Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stärkt svensk flygteknisk forskning och innovation - NFFP8: Utlysning 2

Är du en aktör från industri, institut eller akademi med intresse för flygteknisk forskning? I detta erbjudande kan du söka finansiering för projekt som genom ökad samverkan, forskning, innovation och informationsspridning bidrar till svensk flygteknisk forskning och innovation. Det övergripande målet är att projekten ska bidra till att stärka flygindustrins konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar inom flygteknikområdet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som stärker svensk flygteknisk forskning, utveckling och innovation. Projekt får ha en längd på max fyra år.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationen ska bestå av minst två parter samt genomföras i aktivt samarbete mellan industri och en eller flera lärosäten eller forskningsinstitut. Endast aktörer som är verksamma i Sverige kan ta emot bidrag.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningen har en budget på ca 160 miljoner kronor och projekt kan pågå under perioden 2024-2028. Ett projekt ska medfinansieras med minst samma belopp som bidraget, och denna medfinansiering ska komma från industripart.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom Nationella flygtekniska forskningsprogrammet, NFFP

   NFFP finansieras av Vinnova och Försvarsmakten.

   Inom det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) erbjuds nu möjlighet att söka finansiering för projekt som genom ökad samverkan, forskning och innovation bidrar till att stärka flygindustrins konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar inom flygteknikområdet.

   Begreppet flygteknik definieras i den Nationella Strategiska Forsknings- och Innovationsagendan (NRIA)

   Utlysningens sex fokusområden är:

   • Modellbaserad flygsystemutveckling i utvecklingens alla faser.
   • Helhetsförmåga och Systems Engineering inkl. systemutvärdering.
   • Flygteknik och farkostsystem.
   • Framdrivning, kraftgenerering, energihantering och integration.
   • Intelligenta system och sensorer.
   • Integrerad struktur, material och produktionsteknik.

   De sökande argumenterar själva för valt fokusområde och dess utvecklingsbehov.

   Utlysningens budget omfattar cirka 160 miljoner kronor.

   Projekt får ha en längd på maximalt fyra år. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två parter samt genomföras i aktivt samarbete mellan industri och en eller flera lärosäten eller forskningsinstitut. Aktörer som kan söka bidrag ska vara verksamma i Sverige och kunna bidra till NFFP:s syften och utlysningens målsättning. Här avses företag som är svenska juridiska personer, eller utländska företag som har filial eller fast driftställe i Sverige och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialen eller driftstället.

   Ett projekt ska medfinansieras med minst samma belopp som bidraget, och denna medfinansiering ska komma från industripart. Projektet ska innehålla tydliga forskningsinslag, det vill säga ligga mellan teknologimognadsgrad 1 4 (TRL 1-4).

   Se definition av TRL

  • Idag och under de kommande decennierna står flygområdet inför mycket stora utmaningar. Primärt är det ett klimatneutralt flygtransportsystem som ställer krav på radikalt förbättrade miljöprestanda hos de tekniska systemen. Till följd av förändring i vår omvärld kräver dessutom nästa generations militära flygsystem helt andra förmågor än tidigare. Ett väl fungerande forskningsprogram är därmed av grundläggande betydelse för svensk flygindustris möjligheter att lösa de framtida utmaningar som finns på hög tekniknivå och som kräver nationell kompetensförsörjning.

   Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) är ett regeringsuppdrag som startade 1994. I maj 2023 påbörjades den åttonde etappen. Uppdragets huvudsakliga syfte är att genom ökad samverkan, forskning, innovation och informationsspridning stärka svensk flygindustris konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar inom flygteknikområdet. Finansiering sker gemensamt av Vinnova och Försvarsmakten, med syfte att främja civil-militära synergier inom det svenska innovationssystemet.

   Denna utlysning har fokus på flygteknik och det övergripande syftet är att bidra till:

   • Flygteknisk forskning, utveckling och innovation.
   • Uppbyggnad av och fortsättning på fokusområden där det behövs mer kompetens.
   • Att stärka kompetensutveckling och säkra nationell kompetensförsörjning på lång sikt.
   • Svensk flygindustris konkurrensförmåga.
   • Positionering av svenska aktörer i internationella sammanhang.
   • Nya eller fördjupade befintliga samarbeten för ökad samverkan och kompetensöverföring mellan aktörer.
   • Att bidra till ACARE:s mål om ett klimatneutralt flygtransportsystem 2050,
    eller
   • Att bidra till svensk försvarsförmåga och behovet av ny teknik för att möta framtida hot.

   Utöver detta förväntas projekten främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling i linje med Agenda 2030-målen.
   Läs mer om vårt arbete med målen för Agenda 2030

   Projektresultat ska göras så fritt tillgängliga som möjligt för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig till aktörer som kan bidra till utlysningens övergripande syfte, se avsnitt 2.

   Aktörskonstellationen ska bestå av minst två parter och genomföras i aktivt samarbete mellan industri och en eller flera forskningsinstitut eller lärosäten. Endast aktörer med filial eller driftställe i Sverige kan ta emot bidrag.

   Såväl stora som små och medelstora företag (SMF) uppmuntras att delta.

   Användarhandledning om definitionen av SMF-företag hittar du här

   Mot bakgrund av syftet att säkerställa förmågan till nationell kompetensförsörjning och anställningsbarhet, och i det fall en säkerhetsprövning är nödvändig, ansvarar var projektpart för säkerhetsprövning av projektets personal.

