Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Trafiksäker automatisering - FFI - våren 2024

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som ökar trafiksäkerheten och gör transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Trafiksäker automatisering inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom säkra automatiserade fordon, säkerhet för trafikanter, integration av fordon och infrastruktur för säkra transportlösningar eller möjliggörande metoder och tekniker med tillämpning för säker automation.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Samtliga projekt ska bestå av minst 2 parter.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova beviljar bidrag om max 50 procent för delprogrammet. Projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering. Maxbelopp för förstudier och mindre studier är 500 000 kronor. Totalt budget ca 45 miljoner.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation

   Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på att göra Sverige ledande i den globala omställningen till hållbara vägtransporter. FFI finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år där den statliga finansieringen utgör 420 miljoner kronor.

   Delprogrammet Trafiksäker automatisering stödjer forsknings- och utvecklingsaktiviteter som bidrar till att öka trafiksäkerheten och göra vägtransporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri. 

   Erbjudandet Trafiksäker automatisering finansierar projekt som berör några av delprogrammets fyra fokusområden: 

   • Säkra automatiserade fordon.
   • Säkerhet för trafikanter i och utanför fordonet.
   • Integration av fordon och infrastruktur för säkra transportlösningar.
   • Möjliggörande metoder och tekniker med tydlig tillämpning för utveckling och driftsättning av säker automation.

   I den här utlysningen välkomnar vi särskilt förstudier som ska leda fram till fullskaliga projekt som adresserar minst tre av nedanstående systemdimensioner och där systemdimension punkt 1 är obligatorisk. Förstudierna ska adressera samhällsutmaningar för hållbara transporter inom Trafiksäker automatiserings fokusområden.

   1. Teknik, produkter och processer.
   2. Affärsmodeller, investeringar och upphandling.
   3. Policy och regelverk.
   4. Beteende och kultur.
   5. Infrastruktur.

   Godkända förstudier kommer i samband med förstudiens avslut att kallas till en workshop tillsammans med programrådet för att diskutera möjliga samarbeten och synergier samt inriktning för de fullskaliga projekten. Observera att de fullskaliga projekten måste ansöka enligt ordinarie rutin i kommande utlysningar.

   För fullständig information om delprogrammets innehåll hänvisas till FFI:s färdplan som du bör ta del av innan du skriver din ansökan

   Projekt som finansieras i denna utlysning:

   • Förstudier som skall leda fram till fullskaliga projekt som adresserar minst tre av ovanstående systemdimensioner, projektlängd max 6 månader, samt sökta medel på maximalt 500 tkr. Observera Ange ordet ”Systemperspektiv” i projektets titel så att ansökan åtskiljs från ordinarie förstudier.
   • Förstudier och mindre studier med projekt längd om 6–9 månader, samt sökta medel på maximalt 500 tkr.
   • Fullskaligt projekt med projektlängd på maximalt 4 år.  

   Vinnova avser att bevilja bidrag om maximalt 50 procent för delprogrammet. Varje enskilt projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering. Total bidragsbudget för utlysningen är cirka 45 miljoner kronor.

   För samtliga projekt krävs en aktörskonstellation som består av minst två parter.

  • FFI:s mission är att driva vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Programmet har en färdplan som sätter riktningen mot 2030. Visionen på sikt är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter. Tre effektmål och fem delprogram vägleder arbetet. I ansökan ska det tydligt framgå att projektets mål bidrar till programmets effektmål, delprogrammets avsnitt i FFI:s färdplan samt avsnittet ”Viktiga aspekter för alla delprogram”.

   Med delprogrammet Trafiksäker automatisering vill FFI hitta konkreta nydanande lösningar som gör trafiksäkerhet till en drivkraft för automation. Genom att stötta denna teknologi- och kunskapsuppbyggnad vill FFI också skapa förutsättningar för att svensk industri och akademi kan uppnå världsklass inom området.

   För delprogrammets fullständiga innehåll hänvisas till FFI:s färdplan

   Vi ser ett tydligt behov av ett bredare systemperspektiv där traditionella och nya aktörer behöver samverka, testa och driva utveckling för att öka innovationstakten. Förutom ny teknik krävs förändringar av regelverk, infrastruktur, affärsmodeller och beteenden. Innovationsbegreppet inkluderar både process-, produkt-, och organisationsinnovationer. En 'innovation' är således implementeringen av en ny eller väsentligt förbättrad produkt som vara eller tjänst, eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisationsmetod i affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller externa relationer.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling och våra insatser riktas mot att nå Agenda 2030 målen. Klimat och jämställdhet pekas ut att ta särskild hänsyn till och Vinnova följer upp och bedömer om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet samt kön- eller genusaspekter som är relevanta. 

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030
   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Det här erbjudandet vänder sig till alla grupper av aktörer, som tillsammans avser att utveckla innovativa lösningar som ökar trafiksäkerheten och gör transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande.

