsresa
    Omständigheter gällande tänkt marknad eller industri, regelverk eller andra strukturella faktorer gör att det är utmanande att ta innovationen från idé till marknadsgenombrott.

   De deeptech-företag vi i första hand vänder oss till ska vara grundardrivna och i behov av statliga medel för att attrahera kunder och investerare.

   Minst två personer ska arbeta heltid i företaget.

   Grundarteamet kan bestå av idégivare, entreprenörer, innovatörer och andra nyckelpersoner i företaget. Medlemmarna i grundarteamet ska vara ägare i företaget och de kan äga företaget direkt som fysiska personer eller indirekt via en juridisk person.

   I de fall en juridisk person utgör ägare så ska denne kontrolleras av en eller flera av medlemmarna i grundarteamet. Tilläggas kan att de ska vara operativa i företagets verksamhet. Sådana företag ska inte ha institutionella investerare med en stark ägarposition. Om företaget har institutionella investerare som äger mer än 25 procent förväntas dessa ta ett större finansiellt ansvar och Vinnovas finansiering av projektet kommer därför att minska. Se avsnitt 5 för mer information. 

   De sökande företagens verksamhet förväntas ha uppnått en mognadsnivå där de vetenskapliga upptäckter och teknologier som utgör grunden för företagets verksamhet ska möta kraven motsvarande TRL3-4 (Technology Readiness Level eller teknisk mognadsgrad på svenska). 

   Dessa ska ha observerbara eller mätbara egenskaper som ger företaget ett nödvändigt tidsförsprång för dess utveckling. Det ska finnas ett tekniskt koncept utvecklat och att viktiga delar av funktionaliteten ska ha demonstrerats i laboratoriemiljö, ett så kallat proof-of-concept.

   Observera
   också att sökande företag ska uppfylla utlysningens formella krav för att vi ska bedöma ansökan, se avsnitt 6.
   Läs mer om TRL

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   De aktiviteter som sökanden kan använda beviljat bidrag till ska vara aktiviteter som är nödvändiga för att nå uppsatta milstolpar. Huvudregeln är att aktiviteten ska motiveras av behovet att validera och verifiera kommersiella antaganden eller hypoteser.

   Exempel på aktiviteter som omfattas av detta är:

   • Utvecklingsaktiviteter för att ta fram olika versioner av lösningen för att validera angreppssätt och teknik. Till exempel arkitektur, funktioner, och produktionssätt som löser ett behov eller problem som man identifierat och fokuserar verksamheten på. Det kan till exempel handla om prototyper, Minimum Viable Product eller andra förslag på lösningar.
   • Kund- och marknadskontakter för att verifiera och validera kunderbjudanden och kommersiella förutsättningar.
   • Olika kommersiella och tekniska genomförbarhetsstudier som behövs för att fastställa utvecklingsplaner och strategier.
   • Test- och demonstrationsaktiviteter för att till exempel bygga partnerskap, attrahera kunder och investerare eller utveckla interoperabilitet med andra system eller delsystem.
   • Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Detta omfattar allt från att tillgångar identifieras och positioneras kommersiellt till utveckling av portföljstrategier för hanteringen av företagens immateriella tillgångar

   Huvuddelen av de projektaktiviteter som behövs för att nå överenskomna milstolpar ska genomföras av teamet som driver företaget. I de fall teamet behöver stöd för att kunna genomföra en aktivitet kan expertis anlitas med hjälp av Vinnovas medel. I de fall experter anlitas under en etapp, ska resultaten av expertinsatserna omsättas och tillämpas av teamet under etappen för att nå etappens milstolpe.

   Utöver ovanstående aktiviteter kan beviljade företag också komma att erbjudas skräddarsytt stöd för att stärka och utveckla sökandens förutsättningar att genomföra innovationsresan och nå kommersiell framgång. För att få detta stöd krävs att företagen gör en ansökan om en tilläggsfinansiering under projektets gång.