   Observera att Vinnova inte kan ta emot säkerhetsskyddsklassade uppgifter och att sådana därför inte får finnas i ansökan.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   NFFP bidrar till samarbeten som knyter ihop industri, små- och medelstora företag, akademi och forskningsinstitut. Något som är av stor vikt för att Sverige ska ligga i framkant inom det flygtekniska området. För att främja detta ytterligare får de sökande själva argumentera för valt fokusområde och dess utvecklingsbehov.

   Utlysningen finansierar flygtekniska projekt inom följande fokusområden:

   • Modellbaserad flygsystemutveckling i utvecklingens alla faser.
   • Helhetsförmåga och Systems Engineering inklusive systemutvärdering.
   • Flygteknik och farkostsystem.
   • Framdrivning, kraftgenerering, energihantering och integration.
   • Intelligenta system och sensorer.
   • Integrerad struktur, material och produktionsteknik.

   Utlysningen finansierar inte projekt utan tydlig flygteknisk inriktning.

  • Bidrag per projekt

   Utlysningens budget omfattar cirka 160 miljoner kronor. Ett projekt kan pågå som längst i fyra år med start i juni 2024 och vara avslutade senast 14 juni 2028. Ett projekt ska medfinansieras med minst samma belopp som bidraget och denna medfinansiering ska komma från industriparter. Utöver detta behöver samtliga projektparter förhålla sig till statsstödsreglerna. 

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats

   Bidrag per part

   Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Bidrag beviljas med stöd av förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (”Stödordningen”), som i sin tur hänvisar till EU kommissionens förordning nr 651/2014 om allmänna gruppundantag (”GBER”). I denna utlysning kommer bidrag till företag att ges med stöd av § 9 Stödordningen, det vill säga artikel 25 i GBER.

   Projektets aktiviteter måste falla inom någon av stödgrunderna industriell forskning eller experimentell utveckling. 

   Mer information om våra stödgrunder och stödnivåer hittar du här

   Organisationer som bedriver icke-ekonomisk verksamhet kan beviljas bidrag som inte utgör statsstöd när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet. Sådant bidrag kan ges med upp till 100 procent av organisationens stödberättigande kostnader och beviljas med stöd av 5 § Stödordningen.

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd i den aktuella stödgrunden.

   Stödberättigande kostnader 

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och uppstå inom projekttiden. Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. Detta gäller även för eventuella parter som inte är bidragsmottagare.

   Vilka kostnader som är stödberättigande framgår i Anvisning till stödberättigande kostnader. 

  • Förutsättningar för att vi ska pröva ansökan

   Vi kommer endast pröva ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Projektparterna ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Koordinator för projektet ska vara en aktör med verksamhet i Sverige.
   • Projektbeskrivning. Maximalt tio sidor enligt mall för projektansökan.
   • CV-bilaga enligt mall. Se avsnitt 9. CV krävs för projektledare och för nyckelpersoner från respektive projektpart.
  • Vad bedömer vi?

   Bedömning av inkomna ansökningar baseras på följande bedömningskriterier:

   Potential (viktas 50 procent)
   • Projektets potential att bidra till utlysningens övergripande syften.
   • Projektets kvalitet och relevans utifrån valt fokusområde.
   • Projektets tekniknivå relaterat till den internationella forskningsfronten.
   • Projektets potential att sprida/nyttiggöra resultaten.
   Genomförbarhet (viktas 30 procent)
   • Hur realistisk och tillförlitlig tidplan och budget bedöms vara i förhållande till projektets innehåll.
   • Hur tydligt och ändamålsenligt val av metod, angreppsätt och riskanalys är.
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.
   Aktörer (viktas 20 procent)
   • Bedömning av om relevanta aktörer är involverade i tillräcklig omfattning och lämplig tid för att realisera projektets potential.
   • Aktörernas kompetens och förmåga att genomföra projektet och uppnå projektmålen med avseende på projektgruppens sammansättning och kompetens. 
   • Hur väl projektgruppen är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   • Grad av engagemang och delaktighet hos aktörer i projektet.

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen baseras på ansökan som lämnats in till Vinnova via Vinnovas e-tjänster. Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. Vinnova förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljperspektiv vid urvalet av ansökningar som beviljas.

   Formaliagranskning

   Vinnova utför formaliagranskning av de inkomna ansökningarna, bland annat kontrolleras att ansökan är komplett. Se avsnitt 6 för mer information. 

   Oberoende granskning

   Varje ansökan bedöms av särskilt utsedda experter. Alla bedömare är formellt förordnade av Vinnova. Experterna bedömer ansökningarnas kvalitet och relevans utifrån nämnda kriterier och ger en samlad rekommendation till finansiering eller avslag.

   Beslut

   Vinnova fattar formellt beslut om avslag eller beviljande, utifrån rekommendation från bedömarna.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning enligt mall. Maximalt tio sidor med 11 punkters teckenstorlek exklusive försättsblad, sammanfattning, och innehållsförteckning.
   • CV-bilaga som innehåller relevanta CV för projektledare och samtliga nyckelpersoner. Enligt mall. 
   • Modellförsäkran om en projektpart är ett litet eller medelstort företag. Här hittar du mallen

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök­ningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Alma Jacobson

  Utlysningsansvarig och programledare NFFP

  +46 8 473 32 30

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-04190

  Statistik för sidan