   Utländska aktörer kan vara relevanta och eventuellt nödvändiga att ha med som projektparter i projektet. Om dessa aktörer inte har filial eller driftställe i Sverige kan de inte erhålla stöd från Vinnova i denna utlysning.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Detta erbjudande finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter, vars syfte är att bidra till ett eller flera av de ovan nämnda fokusområdena inom Trafiksäker automatisering.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats

   För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och uppstå inom projekttiden. Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. Detta gäller även för eventuella parter som inte är bidragsmottagare.

   Vilka kostnader som är stödberättigande framgår i Anvisning till stödberättigande kostnader

   Observera följande särskilda villkor för FFI gällande:

   Personal- och lönekostnader: får högst uppgå till 950 kronor per timme inklusive indirekta kostnader på högst 30 procent.

  • Hur stort bidrag som en projektpart kan beviljas beror bland annat på organisationens storlek. Dokumentet tabell över stödnivåer för statligt stöd förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

   På denna sida finns tabellen för stödnivåer

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den maximala tillåtna stödnivån per projektpart.

   För utlysningen gäller följande förutsättningar:

   • Vinnova avser att bevilja bidrag om maximalt 50 procent för delprogrammet. Varje enskilt projekt ska ha minst 25 procent näringslivsfinansiering.
   • Alla kostnader i budgeten måste uppfylla Vinnovas krav på stödberättigande kostnader. Se avsnitt 4 för mer information.
   • Vinnova finansierar inte företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.
  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Bidragsmottagare är juridiska personer med svenskt organisationsnummer. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.
   • Projektet är inte påbörjat innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökan innehåller endast de obligatoriska bilagorna, förutom de ansökningar som bygger på tidigare finansierade projekt då en preliminär rapport om måluppfyllnad kan lämnas in. Se vidare i projektbeskrivningsmallen och avsnitt 9.
   • Samtliga obligatoriska bilagor följer den struktur som finns i respektive mall. Observera maximalt 15 sidor för projektbeskrivning.
   • Ansökningarna ska vara inne senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen via Vinnovas Intressentportal.
   • För samtliga projekt krävs en aktörskonstellation som består av minst två parter.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  • Vad bedömer vi?

   Projektförslaget ska ligga i linje med syfte och vision för FFI:s färdplan och för delprogrammet Trafiksäker automation. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån huvudkriterierna potential, genomförande, jämställdhet och aktörer, se nedan.

   Skalan 1–5 används för betygssättning:

   1. = Otillräckligt
   2. = Svag
   3. = Bra
   4. = Mycket bra
   5. = Utmärkt.

   Kriterier för fullskaliga projekt

   Potential (viktas 40 procent)
   • Projektets potential att genom relevanta problemställningar och innovationshöjd bidra till FFI:s övergripande effektmål:
    - FFI har demonstrerat lösningar som gör samhällets vägtransporter fossilfria, säkra, jämlika och effektiva.
    - FFI har utvecklat hållbara lösningar som har implementerats och accepterats av användare och samhälle.
    - FFI har, genom innovation, partnerskap och samverkan, bidragit till att utveckla kompetens, infrastruktur, policy, regelverk och affärsmodeller inom vägtransportsystemet.
   • Projektets potential att bidra till delprogrammets uppdrag som det beskrivs i FFI:s färdplan. Om projektet avser ett moget område: Projektets potential att leda till stora potentiella förbättringar i linje med visionen i FFI:s färdplan.
   • Projektets potential att utveckla nationellt och internationellt uppkopplade forsknings- och innovationsmiljöer. 
   Genomförande (viktas 30 procent)
   • Projektet har en genomtänkt strategi för att realisera potentialen och för spridning och nyttiggörande av resultat.
   • Projektet tar sin utgångspunkt utifrån en gedigen omvärldsbevakning och state-of-the-art-beskrivning.
   • Projektplanens ändamålsenlighet:
    - Rimlig projekttid och budget för de problem som skall lösas.
    - Adekvat projektplan med aktiviteter, arbetspaket, milstolpar,  nsvarsfördelning, specifika projektmål samt planer för hur måluppfyllelsen ska mätas.
   Jämställdhet (viktas 15 procent)
   • Bedömning av jämställdhetsaspekter som köns- eller genusperspektiv som kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat till projektets problemområde, lösningar och effekter.
   • Teamets sammansättning avseende könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor.
   • Bedömning av hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.
   Aktörer (viktas 15 procent)
   • Bedömning av om rätt organisationer och behovsägare är involverade i rätt omfattning och i rätt tid för att realisera projektets potential.
   • Projektdeltagarnas förmåga att genomföra projektet och uppnå projektmålen med avseende på projektgruppens sammansättning och aktörernas kompetens och resurser.
   • Bedömning av om det finns en tydlig samverkan mellan projektets parter.
     