   Sådant stöd omfattar verksamhetsmässiga aktiviteter för att förstärka företagets kompetens för att bland annat:

   • Utveckla företagets kapitalförsörjning och koppla den till företagets affärsutveckling, till exempel genom Investment Readiness Process.
   • Utveckla teamet, till exempel genom SISP STEP-program.
   • Utveckla företagets förmåga att kostnadseffektivt producera och industrialisera kunderbjudandet, till exempel genom Produktionsänglarna.
   • Utforma en ansökan till European Innovation Council, EIC.
   • Utveckla företagets hållbarhetsintegrering av affärsidén. Med särskilt fokus på klimat samt kön- och genusanalyser.
   • Utveckla företagets strategiska användning av immateriella tillgångar.
  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Genom detta erbjudande kan företag finansieras med maximalt 4 miljoner kronor i bidrag under en tidsperiod på maximalt 3 år, men finansiering kommer ske i etapper baserat på uppsatta milstolpar. Varje etapp ska vara mellan 6–12 månader och med en budget 700 000 - 1 000 000 kronor. Vi beviljar en etapp i taget.

   Ansökan till denna utlysning avser därför en översiktlig beskrivning av hela projektet (maximalt 4 MSEK under 3 år och 1 MSEK under 6-12 månader), men en ingående beskrivning av första etappen på maximalt 1 MSEK.

   Efter varje etapp utvärderas resultatet av en styrgrupp tillsammans med Vinnovas handläggare. Företaget ska dessutom inkomma med en uppdaterad plan för nästföljande etapp i samband med utvärderingen. Styrgruppen ger utifrån dessa underlag en rekommendation och Vinnova beslutar om en ytterligare etapp ska finansieras eller inte.

   Graden av statlig finansiering avgörs också i denna utlysning av ägarbilden och omfattningen på eventuellt institutionellt ägande.

   Ägarandel investerare (Ä) Andel statligt stöd (% av kostnaderna)
   Följande gäller då stöd till nystartade företag tillämpas (artikel 22):
   Ä <25% 100%
   25% <= Å <= 30% 90%
   30% < Ä <= 40% 80%
   40% < Ä 70%


   5.2 Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader.

   I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av, men ej kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning.
    Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Stödgrunder

   I den här utlysningen ger vi bidrag till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet och som omfattas av regler om statligt stöd. Vinnova lämnar i denna utlysning stöd enligt regeringens förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (”Stödordningen”). Den hänvisar till EU-kommissionens förordning nr 651/2014 om allmänna gruppundantag (”GBER”)5 samt till förordning (EU) nr 2023/2831 (de minimis förordningen).

   Utifrån utlysningens inriktning ser vi framför oss att det i första hand kommer att vara företag som faller inom definitionen för artikel 22 nedan som kommer bli aktuella för bidrag. Det kan dock finnas vissa projekt där företaget inte faller inom artikel 22 men som ändå är i linje med utlysningens syfte och mål. Där kan någon av de övriga stödgrunderna som anges nedan bli aktuella.

   Beroende av projektets inriktning och vilken stödgrund som företaget beviljas bidrag enligt behöver företaget medfinansiera projektet i olika stor omfattning. En översiktlig tabell av vilka stödgrunder som gäller för denna utlysning finns nedan.

   För detaljerad beskrivning av stödgrunderna på denna sida 
   Observera särskilt vilka företag som definieras som nystartade enligt artikel 22.

   Stödgrund Maximal stödnivå
   Maximal stödnivå för olika stödgrunder
   Stöd till nystartade företag (7 § / art. 22) 100%
   Stöd av mindre betydelse (de minimis) max 300 000 € 100%
   Genomförbarhetsstudier (9 § / art. 25) 70%
   Industriell forskning (9 § / art. 25) 70%
   Experimentell utveckling (9 § / art. 25) 45%


   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från företagets övriga kostnader. Ett företag får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   • Sökande ska vara ett svenskt aktiebolag med maximalt 49 anställda, med en nettoomsättning eller balansomslutning som understiger tio miljoner euro, enligt senaste godkända räkenskapsåret.
   • Sökande företag ska vid ansökningstillfället ha varit verksamt i minst 12 månader.
   • Projektledaren för projektet ska vara anställd i eller firmatecknare för sökande företag under projekttiden.
  • Vad bedömer vi?

   • I den här utlysningen ska företaget ange sitt syfte och mål med deltagandet i programmet. Ni ska beskriva vad Vinnovas finansiering om maximal 4 MSEK ska resultera i för att företaget ska kunna attrahera en investering eller ett kommersiellt samarbete med kunder eller partners. Detta för att därigenom kunna ta nästa kommersiella steg i företagets utveckling.
    Ange etappmålet för det första finansieringsbeslutet Vinnova ska ta, det vill säga ingående beskriva etapp 1 (maximalt 1 MSEK under 6-12 månader) i termer av milstolpar, plan och budget samt etappegenskaper som tagits fram i dialog med samarbetspartners, kunder eller investerare.
   • Milstolparna ska möta de krav som kund eller investerare ställt för att företaget ska bli intressant för en investering eller en första pilotaffär med kund.
   • Företaget ska redogöra för varför denna kund, samarbetspartner eller investerare är viktig för företagets utveckling.