   Kriterier för förstudier och mindre studier

   Potential (viktas 50 procent)
   • Projektets potential att bidra till delprogrammets uppdrag som det beskrivs i FFI:s färdplan.
   Genomförande (viktas 30 procent)
   • Projektets positionering gentemot kunskapsläget nationellt och internationellt.
   • Projektplanens ändamålsenlighet när det gäller en rimlig projekttid och budget för arbetet som ska genomföras.
   Jämställdhet (viktas 10 procent)
   • Bedömning av jämställdhetsaspekter som köns- eller genusperspektiv som kan vara viktiga att ta hänsyn till kopplat till projektets problemområde, lösningar och effekter.
   • Teamets sammansättning avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor.
   • Bedömning av hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen. 
   Aktörer (viktas 10 procent)
   • Bedömning av om rätt organisationer och behovsägare är involverade i rätt omfattning och i rätt tid för att realisera projektets potential.

   Hur bedömer vi?

   Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. Bedömningen av ansökan baseras på den elektroniska ansökan som skickats in till Vinnova och hanteras i det delprogram man sökt till.

   Beslutsprocessen och hantering av ansökningarna är densamma för samtliga delprogram och ser ut på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av oberoende experter från relevanta områden och branscher utifrån angivna bedömningskriterier. Bedömarna är förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess och tystnadsplikt.
   3. Vid behov av förtydligande kontaktas projektledaren för kompletterande och enklare frågor digitalt eller per telefon i samband med granskningsmötet.
   4. De oberoende bedömarna ger ett sammanvägt omdöme och rekommendation om avslag eller bifall som sedan behandlas av programrådet i respektive delprogram inom FFI. Programrådet består av representanter från avtalsparterna inom FFI-programmet som Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Scania och FKG. I programrådet ingår även en representant från Bil Sweden dock utan rösträtt. Vid behov begär Vinnova in skriftliga kompletteringar
   5. Programrådet bedömer ansökans relevans utifrån ett strategiskt perspektiv i förhållande till aktuell färdplan och lämnar en rekommendation till ansvarig myndighet. Programrådets rekommendation grundas på innehållet i ansökan, ett skriftligt omdöme från bedömarna och eventuella kompletteringar samt kommentarer från FFI:s kansli.
   6. Vid oenighet tas frågan vidare till FFI:s styrelse för bedömning.
   7. Beslut att bevilja eller avslå projektansökan fattas av Vinnova. Trafikverkets besluts verkställs av Vinnova.
  • Om våra beslut

   Inom utlysningen kommer bidrag att beviljas med stöd flera följande förordningar.

   För företag som bedriver ekonomisk verksamhet är det med stöd av förordning 2015:208 om stöd till forskning och utveckling samt innovation, samt med stöd av artikel 25 i GBER. Du hittar dessa förordningar på sidan: Statligt stöd till ekonomisk verksamhet.

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med 5 § i Förordning 2015:208 om stöd till forskning och utveckling samt innovation.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Aktuella villkor samt hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   För projektavtal notera särskilt att:

   • I enlighet med de allmänna villkoren krävs att ett projektavtal upprättas. Observera att detta gäller för fullskaliga projekt inom FFI, ej förstudier och mindre studier.
   • Avtalet ska vara signerat av samtliga parter senast dagen då första lägesrapporten ska vara Vinnova tillhanda.
   • Vinnova har inga mallar för projektavtal, men till hjälp tillhandahåller Vinnova en generell guide. Eventuellt kan även tidigare utvecklade mallar av näringslivsparterna inom FFI vara intressanta att ta inspiration från.
    Fordonskomponentgruppens hemsida hittar ni mer information och kontaktpersoner för eventuella frågor gällande avtal. 

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   1. Rapportering och uppföljning:
    Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med beslut, mallar och särskilda anvisningar som finns på FFI:s hemsida.

    Projektet ska vara representerat vid de seminarier eller programkonferenser som Vinnova och FFI kommer att anordna och kalla till under projekttiden. Kostnader för medverkan vid sådant seminarium eller programkonferens är stödberättigande. Efter förfrågan ska koordinatorn för projektet förse Vinnova och FFI med bild- och textmaterial för projektkataloger, årsredovisningar och dylikt.
   2. Stödberättigande kostnader
    Istället för § 6.1 femte och åttonde stycket i Vinnovas allmänna villkor gäller att stödberättigande personalkostnad hos Projektpart som inte är universitet eller högskola får beräknas till högst 950 kronor per timme, inklusive indirekta kostnader på maximalt 30 procent. Ytterligare påslag för indirekta kostnader får således inte göras.
   3. Angivande av att projektet finansierats av FFI-programmet
    Följande ersätter § 7.3 i Vinnovas allmänna villkor för bidrag: Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning enligt mall för förstudier och mindre studier, alternativt fullskaligt projekt.
   • CV-bilaga som innehåller relevanta CV för projektledare och samtliga nyckelpersoner, enligt mall. 

   För projektbeskrivningen gäller:

   • För förstudier och mindre studier: Maximalt 5 sidor med 11 punkters teckenstorlek exklusive försättsblad, sammanfattning, och innehållsförteckning. 
   • För fullskaliga projekt: Maximalt 15 sidor i 11 punkters teckenstorlek exklusive försättsblad, sammanfattning och innehållsförteckning.

   Här finns mallar för bilagorna

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök­ningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mallar och vägledning – FFI – Vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle (ffisweden.se)

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  +10-123 23 29

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03866

  Statistik för sidan