   Ansökan bedöms utifrån nedanstående bedömningskriterier. Observera att kriteriet Relevans fungerar som en förutsättning för övriga kriterier. En ansökan som inte bedöms tillräckligt relevant kommer inte beviljas, oavsett om övriga kriterier bedöms väl uppfyllda.

   Relevans

   Hur väl ansökan beskriver och övertygar:

   • att företaget utvecklar en avgörande komponent för lösningen på en utmaning i samhället eller marknaden.
   • att utvecklingen är beroende av tekniska och vetenskapliga genombrott.
   • att utvecklingen är kapitalintensiv och kapitalförsörjning är svår eller riskfylld.
   Potential

   Hur väl ansökan beskriver och övertygar:

   • att företagets innovation kommer att bidra till avgörande nytta för kund.
   • att marknaden är tillräckligt stor och internationell.
   • rådande konkurrenssituation och företagets mätbara konkurrensfördelar.
   • hur hållbarhet kan bidra till företagets konkurrensfördelar.
   • att utvecklingen bygger på kunskaps- och tekniktillgångar som är unika och ger bolaget tidsförsprång.
   Aktör

   Hur väl ansökan beskriver och övertygar:

   • att grundarna fortfarande driver och kontrollerar bolaget.
   • att teamet består av minst två personer som arbetar heltid i företaget och har den kompetens och det engagemang i den operativa verksamheten som krävs för att lyckas.
   • de samarbeten som krävs för att de ska lyckas nå Product/Market-Fit.
   • hur väl projektkonstellationen är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet

   Hur väl ansökan beskriver och övertygar:

   • vad Vinnovas finansiering ska resultera i efter att alla beviljade etapper genomförts och maximalt 4 MSEK i bidrag erhållits. Samt på vilket sätt detta är avgörande för bolagets fortsatta utveckling.
   • milstolpenenen för den första etappen och dess betydelse för kommande etapper och bolagets utveckling.
   • att genomförandet av den första etappen är trovärdig och relevant.
   • hur väl relevanta aspekter som rör jämställdhet har integrerats i genomförandet.

   Hur bedömer vi?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar till utlysningen enligt följande process:

   1. Ansökan görs i Vinnovas e-tjänster.
   2. Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en grupp som består av särskilt utsedda och av Vinnova förordnade bedömare, samt av Vinnovas interna bedömare.
   3. Utifrån bedömargruppens rekommendation får ett urval av de sökande gå vidare i processen och kallas till intervju. Under intervjun får sökande företag presentera sitt projekt inför en bedömningspanel.
   4. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas.
   5. Beslut meddelas sökande.
   6. Företagen som beviljas finansiering kallas till uppstartsmöte.
  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag.

   Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni, om ni är flera parter, måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal.
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   Observera att bidrag beviljas per etapp och inte för projektet som helhet. Se avsnitt 5. En beviljad ansökan betyder alltså inte att hela det sökta beloppet garanterat kommer att beviljas.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så går ansökningsprocessen till

   För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. En ansökan består dels av ett antal formulärfrågor som ska besvaras gällande projektet, företaget, budget med mera.

   Dessutom består ansökan av bilagor som ska laddas upp:

   • Beskrivning av första etappen
    Denna obligatoriska bilaga ska innehålla en mer utförlig beskrivning av den första etappen, samt en tabell med utmaningar, hinder och risker. Bilagan får maximalt omfatta 5 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Bilagan ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • Bildbilaga
    Denna frivilliga bilaga ska innehålla bilder, diagram, skisser, visualiseringar eller liknande. Bilagan ska utgöra komplement till det som sökande svarat under avsnittet "Om ert företag" i ansökningsformuläret. Bilagan får maximalt utgöra 5 sidor och kan följa en valfri mall.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Moa Persdotter

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 17

  Staffan Nyström

  Handläggare

  +46 8 473 30 97

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00079

  Statistik för sidan